Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, February 01, 1921, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Thlt Isiuo of tha Toverit r contalni no articlea tuch a requlre an afflrmed trantlatlon acsordlng to Act of Oct ISth 1J17
TO VERI1AR
ORGAN OF THE FINNI8H VVORKING VVOMEN IN AMERICA
Painos 10030
AMERIKAN SUOMALAIS
TEN TYÖLÄISNAISTEN
X X N E N K ANNATTAJA
N
No 5
Tiistaina Helmikuun 1 p— Tuesday February lst 1921 — Yhdestoista Vuosik
PERHE SOSIALISTISESSA YHTEISKUNNASSA
- MHit jiiä jälelle perheestä ellei ole
kotitaloutta? Kaipa on vielä yksi
perheen yhdysside -- lapset Mutta
tässäkin kysymyksessä toverillinen
työväen hallitus avustaa perhettä —
yhtelskuntunttaa vähitellen kantaak
seen kaikki huolet jotka "ennen rasit
tivat vanhempia Jo kapitalismin al
kuna lakkasi lapsien opettaminen o
lomasta perheen huolena lapset pe
tettiin koulussa Kun lapsi saavutti
kouluiän käsittivät vanhemmat että
nyt siirtyi lasten henkisen kehityksen
ohjaaminen heidän hallustaan "Mut
ta perheelle jäi vielä paljon multi
huolia: lasten ruokinta jalkineiden
ja vaatteiden hankinta lapsista oli
kasvatettava rehellisiä ja kelvollisia
työmiehiä jotka pystyivät elättämään
itsensä eivätkä vanhuuden päivinä
jättäneet vanhempiaan vaille huolen
pitoa Kuitenkin onnistui työläisper
heitten sangen harvoin täyttää Van
hempien velvollisuudet pienillä työ
palkoilla ei voitu kyllin riittävästi
ruokkia lapsia ja riittämätön vapaa
aika ei myöntänyt äidille eikä isälle
aikaa kiinnittämään tarpeeksi huo
miota nuoren sukupolven kasvattamia
een Ajateltiin että- perhe kasvat
' aa lapset
Mutta onko niin? Proletariaatin
apsia kasvattaa katu Proletariaatin
apset eivät ole pitkiin aikoihin tietil
leet mitä on perhe-elämä jonka mel
iän isämme ja äitimme vielä tunsi
vat Samalla vanhempien pieni au
tio perheiden turvattomuus ja nälkä
pakotti köyhälistöpojan usein jo
kymmenvuotiaana itsensä elättäväk
}i työläiseksi Mutta jos poika tai
tyttö itse työskentelee ei heille van
hempien sanat ja oletukset merkitse
mitään entinen kuuliaisuus katoaa
vanhempien valta löyhtyy Rinnan
(Jatkoa n:oon 1)
Umanski — joka ei halua puolue
arvostelulla tärvellä tosiasiain esi
tystä — lähtee sitten selostelemaan
Laide-elämän järjestelyä Ensinnä
'vasemmisto"-taiteilijat uuden tal
eilijaliikkeen ideoloogit Nämä
(Kandinskl Malevitsh Tätiin ym)
ivat enemmistönä "Valistuskomissa
iaatin kuvaavain taiteitten kollee
jioasa" jonka tehtävänä on valvoa
aitcilijain aineellista vapautusta
aiteellisen tunnustuksen vapautta
ikatemiolden uudistusta näyttely- ja
museotoiminnan yhteiskunnallistutta
nista taideteollisuuden revolutionee
austa taidevalistusta jne
Sitten seuraa taiteilijain ammatil
inen järjestyminen jonka kautta on
orjuttu aineellista ahdinkoa sään
löstelty myyntiä ym Alussa syntyl
zät järjestöt suuntien ja ryhmien
lerusteella mutta nykyään ovat ne
aloudellisella pohjalla Puoluekilpai
u on tässä tarpeeton johto on
uonnostaan nuorilla alotekykyisillä
Mainittakoon myös "prolet-kult"
Proletaarisen kulttuurin aate perus
uu kuten tunnettua siihen vakau
mkseen että työväenluokassa uinuu
eitseellisiä luovia voimia jotka vai
inkuinouksellisen toiminnan herät
äminä tulevat esiintymään hämmäs
yttävinä tehdas- ja konemailman
ytmin elävöittämän proletaarisen
ipngen ilmestyksinä Kollekti vi- ji
uganisalionihenki harmonia rytmil
inen säännöllisyys ja täyteläisyys
lisivat tämän proletaarisen taiteen
kotitalouden häviämisen kanssa vähe
nevät yhä enemmän myöskin efial
set perheelliset velvollisuudtl itpsiln
nähden joita voivat suorittaa vain
vanhemmat Nämä velvollisuudet a
o lasten ylläpito ja kasvatus siirty
vät asteettain vanhempien harteilta
yhteiskunnalle Kapitalistisen järjes
telmän aikana lapset perheessä usein
liian usein olivat raskaana useinpa
ylivoimaisena rasituksena
Sosialistinen yhteiskunta kiirehtii
epäilemättä keventämään vanhempien
raivoja heidän raskasta taakkaansa
Neuvosto-Venäjällä ovat jo tällä het
kellä kansanvalistus- ja huoltokomi
sariaatlt ryhtyneet monenlaisiin toi
menpiteisiin perheen vajkean kasva
tustyön ja ylläpidon helpoittamiseksl
Lastenkodit seimet lastentarhat las
tenslirtolat ja huoltolat sairaitten las
ten parantolat virkistyslaitokaet sa
moin myös lastenruekalat kouluaamf
aiset ilmaisten oppiklrjain jako oppi-
laille lämpimäin vaatteiden ja jalki
neiden hankinta koululaisllje — ? eikö
kaikki tämä osoita että lasten huol
to siirtyy pois perheen piiristä lui
suu pois vanhemmilta ja jää yhteis
kunnan tehtäväksi
Vanhempien huolehtiminen lapsis
ta perheessä samoin kuin taloudessa
jakaantui ennen kolmeen osaan: en
siksi — pienokaisten vaaliminen toi
seksi — kasvattaminen kolmanneksi'
— lapsien opettaminen Lapsien o
pettaminen kouluissa myöhemmin lu
kioissa yliopistoissa on jo kapitalis
min aikana kuulunut valtion tehtä
viin Työväenluokan elämäntarpeet
ja elinehdot ovat pakottaneet kapita
listisen luokkayhteiskunnankin ryhty
mään monenlaisten kasvatuslaitosten
perustamiseen: leikkikenttien puisto
jen seimien y m s järjestämiseen
TAITEESTA NEUVOSTO -VENÄJÄLLÄ
perusteita Mutta proletaarin on
myös "otettava haltuunsa menneisyy
dessä syntyneet taideaarteet ja teh
tävä omakseen kaikki mikä niissä
on suurta ja ihanaa siinä kulten
kaan alistumatta niissä ilmenevän
feodaalisen ta porvarillisen yhteis
kuntajärjestyksen hengen alaiseksi"
(Bogdanov) Kriitillisesti uudistaal
seen tämän suuren perinnön kollek
tiivisen työläiskannan perustalta pa
nisi proletaarinen taiteilija lahon
poivariskulttuurin tilalle oman kult
tuurinsa ja taiteensa"
Umanski selittää että prolet-kultit
eivät vielä ole päässeet historialli
sen perinnön selvittelyasteeltaan ei-
vätkä nuoret työläistaiteilljat ole
ennättäneet tuottaa luovia arvoja
Niissä on ilmennyt jyrkkää expres
sionismin vastustusta eklektisismiä
(yhteensekottamista) ja diletanttii
mia niin että neuvostovalta v 191)1
harkitsi niiden eristyneisyyden lo
pettamista ja sulattamista yleisen
yalistustoiminnon kokonaisuuteen
Vanhat taidekoulut on lopetettu a
uusien järjestely jätetty taiteilijain
käsiin Ensi vaalit olivat hyvin ra
dikaalit Vanhoista professoreista ei
moni kelvannut Nuoret pääsivät
määräämään On luotu "valtion va
paita tuotannollisia taide- ja deko
rationityöpajoja" Ja ensi hapuilu
jen jälkeen on niissä vakiintunut
suuri ja vakava työ joka ei ole pel'
kää opettavaa vaan raivaa samalla
uusii teitä Vasta kahden vuoden
työn jälkeen erottautuu niissä häm -
Mitä tietoisempia jonkun valtion
tjtJget -ovat olleet mitä paremmin
he ovat järjestäytyneet sitä enem
män ou yhteiskunta ottanut vanhem
pien harteilta lasten huollon haltuun
sa Mutta porvarillinen yhteiskunta
on' varonut menemästä liian pitkälle
työväenluokan avustamisessa jotta et
edistäisi perheen hajoamista Kapi
talistit ovat sangen hyvin ennakolta
laskeneet että entisajan perhe jossa
nainen oli orja ja mies vastuunalai
nen perheen hyvinvoinnista ja onnes
ta oli paras vapaudenkaipuun jarru
tuskcino vallankumouksellisen hen
gen kuolettaja työläisistä ja työläis
naisista Huolehtiminen perheestä
nöyryytti työläisen maahan pakoittt
hänet suostumaan myönnytyksiin ka
pitalisteille Mitä eivät tekisikään
isä tai äiti jos lapset ovat nälkäisiä?
Jos kapitalistisessa yhteiskunnassa
lasten kasvatusasiaa ei ole kokonaan
vpitu ottaa valtion ja yhteiskunnan
asiaksi jos sitä ovat häirinneet kes
kiluokka ja '-porvarit niin sosialisti
sessa valtiossa lasten yhteiskunnalli
nen kasvatus päinvastoin muodostaa
uuden elämänjärjestyksen ja uusien
elintapojen pohjan
Ei ahdas suljettu perhe jossa van
hemmat riitelevät jossa on totuttu
ajattelemaan vain sukulaisten etuja
voi kasvattaa uusia ihmisiä vaan sii
hen sopivat vain sellaiset kasvatuk
selliset laitokset: lasten leikkikentät
puistot ja tarhat joissa lapsi tulee
kuluttamaan suurimman osan päiväs
tänsä ja jossa ymmärtäväiset kasvat
tajat tekevät heistä itsetietoisia so
sialisteja tunnustavat yhden pyhän
tunnussanan: solidarisuus toveruus
keskinäinen avuliaisuus ja kiintymys
yhteiselämään
Sosialistinen valtio kiirehtii autta
mästyttävä määrä tosikumouksellista
työnvauhtia voimaa sekä henkistä
itsekuria Nuorison oma-alotteinea
luova tarmo kohdistuu uusia renes
sanssipäämääriä kohti On myös yk
silöllisiä työpajoja yhteistyön vers
taita etupäässä dekoratiivisia tarka
tulisia varten Uuden taideteollisuu
den nousu on huomattava Laaja
taidevalistustyö on käynnissä: näyt
telyjä luentoja julkisia keskustelu
ja museo-opastusta taldelehtiä "tai
detta kouluihin" yms "Joka on ol
lut tilaisuudessa — sanoo Umanski
— olemaan läsnä tuollaisessa vilk
kaassa teoreettisessa keskustelussa
Moskovassa tai Pietarissa (aineista
"Taide ja elämä" "Taiteilija ja val
tio" "Taiteilija ja kone" Proletaari
nen taide" ym) tahi taldekriitillt
sillä opastusretkillä entisen taide
elämän aloille voi todistaa _kuulijaln
— enimmäkseen työläisten tai työ
intelligenssin — " hämmästyttävää
suuresta harrastuksesta taidetta ja
taiteilijoita kohtaan"
Näyttelyt ovat muodostuneet val
lan valtaviksi Talvella 1919 oli 13
näyttelyä joissa 28000 teosta Mos
kovassa yksin oli jaettu 280000
käyntikorttia Vanhatkin taidesuun
nat ovat olleet edustettuina
Mitä sitten tulee taiteilijain toi
meentuloon on se luulo väärä että
neuvostohallitus ilman muuta elättäi
si taiteilijat (suosien etupäässä ax
pressionistisia ja kommunistisia)
Tosin on luova taiteilija työn yhteis
kunnassa turvatumpi kuin sabotee-
maan työläis äitiä Ei saa olla yk
sinäisiä hyljättyjä tyttö-äitejä eikä
hyljättyjä vaimoja pienokaisineen
Työväen valtio ottaa omaan täysi
hoitoonsa jokaisen vihityn tai vihki
mättömäh äidin niin kauan kuin hän
ruokkii pienokaista järjestää äitien
koteja kaikkialle kaupunkeihin ja
maalaiskyliin laittaa jokaisen laitok
sen yhteyteen seimiä ja ptentenlas
ten koteja joten naisille annetaan
mahdollisuus suorittaa hyödyllistä
yhteiskunnallista työtä äidin velvol
lisuuksien suorittamisen asemasta
Ei sosialitinen yhteiskunta aio ot
taa lapsia vanhemmilta eikä riistää
pienokaista äidin rinnoilta tai muu
tenkaan väkisin hajottaa perhettä
Ei mitään sellaista! Sosialistinen yh
teiskunta omaksuu itselleen koko
naan toisenlaisen tehtävän Se nä
kee etä vanha entinen perhe ha
joaa että siitä häviää kaikki se työ
kaikki ne siteet jotka sitä ennen
pitivät koossa Talous häviää työ
läisvanhemmat eivät voi huolehtia
lapsistaan eivät jaksa niitä elättää
eikä kasvattaa Tällaisesta tilantees
ta kärsivät vanhemmat ja lapset
Seutähden sosialistinen valtio kii
rehtii työläisnaisten ja työmiesten
avuksi ja sanoo heille te olette nuo
ria te rakastatte toinen toistanne
Jokaisella ihmisellä on oikeus on
neen Älköön pelotti' ko teitä elä
mä Älkää karttako onnea älkää
avioliittoa kuten sitä työläisnaiset
pelkäävät kapitalismin aikana näh
den että avioliitto on heille samaa
kuin orjuus Älkää pelätkö sitäkään
että te terveet ja nuoret lahjoitatte
työväen valtiolle uusia lapslkansalal-sia-
Työväen valtio tarvitsee uusin
työläis voimia ja se tervehtii mielihy-
I atkoa toisella sliiUa
raava intellektuaali Mutta "taiteili
jan" titteli ei vielä elantoa takaa
Taiteilijain yhteisön järjestäytymi
sen avulla on järjestetty taiteellisen
luomisen taloudelleen tukeminen
Ei siis hallituksen suosio ratkaise
vaan taiteilijain oma lautakunta U
manski vakuuttaa eitä vatkk'eivät
olekaan tosia jutut äärimmäisten tai
teilijain satumaisista tuloista nili
"jokainen merkitsevämpl venäläinen
taiteilija on nykyisin turvattu talou
dellista kurjistumista vastaan"
Ja vaikka vielä ollaankin alkupor
taalla niin on kuitenkin venäläinen
taide turvattu pikku- ja suurpom
rillista maun sekamelskaa vastaan ja
raivaa uudistustietään Nuoret venä-'
Iäiset taiteilijat pyrkivät vuorovai
kutukseen ulkomaalaisten tovereit
tensa kanssa ja toivovat että pian
voidaan pitää luovain taiteilijain
kansainvälinen kongressi — luoda
Taiteen internatiönale ' I — 1
ENGLANTILAINEN NAIS
TYÖVÄEN ETUTAISTE
LIJA KUOLLUT
Englannin naistyöläisten kansallis
järjestön ja Naisten ammattiliiton
jihteerl neiti Mary MacArthur on
kuollut Viimeksi mainitun järjes
tön palveluksessa oli viinaja vuo
desta 1903 saakka Varsinaisten toi
miensa ohella on hiin aina ottaput
innolla osaa naisten työolojen kor
jaamista tarkottaviin pyrintöihin