Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, November 30, 1920, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i ~
I 1
1 1
I
-
I! i
1 i
4
! i
f ! s
1
ff
t
' Vi
Tiistaina Marraskuun 30 p—Tuesday November 30th
No 48
LOS ANGELES CALIF
Ympäri kiorrellessänl olen alvai
kuin vahingossa joutunut tähänkin
kylään Olin joskus Toverittaren
palstoilla nähnyt tämän paikkakun
nan suomalaisten riennoista useim
min moittimalla niiden toi' tomuiu
ta työväen asian hyviiV- A '
Nyt olen ollut tv -sa olkoii
persoonallisesti aaan täällä
ja täytyy my" ei ne moitteet
eli valitut leet aivan syyttä
Los ' voin sanoa on yksi
tämän Sl pimeimmistä sopukois
ta ei ai jastaan suomalaisten puo
lesta mutta melkein kaikki olosuh
teet lukuun otettuna Biisinkin tämä
on paikka joka on sullottu niin täy
teen ihmisistä kuin suinkin mahtuu
Ja vielä enemmänkin Ei ainoastaan
omistavasta luokasta mutta työläisiä
kin on lilan paljon joista useat on
kai tulleet tänne terveydellisistä syin
Mä ' '
Työolot on täällä monella alalla
huonommat kuin muissa tämän val
tion kaupungeissa palkat on alemmat
melkein kaikilla työaloilla Kai johtuu
jonkun verran siitä ettei täällä mo
nillakaan työaloilla ole minkäänlais
ta taloudellista järjestöä eli uniota
Jos on ennen ollutkin niin viimeisim
pien työtaistelujen aikana on ne lyö
ty hajalleen kuten on käynyt mo
nilla muillakin paikkakunnilla VaH:
ka täällä on palkat olleet alemmat
muihin paikkakuntiin verraten niin
ei se estä seuraamasta aikaa että
nyt on taas palkkoja alennettuna
Niinpä eräs kylän suurimmista pesu
laitoksista pudotti pari viikkoa sitten
työläisten palkkoja Ennen siellä
maksettiin kappaletyöstä kolmas osa
nyt maksetaan 27 prosenttia nlni
käsin' tekijöille sek tuota uutti
palkkasysteemlä alkalssa selitettiin
työläisille sen olevan edullisemman
kuin entisen Mainitussa laitoksessa
on suuri määrä mustia työntekijöitä
valkoiset käsin tekijät tuon asetuk
sen kuultuaan unhoittivat tulla työ
hön sillä viikolla jolloin sen piti
tulla käytäntöön
Samoin on kaupungin yleisissä vä
litystoimistoissa alennettu viime työ
päivinä naiBtyölälsten tuntipalkkaa 5
sentillä sekä palvelijoille maksetaan
$10 pa $15 vähemmän kuussa kuin'
ennen Selitetään että kaikki on
mennyt alas niin täytyy palkatkin
alentaa Mutta työnhaluisia on silta
huolimatta tavattoman paljon
Kansalaisia on täällä enemmän
kuli) voin aavistaakaan Suomalaisen
s osaston pitämissä iltamatilaisuuk
sissa on noin 100—150 henkeä sa
moin osaston kokouksissa käy 30 —
40 välille Mutta osaston jäsenmää
rä siitä huolimatta on perin pieni
ainoastaan 25 jäsentä ja muutamien
niskoilla on koko osaston toiminta
Syytä on vaikea tietää mistä joh
tuu moinen laimeus Olosuhteet ei
ole siksi hyvät ettei niissä tarvitsel
si korjausta ainakin nyt olisi entis
tä lujemmin liityttävä yhteen ja ya
tenä joukkona harkittava keinoja joi
den avulla voisimme estää työläisten
kiristämisen jatkumasta edelleen sil
lä ainoastaan järjestyneenä joukkona
voimine vaatia parannuksia ase
maamme Osaston kokouksessa 14 p t k yh
tyi 3 uutta jäsentä mutta paljon e
nemmän olisi yhdyttävä silloin sai
simme osastotoiminnan vilkaammak
si ja monipuolisemmaksi
Valittiin komitea kuulustelemaan
uutta haalla sillä entinen on epä
käytännöllinen senkin puolesta ettei
ole näyttämöä Vuokraa on tuntu
vasti korotettu vaikka kaikki muu
on mennyt ales —
Samalla oli puhumaseuran enslmäl
nen kokous jossa keskusteltiin sen
tarpeellisuudesta tarknutettiin enti
sen seuran säännöt ja muutettiin tar
koitustaan vastaaviksi sekä valittiin
ohjelma seuraavaan kokoukseen Ju
hon m m tulee käsinkirjoitettu lehti
Sinne on kaikilla haluavilla tilaisuus
saapua suorittamaan ohjelmaa sekä
lausumaan painavan sanansa toisten
suorituksista
euhuinaseuran kokoukset pidetään
toistaiseksi toinen ja neljäs sunnun
tai osaston virallisen kokouksen lo
puttua Ompeluseuran myyjäiset ensi kuun
10 p Siellä on sievoinen kokoelma
käsitöitä sekä multa' arvokkaita voit
toja Joulujuhlaa päätettin viettää 25 p
joulukuuta oikein juhla-aterian kans
sa josta lähemmin tuonnempana
Kuulkaapas Loosin tinnit että hi
latkaa teki itsellenne heti puolueleh
det joista näette osaston y m rien
noista sillä suuret ovat suunnltelmst
tulevaisuuteen nähden Tänne kuu
luu tulevan noin 10 Toveria ja sama
määrä Toverittaria koko kylään Kir
jalllsuuskomltea odottaa suurta ti
lausten tulvaa ensi tilaisuudessa
Maija
TARMOLA ONTARIO CAN
Vallankumouksellinen tervehdys
kaikille raatajille Olen kulkuri
katsellut tämän mantereen useampiu
osia suomalaista asutusta Nyt on
verraton haluni kertoa "Tarmolan'
sivistyksen pyrkimyksistä Tuntuu
oikein ilaliuttavalta kertoa tämän
seudun ja ympäristön toiminnasta
työväen liikkeeseen nähden sillä se
kelpaa esimerkiksi mille paikkakun
nalle hyvänsä tällä mantereella
Täällä on b s osasto' toiminut
kolme vuotta Osastoon kuuluu 33
täysin maksanutta jäsentä Noin 3—
4 henkilöä tällä kertaa ovat ulkona
osastosta Useita osaston jäseniä
kuuluu myös O B U:hun Vaan me
ymmärrämme että on verrattain
vaikea saada kaikkia työläisiä Järjes
tymään sillä useampi meistä on
kasvanut köyhissä kodeissa nälässä
ja vilussa siksi on meitä aina joku
heikompi joukossamme jolle on jää
nyt järkikulta lyhyelle niin että el
voi käsittää sitä" välttämättömyyttä
että järjestäytyä yhteen Kalkkien
maiden köyhät liittykää yhteen Kes
kustelkaa toimikaa ja päättäkää yh
dessä siinä on se välttämättömyys
saavuttaaksemme sen minkä eteen
toimimme
Osastolla on 2000 maksava vela
ton talo Talon rakennukseen on
toimeliaammat jäsenet uhranneet u
selta Ilmaisia työpäiviä Lainanneet
rahaa Ilman korkoa sekä rakenta
neet kalustoa kaikin voimin
Iltamia on pidetty tänä kesänä jo
ka toinen lauvantai Niissä on esi
tetty kaikkiaan 132 ohjelmanumeroa
tärkeimpiä 8 puhetta kaksi kertaa
voimistelua osaston voimisteluseu
ralta siinä esiintyi lapsia naisia se
kä miehiä vhdessä joukossa Se on
jotain kaunista jota ei voi nähdä
mollei nkaan maaseudulla
Nykään pidetään koulua osaston
talolla sillä ei ole voitu vielä koulua
rakentaa Koulun tähden on täällä
ollut väiäu erimielisyyttä Sillä on
joitain omon voiton pyytäjiä vai
hoillisia jotka ovat esiintyneet eri
seurueineen lasten ystävinä Kui
tenkin ovat kieltäytyneet maksamas
ta veroa koululle Nämä henkilöt
koittavat etsiä huonoja puolla osas
totoiminnasta kuitenkin löytämättä
On myös sopiva asia kuin semmoi
set henkilöt usein jotka eivät ole
eläissään toimineet luokkataistelun
Lasten Joulu lö tnköön tien
sä tuhansiin koteihin!
hyväksi juuri ollenkaan alkavat ar
vostella huonoja puolia paikkakun
nalta silloin ei tietenkään kerrota
hyvistä puolista kun huonoja puolia
etsitään "Se on aivan väärin että
aina syytämme niitä jotka toimivat
kaikin voimin niinkuin on tapa
"Tarmolassa"
Näillä seudun on ilahduttavaa nai
siin nähden Suurin osa ilomieliä
uhraa voimiaan lasten ja itsensä ke
hittämiseen Olen usealta äidiltä
ottanut "Toverittaren" tilauksen
heidän omasta pyynnöstään vaikka
en olekaan tällä kertaa asiamies
Siitäkin näkee että halumme on ke
hittää itseämme ja lapsiamme Erit
täin silmään pistävää on tämän seu
dun lasten käytös kuinka he ovat
kin pulidaspuhetsia siistejä uljaan
näköisiä vieläpä useat ovat esittä
neet somia ohjelmanumeroita ilta
missa Tästäkin huomaa että tämän
seudun äideillä on ollut tosi toi
minta On ilahduttavaa että naapurikyläs
sä -"Toimelassa" on myös tänä syk
synä alettu toimimaan Toivon
että kolmen vuoden kuluttua siellä
olisi toimintanne yhtä voimakasta
kuin nykyään on "Tarmoktssa"
13 päivänä marraskuuta Toi
melassa pidetyissä iltamissa suurin
osa yksilöistä oli juovuksissa Vielä
pä pidetään yleisenä kylän puheena
että joku O B U:n Jäsen siellä myy
viinaa niin toivon että karsitte sem
moiset jäsenet pois joukosta sillä
he juuri pilaavat Järjestyneiden toi
minnan Tarmolassa myös pantiin
trokareille helyt kinttuihin sen jäl
keen ei ole räyhääjiä näkynyt
Parhain toivoni on kaikkiin kyliin
nähden ruveta tositoimintaan yhteis
voimin Liittyä aina siihen jouk
koon missä voi edistää ja valmistaa
työläisiä luokkataisteluun Olipa jär
Jestömuoto mikä tahansa kun tulee
vain olemaan yksi päämäärä niin
silloin rupeamme niittämään vallan
kumouksellista kylvöämme
Toveruudella: — Lassi
inä olen
lana-Tohtori
Niin minä olen KANATOHTORI ja minä tiedän mikä on
parasta siipikarjallenne
Monivuotisen kokeilun jälkeen omalla kana-"farmillani" voin totuudella
sanoa että olen vihdoinkin löytänyt lääkkeen joka todellakin pakoittaa kanat
munimaan säännöllisesti syys- ja talvikuukausinakin kun ilma on kylmää
ja märkää Tätä lääkettä kutsutaan nimellä "HEN-PEP" aikai että kananne
saavat siitä voimaa muniakseen säännöllisesti vaikka eivät haluaisikaan
Olen niin varma että "Hen-Pep" tekee kananne munimaan enemmän
kuin tähän asti että tarjoan seuraavan takauksen jokaiselle laatikolle mitä
myyn ja tätä takausta vastaa jokainen dollari mitä mailmassa omistan
TAKAUKSENI
Koettakaa "Hen-Pep" kolmekymmentä päivää Jos se ei
tee kanojanne munimaan enemmän kuin ennen mitä tahansa
lääkettä olettekin ennen käyttänyt lähettäkää takasin käyt
tämätön osa lääkkeestäni niin palautan teille jokaisen sentin
mitä minulle maksoitte siten lääkkeeni ei ole maksanut
teille mitään
MUNIA SILLOIN KUIN HINTA ON KALLIS
Kun munia myydään nykyisestä kalliista hinnasta ja vielä muutamat
asiantuntijat vakuuttavat että munain hinta tulee olemaan $200 tusina
tänä talvena niin silloin on teidän velvollisuutenne itseänne ja perhettänne
kohtaan saada niin paljon munia kuin on mahdollista kanoiltanne Varsinkin
kun ruuan hinta on huimaava täten pääsette osalliseksi siitä voitosta jota
kaikki kanankasvattajat nauttivat
250 MUNAA PÄIVÄSSÄ
Sen jälkeen kun olen ruvennut käyttämään
"llen-1'ep" ininä shm 250 munan päivässä
sen sijaan kun ennen sain 11 — U 1
M UIKU Illinois
"HEN-PEP" ON $1000 ARVOINEN
En missään tapauksessa Iisi ilman "Hen
Vcp" tuhanuellakaan dollarilla Nyt kanain
munivat ja näyttävät terveillä — (iKORtlE
S KANTFR North Carolina
MUNIA PAKKASELLAKIN
Täivä on emi kerta eläissäni että olen
saanut nuinia kanoiltani silloin kun lämpö
mittari näyttää ilman olevan nollan alapuo
lella Teidän "Hen-Pep" sai sen aikaan —
IENA OLSON Minnesota
46 KANAA — 926 MUNAA
Lääke jota myytte on parempaa kuin mi
tä siitä sanotte Kanani ovat erinomaisessa
kunnossa Viime kuussa 46 kanaa muni
926 munaa — S C BECKER Ore
NYT ON AIKA KÄYTTÄÄ "HEN-PEP" LÄÄKETTÄ
Älkää odottako NYT on aika käyttää "Hen-Pep'iä" Nyt on aika saada
kananne siihen kuntoon että ne munivat talvellakin kun naapurinne kanat
laiskottelevat NYT on aika lähettää tilauksenne TEHKÄÄ SE HETI
Älkää viivytelkö muistakaa takaustani jos eivät kananne muni enemmän
kuin ennen niin saatte rahanne takaisin Ette mitenkään voi hävitä
Lähettäkää tämä kuponki NYT tulette huomaamaan että ette ole koskaan
sijoittaneet rahaanne tuottavampaan paikkaan
JOS OLETTE KIPEÄ Lähettäkää tämä taattu kuponki nyt
Pyytäkää VAPAA J
LÄÄKEKIRJA — No O
Silnlt on yli 25 tulenten la naisten tuutia ielt
tettrnil Kuin mjUnkln tiiydelllnon luotteli) auo
malutsNta kotHUUkkflxtil MW ti Jokainen voi
He vulita sopiviin Iliiikkeen taudilleen Hamuten
uiybKkln lilifkkfltten himiHt J m
Liiiikkeet elit ole iMtenttlliiUkkeltn Taan tosl
auonialalstft valmistetta jotta Siumienfia on jt
liitytetty uinnin kymmeniä vuosia
TÄiniln kirjan saatte vapaasti ja plta!nl ien
olla jokaisessa suonia Iäisesi kodinna nlllft ett
tiedä koska Itä ta rvt tuette varokaa burabuukl
l&ikkeltf ja liumbnnkl-tohtoreita
— Llffneirin Apteekki on luuri n—
-suom Apteekkiliike xmirsrallolHaa —
JOHN HERMAN
National Formula Co
" 1218 Leland Building
4654 Sheridan Road Chicago IU
Arv Herrat — Mukana seuraa $
Tulen antamaan kanoilleni takaamaanne mu
nantuottajaa sillä ymmärryksellä että jos
kanani eivät rupea munimaan enemmän kuin
ennen mitä tahansa lääkettä olenkin niille
ennen antanut niin voin palauttaa käyttä
mättömän osan lääkkeestä ja saada rahani
takaisin
(Merkitkää mitä kokoa laatikkoa halutaan)
KOELAATIKKO $100
30 PÄIVÄN ERIKOISTARJOUS
Saadaksemme "Hen-Pep" tunnetuksi ka
siankasvattajille tarjoamme isonkokoisen
laatikon joka sisältää 3 kertaa niin pal
jon kuin koelaatikko 2:11a dollarilla
(ERIKOISTARJOUS)
ISO LAATIKKO $200
Nin
P A LIGNELL CO Superini Wl Kaupunki Valtu
1
ii