Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, February 01, 1921, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No S
6
Tiistaina Helmikuun 1 p — Tuesday February lst
jotka sanovat että Toveritar on niin
vähäpätöinen lehti että tietoinen nai
nen ei viitsi sitä lukea Olen heil
le aina huomauttanut että olisin kii
tollinen jos he kirjottaisivat siihen
jotain arvokasta joka tekisi lehden
lukemisen arvoiseksi (niin kyllä To
verittaren paperi kestää raskaam
man sarjankin kirjotukset— Toim)
mutta en ole huomannut niiden hen
kilöiden arvokkaita kirjotuksia jot
ka Toverittaren ala-arvoiseksi leh
deksi arvostelevat
Minä väitän että henkilöt jotka
eivät vaivaa itseään ktrjottamalla
Toverittareen eivätkä myöskään si
tä lue vaan jolloinkin yli silmäile
vät ovat sen ankarimpia arvosteli
joita Jo kerran ennen kirjotin pakinas
sani että täyttäkää ensin velvolli
suutenne Toveritarta kohtaan ja sit
ten teillä on vasta täysi oikeus sitä
arvostella
Sitten on vielä eräs asia mieles
säni Kun osastojen taloilla on hyviä pu
hujia niin vain harvat henkilöt käy
vät heitä kuulemassa mutta kun on
tanssit ja markkina-iltamat niin on
naalilla paljon yleisöä Se on hy
vä että niissäkin tilaisuuksissa käy
dään sillä niistä on parhaiten tuloja
osastolle mutta se pitäisi jo olla
jokaiselle selvänä että sosialistiseen
yhteiskuntaan ei pääse tansslmalU
eikä vain huvipuolella Jokaisen pi
täisi ottaa ajasta vaari ja kehittää
itseään Aika on nousta unesta kat
somaan mitä tapahtuu meillä ja
muualla Kaikki nukkuvat nouskaa
työhön ja toimintaan luomaan uutta
parempaa ja järjellisempää yhteiskuntamuotoa
PITTSBURGH PA
Nythän so on paras toiminta-aika
käsillä EI ole helteet esteenä Onpa
nyt syytäkin lujittaa proletaarien ar
meijaa Raskaana lepää hartelllam
mo kapitalismin rautakoura Niinpä
Pittsburghin osastokin toimitti tar
kastuksen toimivassa "koneistossa"
tammik 16 p kokouksessa nim va
littiin uusia virkailijoita tai uudis
tettiin siten että sai tehtäväänsä jat
kaa edelleen
Suuret illaniat toimii osastomme
helmllt 5 p:n iltana Tulot iltamista
käytetään Suonien Puna Orpojen hy
väksi Kehoitan vaan kaikkia tule
maan silloin haalillemme Sitten on
meillä tärkeä kokous helmik 6 p
Silloin ehkä tulee käsiteltäväksi se
tärkeistä tärkein kysymys nim e
roammeko Sosialistipuolueesta tai sl
Silloin haulille ennen tehdyn päätök
sen kanssa ettei siellä vasta tarvitse
asiaa jauhaa
Pois joukostamme on ollut Mrs
Hentunen sairauden tähden muuta
smla viikkoja Kaipaamme takaisin
toimivaa toveritarta — Tervehdyk
sin — Ida
SAN FRANCISCO CALIF
Menneistä ei saa puhua pahaa
Mainita kyllä ansaitsee West Berke
leyn s s o: n soittokunnan konsertti
joka oli 15 p tammik Ohjelma oli
hyvin valittua Esityksen palkitsi y
loisö vilkkailla suosionosotuksilla
Ikävä vaan että oi ollut enemmän y
lrisöä Ohjelma olisi ollut kuulemi
sen arvoinen — Tammik 16 p osas
tomme 20: s vuosijuhla onnistui ta
vallisen hyvin — Tammik 23 p
West Berkeleyn näytelmäseura vie
raili kappaleella "Vanki No 77" Ho
ti alusta huomasi että haali tulee
täyttymään viimeistä istunta myöten
Kappale on alusta loppuun asti katso
misen arvoinen ja pitää katsojan
kiintyneenä Kappale pitää katsojan
silmät kosteana melkein koko ajan
Esitys oli kokonaista ja arvokasta
jonka yleisö palkitsi suosiionosotuk
silla Oli oikein hauska seurata vii
meisellä tuolirlvlllä esitystä entiseen
nähden olivat hiljaa ja seurasivat
kappaletta ei ollut kuisliutuksia eikä
vuorokeskusteluja Sillä tapaa tove-
rit se on kaunista! Ovella myytiin
217 ovllippua joka oli ennätys pit
kästä aikaa (Akkain Iltamissa oli
yhtä paljon) Näytöskappaleet ovat
suurena tekijänä s s o:n Iltamissa
kävijöille Meillä niin Ikävä kun se
onkin sanoa on ollut viime aikana
vanhaa ja taas vaan vanhaa joten ne
kappaleet on ennen näytelty useam
pia kertoja Friscohkin näyttämöllä
Olisi nyt suotavaa kun meillä on joh
tajakin että saisimme nähdä uusia
työväen kappaelita sellaisia jot
ka tuovat haalin täyteen kat
sojia Olen kuullut sanottavan
että ei saada kappaleita On kysel
ty tuolta ja sieltä sitä ja tätä kap
paletta Mutta miten Berkeleyhin
saadaan kappaleita Jotka ovat katso
misen arvoisia? se Ihmetyttää muita
kin eikä vaan minua Siitä kuulee
iltamayleisönkin puhuvan että Fris
colaiset näyttelevät vaan sellaisia
kappaleita joihin he osaavat vanhas
taan roolit Se on jo hyvin paljon
sanottu yleisöltä mutta se on vielä
tottakin — Terve toistaiseksi
Hilma Laine
HERMAN MICH
Viime kirjeeni oli viipynyt ääret
tömän kauan ennenkun se tuli julki
suuteen joulukiireet kaikkialla liene
vät sen aiheuttaneet Myöskin oli
osuuskaupan lilkehuoneustoa koskeva
uutinen väärin siinä kohdassa jossa
mainittiin sen tulleen maksamaan yli
kolme tuhatta dollaria valo- ja länv
mityslaitoksineen pitää olla ilman
valo- ja lämmityslaitosta Valolaitos
on n s "Delco" sähkövalosysteemi
maksaa noin $9 ja kuuman ilman
lämmityslaitos maksaa yli ltolmen
sodan dollarin joten liikehuoneusto
sellaisenaan kuin se nyt on on tullut
maksamaan yli neljä tuhatta dolla
ria Sähkövalot samalla laitettiin
naaliinkin joka paikkaan Ne ovat
kin paljon kirkkaammat ja käytän
nöllisemmät kun öljylamput joita
siellä ori ennen käytetty Lämmintä
myös on riittämään asti ollut sen
jälkeen kun uusi "furnace" on ollut
käytännössä Ennen oli vain tavalli
nen puu-uuni ja ne' ovat kuten tiede
tään paljon huonommin lämmittäviä
kun uuden aikaiset kuuman ilman
lämmityslaltokset Joulu ja uuden vuoden juhlat ovat
olleet ja menneet jo aikoja sitten
joten uusia juhlia valmistellaan ko
valla kiireellä jälleen "Hehkuva tu
livuori" näytellään ensimäisenä suu
rempana kappaleena
Kyllä meillä täällä maalla on ihan
suuren maailman malliin melkein jo
ka "sorttia" aina korpirojuun saakka
Tekee vaan mieleni kysyä että "mis
sä on laki ja oikeus?" Näin ajatte
lee kun katselee noita maailman toi
lauksia nykyaikana Silmänkääntäjä
SAN FRANCISCO CALIF
Voi kun se taas sataa kuulee sa
nottnvan nykyään Eika se niin pai
jon ole ainakaan päivällä satanut
Useampi aurinkoinen päivä on ollut
tammikuulla kun sateinen Yöllä on
satanut ja myrskynnyt useimmin
Muuta sateista ja myrskyistä huoli
matta me vaan riennämme naalilla
milloin suuremmilla milloin pienem
millä joukoilla Milloin kokouksiin
Iltamiin tai muihin juhlatilaisuuksiin
Se Karjalan Kommunln iltama on
sunnuntaina 6 p helmik alkaa kel
lo 5 iltap Sisäänpääsy 50 senttiä
Ohjelma 011 arvokas ja monlpuolinef
Tov A Ruis West Berkeleystä tu
lee puhumaan Runoja lauluja y m
näytöskappale "Kirkon viholliset"
kahdessa näytöksessä Lopuksi tans
sitaan hyvällä soitolla Lauantaina
12 p helmik 8:30 lilalla täsmälleen
nousee esirippu näyttämöllä Silloin
näytellään "Ryöstetty kaunotar" kol
messa näytöksessä ja sen näyttelee
West Berkeleyn näytelmäseura tunne
tulla taidollaan ' Kappale on huvi
näytelmä ja on hauska alusta lop
puun Sunnuntaina 13 p helmik on oh
jelma ja tanssi-iltama alkaa klo 7:30
sisäänpääsy 35 senttiä Lauantaina
19 p on vapaa keskustelukokous si
säänpääsy vapaa kalkille Keskuste
limme : "päivän kysymykset" Sun
nuntaina 20 p helmik on Naisten
Päivän Iltama alkaa kello 7' sisään
pääsy 25 senttiä Silloin varmaankin
tulette ja tuotte vielä tuttavannekin
tullessanne Lauantaina 26 p silloin
on tanssi-iltama sisäänpääsy 35 sent
tiä Sunnuntaina 27 p s s o:n näy
telmäseura 'esittää kappaleen "Kan
san tuomio"- alkaa täsmälleen keli)
6:30 illalla sisäänpääsy 50 senttiä
Ei ole ehkä liian aikasta jos sanon
että maaliskuun ensimäinen sunnun
tai 6 p maallsk pidetään San Fran
ciscon Työv Yhtd talolla 20 Flint
St Iltama Suomen Puna-Orpojen hy
väksi Iltama alkaa kello 4 iltapäi
vällä Toimikunnat tekevät parhaan
sa ohjelman suhteen samoin yksityi
set ' ohjelman suorittajat Yleisö
luonnollisesti tekee velvollisuutensa
ja tulee silloin iltamaan ja antaa kan
natuksen näille juhlille Suomen
omistava luokka on riistänyt orpojea
ainoan turvan ja tuen Minä vetoan
teihin Toverittaren lukijat San Fran
ciscossa ja ympäristössä Teidän el
tarvitse muuta kuin muistaa vaan si
tä aikaa jolloin olimme siellä kauka
na kylmässä pohjolassa Miten puu
te pakkanen ja nälkä olivat aina vie
raina köyhällstöluokan kodeissa Sil
loin puute oli vieraana vaan nyt se
on jokapäiväinen toveri Suomen työ
väellä Nuo orporaukat jotka elävät
jos heille annetaan elämiseen mahdol
lisuutta tulevat suuriksi tultuaan
täyttämään ne rivit jotka heidän
isänsä ja äitinsä ovat järjestäneet
joissa he esitaistelijoina ovat kaatu
neet ammuttu tai nälkään kidutetut
vankileireillä Varmasti tulevat nä
mä kerran vaatimaan Suomen kapita
listiluokan tilille vanhempiensa jul
mista rääkkäyksistä murhista ja hei
dän omasta riistetystä osastaan Et
tehän toverit ole' kuuroja näiden
pienten pyynnölle jotka itkien teiltä
pyytää leipää nälkäänsä sammut
taakseen tai vaatteita suojatakseen
kuihtunutta ruumistaan talven pure
valta pakkaselta Te täytätte heidän
pyyntönsä jos te tulette silloin ilta
maan uhraamaan pienen roponne
Suomen nälkäisille Puna-Orvoille
Kaikki tulot Iltamasta luovutetaan
orpojen avustamiseen Haalista el
oteta vuokraa Kaikki toimikunnat
ja yksityiset ohjelman suorittajat
maksavat sisäänpääsyn Kukaan ei
tahdo silloin tulla vapaasti Yksi
mielinen päätös tuli heti kun se esi
tettiin että kaikki maksavat sisään
pääsyn Ohjelmasta mainitsen vaan
sen että se on jo hyvässä menossa
harjotuksen alla- ja uskallan toivoa
siitä parhainta mitä pitkäään aikaan
on esitetty San Franciscon s s o: n
talolla
Helmik 13 p on Aluetoimikunnan
iltama West Berkeleyn s s o ta
lolla akitatsionivarojen kartuttami
seksi (eikä Berkeleyn akltatsionitoi
mikunnan iltama kuten viimeiseen
Toverittareen oli tullut) ja silloin on
San Franciscon haalin ovet kiinni
sillä iltama on yhteinen — H Laine
DULUTH MINN
Tämä Duluth on kylä josta el ole
Toverittaren palstoja uutisilla täytet
ty Näyttää siltä että kynä on kai
kilta ruostunut mutta eipä ihme jos
rautainen kynä rudstuu Ruostu
maanhan nuo pakkaa elävät ihmiset
kin Duluthin osaston toiminnasta ei
juuri koskaan ole puhuttu mitään ei
kä se suuresti ole puhumisen arvois
ta toiminutkaan Mutta mitäpä voi
muuta toimia kun sitä mitä yleisö
kaipaa Ikävä sanoa että se ei har
rasta muuta kuntanssia ja aina vaan
tanssia Surkuteltavaa se joka ta
pauksessa on Mutta toiselta puolel
ta katsoen on silläkin hyvät puolen
sa Onhan järjestöllämme laitoksia
joissa kylvetään sosialismin siemeniä
suomalaistenkin työläisten aivoihin
Mutta työväen liike kuten kaikki
muutkin liikkeet tarvitsevat talou
dellista voimaa Duluthinkin osas
ton jäsenet ymmärtäen tämän nyp
pivät edes tanssitiketeillä kannatusta
Ihmiskunnan vapauttamiseksi niiltä
kin jotka eivät koskaan senttiäkään
suosiolla luovuta ikäänkuin hampai
taan kiristelevä kapitalismi el heitä
kin repisi aina ja kaikkialla Mutta
ensiksi ihmisen täytyykin sanoa it
sellensä: Opeta minua ajattelemaan
että minä ymmärtäväiseksi tulisin!
Tehkääpä yllä mainittu kysymys it
sellenne tekin jotka olette osasto
toiminnan laiminlyöneet sillä jäsen
velvollisuuskin Biihen vaatii itsenne
ja koko maailman työväen vapautta
misen puolesta Katselkaa järjen
silmillä noita kapitalismin mätäpai
seita Jotka- puhkuvat ympärillänne
turmeluksen sumua Xlkää antako
kovin kyynelten itseänne nukuksiin
tuudittaa
Duluthin osaston ompeluseura on
uinunut viime huhtikuusta asti ja yhä
edelleen tekee sitä kaikesta päättäen
sillä ne naiset jotka toiminnan vält
tämättömyyden ovat käsittäneet ovat
niin kiinnitetyt jo osaston toimintaan
että dn mahdottomuus tavalliselta
kuolevaiselta enempää vaatia Toi
votaan että tulevaisuus tuo innos
tuksen tulta nyt talven hyisen kyl
män jähmettämlin mieliin Osa osas
ton jäseniä on ruvennut pikku hiljai
muuttamaan paikkakuntaa joka ta
pahtuu niin hiljaa että aikojen pääs
tä saadaan kuulla että siellä ne nyt
seilaavat Ei parhaalla tahdolfaan
kaan voi edes läksiäiskekkerlä tove
ruuden tunnustukseksi toimeenpanna
Ati Nosliw
VVAVINA MINN
Täällä eletään vaikka siltä ei pal
jon hihkuta Osuuskaupan puhuja
kävi täällä joku aika sitten mutta se
ei saattanut mitään innostusta a
siaan Kaikki vain näkyivät odotta
van sitä että puhuja pian lopettaisi
puheensa että pääsisi tanssimaac
Tanssi on ainoa johon täällä on In
nostuttu Jos kaikkeen muuhun toi
mintaan olisi kova halu niin varmaan
Baataisi jotain hyvää aikaan Ei ai
nakaan jäätäisi muista jälkeen Kyl
lä olisi paljon parempi kun opetettai
si tämän kylän nuorisolle muutakin
eikä vein tanssia Kaunista olisi näh
dä" kun nuoret esittäisivät jotain
ohjelmaa Kun muualta päin mail
maa tänne tulee ihmisiä niin he ai
van ihmettelevät tämän paikan tou
hua Ei olisi liian aikaista nousta
todella toimintaan aatteemme hyväk
si eikä kaikkea aikaa viettää tur
haan — Toivoo ?
H-I"M I I III M M"M-H-I-M"I"H' M'
NAISTEN 08UUSKOTI
SAN FRANCISCO CAL
3627— 16th 8t
Telefooni: Market 3968
SAN FRANCISCO
ii„1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i
KAUNIITA PALMIKKOJA
KAMPAUKSISTA
HELMI NELSON
1107 No 12th St
Superior Wisconsin
Lähettäkää hiuksenne tällä osot
teella maksun saa suorittaa jälkivaa
timuksella Hinnat $100 $200 ja
$300 riippuen siitä kuinka suuri pal
mikosta tulee
JOS OLETTE KIPEÄ
Pyytäkää VAPAA r
LÄÄKEKIRJA — No O
SHnä on yli 25 miesten ja naisten tantta gell
tettyuä Kuin myitakin tilydellinen luettelo mo
nialaisista kotilaille keistä MlstH jokainen toI
Itse rulita sopivan lHiikkeen taudilleen samaten
rtiyÖHkin liiiikkeitten binnat y m
Lääkkeet eivät ole patenttiiiiäkkeitä vaan tosi
seotuH laisia va lmis teitä Joi ta Suotuessa on jo
käytetty monia kymmeniä vuosia
Tämän kirjan saatte vapaasti ja pitflisl sen
olla jokaisessa suomalaisensa kodissa sillä ette
tiedä koxka sitä tarvitsette varokaa huinbuuki
liliikkeltä ja bumbunki-tohtoreita
— Lfgtieirin Apteekki on suurin—
— Suom Apteekkiliike Yhdysvalloissa—
P A LICNELL CO Superior Wts
li