Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, February 08, 1921, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1 XOtaiSnaiSen aSemaSta
J
(jatkua enimäiert 4v$Q
mään henkisesti Se on alkanut jär-
jestäytyznään ja järjestöjensä avulla
vaatimaan työpäivän lyhennystä pa-
rempia palkkoja ym oikeuksia Se
on osottautunut olevansa muutakin
kuin sukupuolikone se on tuntenut
olevansa ihminen sekä vaatinut sen
mukaisia yhteiskunnallisia ja talon-
dellisia oikeuksia Työläisnainen ou
astunut viimeisten vuosikymmenien
aikana miehen rinnalle yhteiseen
luokkataistelurintamaan vaatimaan
yhteiskuntajärjestelmän perinpohjais-
[a muuttamista Ja silloin on hän
myöskin kapitalistin silmissä muut-
tunut köyhälistöluokan kapinallisek-
si jäseneksi jota on rangaistava yh-
tä raa'asti kuin miestäkin
suomessa vaiKuisbu leuiaoiimacu
„„ at iico h
aikana ammuttiin aiti lapsi sylissä
raiskattiin voitettuja työläisneitosia
sekä sen jälkeen kidutettiin kuoli
aaksi kuten erään upseerin kehus
kelun mukaan Tamperetta vallotet
taessa tehtiin Porvariston paljon
puhuma "äitiyden pyhyys" oli silloin
kadonnut olemattomiin Raskauten
sa viimeisillä asteillakin ollen saivat
vaimot tehdä miehillensä seuraa san
takuopan reunalle "Naarassusina"
heitä ja heidän "pentujaan" murhat
tiin
in-
Ei ainoastaan Europassa vaan A-
erikassakin on asianlaita sama
On kymmenittäin tapauksia joissa
vapaaksi kehutun maan tuomioistui
met ovat jaelleet kouraan tuntuvia
luokkatuoniiolta naisille jotka ovat
uskaltaneet esiintyä sorrettujen a
sian puolesta
Samassa asemassa on työläisnai
nen tällä hetkellä kaikkialla Hän
on joutunut riistäjänsä maauiauiun- Nämä lapaet tekivät työtä kello puoli ™ uu"lum"" mala ninnaiia Kuin te voisme
si kuten mieskin Ainoa tie joka kahdeksasta aamulla kello viiteen hintelän pojan joka työskenteli pus- mistään muualta Meillä on moni
„_„ „„ „votol=tin kahdeksasta aamuna Keno vuw wiiämiBfissH lattialla Poika vuotinen kokemus maltaiden valmis-
on joutunut riistäjänsä maalitaulu)
nanei
„„nino ti vhä aimrfimm n iou-
voitokas tie Yhä suuremmin jou
koin yhä tietoisimpana omasta ih
misarvostaan on työläisnaisen käytä
vä köyhälistön kansainväliseen luok
taistelurintamaan ja siinä yhdessä
miehen rinnalla taisteltava paremman
tulevaisuuden puolesta Siihen vei
voittaa työläisnaista läpi ilimiskun-
r
tnllinlnn buKuimnnuu anrrn lfl na-
peä!
NAISTEN VALLANKUMO-
UKSELLISEN TOIMIN-
1 t n i ifmt i kiktcm
riJi lUUVJEiN 1 AIVUlEill
Moskova - saattaakseen Kommu-
nistisen propagandatyön naisten kes-
kuudessa järjestettyä kansainvällses-
sä mittakaavassa on Kommunistisen
Internatlonalen yhteyteen Moskovaan
perustettu erikoinen sihteeristö Ku-
ten tunnettua on työskentelyä varten
naisten keskuudessa Lännestä välit-
tu Kolmannen Internatlonalen Toi -
meenpanevaan komiteaan tov Klara
Zetkin ja hänen sijaisekseen hänen
ollessa estettynä tov A Kollontay
n„i„i i(i lövloctottv olhtnBrli-
iör kuulumaan Welä taksi edUsta-
ia viisi edusta-
jaa Neuvosto-Venäjällä Sihteeris-
töön kuuluvat tov Rolland Holst
Lännestä ja tov Krupskaja Samul-
lova Stali Lilina ja Simitovltsh
Tämä sihteeristön ensimäisessä is-
tunnossa oli käsiteltävänä tyosuunn:-
telma Sihteeristö hyväksyi tehta- nen olevan 12-vuotias isansa on
väkseen laajan suunnitelmallisen jär- kuollut Äidillä kuusi pientä lasta
jestötyön Aikomuksena on järjestää Joista hän Stella oli vanhin Hän
lueptoja niitä varten jotka lähemmin oli ollut täällä työssä jo puoli vuot
haluavat tutustua työskentelyyn nais- ta ja voi tehdä jo joskus $11 vii
ten keskuudessa Kyseessä on myös- kossa
kin erikoisen kansainvälisen julka:- — Mutta silloin minun selkääni
sun toimittamisesta jossa julkaisussa kyllä koskee hän sanoi
käsiteltäisiin eri kysymyksiä naisten Ja nyt ymmärsi Lottie että mitä
keskuudessa käytävän valistustyön kovemmasti hän työskentelee sitä
aloilla Sitäpaitsi päätettiin esittää enemmän hän saa rahaa Ja kuinka
Kommunistisen Internationalen kaut- ihanaa olisikaan viedä kotiin lauan-
ta kaikille Lännen kommunistisille taina 10 Hän lujasti päätti ansaita
julkaisuille ja lehdille että nämä jär- sen
iestäisivät niin kutsuttuja "Työläis- Vähitellen hän tottui työhön mut-
naisten" sivuja Niinikään päätettiin ta väsyttävää se Joka tapauksessa
ryhtyä julkaisemaan erikoisia kirja- oli Ei mikään ollut sen hauskem-
sia neuvostojärjestelmästä muitten paa kuin sunnuntai-aamut Silloin
Tiistaina Helmikuun 8 p
maiden miisproletariaatin tutustutta-
misekSi kalkkiin niihin dekreetteihin
ja laitoksiin jotka ilmenevät kom-
munlstisen opin käytännössä sovel-
mttajana Niinikään päätettiin kään-
tyä julistuksella kaikkien maitten
työläisnaisten puoleen jotka ovat
ammatillisissa liitoissa piakkoin ko-
k0ontuvan kansainvälisen ammatillis-
ten liittojen edustajakokouksen job-
dosta ja esittää ammatillisten liitto-
jen kansainväliselle toimistolle että
päiväjärjestykseen tässä kongressissa
olisi myöskin otettava kysymys työ
kentelystä naisproletariaatin keskuu-
dessa Samalla päätettiin järjestää
tiedonantojen vaihto vakinaiselle
kunnalle
Yhtenä lähemmistä sihteeristön
tehtävistä tulee olemaan kansainvä-
Ilsen työläisnaisten konferenssin ko-
koonkutsuminen
_ -jhik
niir-
säännöllisesti joka viikko
Pieni sinisilmäinen
poika
Kirj Iris
Käytyään Kanuensan vuuuu
rikalaista kansakoulua täytyi Lottien
mennä ansaitsemaan oman osansa
perheen toimeentuloksi He asuivat
j -11
Käytyään kahdeksan vuotta ame-
suuressa Kaupungissa jussa un
ta tehtaita Ei siis ollut ollenkaan
gaa(Ja työtä vaikkakln häa
neliäntoista vuotias
oli vasta neljäntoista vuotias
Lottie meni työhön erääseen teh-
taaseen jossa tehtiin matrasseja ja
automobiilityynyjä Siellä oli suuri
määrä lapsia työssä Toiset lapset
olivat vasta 11—12 vuoden maisia Ustään kaIpeammlksi sillä kuumuUB Uta voiMe „e va]mi8taa kotite
vaikkakaan he eivät näyttäneet kuin u ankara koiata uomaa Lähetämme teille
noin 9 — 10 vuotiailta Niin laihoja
surkastuneita ja kalpeita he olivat
nm puoll tuntla ne salvat pal
valllslomaa
Lottielle annettiin työksi panna
1 1 i„„„a „nta „orton vai
T m t ™ Iin Vrikrin MS
"liriEafS
noastaan muutamat pojat saivat toi-
meKseen Köiaia ju v
aUlaltaj kuijettaen ne sitten pois
meKseen Keraia jo vuiumbloiui yuoon
_
Ensimäinen päivä oli vaikea Lot
tielle Ei ikinä hän voi unhottaa
puessaan kotiin Ja kädet! Koko
hänen oikeaa käsivarttaan pakotti
in anrmfit nllvat tävnnä kineitä DOlt-
7 „
tavia naarmuja rautalankojen viii-
teiemiä Hänen äitinsä koetti loh-
duttaa häntä voidellen haavoja gly-
serlinillä ja käskien hänen seuraa-
vana päivänä panna sormensa kää-
reisiin Lottie teki niin ja se kyl-
läkin olisi ollut hänen sormilleen
parempi mutta ihmeekseen hän huo-
masi ettei kukaan muu pitänyt kaa-
reitä sormissaan Ja tiedusteltuaan
syytä tähän sai hän vastauksen et-
tä "me emme voisi ansaita mtaan
Siis pois otti hankin kääreet sor-
mlatnnn
- Antaa niiden pakottaa kyllä ne
Uituu neuvoi hänelle eräs pieni
kalpea tyttö kertoen Lottielle slt-
ten omat vaikeutensa alkualkanaan
Hän oli vaBta kvmmenen vuoden
hän kuiskaten selitti Hänen äitin-
sä oli hankkinut hänelle työluvan
kaupungin naimuKseiia sanoen ua-
— Tuesday February 8th
liän sai nukliua kyllikseen ja äiti
aina hankki jotain hyvää täksi päi-
väksi Ja iltapäivällä hän otti kak-
si pientä siskoaan ja veljensä suu-
reen puistoon kävelylle Oh kuinka
he iloitsivat ja nauttivat Lottie joi
itseensä tätä ilmaa ja suurien vih-
reitten puitten suloista tuoksua
Tällöin hän tunsi elävänsä - tunsi
sen sykkivän itsessään Mailma tun-
tui silloin niin suurelta aurinkoisel-
ta ja ihanalta! Ah! Hän sulki sil-
mänsä hän halusi kätkeä kaiken
tämän - kauneuden sieluunsa jossa
sitä tehtaan synkeyskään ei voisi
tummentaa Niin tehdas sehän o-
Iisi taas edessä huomenna Mutta
nyt hän ei halunnut ajatella sitä
Nyt hän halusi vain iloita vapau-
destaan! Ja kutsuen pikku siskon-
sa ja veljensä luokseen hän antoi
heille viikko-rahastaan (joka oli 1
i„iT„rn m liioirtn iaiiUormnn vnr-
ten
Maanantaina alkoi taas vanha vael-
lus tehtaaseen Kesä oli juuri par-
haimmillaan Ilmat olivat 'uskaisen
kuumat Aurinko oli kuin tulipallo
pilvettömällä sinisellä taivaalla Jo
aamuisin voitiin nähdä Ihmisjoukko-
mrphtvän nnia tämän letämät-
tömän kuumuuden alta joko me-
tömän kuumuuden alta joko me-
renrallniUolie maaseudulle tai edes
kaupungin puistoihin Mutta nämä
h t ihmi8taimet riensivät — teli-
taaseen synkkään pimeään tetitaa-
Been Aurinko alltoi valoa mailmal-
n
„„ „„„ „ „„♦„„ „oln Tl
utta sitä el riittänyt heille Teli-
taan sisalla oli niin pimeää että toi-
Bn paikoin täytyy pitää sähkö valai-
Bemassa Näinä atkoina kärsivät
Iapget eniten He tulivat vielä en-
ma Pavana oli Lottie huo-
„„„„ m„„
nävtti tavattoman heikolta mutta
teki työtä yhtä ahkerasti kuin Isom-
matkin pojat Kerran kun he olivat
BymäS päivällistä huomasi Lottie
-t POa ollut mitään syötävää
- K sinulla ole paivailista?
1 w
TOVERITAR KYMMENVUOTIAS
Helmi— Maalisk vaiheessa
uunin iiiaanoi hvol
111V! Spn
j päivälehtien kymmenvuotisjulkaisuissa Julkai-
ldrJcslu1'V ydly "7~ J J
SU 11 SISallOSta mamittaKOOn :
Juhiie„ai runo Eemeli Rautiainen Toverittaren historia —o — o Kun
toukoa tehti-n Mamma A Hampaankolosta Sirkka Muistossa pidettävä esi-
merkk Sema McCone Venäjän naissotilas (Runo kuvan kanssa) Muis-
urmi Naisorjalle V Keskinen Muistoja ja toivomuksia
Kiertokulku m K (Alaskan kuvia) Muutamia muistelmia
RcharJ peso]a Kymmenvuotitaipaleelta Sei-
Soialitici toiminnat Clumeti ja en ympäritöllä An-
Toverittaren nuoruuvuoilta Mari Haapala Kymmenen vuotta
"ko Karnevaali Eemeli Rautiainen Voittaja Hilja Salo Kuule
sitten veiKKO ivmiicaiu ~
ihminen (K Raution sävellys naskuoroie) Na Krj vuesnenKio
t--_-_ vs „i„- Lirinitulcnn
Tyyne Hyrskymurto Sanni Sevo ja A Sevo A N Koskela Fred
He)m Mattsoni y m
' i1„„iiitnlaiita ia vksitvisiä rin-
Kuvia ompeluseuroista kesäjuhlista ™°™t9mi
taKuvia avusiajsu
Hinta 60 senttiä — Asiamiehille
Tilaukset lähetettävä osotteella:
TILAUSLIPPU
Lähettäkää minulle kpl Toveritar Kymmenvuotias
Maksuksi seuraa mukana $
Tilaajan nimi
Osote
No 6
— Miksi?
Hartioiden kohotus
- Haluatko tämän? kysyi Lottle
näyttäen appelsiinia
Poika otti sen hieman hämillään
Lottie kyseli häneltä nyt kaikenlais-
ta hänen kotioloistaan Ja hänestä
Itsestään Poika kertoi etta hänen
äitinsä oli kotona aina vuoteella
isä työskenteli joskus tavallisesti o
hän juovuksissa Sitten hänellä oli
kolme sisarta Ja yksi yell He kalk-
ki työskentelivät mutta eivät kay-
neet kotona Juuri koskaan
„ Puhuessaan poika oli ottanut la-
kin paastaan ja Lottie huomasi nyt
etta kanelia oli vaalea kihara tuk-
ka ja etta hänen si mansa oi va ta
vattoman suuret ja loistavan sinise
ne näyttivät aina katsovan Jonnekin
etäisyyteen Pojan nimi oi Stanlej
Vanhemmat olivat
Lott esta 1a Stanleysta tuli nyt ys-
tavyksei - roina naytu iuuiuivau
j°ukun myötätuntoa sillä kotonahaa
MnelU oli vain kurjuus ja epäsopu
BllnHen edessä Lottiella oi onne-
kotielämä ja hänen sydämensä
oil suuri ja jalo Han siis otti pik-
k" Stanleyn suoja kseen Usein
Mn toi oman päivällisensä mukana
i°ko pullon marjamehua appelsiinin
J"" v j™-—
tai omenan Stanleylle Silla aina
801 Stanley oman päivällisensä jo
aamulla
MiVal niin tpfit? IrvRvi Lottie
-----
useamman kerran mutta koskaan ei
p„ika selittänyt
Jatk
TILAA TOVERITAR!
Humalia ja Maltaita
2 Vi paunan kannun parasta mallas-
8iirappia ja 4 humala väh
tamialalla joten teidän ei tarvitse
'
epailia raonemcmi™ nuiumu™™
Hinta lahet u ut makeliuM $150
Jokaisen tilauksen mukana lahetam-
me ohjeet suomen- ja englanninkie-
~
valmistuu Toverittaren Kym-
_
knkn tu ee oleillaan Sama KUlll
vielä seuraavilta tovereilta: Maii
Heik-
— -
20 pros palkkio
TOVERITAR Box 99 Astoria Ore