Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, February 01, 1921, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Perhe sosialistisessa
yhteiskunnassa
(Jatkoa ensimaisefta rfivulta)
väliä jokaisen pienokaisen ilmaantu
mistä maailmaan Xlkää kauhistuko
pienokaisienne kohtaloa — häntä ei
odota ylenkatse ei kylmä eikä nälkä
kuten kapitalismin aikana Sosialis
tisessa yhteiskunnassa jokaiseen pie
nokaiseen kohdistetaan huoltava huo
mio hänelle ja äidille toimitetaan
huolto valtion puolesta Yhteiskun
ta elättää hänet ja antaa hänelle kas
vatuksen sivistyksen ei riistä hanti
niiltä vanhemmilta jotka tahtovat ot
taa osaa lasten kasvatukseen Yh
teiskunta ottaa kannettavakseen kai
ken aineellisen rasituksen lasten kas
vatuksesta isällisen ja äidillisen ilon
se jättää niille jotka osoittavat ym
märtävänsä ja tuntevansa nämä ilot
Tämäkö on väkivaltaista perheen hä
vittämistä? Tämäkö on väkivaltais
ta lapsen ottamista äidiltä?
Perhe lakkaa tarpeettomana Enti
sen perheen asemasta kehittyy uusi
kanssakäymlsmuoto miehen ja naisea
välillä: Toverillinen ja sydämellinen
liitto kahden vapaan ja itsenäisen
työtätekevän ylidenarvoisen sosialis
tisen yhteiskunnan jäsenen kesken
EI ole enää kotoista "orjuutta" nai
selle ei ole perhettä jossa ei olici
yhdenarvoisuutta! Ei naista uhkaa
enää vaara että jäisi ilman kannatus
ta ja apua lasten kanssa jos mies
hylkää Nainen sosialistisessa val
tiossa ei ole riippuvainen miehestä
vaan omasta työvoimastaan Ei mies
vaan hänen omien käsiensä työ elät
tää hänet Siis ole pelkoa lasten koh
talosta Työväen valtio ottaa niistä
huolen Itselleen Kaikki aineellinen
ja rahallinen laskelmien teko joka
rikkoo ja runtelee perhe-elämää ka
toaa avioliitosta Avioliitto muuttuu
yleväksi liitoksi kahden toisiaan ra
kastavan ja toisiinsa luottavan sie
lun välillä joka lupaa täydellisemmän
ilon ja suuremman tyydytyksen jokai
selle tunnollisesti ajattelevalle työläi
selle ja työläisnaiselle elämässä Va
paa mutta vahva toveruushenkeen
perustuva liitto miehen ja naisen vä
lillä entisen orjuuselämän asemasta
— sen lupaa työläisille ja työläisnai
sille sosialistinen yhteiskunta Mutta
rinnan työehtojen muuttumisen tyo
läiBhjisen turvallisuuden kasvamisen
entisen purkamattoman ulkokullais
sen tosin lujan mutta läpeensä mä
dän kirkollisen avioliiton häviämisen
kanssa katoaa vapaassa toverillisessa
liitossa toinen inhoittava pimeä in
himillisyyttä alentava ja nälkäisten
työläisnaisten kamala vitsaus — pros
titutsioni Prostitutsionin synnytti tavarata
lous ja yksityisomistus Molempien
lakkautettua ei tule enää olemaan
naisen "ruumiin" myyntiä
Älköön työväenluokan naiset surko
sitä että perhe on tuomittu häviä
mään Tulee päinvastoin ottaa rie
muiten vastaan uuden yhteiskunnan
sarastus jossa jokaiselta naiselta tu
lee poistetuksi kotiorjuuden kahleet
missä jokaiselle naiselle tulee huo
jennusta äitiyden vaivojen kantami
sessa niissä loppuu kaikkein kauhis
tuttavin kirous ja vitsaus joka rasit
taa naista — prostltutsioni
Asettuessaan taistelijaksi sosialis
min ja työväen vapauttamisen suuren
asian puolesta tulee työläisnaisen op
pia ymmärtämään ettei tarvita entis
aikaista jakoa nämä ovat minun lap
siani niille on minun annettava kaik
ki äidillinen huolenpitoni ja kaikki
rakkauteni Mutta nämä lapset ovat
sinun naapurini niiden kanssa mi
nulla ei ole mitään tekemistä olkoot
viluisempia kuin minun Minulla ei
ole mitään tekemistä vieraiden lasten
kanssa! Mutta nyt jokaisen tunnol
lisen työläisäidin täytyy kellittyä sii
nä määrin ettei tee eroitusta omain
Ja vieraitten lasten välillä vaan muis
taa että on vaan meidän lapset so
sialistisen yhteiskunnan lapset
Uusi työväen valtio tarvitsee uut
Tiistaina Helmikuun 1
ta muotoa sukupuolten välisessä suh
teessa Ahtaan vain omaan lapseen
koHdistuvan äidinrakkauden tilalle
täytyy kehittyä äitien rakkaus kalk
kia lapsia kohtaan suuressa työväen
perheessä Kahlitun ja orjallisen fl
violiiton tilalle astuu vapaa ja tove
rillinen kahden toisiaan rakastavan
yhdenvertaisen työväenvaltion jäsen
ten liitto Itsenäisen suljetun per
heen tilalle kasvaa suuri yleismaail
mallinen työläisperhe jossa kaikki
työtätekevät miehet ja naiset tulevat
veljiksi ja tovereiksi Sellaisena on
käsitettävä sosialistisen järjestelmän
aikana miehen ja naisen välinen suh
de Juuri tämä muoto takaa ihmisel
le vapaan rakkaudenilon kukoistuk
sen joka perustuu todelliseen tasa
arvoisuuteen ja toveruuteen joita ci
tuntenut materialistinen kaupustelt
jain yhteiskunta kapitalismin aikana
Terveitten kukoistavien lasten ja
vanhan elämäniloisen nousevan pol
ven luominen uuden sukupolven jo
ka on vapaa ja välitön sielullisissa
elämyksissään ja tunne elämään —
siinä sosialistisen yhteiskunnan tun
nussanat Tämä yhteiskunta lakai
see pois porvarillis-kapitalistisen per
heen orjuuttavat muodot Hävitköön
vanha perhe ja rakentukoon uusi työ
läisten ja työläisnaisten avioliitto to
dellisen tasa-arvolsuuden vapauden
ja toverillisuuden tunnusmerkeissä
uudistetussa ja oikeudenmukaisessa
yhteiskunnassa uusilla pysyväiseni
mille oikeammille ja valoisammille
perusteille — A Kollontay
SAULTSTE MARIE ONT CAN
Joulu on ohi mennyt täällä niin
kuin muuallakin ja sama yksitoikkoi
suus on alkanut vaikka eihän meidän
työläisten joulu ole mistään arvosta
eikä sillä ole muuta merkitystä pait
si että naalillamme oli tavallista !
nemmän touhua Oli kuusijuhla lap
sille samoin kuin aikuisillekin Oh
jelmaa oli jäämäänkin vastaisen va
ralle Näyttelijäimme toimesta näy
teltiin monta hyvää kappaletta Sa
moin tullaan talven kuluessa teke
mään Muun mnassa näytellään kuu
luisa "Työläisen tytär" ja monta muu
ta Ja sitten s s osaston ompelu
seuran naiset hommaavat mahtavan
akitatsiooni-iltaman naisten päivänä
Se siis vietetään helmikuun 17 päivä
Siihen tilaisuuteen koetetaan saada
ohjelmaa runsaasti ja kaikin puolin
se tarkoitustaan vastaavaa Silloin
varmasti jokaisen kannattaa ohjata
tossunsa kärjet osaston talolle eikä
sitä tule katumaan Sisäänpääsymak
su koetetaan laittaa niin alhainen et
tei sekään tee haittaa
No nythän se meidän osaston om
peluseura näyttää semmoiselta kuin
nimikin on Kun vaan naiset otta
vat asiakseen käydä kokouksissa sa
moin kuin nyt on ollut niin kyllä var
maan saamme taasen kevään tulles
sa mahtavat myyjäiset 'toimeksi Mei
dän osastossa on siksi paljon naisia
että on häpeäkin kuin kolme neljä
naista on vain käynyt kokouksissa
Mutta nyt viime kokouksissa on o
sanottajia ollut runsaasti Minä vaan
kiitän seuran puolesta ja toivon kaik
ki tervetulleiksi vastakin
Työttömyys rehoittaa täällä niin
kuin muuallakin Komppaniat ovat
suvainneet antaa työläisilleen lomaa
kun tietävät sen talven tullessa ki
peimmin koskevan Palkkojen alen
taminen on tietysti kysymyksessä
Ilmat on ollut kauniita tähän saak
ka joka on harvinaista tähän vuoden
aikaan tällä paikkakunnalla No on
han se edes hyvä että köyhäkin tar
kenee Lopuksi 'toivln hauskaa talvea kal
kille Toverittaren lukijoille — E K
BERKELEY CALIF
Mieltä kiinnittävä ryöstö Niin ei
sitä ryöstöä ole silti vielä tapahtunut
vaan olen saanut vihiä että senlais
ta suunnitellaan joltain taholta ja
Berkeleyn näytelmäseura kuuluu ole
van puuhan etunenässä Ile nimit
täin suunnittelevat jonkun kaunotta
p— Tuesday February 1st
ren ryöstöä tapa millä he aikovat
tuon ryöväyksen suorittaa on minul
le tuntematon ja taitaa se olla sitä
muillekin sen verran olen kuitenkia
saanut selville -että he aikovat tuon
ryöstösuunnitelmdnsa toteuttaa 30 p
tammikuuta joten kaikki jotka tahto
vat nähdä kuinka kaikki käy on ol
tava silloin Toveri-Tuvalla 7:män tie
noissa edellä mainittuna päivänä
Niin silloin saavat he nähdä omin
silmin ihka elävänä tuon "Ryöstetyn
kaunottaren" Koko puuha kuuloni
mukaan on suunniteltu hyvin nauru
hermoja kutkuttavaksi
Enkä minä ole vielä lähes tulkoon
kaah sanonut teille kaikkea mitä o
len kuullut
Muuna muassa tulee piakkoin esi
tettäväksi näytelmä "Erämaan Rita
rit" Se tulee varmasti hyökyaallon
tavoin tempaamaan katsomon mu
kaansa Siinä kuvataan tervettä
pohjolaistenelämää kaikkine seikkai
luineen Näytelmän kokoonpano on
harvinaisen kaunis Siinä ilmenee
kuinka vapauden kaipuu ajaa Ihmiset
kylmään peräpohjolaan kamppaile
maan koleaa luontoa vastaan Kap
paleen aihe liikkuu tukkilaisten pii
reissä ollen se siis kansan tajuinen
kaikkine humooreineen ja draakilli
suuksineen Nyt en toitota siitä e
nempääjätän sen tuonnemmaksi tä
mä siksi vaan että silloin kun kuu
lette että "Erämaan Ritarit" esite
tään aikanaan jo merkitsette sen
päivän muistikirjaanne ettei se unoh
du! Muistakaapa kynäniekat usein kir
joittaa "Kolkuttajaan" joka ilmestyy
aina joka toinen torstai-ilta jos ni
mittäin kirjoituksia ilmenee kyllin
paljon Ei auta että lupaa joskus
kirjoittaa siihen vaan pitää tehdä se
kaikin mokomin Kun jokainen te
kee voitavansa muodostuu "Kolkut
taja" tarkotustaan vastaavaksi O
len usein kuullut "K oikutta-
ja n" toimituksen taholta napi
naa että kynäniekat ovat sangen lais
koja tehkää tuo väite tyhjäksi ja
tarttukaa kynään oikein uskolla
John Korpi leveän veen puhujakin
oli täällä ja puhui pari kertaa Toveri
tuvalla Hänen puheensa mikäli kos
ki unionistisen liikkeen menettelyta
pojen selvittelyä lienee ollut paikal
laan Mutta komppakivi näkyi hä
nellekin olevan tuo heikäläisten ta
holta suurta huomiota saanut "Häali
sosialisml" — Ei pitäisi olla naale
ja ne kuolettavat luokkahenkeä
mutta onhan se silti mukava jutella
kuulijakunnalle lämpimässä naalissa
näin talvisaikaan varsinkin Kyllä
ne haalit vielä' ovat heille niinkuin
meillekin tarpeen ainakin jonkun ai
kaa ja tuskinpa se kehitys silti niin
siivillä lentäisi eteenpäin vaikki
sanoisimmekin Good bye! "haaliso
sidlismille" ja menisimme jungeliin
laulamaan: John Browns body lies
a moulding in the grave j n e
Tuonlainen saivartelu ei ainakaan
kasvata joukkoihin solidaarisuutta
vaan pikemmin ' hälventää senkin vä
hän yhteisymmärryksen mitä vielä
on ollut
Ompeluseura on taas näyttänyt e
lon merkkejä Heillä on piakkoin tu
lossa jonkunmoiset juhlat Pitäkää
silmällä ilmoituksia
Tuo tavallinen työläisten vitsaus
"työttömyys" alkaa näilläkin seuduil
la tulla yhä enemmän huomattavaksi
Tuhansittain joutuu työläisiä turvat
tomaksi joka päivä Pelastusarmei
jan kahvikeittiöt saavat joka päivi
uusia "kundeja" ja kehuskelipa eräs
päivälehti näiden "kundien" olevan
maailman parasta väkeä sillä he ei
vät kysele mitään eivätkä tee vaati
muksia juovat kahvinsa ja syövät
pullansa äänettöminä ja sitten mene
vät tiehensä Ja päivälehdet saavat
huutaa että niin ja niin monta sa
taa työtöntä on saanut "aterian"
Joten heillä ei pitäisi ollakaan mitään
napisemista!
Ja ihmeellisintä heidän mielestään
on että rikollisuus on viime vuodei
aikana kasvanut vaan 53 pros 'a
näin sievä lahtikaupunki siivousta
No 5
kuuluu vaan kaipaavan niin sitten on
kaikki O K Millähän ne alkavat
siivoamaan työttömyydestä johtuvaa
kasvavaa rikoksellisuutta Johon epä
toivo pakoittaa taloudelliseen ahdin
kotilaan joutuneet työläiset?!
Hilja o
SEATTLE WASH
Ilmat täällä ovat olleet hyvin vaih
televat viime aikoina Jopa satoi
luntakin maan aivan valkoiseksf
mutta jo se seuraavana päivänä suli
pois Kaikilla ihmisillä tätä nykyä
on yskää juuri noiden vaihtelevien"
Ilmojen takia Ei sentään ole ollut
pitkällisiä vesisateita niinkuin ennen
Kun jouduin tähän uutisten urkki
jan toimeen niin tapani on käydä
ympäri kaikkialla Olin taas tällä
salaperäisellä matkalla mutta es
liiytänyt mitään erityisempää Kun
menin haalille näin- siellä suuren
joukon muitakin ihmisiä ja kaikilla
heillä oli paperiliuskat käsissä Mi
tä hommaa täällä nyt on? kysyin
Vastattiin että näytelmäkappaletta
vain harjotellaan Seurasin jonkun
aikaa harjotuksia ja kaikesta näin
ja kuulin että kappale on kerras
saan hyvä- Sen nimi on "Erämaan
ritarit" Se on uutuus lännellä
Näytelmä on viidessä eri näytökses
sä Siinä saa katsoessa itkeä ja
nauraa ja kuulee myöskin paljon
kauniita lauluja "Erämaan ritarit" -:
näytellään helmikuun 6 päivänä Tl- '
kettia saa ostaa etukäteen E Väl- ''
säseltä ja J Hannulalta
Kalkki mukaan 6 p helmikuuta :"
kello 7 illalla S S Osaston haalille '
9: s Ave ja Yesler Way '
Terve näkemiin! — Tillie Anderson ''
— Jos tahdot tehdä hyvän
palveluksen tuttavallesi tilaa i
hänelle Toveritar
SYNTYMÄILMOITUS
Lealle syntyi sisko 15 päi
vä tammikuuta 192J Alam-
me häntä kutsuinaan nimellä '
MIRJAM
Eva ja Jussi Lauttamus
Canmore Alta Canada
KIITOS j
Lausumme sydämelliset kii- {
tokset kaikille -niille toverit-
tarille jotka lahjoititte meille
niin arvokkaan muistolahjan
South Porcupinesta lähties-
sämme Ystävyytenne ja lah-
jänne tulemme säilyttämään
aina So Porcupinen muisto- -
na Ystävyydellä teitä 'muis- '
televat
Martha ja Carl Salo
Box A N Rudyard Mich
Humalia ja Maltaita
joista voitte itse valmistaa kotite
koista juomaa Lähetämme teille
2'- paunan kannun parasta mallas- '
siirappia ja 4 unssia humalia vähem
mällä hinnalla kuin te voisitte saada
mistään muualta Meillä on moni-
vuotinen kokemus maltaiden valmis- '
tamisalalla joten teidän ei tarvitse
epäillä tuotteidemme kunnollisuutta
Hinta lähetyskulut maksettuna $150
Jokaisen tilauksen mukana lähetäm-
me ohjeet suomen- ja englanninkie
lellä Kirjoittakaa suomenkielellä —
Tilatkaa tänään „
THE HOME SUPPLY CO
1 73 Wisconsin st Mihvaukee Wis f
"MYYTÄVÄNÄ
7 1 eekkeriä viljelemätöntä iraata
2 mailia länteen WinIockistn Vash
Hinta $1250 $450 käteisesti Lop-
pu hyvillä ehdoilla Kirjoittakaa o
mistajalle ' '
J G VAN DOZER
Portland Orego i
1