Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, December 28, 1920, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Tiistaina Joulukuun 28 p — Tuesday December 28th
No 52
TORONTO ONT CAN
Pitkään aikaan ei ole meidän kuu
lumisia ollut Toverittaressa johtuen
se siitä ettei vakituista kirjeenvaihta
jaa ole valittu Useampiakin meitä on
ollut mutta jotkut väsyvät jotkut
menevät oia Viimeinen kirjeenvaih
taja jo pyörähti Suomessakin Ja oi
keastaan hän olikin nuoriso-osaston
valitsema toimeensa Meidän osasto
ei ' osoita innostusta kirjeenvaihtajien
enemmän kuin Toverittaren asiamies
tenkään saamiseksi tai innostamiseksi
toimeensa Mrs Kauhanen on ottanut
lehden tilauksia mutta väsynyt hän
kin ja tilalle on astunut Katri Rah
konen Hänestä toivomme innokasta
lehden levittäjää Kääntykää siis hä
nen puoleensa kun tilaukset haluat
te tehdä tai uusia Lasten Joulua
ei ole vielä kukaan kauppaillut tu
leeko sitä tänne laisinkaan
Tämä Toronto on sellainen kum
mallinen paikka että suomalaiset tu
levat ja menevät tänne ja täältä
Meillä saattaa olla paljon jäseniä ja
kolmisen kuun kuluttua ovat hyvin
vähissä Johtuen se tietysti työn
saannista Ainoa suurempi ja seisova
työala kun on rautatyön ala ja mis
sä suomalaiset voisivat viihtyä Sa
moin naiset ovat melkein poikkeuk
setta perhepalvelijattaria ja naimisis
sa olevia Joten tehtaan tyttäriä ei
meillä ole Ei sitä sentään nukuta
täällä ulkomaailmalle se voi sille
näyttää kun ei toimintaamme eikä
iltamiakaan edes lehdissä milloinkaan
ilmotella kuten monilla muilla paik
kakunnilla tehdään Useita on kuulu
nut valituksiakin että miksikä
ei "Vapaudessa" edes iltamia ilmoi
teta ollaanko meillä niin saitoja ym
Täällä on tullut tavaksi ilmoittaa kir
jeillä ja kuuluvat pitävän sen käy
tännöllisempänä Itsepuolestani olisin
sitä mieltä että suuremmista iltamis
ta jotka aina tiedetään kahta viik
koa ennen voitaisi ilmoittaa "Va
paudessa" Lehti tulee jokaiseen per
heeseen melkein ja niin ollen tulisi
luettua Kutsukirjeet usein menevät
kuukausimääriä taloon josta perhe
on pois muuttanut ja kaikki eivät
luekaan noita kirjeitä
Näytelmäseura esittää kappaleita
voimainsa mukaan Kuten tiettyä
siirtyvässä väestössä löytyy joskus
hyviäkin voimia mutta ne" tulevat
lyhytaikaisiksi ja johtajaa ei meillä
ole vakituista ainoastaan työjako
Jäsenet ottavat vuorotellen jakaakseen
roolit ja hommaten näyttämölle näy
telmän Vähissä voimissa se on vä
syttävää hommaa ja naisille aivan
mahdotonta Naisten päiväthän on
pyöreitä vielä miehet saavat enem
män vapaata ja voivat rientää jouk
kotoiminnan mukaan Muutamat toi
mivatkin väsymättömästi Toveri J
Latva - on yksi sellainen Hän koettaa
saada tarkoitustaan vastaavia näytel
miä esitettäväksi ja 'On onnistunut
viimeaikoina parhaiden "Elsa" "Työ
miehen vaimo" Nais-orja Erämaan
ritarit todistavat sitä Jatkukoon in
nostus! Huonot työolot kiusaavat
kaikkia samoin häntäkin mutta mieli
jos lamaantuu innostuu taas joukos
sa Niin sitte meillä on lauluseura
ja voimisteluseurakin olemassa Lau
luseuraa ohjaa toveri Korhonen ja
voimistelijoita oijotuttaa toveri Löp
pönen joka on myös uupumattomis
ta jäsenistä yksi Mutta tilan ahtaus
harjoitusilloista tekee suurta haittaa
eikä meillä uskalleta uutta taloa yrit
tää Sellaisia innostajia joskus ilmaan
tuu mutta "tenki nietu" ja uskallus
pois Kunpa sitä joskus saisikin väl
jemmän haalin niin tekisi mieli ri
peämmin ottaa toimiinkin osaa Odo
tetaan sitä Tulee usein riitaakin
johtuen juuri tilanahtaudesta ja siinä
sitä sitten saa kuulla yhtä jos tois
takin arvostelua mikä on mikä ja
osastolle muka tarpeellisempi Kaik
kihan ne ovat tarpeellisia kun ei
meillä vielä eletä taiteen nappuloiden
maassa kuten vuonna 2000 tehdään
Meidän täytyy itsemme laulaa ja huu
taa ja nauttia siitä vaikka se onkin
joskus kun poutahaukkojen kiljun
taa Meidän täytyy oikoa raajojamme
vaikka vanhat kaakattaisi voimistelu
seuran tarpeettomuutta koska meil
lä ei ole huoneita ja kylpylaitoksia
että "Mylleröisimme" kotona Sitä
paitsi ei se olisikaan joukkotoimin
taa jos jokainen harjoittaisi kaiken
kotonaan Tietysti kotona lauletaan
voimistellaan luetaan runoillaan jne
mutta joukkotoimintaan naalille vaik
ka tilat pienetkin on — Sitten vielä
meillä on Nuoriso'-osasto jonka toi
minta ei tahdo muodostua tarkoitus
taan vastaavaksi mutta syy on kai
siinä että tällä nuorisolla-on vielä
liian hyvät olot Pöydät on vielä ruo
kaa täynnä että notkuu ja sittenkin
valitetaan nälkää Se on kurjuus joka
kasvattaa nuorisonkin taisteluun Kun
kuuntelee Suomesta tulleiden nuorten
kertomuksia jossa nuoret taistelivat
viimeinen leipäpala toisessa kädessä
ja ase toisessa kun vieläkin lukee
nuoren tytön ja pojan sieltä tulleita
kirjeitä jossa huokaavat voi tätä
kurjuutta köyhyyttä ja sairautta
kun saisi kerran edes tarpeekseen
syödä kun1 edes yhdenkin viikon sai
si oila surematta kuinkahan sitä taas
elää Se vasta opettaa tämän maan
nuorisoliitoillekin menettelymuotoja ja
antaa toiminta ohjeita Se aika tulee
joskus varmasti ja sitä odottaissa
nuoret tahtovat tanssia — tanssia
kunnes kuolemantanssin -aika on tul
lut Työttömyys irvistelee parhaillaan
kaikkialla ja kurjuus tulee pian seu
ralaisenaan ' —
Valistuksen vainiolla ollut Sanna
Kannasto pyörähti myös meille tie
don viljaa tuomassa Mielestäni pu
hui hän parhaiden ?uin milloinkaan
ennen Varsinkin opettavasti juuri
nuorille Lopetti puheensa totuuden
sanoilla ellei ole aineen liikuntoa ei
ole elämää ja ellei osata jalostaa yh
teiskuntaa ja yksilöjä etupäässä an
nettakoon olla synnyttämättä Paljon
kin voisi mainita hyviä kohtia pu
heestaan esim yhden suuren union
(one big union) menettelymuodoista
mutta lopetan tällä kertaa ehkäpä
joku toinenkin täältä kirjottaa
Rauha Granholm
CLEVELAND OHIO
Täällä Clevelandissa kai eletään
entistä hlljemmin koska ei kirjeen
vaihtajalla ole mitään uutista kerrot
tavana arvelee Joku Kyllä jumal
paratkoon sitä kirjoittamista olisi
mutta se tavallinen laiskuus kai rai
vaa koska el tule kirjoitettua Nyt
on teillä hyvät toverittaret kohta tu
levassa puollvuosikokouksessa tilai
suus antaa minulle potkut tehtävän
laiminlyönnin vuoksi ja valita tilalle
oikein hyvä kirjeenvaihtaja Se ilah
duttaisi kait tätä meidän Toveritta
ren toimittajaakin kun pääsisi eroon
aiskoista avustajistaan (Kai hän
nyt pistää peräkaneetin ja lausuu
toi -omuksensa julki niin sitten olisi
läälläidn puollvuosikokouksessa oi
kein tokumenttien kanssa tilaisuus
minulle antaa lähtöpassit ja muistu
tus) Osastomme toiminta se on ollut to
sivallankumouksellista näinä viimei
sinä aikoina Persoonapolitiikassa
on kulutettu monta kokousta ja erit
täin toverillisia nimityksiä toisille
niissä ja muuallakin annettu kuten
provokaattori ja työväenluokan pet
turi y m Onhan sitä tehty sekin
historiallinen vallankumouspäätös et
tä on järjestön edustajakokoukselle
ehdotettu Sosialistipuolueesta eroa
minen päätettäväksi Ja hierotaan
parasta aikaa sovintoa Kansalllsklu
pin (radikaalien) kanssa sillä on
huomattu että se Ville oli radikaali
jahdin aikana ohjannut meitä har
haan vihaamaan noita tosivallanku
moustovereita Nyt kuin Villekin on
huomannut erehtyneensä_nyt täytyy
tietysti meidän pyytää anteeksi enti
sen tyhmyytemme Ja niin koota
joukkomme
Onhan täällä myös toimittu niin
että on saatu Oma koti osastollem
me sen avajaisjuhla oli 4 ja 5 p
joulukuuta Lauantaina oli moni
puolinen ohjelma Ja sunnuntaina u
lottiin ohjelma jo kello 5 i p Illan
juhlanäytelmänä esitettiin Niilo Ter
hon kirjoittama näytelmäkappale
"Barrikaadeilla" Ja huudettiin teki
jä lopuksi esille Puheen molempi
na iltoina piti tov V Boman Yliil
söä tilaisuudessa ei ollut kovin run
saasti lienee siihen ollut syynä kal
lis sisäänpääsymaksu sillä tällaise
na työttömänä aikana ei suinkaan
monella työläisellä ole pistää 8 — 5
dollaria yhteen iltamaan vaikka se
olisikin niin arvokas tilaisuus kuin
avajals-juhla Oman kodin vakitui
siksi asukkaiksi pääsemme vasta
tammik 1 p mutta voimme siellä
tässä kuussa toimia joulujuhlat Las
ten juhla on sunnuntaina 26 p t k
Ajan merkkiä näkyy täällä kaik
kialla laumoittain kulkee työläisiä
jouten pitkin katuja perheen äidit
koettavat rientää työhön sillä päivä
töitä on vielä jonkun verran ollut
saatavissa joskin palkat ovat laske
neet Mutta nyt jo alkaa näkyä
merkkejä -että naisia on enempi ky
symässä työtä kuin sitä on saatavis
sa Kunnallistyönvälitystolmlstossä
on jo tehty kova rajotus kenelle an
netaan työtä ensin niille jollia 3i
ole perheen Isää huolehtimassa lap
sista sitte ne joitten miehet ovat
työttömiä satoja naisia tuolta 'toi
mistosta pari tuntia odotettuaan saa
lähteä kotiinsa ilman että olisi päi
väksi minkäänlaista ansiota Rilstä
jäluokan perheen emännät nyt rie
muitsevat kun saavat halpaa työvoi
maa ja vieläpä työläiset ovat pakoi
tettu tyytymään siihen nälkäruokaan
mitä he suvaitsevat päiväläisille ja
palvelijoilleen antaa Katsokaas sq-ta-ajan
säästäväisyyttä he koettavat
nyt vielä työläisiin nähden toteut
taa Elintarpeet ovat laskeneet näin
huutavat porvarilehdet tyydyttääk
seen työttömien joukkoja ja huoles
tuneita perheen äitejä Kuin leivän
hinta laskee 1 sentin ja sitä vähän
on entisestään pienennetty niin se
on Jo paljon heidän mielestään Työ
läisäidlt kyllä tietävät mitä se on
laskenut Jos tänään liha on 1 sen
tin halvempaa nlfn huomenna se on
Jo 2 senttiä noussut Ehkäpä tämä
aika panee Amerikan työläiset miet
timään asemaansa - He muistavat
sota-ajan kultaisen Bäännön Nyt
kait lopetan pakinani toivoen kalkil
le: hauskaa joulua ja toimintatar
moa tulevalle vuodelle — Svea
si talvena pääsemme jo sinne Me
pidämme ihannelilton juhlia että
saamme rahaa Minäkin kuulun hu
vitolmikuntaan ja näytöskappaleessa
olen ollut ja lukenut kertomuksen
Meidän osastoa johtaa Elsa Pitkä
silta ja pieniä poikia Saima Karlson
Tyttöjä johtaa rouva Myyryläinen ja
rva Pura Elävissä kuvissa en minä
tykkää olla IhannBllitossa on paljor
hauskempi
Talvesta ei ole vielä paljon tietoa
Kahteen kuukauteen ei Batanut vettä
ja ihmisten kaivoista rupesi vesi lop
pumaan sitte satoi pari kertaa lun
ta mutta se suli pois Oltiin kel
koilla koittelemassa mutta ne taker
tuivat hiekkaan ja soraan Hauskaa
se oli sentään Usein olen käynyt
metsässä siellä on minulla paikka
jossa käyn Jalkarannan metsässä
on suuri mänty jonka kyljessä on
ristiä minä piirsin sen Biihen silloin
kun isäni punakaartin hävitessä kuo
li siellä Tänään läksi kettu juokse
maan sen puun juurelta kun olin
siellä Ei ollut lahtarlkaartia ampu
massa sitä ampuivat ihmisiä tar-v
peeksi siellä metsässä Minunkin pi
tää viiden vuoden perästä mennä so
taväkeen Kun el silloin enään olisi-_
kaan sotia — Kaikki ruokatavara on
niin kallista täällä ja talveksi kallis
tui taas Voi maksaa 40 mk kilo
maito 225 p litra kahvit 50 mk
liha 12 mk ruisjauhot 420 Köyhät
Buroe aina että kuinka sitä tulee toi
meen En kirjolta enempi tällä ker
taa Hauskaa joulua ja onnellista
uutta vuotta toivoo teille kalkilla
siellä kaukana — Vilho Leskinen
J k Minun äitini laittaa tämän
kirjotuksen Toverittareen Minulle
tulee Toveritar ja Lasten Joulu on
tullut joka vuosi sieltä Ei se vielä
ole tullut tiilesi jouluksi — Sama
SUOMEN KIRJE
Tervehdys täältä Suomesta Lah
desta kaikille Toverittaren lukijoille
etenkin lapsille En ole pitkään ai
kaan kirjoittanut lehteen kun olen
ollut kirjapainossa työssä mutta sm
mattitarkastajan määräyksestä jou
duin alaikäisyyden takfä pois sieltä
Olisin minä sen työn Biellä jaksanut
tehdä mutta ne meinaa vissiin etta
pitäisi katupoikien elämää pitää pa
rempana En tiedä kuinka se kau
pungissa niin on Maalla täytyy 14
vanhat pojat tehdä yhtä pitkiä päi
viä aikaihmisten kanssa eivätkä kan
sakoulua Jouda edes käymään Yksi
paha vika kirjapainossa on se että
poikien täytyy kantaa olutta Ja sprii
tä vanhoille miehille Monta kertaa
olemme sanoneet että nyt pannaan
vastaan eikä lähdetä mutta kun el
Isotkaan pojat oikein uskalla vastus
taa niin täytyy jatkaa kantamista
mutta väkijuomia en minä koskaan
rupea käyttämään Se tuottaa niin
paljon pahaa
Minä olen Ihanneliitossa ja meiti
sanotaan täällä "Työväenjärjestö
nuoriksi" Siellä onkin oikein haus
kaa Me kokoonnumme joka sunnun
tai Salpaus-eelän mäelle" kello 11
Siellä oli ennen "Työväen talo" mut
ta se paloi Nyt ei meillä ole omai
taloa mutta juuri rakennetaan ja en-
— Tahdotko tietää mitä
televat — Tilaa Toveritar
työläisnaiset toimivat ja ajat-
iiii I I H I I 1 11 I I 1 I I U II I l"l'
NAISTEN OSUUSKOTI
SAN FRANCISCO CAL
3627— 16th 8t
„ Telefooni: Market 3968
SAN FRANCISCO
M-„t I 11 I 1 I I I I I I ' I ' I t 1 i
HANNAN 8 8 O ompeluseuran kokoukset
pidetään Jokaisen viikon torstaina kello
jpp Hnom I Kahvia saatanana loka ko
koeksen loputtua
VCAUKEGANIN 111 S S O viralliset
kokoukset pidetään joka kuukau
den ensimäisenä ja kolmantena tors
taina alkaen kello 8 illalla — Osas
ton ompeluseuran kokoukset ovat jo
ka toinen torstai alkaen klo 2 j p p
Kahvia kokouksen loputtua
ARFRDFENIN S S CLUBIN ompetusriirf
knlcnontuu joka torstai klo 2 lp 713 E
ist St — Tervetuloa
HOQUIAM1N 8 8 O ompeluseuran ko
koukset pidetään osaston talolla Ahiolas
aa joka torstai kello 2 ipp Osote! 315—
lOth St„ Hoqnlam Wash
PORTLANDIN 8 S Osaston omoeluKuraa
kokoukset pidetään osaston talolla joki
toinen torstalilta kello 8 — Osote: 71
Montana Are
I M 1 I I M I M I M I 1 I I I l"l"H
+ NEW YORKIN 8U0M NAISTEN 4
i OSUUSKOTI t
+ JA PAIKANVXLITYS-TOIMI8TO
+ 241 Lanox Av & 122 St
+ Teltfonnl: 818 Mornlng side +
JOS OLETTE KIPEÄ
Pyytäkää VAPAA E
LÄÄKEK1RJA — No O
Siinä on yli 25 mlestpn Ja naisten tautia seli
tettynä Kufn myilHltin tiiytJplHncn luettelo suo
malalBlfita kottMiiliMsta Mlntii Jnkaiuen voi
Itse valita sopivan Mii k koen taudilleen samaten
mynkin liillkkeitten liinnut y m
Liiiikkeft elviit ol patenttiliiiikkeitH vaan toet
BiiomalaiHla valmisteita Jolta Suomessa on Jo
käytetty tuonlu kymmeniä vuohIi
TUmän kirjaa saatte vapaasti ja pitiilnl uen
olla Joka latvaa nonni laisessa kodissa Rillit ette
tteiiii koska tsl 1 II tnrvl tuette varokaa liiiinbuukl
lilii k keitti ja Immbuuki-tnlitoreita
— Unueirin Apteekki on Runri n—
— Suom Apteekkiliike Yhdysvalloissa—
P A LIGNELL CO Superior Wis
i
i
a
n
i
ii
1 4
H
'£ ' I
f
K
m a