Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, December 28, 1920, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 52
Tiista
inaJoulukuiin 28 p—Tuesday Decemher 28th
Taistelkaa
Kuumana veri jo suonissa kiehuu
kuohuen rinnassa aatokset riehuu
Rohkeus nousee ja käsi iskee
pelottaa ääni huutaa ja käskee:
Hetki on tullut päivä jo noussut
liiveihin yhdy ja eespäin astu
Pelko ei taistelutarraoa peitä
unet pois silmistä uljaasti heitä
Mieli on urhoin toimen ja työn
säälittä iske kun salama yön
Taistelkaa! Aika on tullut
mi valolla murskaa pimeyden hullut
Säälittä iskekää orjuuden oviin
Rynnätä voimme muurihin koviin
Murretaan rikki pimeyden telkeet
estetään ajoissa sortajain elkeet
Aika uusi ja vapaus suuri
on vartijajoukko kun vankka muuri
Taistelkaa! Tää huuto kajaa
Se elämän uhmana voittoa halaa
Iskekää että valhe raukee
Valoon portit vihdoin aukee
Uusi päivä ja valo kirkas
taistelun kautta väikkyy vapaus
Puolesta pyhän suuren hyvän
kätesi nosta vääryyttä vastaan
Iske säälittä älä armoa anna
totuuden puolesta miekkaa kanna
Taistelkaa taistelkaa yhä huuto
jylää
kuin ukkosen äänenä korvihin jyrää
Intoa uskoa: lietsokaa pyhää
Että valo ei sammu toivo murru
oikeus ja vapaus alas ei sorru
Vartijat vankat kun 'aseissa on
elämän voima on kuolematon
Femia
CHAIN LAKE MINN
Tervehdän kaikkia Toverittaren lu
kijoita Minä sain Suomesta kirjeen
Risto-serkultani Vanhempieni kehoi
tuksesta lähetän sen kirjeen Tove
rittaressa julaistavaksi Siitä saam
me nähdä mitä Suomen lapset ovat
saaneöt kokea viime vuosina Risto-
serkku on vähän vanhempi minua
Minä olen yhdeksän vuoden vanha
Minulla on kaksi nuorempaa veljeä
Eino ja Arne — Vilho Ahlgren
+
SUOMEN KIRJE
Vilho Ahlgrenille
Terveisiä Raumalta Mitä sieltä
kuuluu? Minä käyn koulua Minulla
on 15 minuutin kävely kouluun Siel
lä on vähän valkeaa mutta kyllä
siellä sentään pärjää kun vaan vä
hän lukee En minä ole kertaakaan
luokalle jäänyt Minä oitn kymme
nen vuoden vanha Minulla on kak
si siskoa: Eva ja Taimi Eva on
neljän vuoden ja Taimi kahden vuo
tias Onko siellä ollut kovia sotia? Mei
dän isäkin oli sodassa ja otettiin
vangiksi ja pidettiin kolme kuukaut
ta Hämeenlinnassa Minäkin olin
pakomatkalla etelä-Suomessa Lahden
kaupungissa Me olimme niin liki
rintamaa että hyvin kuului tykkien
jyske ja kuularuiskujen rätinä Lah
desta Sotarintamalle oli noin seit
semän kilometrin matka Isä oli juu
ri siellä rintamalla etumaisena anka
rassa kivääri- ja kuularuiskutulessa
noin 150 sylen välimatka saksalaisis
ta Sitten antautui joukko Paljon
kaatui kummaltakin puolelta Sitten
lähetettiin Raumalle kaikki naiset ja
lapset Miehet jäivät vangiksi Heitä
kidutettiin nälällä Isäkin pyörtyi
vain paljaan heikkouden takia Noin
viisikymmentä miestä kuoli päivässä
vankileirillä nälkään Me kärsittiin
kotona kun el saatu muuta kun pel
lavansiemen leipää Ei ollut rahaa
että -olisi voitu ostaa Minä lopetaa
ja jatkan toisen kerran Sano isälle
si ja äidillesi terveisiä Hyvästi
Risto Ahlgren
ja intoa köyhälistön valistus
työssä v:lle 1921 tovereille
-tojyottavat-
Baltlmoren osasto sai viime kevä- DATTfliCAA IfHllllA
nä oman haalin jossa voimme toimi I I UiöAA JULILUA
ja kasvattaa toverillisuutta Osas
tossa on sataviisikymmentä jäsentä
On- se sievä joukko jos kalkki vain
ottaisi osaa toimintaan Toisten
kuorma ei tulisi niin raskaaksi Jos
Jokainen koittaisi Jotain osaltaan teh
dä Muutamien täytyy ottaa niin
paljon toimia että eivät niitä voi
kunnollisesti täyttää Niin lienee
käynyt Toverittaren kirjeenvaihta
jankin Täällä toimii näytelmäseura soitto
kunta lauluseura J n e Jouluiltana
esitetään "Kansan nainen" m
Voimisteluseura on myös Dltänvt
harjoituksia ja innostusta näyttää West Fitchburg Mass
Reliance Wyo
Andy Hamar
Mrs 6t Mr Möttönen ja lapset
Mrs 8c Mr Lindros ja lapset
Mrs & Mr Paavola ja lapsi
Seth Korhonen
Mrs & Mr Mattila ja lapsi
Astoria Ore
Eva Haataja
olevan kun naisetkin ovat alkaneet
voimistelemaan Ompeluseura toimii
reippaasti Seuralla on iltamat naa
lilla joka toinen torstai ja joka toi
nen torstai kekkerit lukutuvassa
Kenellä ei vielä ole käsityötä tul
koon ottamaan haalilta Keväällä
nähdään miten suurta naljet aikaan
saavat kunhan tulee myyjäiset
Täällä oli viisipäiväiset kurssit
Näihin toveri Holmin ihanneliitto
kursseihin oli runsaasti osanottajia
Selvätajuisesti esitti ' Holm lasten
kasvatuskysymystä Ottakaapa a
siaksenne toverittaret usein kirjoit
taa lehteemme Toivon onnelliBta
uutta vuotta kaikille Toverittaren lu
kijoille — Ameilta Nn
Ellen Leo Sandra ja Oscar
Ja -kko
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA
toivon kaikille
Astoria
DAISY WALL
1397 Franklin Ave
Oregon
BALTIMORE MD
Toverittaren lukijat! On kulunut
aikaa kun täältä on mitään näkynyt
lehdessämme Päätin kirjoittaa vaik
ka en olekaan virallinen kirjeenvaihtaja
SYNTYNYT
TERVE TYTTÖ 6
ta 1917 joll
päivä lokakuu-
nimeksi annoimme:
Martha Lilian
Lilille syntyi SISKO 3 1 päivä lo
kakuuta 1920 jolle nimeksi an
noimme: Aili Julia
Martha ja Frank Mäki
100 Willow St
CLINTON MASS
Punaisen Armeijan"
jäseniä
(Erehdyksessä jääneet pois aikasem-
masta luettelosta)
Elsi Hakola
Mrs Kujanpää
Maria Hallila
Martta Junttila
CHISHOLM MINN
SÄKENIÄ
Tilatkaa nyt ettei enään unohdu
Säkeniä on yleisesti arvokkuudeltaan
tunnustettu tarkoitustaan vastaavaksi
julkaisuksi Ainoa laatuaan Mielen
kiintoisia tietoja Venäjältä Hinta
$200 vuosi
RAIVAAJA
Ho- Fitrhhurff Mast
sormista) Kyllä minä sinulle pidät lapsia kaivannoissa kuto- KAPITALISMI: Lörpötyksiä tehtävämme bn melkein suori
" näytän moissa ja kaikenlaisissa tehdas- NARSISSI: Kaikki on totta tettu kohta on Kevät täällä
KAPITALISMI: Antakaa laitoksissa ja riistät siten heiltä mitä Joulupukki sanoi Rakkau- Vielä on meillä eräs tehtävä
minun olla sillä eihän se ole leikit vapauden lapsuudenilon denosoituksia ja hyviätöitä tar- ja se on: Annamme tälle mie
jninun syyni että lapset työs- ja auringonvalon Me teemme vitsee jokainen ihmislapsi eikä helle sydämen rintaan ja sil
Jtentelevät helpommalla ahkerasti työtä saadaksemme vain jouluna vain joka päivä loin itku vaikenee ainiaaksi
NARSISSI: Helpommalla mailman kauniiksi ihmiselämäl- TALVI: Ja nyt tämän jul- KAPITALISMI: Minä en
: siinä se nyt on Nykyinen ka- le ja sinä riistät heiltä kaikki murin täytyy kuolla halua sydäntä minä en tarvit-
pitalismi ei välitä mitään ih- jopa ilmankin saadaksesi enem- KAPITALISMI: (Pelästy- se sellaista (Juoksee oikealle)
misyydestä eikä ihmiselämästä män liikevoittoa itsellesi Sinä neenä) Ooh ei ei — OLANTHA: Päällikkö toi-
se tahtoo vaan saada liikevoit- kasaat kultaa kukkaroosi heidän ~ OLANTHA: Kyllä sinun mita hänet takasin
tonsa elämänsä kustannuksella Eikö täytyy kuolla PÄÄLLIXKÖ: Vartiosto kyl-
KAPITALISMI: Niin teki- sinulla siis ensinkään ole sy- KAPITALISMI: Kas tässä lä sieppaa hänet kiini
sit sinäkin nähdessäsi kansan däntä? rahani ottakaa ne ottakaa kaik- (Ulkoa kuuluu Kapitalismin
olevan kyllin tyhmää että an- KAPITALISMI: Ei pieno- ki mitä minulla on — kiljaus Vartiosto tulee tuoden
tavat kanssaan siten menetellä kaiseni ja mitäpä minä sillä OLANTHA: Rahasi on vär- Kapitalismia sisään)
sillä varsin helposti he voisi- tekisin? jätty pikkulasten naisten ja KAPITALISMI: (Sähisten
vat itselleen vallata koko tuo- JOULUPUKKI: Sinäkö "siis miesten kyyneleillä ja verellä raivosta) Koettakaa te ette sii
tannon mutta eivät tee sitä olet siihenkin syyllinen etten pidä saastaiset rahasi Sinun nä kumminkaan onnistu
siis teen sen minä Nyt on mi- minä saa toimia kuin kerran täytyy kuolla OLANTHA: Nostakaa kaik-
nulla kultaa maita palatseja vuodessa? PAKKANEN: jäädy tän hänet ki kätenne (Tekevät niin) Ka-
kaikkea Minä hallitsen koko KAPITALISMI: Kuka sinä POHJATUULI: Minä pu-
mailmaa olet? hallan hänet atoomeiksi
POHJATUULI: Tahtoisin- JOULUPUKKI: Keneltä mi- NARSISSI: Minulla on pa-
pa tietää hiukan niistä savupii- nä näytän? rempi keino antakaamme hä-
puista joita olet rakentanut ja KAPITALISMI: Näytät kuin nelle sydän joka hehkuu rak
iotka vierivät ihmisten päälle lasten makeistötterössä oleva kautta lähimäisilleen (Hiljai-
minun hiukan puhaltaessani joulupukin kuva suus Sitten alkavat kaikki hy- ten riemuitessa Kapitalismi o-
KAPITALISMI: Miksikä ei JOULUPUKKI: Mjnä en ole myillä ja ottavat Narsissia kä- ta tämä sydän me annamme
Niissä oli aineet perin huonoja nyt kuva vaan todellinen Jou- destä) sen sinulle
ja työ kelvotonta ala-arvoista lupukki joka kerran vuodessa KAPITALISMI: Tuo kaikki KAPITALISMI: Missä se
Siinä onkin yksi minun liike- koetan lievittää sinun töittesi on kyllä kaunista mutta minä on? — Minä en näe sitä
salaisuuteni Kun otan määrär tuottamaa epätoivoa ja kurjuut- en tahdo sydäntä itselleni OLANTHA: Sinä et voi sitä
tystä maksusta rakentaakseni ta koetan levittää ihmissydä- OLANTHA: Haluat tai et nähdä mutta sinä tunnet heti
i i t---_-h:i_i_ _i i__ rr i r
taioja raennan tietysti ne sn- mun raKKautta ja veijeinsyytta se on samameKeva raauuuso sen oicmaasauiuu (imu nuutuu
loin niin huonoista aineista saaden monta kukkaron nauhaa kutsu sisään keijut ja haltiat- jälleen kaukaisena kunnes hil
kuin suinkin mahdollista sa- aukenemaan ja monta kovaa sy- taret jenee kuulumattomiin) '
maila käyttäen halvinta saata- däntä pehmenemään PÄÄLLIKKÖ: (Huutaa oi- KAPITALISMI: Oo"h nyt
vissa olevaa työvoimaa — sil- KAPITALISMI: Se on hy- kealle) Keijut ja haltijattaret minä tunnen tuon kaiken —
loin musertuvat ne usein pman vää minulla ei ole mitään sitä tulkaa tänne (Narsisti poistuu tuo itku — tuo lasten sydäntä
painonsa alla ja minä saan taa- vastaan muuttamaan pukua Tulee ta- särkevä itku (Heittää rahasal
sen uutta liikevoittoa korjates- JOULUPUKKI: Se olisi hy- kaisin keijukaisten keralla) kun pois pitäen kättään sydä
sani niitä Ha ha ha ha (Nau- vää silloin vasta kun minulla KEIJUKAISET ja HALTI-' men kohdalla) Minä en kestä
raa leveästi Toiset eivät naura olisi kiirettä vuoden ympäri ATTARET: (Tulevat parittain tätä — minä en tahdo kestää
vaan" tuijottavat häneen omitui- joka päivä eikä vain kerran ja muodostavat puoliympyrän tätä (Riistäytyy irti vartijain
sesti Huomatessaan tämän lak- vuodessa joka toimi silloinkin näyttämälle Kaikki ovat puet- käsistä ja juoksee pois oikealle
sinun raakuuksiesi tua kuin ensi naytoixsessaj samassa tuiee siena esiin lyo-
pitalismi sydän jonka sinulle
nyt ' annamme on täytetty rak
kaudella se tietää että kaikkien
ihmisten on oltava veljiä ja si
saria keskenään Se kärsii tois
ten kärsiessä ja riemuitsee tois-
kaa Ka pitalismikin )
tapahtuu
OLANTHA: Vai niin Sinä peittämiseksi
OLANTHA: Lapset meidän mies)