Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, January 04, 1921, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    2
rauhaa
Taiteesta Neuvosto-Venäjällä
(Jatkoa ensimäiseltä sivulta)
Taisteluun rauhan
puolesta
(Jatkoa enslmäisertä Avulta)
eläimet ja kasvullisuuden yli monen
mailin laajuisella alueella kukin
pommi He sanovat että seuraavas
sa sodassa tullaan käyttämään pom
meja jotka levittävät tauteja joiden sjasa monumenteissaan tämä taiteili-
kautta hävitetään kokonaisia kansa
kuntia Jollei tätä vaaraa saada pysäyte
tyksi niin pysähtyy pian ihmiselä
män olemassaolo maailmasta Ihmi
set alkavat jo herätä ja havaita et
tä heillä on valta jos haluavat sitä levaisuuden elämisperusta)
käyttää varjelemaan ihmiset tältä monumentin tarkotuksena ole koris-
pikaista ja yleismaailmallista sota- hän kuuluvat myös propaganda- ja letanttismin vaaraa taideväen privl
aBeiden riisumista — koko maailman kirjallisuusjunat joiden ulkopuolet o legioimista liikatuotantoa ja uutta
vat muutetut suuriksi maalauksiksi estetismiä"
Maaseutu on täten saanut harvinaisia
taidevaikutuksia Lukuisat fresko- PITTSBURGH PA
plakaatti- y m kilpailut houkuttele- Osaston työkok oli 19 p:vä jouluk
vat taiteilijoita yhä uusiin yrityksiin Väkeä oli vähän Asioita olisi ollut
Myös teatterikulissien alalla on luotu isommankin joukon pohtia Edusta
valtavasti uutta jamme toi yleiskatsauksen alueko-
Tämä koskee pääasiassa kuluneita kouksesta Selittäen kokouksen m
kolmea vuotta "Venäjän vallanku- n°a verrattain tarkasti Tehtiinpä
möus varsinkin nykyisessä kommu hänelle joitain kysymyksiäkin hänen
nistisessa vaiheessaan el vain olo sunrautumisesiaan asioimn muita e-
ja ammentaa suorastaan konemail
Tnoatn T51n nplUKn 1iilistnfi "konesr-
däntään" Hän on suunnitellut "Ko- koskettanut ja vaikuttanut venäläi- a jai seuraavan KOKOuxsen jatKeua-
neen Monumentin" (ei voi kääntää seen taide-elämään vaan on sen tyy- vaksi Ei laadittu arvostelua V Nis-
sanalla "muistomerkki" — sillä kone ten mullistanut Kun bolshevikkien lasen luennosta koska oli jo kulunut
ei ole mikään muistomerkki vaan tu- poliittisessa ohjelmassa on myös ko- n'in Paljon aikaa siitä kun Niskanen
Ei sen ko kulttuurielämän kumouksellistaml- uo"u " tummuu mu
nen ja sen rakentaminen uudelle Kerran Kuunuiiuessa
hävitykseltä Kuten tiedätte ainoa- taa kaupunkia eikä saarnata mitään kollektivistiselle pohjalle niin onsyn- 'Kansalainen Matti Savikko Joutui
taan muutama viikko sitten kun poliittisia aatteita Se on oleva tek- nyc se suun venammen iaiaeK- " S tSZ ™ ~Hrl
Englannin hallitus aikoi lähettää so- nillisrationalistinen rakennus jossa mous" joka on herättänyt niin suur- ta ?184 Ikava asia tällaisena aika-
taultimatuminsa Venäjälle ryhtyivät on oleva radioasema sähkösanoma- ta huomiota venäläisen ja ulkolaisen B" ?U' ™ "
Englannin työläiset toimeen ja muo- laitos kinoja ja taidesaleja Kaiken- yleisön keskuudessa Toiset terven- a ryo t ht 20 jouluk T ä
dostivat neuvoston ja he voivat men- laisen "kaunistus"-koristelun sijaan tivät ilolla uusien taloudellisten peri- khjoittataa vasta asiaa aletaan tut-
nä pääministerin luo kaikkien työ- on se oleva konemaisesti rakennettu aatteiden sovelluttamista taidetyö
Iäisten nimessä ja sanoa: "sotikaa Tämän elävän koneiston rytmillinen hön Monumenttalisoimista ja nuoren MW frlMMnrt ovat
vaan jos tahdotte mutta älkää luot- olemus on kuvastava ajan henkeä taiteen saavutusten käyttämistä näh- miele tanl käynee lupaavimmiks
tako siihen että työläiset' tulevat te!- Taiteen konetekniikan arkitehtuu- den siinä kiertämättömän kulttuuri- on ollu kutakuinkin hyvä osanot o
ä siinä LnnaUamaan sillä sinä pai- rin kuvanveiston }a maalauksen ra- vaihteen joka on vapauttava ihmis- meikäläisiin oloihin nähden Siis
vänä kun te julistatte sodan tule- jat ovat siitä kadonneet Ne sulau- kunnan perinnäisestä painolastista Ja edelleen reippautta - Tervehdyksin:
vat työläiset rautateillä ja tehtaissa tuvat yhdeksi kokonaisuudeksi Käsi- Johtava yli kansallis ja luokkakult- Ida Niemelä
lakkaamaan työstä" työhön takaisin pyrkivää taidetta vas- tuurin yleisinhimilliseen luokkain ui- _
i — uiia minU Ktui iiiiiNKHii ihuhh kph TimTRnnrin m - — -v —
i 11 m - ti a Taan iiniHLaa rh muuöuiiiuauiuuoia — — —
ja mua panuut r -~ __„7' kulntuksnn iäriesMvvn
nliUin liifnsHq Koneen yuikuiusiu hjhiaoiuuuiuic ju — - — —
n tunteisiimme Moskovan "JunalseS'
George vaikka hän
Ranskan rifnlnmnattien kanssa
pakoitettu kumartamaan kansan tah- a Kukossa" (Pittoresque kahvilassa)
dolle ja sotaa el Julistettu maaiis o± p iki aibhbb i0yuiu-
Läpi vuosisatojen ovat suurliik- vln alustuksen perusteella keskustel
keet suurpääomat voineet estää taessa kysymyksestä "Taiteilija jako
kaikki sellaiset sodat jotka eivät ole e" selittivät useimmat läsnäolevat
olleet heidän edukseen Nyt ensi taiteilijat että ovat tietoiset yhteen
kerran ovat maailman työläiset o- kuuluvaisuudestaan elämän politn
soittaneet voimansa estää sodan jo- kan & teollisen kehityksen aineellis
ka ei olisi heidän edukseen Sota el ten kehityssuuntien kanssa
koskaan ole työläisten eduksi Väärinkäsitykseksi selittää Umans-
Kaiken tämän sanoin suurelle itä- ki] sen huhun että Venäjän Neuvos
valtalaiselle kuulijakunnalle viime tovalta suosisi vain näitä äarimmal
heinäkuussa kokouksessa joka pidet- siä taidesuuntia Sehän julistaa ku
tiin suuressa Mozart haalissa Sala- Pa"Ja y m Toukokuussa 1918 pan
burgissa Ja kokouksen lopussa kak- in toimeen kilpailu jossa oli Tal
si sataa naista allekirjotti lupauksen niistettävä ehdotuksia n 60:ksi muis
että he eivät tulevaisuudessa tule tomerkiksi joilla kunnioitettaisiin
millään tavalla suorasti tai epäsuo- suuria vallankumouksia - sekä yh
rasti kannattamaan ihmisten tappa- teiskunnallisia taisteluita että lie
mistä Saman lupauksen tekevät teen ja talteen uraa uurtavia nero
naiset Englannissa ja Ranskassa ja Ja Silloin oli taitelijoilla erinomai
myöskin tässä maassa ne tilaisuus esittää itsensä Nim
valtavassa kilpailussa ei tietenkään
Katkerimpien syytösten joukossa ylitarjontaa ollut vältettävissä Pal
on se syytös jonka olen monen nuo- jon esiintyi arvotonta diletanttismia
ren sotilaan kuullut tekevän että jn vanhan muistomerkkityylln mat
monet heistä tuntevat että naiset hintaa valokuvatarkkuuden tavotte
lieidän äitinsä ovat heidät pettäneet iua y m s Mutta paljon oli myös
"Me luulimme että äitimme tulevat rehellisen työn näytteitä Osottautui
meitä suojelemaan mutta sen sijaan kyliäkin etteivät taiteilijat yleensä
näytti siltä kuin olisivat he olleet 0i6 vielä täysin selvillä monument
Jloisia siitä että meidät sotaan lä- taalisen ja kolossaalin (kömpelönsuu
hetettiin" Tähän emme voi muuta ren) eroavaisuudesta Jos ei nuo
vastata kuin että "älkää tuomitko rem'pia taiteilijoita olisi niin esiin
meitä liian ankarasti Me teimme tylsi helposti Venäjällä vallanku
sen minkä luulimme parhaaksi Me mouksellisia "Siegesalleita" (Hohen
luulimme että te menette täyttä- zollerien mauton patsassarja Berli
mään velvollisuutenne Ja että mei- nissä) Siihen lankeamisen vaara
dän on tuettava teitä siinä" Me em- on olemassa kun valtio on tilaajana
me tienneet Meillä el ollut laajem- Mutta Venäjällä se on vältetty Kil
paa näköpiiriä silloin Nyt me jo pailuteokset olivat Bitte Venäjän kau
alamme ymmärtämään paremmin pungeissa etupäässä Moskovassa ja
Me liitymme yhteen kaikista maista Pietarissa näytteillä kipsistä boto
Me huomaamme että Britannian äi- njata y m väliaikaisesta aineesta
deillä on samat tunteet kuin on Sak- tehtyinä jotta näiden sopivaisuudes
sankln äideillä Me alamme ymmär- ta mielipiteet varmistuisivat ja kel
tää että vaikka yksi äiti ei voi yksi- poisat voitaisiin _ valaa pronssiin
nään suojella poikiaan niin koko Umanskij luettelee useita hänen mie
maailmnn äidit voivat yhdessä suo- lestään taiteellisia muistomerkkejä
jella lapsensa Meidän täytyy jär- Mainitsee myös ne reliefi-taulut joi
jestyä ja vaatia että maailman täy- ta on "monumenttaalista" propagan
tyy löytää joku toinen keino kansa- ]aa varten sovitettu seiniin ja joiden
kuntien välisten riitojen ratkaisemi- joukossa on hyvin onnistuneita arki
Beksi kuin meidän lastemme murhaa- tehtuuriin sopeutuvia Venäläisten la
misen kautta ulkomaisten viisaiden lyhyitä lausei-
Naisten puolue tulee pitämään suu- ta on niihin ikuistettu tarkotuksella
ren kokouksensa helmikuussa Sil- kiinnittää niihin kadulla kulkijain
loin tulette te päättämään mikä Hik- huomiota Näin on syntymässä uusi
keenne tulevaisuus tulee olemaan Ja monumenttltaide Taiteellisesti ala
mitä ikänä te päätätte tehdä pun- arvoisia tsaarien ja kenraalien pat
lueemme itsenäisyyden säilyttämisek- saita on sen sijaan poistettu
si ja mitä ikinä päättänettekin päi- Noin 6 — 7 vallankumousjuhlaa var
vän politiikkaan nähden niin toivon ten ovat taiteilijat valmistaneet val
että tulette mukaan Naisten Kansain- tavia tori- ja katukoriste ta sulaut
väliseen Liittoon Ja liitytte koko taen ne ympäröivään usein hyvin
maailman naisten kanssa vaatimaan vastahakoiseen arkkitehtuuriin Tä-
Toiset kat- televat — Tilaa Toveritar
sovat venäjän kokeiluissa olevan di- työläisnaiset toimivat ja ajat-
Bahanlähottäjilto!
Kansalaisillemme maksamme dollareista
KORKEIMMAN HINNAN
Yllämainittua tapaa seuraten me maksamme dollarista
ÖJ1Q)
Lähetyikuitannukiet 25 senttiä pottiteltte $350 lähköteitse
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta r I
Ainoa asiamiehen] me Suomessa vastaa kauttamme lähe
tetyistä rahoista
HELANDER & NEKTON
päivate bankers -~
Woolworth Bldg Room 1104 233 Broadway New York City
mmmtnatssörttttit
ttmnmtJtmtöi
MIELENKIINTOINEN ROMAANI
Vähän on nykyään suomenkielisillä karjamarkkinoilla kun
nollisia romaaneja Ne mitä on ovat miltei) poikkeuksetta
tusinakynäilijäin käsitöitä Meillä on kuitenkin myytävänä yh
den maailman kuuluisimman kirjailijan Emile Zolan teos:
KIVIHIILENKAIVAJA T
joka tulisi jokaisen työläisnaisen lukea
Toverittaren lukijat: Tilatkaa tämä arvokas teos itsellenne
Kirjassa on 406 sivua hinta on kuitenkin vain 50 senttiä
Kolme ja sitä useampi kappale tilattuna annamme sen 40 sen
tillä TILAUSLISTA:
TOVERITAR Box 99 Astoria Ore—
Lähettäkää teos: Kivihiilenkaivajat kpl
Nimi '
Asote