Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, February 08, 1921, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    6
järjestelmän painostuksen raataes
12—14 tuntisia työpäiviä pitäisi op
pia tuntemaan niissä on tie vapau
teen ja mistä olisi helpotus raadan
nalle löydettävissä Se on joukko
voimassa joka on sen vankempaa
mitä enemmän on joukkoa ja mitä
oppineempaa se joukko on Talou
delliset ja poliittiset järjestöt ovat
perustetut sitävarten että niiden
kautta sorrettu luokka yhtyisi jouk
kona vaatimaan osaansa mailmasta
joka on täynnä rikkautta vaan jota
hallitsevat riistäjät rautaisella voi
malla Riistäjäluokalla on mahtava val
tiollinen voima takanaan ja he sitä
käyttävät niin kauan hyväkseen kun
työväki sallii sen tapahtua se on:
niin kauan kun työväestö ei tunne
omaa joukkovoimaansa
Kun nykyään on vielä suuret jou
kot luokkatovereita tietämättömiä
niin Bellaisten jotka jo ovat jonkun
verran tietoisempia pitäisi puhua ja
selittää asioita luokkatovereilleen
Pitäisi selittää mitä olisi tehtävä
Yksi sellainen agitatsionijärjestö on
täälläkin S S Järjestön osasto jo
hon olisi välttämättömästi yhdyttävä
Se olisi jokaisen suomalaisen vel
vollisuus jokaisen joka vähänkin on
suosiollinen kehitykselle
Helmikuun ensimälnen päivä pan
naan paperitehdas seisomaan jolloin
noin parituhatta raatajaa joutuu näl
kätaipaleelle Tarkoitus on kai mur
taa unio jo niin sitten avata työt jäl
leen käyntiin alennetuilla palkoilla
Sitä on tehty muualla ja sama ta
koltus on tietysti täälläkin — mur
taa unio Tällaiset tapahtumat pitäi
si avata raatajanaistenkin silmät nii
kemään tämän yhteiskunnan nurin
kurisuus joka ennenkaikkea koskee
työläisäitejä joitten hyvinvointi riip
puu siltä jos mies sna käydä työssä
ja saa aikaansa vastaavan palkan
jolla voi vaatettaa pienokaiset kyl
mää ja tuulta vastaan
Kulkuripoika
VVAUKEGAN ILL
Ompeluseuran puolivuosikokoukses
sa tammlk 13 päivä valittiin virkai
lijat seuraavalle toimintakaudelle
Puheenjohtajaksi valittiin Fanni Wir
tinen Pöytäkirjurlksi Milja Keko
käsitöiden johtajaksi Minnie Lind
roos Ja Fanni Wirtanen uutisten kir
joittajaksi Alma Mellin Toverittaren
asiamieheksi Tilda Haimi agitatsioo
nlkomiteaan valittiin ompeluseuran
puolesta Milja Keko Hanna Hovi ja
Mrs Kaarto Naisten päiväksi mää
rättiin helmikuun viimeinen sunnun
tai siis 27 päivä Komitea hääriii
lee parhaillaan juhlan alkuvalralstuk
sisBa Juhlat on päätetty alkaa klo
2 päivällä ja järjestetään siten että
iltapäivällä esitetään vaihtelevaa ar
vokasta ohjelmaa Päivällä vapaa
sisäänpääsy kaikille Sitten pide
tään illallisloma Illalla esitetään
iso kappale jonka myöhemmällä nä
ette ilmoituksista Raatajat Wauke
ganlsta ja lähiseudulta saapukaa sil
loin Workers haalille juhlimaan tätä
kansainvälistä luokkataisteluun jär
jestyneitten naisten juhlapäivää XI
kää vetäkö esteeksi eri ryhmiä ia
suuntariitoja Toisiamme karttamal
la emme ikänä pääse yksimielisyy
teen Sama riistäjä on meitä nylke
mässä niin kohdistakaamme viham
me vaan sitä yhteistä vihollistamme
vastaan Saapukaa runsaslukuisesti
juhlille lyömään kiinsälstä kättä työ
läistoverienne kanssa Ompeluseu
ran naiset tekevät parhaansa tämän
juhlapäivänsä onnistumiseksi
Toveruudella — Köyhälistön nainen
WEST CONCORD N H
Kaamea itsemurha Tammik 20
p lopetti päivänsä täällä osastomme
jäsen Svante Tienar ampumalla suu
hunsa Tekonsa aiheutui rakkaus
suhteista niinkuin luullaan Vainaja
oli syntyisin Parkanosta T ja Porin
läänistä ja kuollessaan 32 ' vuoden
vanha Siis parhaassa iässä ja muu-
Tiistaina Helmikuun 8 p— Tuesday February 8th
ten terve mies joten tuntuu kum
malliselta että siinä iässä voi niin
tyyten murtua ettei näe enää mitään
muuta mahdollisuutta Tov Tienar
oli innokas toimihenkilö aikoinaan o
sasfossa sekä toveri- ja tuttavapiiris
sään pidetty hiljaisen sävyisän luon
teensa takia Kaiholla muistelee hän
tä jokainen joka hänet tunsi sillä
sellaisella luonteella jonka hän omasi
ei voi hankkia vihamiehiä Vainaja
asui Penacook'issa N H O Kan
kaan asunnolla josta hän oli kyllä
muutama päivä ennen muuttanut pois
vaan tekonsa teki hän kuitenkin edel
lä mainitun asunnon rappusilla Ta
lossa hän oli käynyt samana aamu
na ja lähtiessään oli vielä jättänyt
hyvästi kaikille sekä määritellyt mi
ten menetellä jälelle jääneen omai
suuden kanssa Tämä tapahtui aa
mulla 9 tienoilla vaan vasta kello
yhden aikana päivällä seurasi kuole
ma hospitaalissa jonne hän vietiin
Lauantaina 22 p saatettiin hän vii
meiseen leposijaansa Penacookin hau
tausmaalle toverien saattamana —
Haudalla puhui tov Rimpilä Kuk
kia laskettiin sekä osaston että omais
ten ja tuttavien puolesta Kepeät
mullat haudallesi
Suuren erehdyksen tekivät kaikki
osaston jäsenet hyväksyessään nykyi
sen Toverittaren asiamiehen nim al
lekirjoittaneen joka samalla piti olla
uutisten kirjurina Se on nyt kui
tenkin sillä tavalla että mitään eri
tyisiä uutisia saa niin harvoin ja it
se minä en voi keksiä mitään
ja iltamista ei voi puhua ennen eikä
jälkeen kumpikin on jo liian vanhaa
luettavaksi kun sen saa vasta kuu
kauden päästä lukea siitä kuin sen
lähettää sen vuoksi että matka on
vähän liian pitkä ehtiäkseen mitään
etukäteen ilmoittelemaan iltamista
kun mitään ei kuukautta ennen tie
dä mitä tulemaan pitää Muuten
olisi täälläkin asianmukaista ilmoit
taa edes suuremmista iltamista mak
suilmoitus "vaikka pienempikin kos
ka näyttää että paljon pienemmät
osastot ilmoittavat iltamansa En
tiedä miksi niiden kannattaa vai
tahtooko meidän osasto olla siinä
suhteessa säästeliäämpi)
Sunnuntaikoulu lopetettiin myös
kin Jouluna lapset suorittivat sen
ohjelman minkä he harjottelivat sillä
ajalla kun koulua pidettiin ja ei
voi kukaan kieltää että heiltä olisi
innostusta ' puuttunut Ohjelmaa oli
2 1 eri numeroa ja kaikki suorittivat
osansa reippaasti Lopuksi huomau
tan kaikille joilla on sunnuntaikoulu
lukukirjoja palauttamaan ne sunnun
taikoulun opettajille
Anna W — nen
ASHLEY MASS
Talvinen tervehdys Toverittarelle
täältä favmikylästä Empä ole näh
nyt että kukaan olisi hiiskunut aina
kaan pitkiin aikoihin mitään täältä
aivan kun ei olisi eloa ollenkaan
Täälläkin on suomalaisia paljon ia
Ihmettelen varsinkin naisia ettei he
ole edes osaston toiminnasta mitään
kertoneet Mutta osaston toiminta
han kärsii naisten toimettomuudesta
vaikka eipä suinkaan miehiä tarvitse
kehua liioin Toivoisin että nämä
pimeät talvi-illat käyttäisimme hy
viin tarkoituksiin itsemme ja koko
työväestön hyväksi silloin kuin meil
lä on aikaa pistäytyä naapurissa Ko
sän tullen emme ehdi ajatella juuri
mitään jokapäiväisestä työstä ylem
mä ikävä kyllä Sillä 16-tuntisat
työpäivät vievät kaiken minkä ihmis
ruumis sulattaa — Ja kun ajattelem
me työmme tulosta niin totisesti
saisi sanoa karkeimman kirouksen
mlelikurvauden ulos antamiseksi niin
katkerasti palkitaan työmme
Karmarit tarvitsevat täällä voima
kasta agitatsioonia käsittääkseen yh
teenliittymisen tosivoimaa Eipä pie
ninä eri ryhminä saada mitään ai
kaan muuta kuin eripuraisuulta Ja
varmaan jokaisen taloudellinen elämä
vaatii yksimielistä yhteistoimintaa
Senpävuoksl lyökäämme veljenkättä
toisillemme ei ainoastaan lupauksel
la vaan että teot myös sen todistavat
että olemme yhteistoiminnassa yhte
nä miehenä ja naisena ettemme mis
sään kumarra "nikkeliä" jos se louk
kaa meidän yhteisiä pyrkimyksiä ja
petä toisia vaan todistamme olevam
me järjestyneitä farmareita — Sil
loin on meillä tulevaisuudessa vähän
sanomista tuotteidemme arvoon näh
den ettei meille kävisi kuin viime
syksynä että 8 Ms quartin maitokan
nusta meille maksetaan 39 senttiä
Näin maille palkitaan 11 ja 12 tunti
nen työpäivä talvella ja syksyllä
Täällä on farmareilla unio mutta
mitä se on toiminut en itsekbhtai
sesti ole vielä siihen tutustunut mut
ta toivoisin että siitä olisi hyötyä
joskus farmareille Ja l:un pienvilje
lijät kärsivät täälläkin suurtuottaja'!
tähden niin ainakin yhteenliittymi
nen olisi suuri tekijä siihen että tuot
teittemme arvo olisi myytynä tavaran
todellinen arvo — eikä "sakon" alat
nen Sillä kuuluuhan järjestyneiden
työläisten perustamiin liikeisiin kau
pungeissa periaatteelliselta kannalta
katsottuna se seikka että velallista
pienviljelijää kannatetaan ainakin
niinpaljon kuin miljoneerituottajaa
joka maataloutta harjoittaa vaan
"pleijatakseen farmaria" Siis far
marit rivit eheäksi ja lujaan ket
juun puolustamaan itseämme käsit
täen ettei meitä kukaan muut puolus
ta kuin me itse — Tiera
BOVEY MINN
Kyllä sitä tälläkin nurkalla maail
maa eletään vaikka ei sitä oikein u
sein muista kukaan mainita varsin
kaan Toverittaressa kun ei ollenkaan
ole varsinaista kirjeenvaihtajaa Se
on kyllä sen mukaan kun muutkin
yhteispyrinnöt Välistä on ompelu
seurakin hengissä ja toisinaan el ol
lenkaan Ei tahdo piisata pitkäksi
aikaa yksimielisyyttä näyttää vähän
siltä nykyiset yhteispyrinnöt Tur
haan menee korulauseet että yksi
mielisyys on voimaa! Sitä ainakin
osoittaa meidän uusi osuuskauppam
me johtokunta että siinä on niin mo
nenlaista järkeä kun on päätäkin
Kun ruvetaan särkemään varsinaises
sa kokouksessa hyväksyttyjä päätök
siä ja pidetään vain salaisia johto
kunnan kokouksia ja joidenkin yltiö
päiden toimesta pakotetaan luopu
maan liikkeenhoitaja toimestaan Ha
luaisin kuulla tähän vastauksen että
onko se laillista hommaa Kun pi
kerran ole liikkeenhoitajaa löydetty
rikolliseksi mistään
Niin onhan sitä saatu nauttia tai
teestakin naapurikaupunkllaiset oli
vat näyttämässä kappaleen "Soturi"
Joku kehasee Työmlehessä että bo
veylälset olivat haltioissaan sen
näyttelemisestä vain se tuntuu siltä
että se ei kyllä ole ikinä nähnyt kap
paleen esitystä jos se niin kovin hal
tioihin vei kun ei kaikki edes osan
nut rooliaankaan Saiturin pelaaja
oli paras muuten siitä ei olisi tullut
kaan mitään Sitten saimme kuul
la 20 p t k pianisti Aura Jurvan
konserttia hän oli taiteilija alallaan
Uskon että ei kyllä ollut monta joka
olisi ennen kuullut niiu ihanaa pia
non soittoa Olen kuullut puhutta
van että hibbingiläiset tulevat -näyttelemään
30 p t k kappaleen "Kar
jalan kannaksella Tervetuloa vain!
On sitä oman kaupunkilaisetkin
hommanneet jotain joulun edellä oli
kaksikin kappaletta
Toivossa aika kuluu että kaipa sitä
taasen kevään tullen meidänkin nuo
rukaiset hommaa näytöskappaleen
Toivon vain nuorille innostusta sii
tä sitä on hupia vanhoillekin
Kevään kauniit päivät luokoon uut
ta voimaa toimimaan yksimielisesti
pois kaikki ristiriitaisuudet toveruut
ta tukahuttamasta Naistenpäiväkin
se lähestyy siksi tietysti meilläkin
toverittaret hommaa iltamat Ke
väämmällä sitten pitää ompelusetin
myyjäiset kun nyt talven aikana teh-
No 6
dään kauniita käsitöitä Kaunista
talvea on ollut ei ole ollut suuret
lumet haittana Toimintatarmoa uu
delle vuodelle — a
HUBBARDSTON MASS
Hyvät Toverittaren pienet lukijat!
Tämä on toinen kerta vasta kun
minä kirjotan Toverittareen Olem
me muuttaneet tänne Hubbardstoniin
VVbrcesterista Matka on 20 mailia
tänne Isäni osti täältä pienen maa
tilan Onhan täällä oikein mukava
olla vaikka onkin nyt niin kauheat
pakkaset että ei tahdo voida kou
luun mennä kun matka on niin pit
kä kolme mailia Vaan kyllähän
sen kesä sitte palkitsee kun Jakse
taan odottaa Meillä on yksi lehmä
jonka nimi on "Nancy" ja sika on
myös meillä mutta se on nimetön
Liisa Kanoja on 15 ja kukkoja kol
me myös kissa ja koira Siinä on
koko talon herrasväki Minä opet
telen myös veljeni kanssa lypsä
mään se vasta on kovaa työtä ty
töt! Isämme tekee tehtaassa vieki
työtä vaan kevällä tulee kotiin per
kaamaan peltoja
Tuntuu vähän Ikävälle lauantaisin
kun ei päästä haalille jossa olemme
aina oppineet käymään pienestä al
kaen sillä täällä ei ole vielä mi
tään yhteishommia muuta kuin eräs
sielun paimen käy joissakin taloissa
pitämässä saarnoja joihin me emme
ole kerinneet Mutta toivotaan sit
ten kun meitäkin tulee tänne enem
pi niin voimme jotakin mekin yh
dessä toimia Minä lopetan nyt Ja
toivon hauskaa uutta vuotta kaikil
le lapsille tutuille ja tuntematto
mille Impi ja Veikko Merikanto
— Kenelle ei vielä tule
Toveritar kiiruhtakoon tilaa
maan sen heti!
KAUNIITA PALMIKKOJA
KAMPAUKSISTA
HELMI NELSON
1107 No 12th St
Supeiior ' Wisconsin
Lähettäkää hiuksenne tällä osot
teella maksun saa suorittaa jälkivaa
timuksella Hinnat $100 $200 ja
$300 riippuen siitä kuinka suuri pal
mikosta tulee
Saan surulla ilmottaa että
rakas puolisoni
Alli Wentelä
monen vuoden sairauden jäles
tä vaipui kuolon uneen 27 p
joulukuuta General sairaalassa
Torontossa Canadassa Vaina
ja oli syntynyt Suomessa Nur
meksessa ja oli kuollessaan
26 vuoden ikäinen Häntä lä
hinnä jäimme kaipaamaan mirÄ
hänen puolisonsa ja pieni Rei
no kaksi veljeä tässä njaassa
ja lukuisa tuttavapiiri täällä
sekä Suomessa
Nuku rauhaisasti
- untas viimeistä
Olit sä liian hetken
täällä meidän ilona
kun kuolon kylmä käsi _
pois kutsui luotamme
Haudattiin 1 p tammikuuta
kello 2 päivällä Prospetterien
hautausmaahan Torontoon —
Lausun monet kiitokset tove
reille ja toverittarille jotka ot
tivat osaa surusaattoon
Wm VVentelä
Victoria Minen