Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, November 23, 1920, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Tiistaina Marraskuun 23 p — Tuesday November 23rd
No 47
TOVERITAR
Amerikan suomalaisten työläisnaisten lä
tenkannattaja Ilmestyy Astoriassa Ore io
Va tiistai The Western Workmen's Pubi
Society'n kustantamana
Tilaushinnat Yhdysvaltoihin
1 vuosikerta 1150 Puoli vuotta 90c
Canadaan ja Suomeen
1 vuosikerta $1 75 Puoli vuotta $105
TOVERITAR
Box 99 Astoria Ore
Entered as second-class matter July 18th
1911 at the1 Post Office at Astoria Oregon
under the Act of Mah 3rd 1879
TOVERITAR ~
(THE WOMAN COMRADE)
StTBSCRIPTION RATES
IN THE UNITED STATES: '
One year $150 — 6 montha 90c
IN CANADA:
One year $175 — 6 montha $105
Toimitut:
HELMI MATTSON
Box 99 Astoria Ore
TOVERITTAREN TILAAJAMÄÄRA
OSOTTAA:
Uusia r 149
Uudistuksia 52
"Punaisen Armeijan" uusia jäs 32
Katkenneita 101
KAIKILLE TOVERITTA- '
REN LUKIJOILLE
Toisessa paikassa tätä lehteä ou
erikoiset ilmoitukset Toverittaren
Joulunumeron onnentoivotuksista Ja
Lasten Joulun tilauskaavake Otta
kaa tämä asia nyt heti omaksi a
slaksemme ja kerätkää nimiä joulu
onnentoivotuksiin jotka painetaan
Toverittaressa joulukuun 14 p Kerät
tyänne nimet lähettäkää ne heti tule
maan konttoriimme myijtäliittäen
maksun nimistä Samoin kerätkää
Lasten Joululle tilauksia ja lähettä
kää ne tulemaan heti tänne jotta
joutuvat pefille ennen joulua
Sananen lasten kirjal
lisuudesta Kirj Pilvi Tumma
Olen äjti Ikäväkseni täytyy mi
nun sanoa että minun lapseni niin-
PAKINAA
549! Hyvää kuuluu Toverittaren
Puna-armeijan rintamalta Tuota
kun Jatkuu saamme varmasti painat
taa joulunumeron punavärillä
t
Punainen armeija! Venäjän Pu
naisen armeija työntää esteet pois
tieltään se murtaa kalliot se heitte
lee suuret ja pienet kivet sivuun ja
yhä eteenpäin vain rynnistää Venä
jän työväenluokka suorittaa suurta
historiallista tehtäväänsä se hävit
tää luokat ja luokkavallan se lopet
taa riiston ja tekee lopun yhteiskun
nallisista ristiriidoista
Työläisten Venäjä on viettänyt kol
mlvuotisjuhlaarsa tuntien olevansa
jo lujalla maaperällä se voi jo ke
veämmin hengittää Sodan taistelu
jen puutteen ja nälän saartaessa
on Venäjän työväenluokka kestänyt
kolme vuotta Vastuksista huolimat
ta on se alkanut uudelleen rakennus
työn kaikilla aloilla niin suuressa
mittakaavassa että suuri maailma on
saanut ihmettelyn aihetta Se oti
kyennyt laskemaan sosialistisen ra
kennuksen peruskiveä suuren sodan
vallitessa ja vihollisten jäytäessä sen
elinvoimaa
Venäjän työväenluokka on koko
kapitalistisen mailman saanut itään
tuijottamaan ja se on saanut kaikki
rahavallan tukijat pelosta värisemään
sillä nyt se jo sanelee eri asioissa
määräyksiä ennen niin mahtaville
maailman valtiaille Näin tekee Ve-
kuin monen muunkin Hkevat kirjal
lisuutta sellaista alhaista sielua tur
melevaa kirjallisuutta jota heillä
on runsaasti englanninkielellä saata
vissa Ikävä asia kun esim tämä
Toverittaremme on vielä niin pieni
että el riitä lapsille siinä kylliksi lu
kemista vaan he haluavat hakea por
varillista lasten kirjallisuutta Jota
kirjastot ovat täynnä x
Monet vanhemmat eiyät suuresti
tästä välitä Mutta ajatelkaamme
asiaa syvemmin niin huomaamme
mikä vaara siinä piilee Jokainen
luettu sana jokainen kirjoitettu rivi
jättää jonkin jäljen lapsen viatto
maan sieluun Lapset erittäin ovat
herkkiä ottamaan vaarin lukemas
taan ja käyttävät niitä itselleen esi
merkkinä He alkavat seuraamaan
kirjansa sankarjn toimia käytännölli
sessä elämässä Onhan nsein kuul:
tu miten poikaset rosvouksla tai mui
ta ilkeyksiä tehdessään ovat matki
vinaan jonkun elävien kuvien sanka
rin tai romaanikirjan sankarin esi
merkkiä He rikkovat kauppojen ikkunoita
maitopulloja ja etsivät ulkoa kaikkia
mitä käsiinsä saavat Viettävät yön
sä jossi'n lukitussa rakennuksessa
ettelvsat vanhemmat tiedä missä he
milloinkin ovat Sitten seuraavani
päivänä kehuvat urhouttaan toisil
leen Kehuvatpa ilkitöitään vielä
senkin jälkeen kun ovat istuneet Jos
sain lasten kurituslaitoksessa ja ka
ranneet sieltä "Mitä sinä! sinä
olet raukka Minä tein niin ja niin
Tästä alkaen aion tehdä jotain roh
keampaa ja saat kuulla miten mi
nusta sitten puhutaan!"
Emme voi sen paremmin syyttää
pieniä poikia ja tyttöjä JptKa esit
tävät rakastuneiden-osia Vai voim
meko? Emme
-Heidän sielunsa on kaikella ros
kalla myrkytetty emmekä me olo
heitä estäneet siitär Kun me jätäm
me lasten kasvatuksen niin toisar
voiseksi asiaksi -saamme hyvällä
syyllä kärsiä siitä johtuvat seurauk
set Meidän pitäisi hankkia lapsillemme
selipista kirjallisuutta joka on miel
lyttävää lukea ja samalla on opStta
vaista etteivät he etsisi kirjastoista
n-itimmnmmuuumummmmmuutt
näjän työväenluokka näin tekee en
nen barbaareina pidetty sivistymättö
mäksi sanottu kansa Se näyttää va
loa koko maailman suurelle työväen
luokalle JaJ tässä historiallisessa
suuressa taistelussa on Venäjän nai
set olleet mukana He ovat kiinteäs
ti kaiken alkaa ottaneet osaa vallan
kumousta suoritettaessa esiintynei
siin tehtäviin Ja nyt voiton saavut
tua uhrautuneet innolla palvelemaan
kaikella tarmolla työväen neuvosto
valtaa Mitä Venäjän naiset ovat
toimineet ja työskennelleet siitä on
lehdessämme vähän väliä ollut kir
joituksia mutta siltä mitä he ovat
toimineet punaisen armeijan taiste
lurintamalla saamme valaisevasti lu
kea tämän lehden etusivulta
Kun ajattelee sitä velttoutta millä
tämän päivän Amerikan suomalainen
iyöläisnainen ottaa osaa luokkansa
vapausharrastuksiin täytyy tosiaan
surkutella New Yorkin kirje nais
temme ihanteista on yhtenä tuoree
na esimerkkinä Eikä tämä esimerk
ki ole ainoa sama tilanne vallitsee
melkein kaikkialla Suurin prosent
ti ' suomalaisista työläisnaisista viet
tää aikaan8a niinkuin ei maailmassa
olisi mitään hätää vaali tämä yh
teiskuntatilanne olisi jo niin työläi
sello sovelias kun konsanaan Kun
emme viitsi vaivautua ottamaan sel
vää muun mailman tapahtumista
niin kuinka me sitten olisimme kyp
syneitä taisteluun Jos me sellaiseen
joutuisimme Meidän on niin hausk1
ajatella jotain kaunista ja kuunnulla
"parempien" Ihmisten puheita ja
ihailla sanomalehtikirjoitukslssa por
katkonaista turmelevaa kirjallisuutta
Mutta moni sosialistina itseään pitävä-
vain useinkin naurahtaa lasten
kirjallisuudelle Ylenkatseellisesti
työntää niitä pois luotaan ja sanoo
'suuret sanat' — Ne ovat lasten lo
ruja naisten kahvijuttuja j n e
Mutta se henkilö mies tai nainen el
ole seurannut lasten sieluelämää ei
kä huomannut mikä merkitys kaikel
la on lasten tulevaisuuteen nähden
~Nyt kun taas ilmestyy Lasten Jou
lu levittäkäämme sitä jokaiseen kotiin-
Meidän velvollisuutemme on
tulevan kansan kasvatustyössä tehdä
parhaamme
Nuorison tehtävä
Meillä nykyajan nuorisolla on onni
elää alkaa jolloin työn Ja pääoman
välinen taistelu on kehittynyt huip
puunsa ratkaisuunsa Näemme kaik
kialla että nyt käydään ratkaisevaa
kamppailua joko työväenluokan tahi
porvariluokan ' elämästä tai kuole
masta Mikä on oleva meidän osuutemme
tässä kamppailussa? Toimettomana
sivustakatselijanako silmät pyöreinä
tuijottaa historian kehityksen myrs
kyä? El sillä silloin me tahdttoml
na murskaantuisimme Sivustakat
sojia ei voi olla' Joko puolella tai
toisella '
Porvariston tarkoituksena on kai
kin keinoin pitää kiinni riisto-oikeuksistaan
Mitä häikäilemättömimmin
mitään kenoja kammoksumatta tais
telee se vapautuvaa proletariaattia
vastaan Se tahtoo painaa työväen
luokan ikuiseen kapitalismin sorron
alaisuuteen
Työväenluokan taistelun päämäärä
nä on sen vapaus sosialismin pikai
nen toteutuminen sosialismin joka
poistaa kaikkinaisen luokkasorron
luo ihmisyyden
Meidän paikkamme on taistelevan
työväenluokan riveissä Työväenluo
kan aktiivisimpana osana tulee nuo
rison kulkea proletariaatin eturiveis
sä Raivata tietä työväenluokan va
pautukselle Meidän on uhrattava
kaikkemme vapautuksemme puolesta
Sitkeää ja paljon vaativaa on tä
mä taistelu Ennen kaikkea se vaa
tii tietoisuutta tehtävistämme ja pää-
uimuimummnnmnnmnmitmB
varillisia "suuruuksia" tai tanssia
joutoaikoinamme itsemme pyörryk
siin mutta emme viitsi teroittaa hen
gen aseita Ja kypsyttää tietoisuut
tamme Tämä on ennenkin tullut
pakinoissani sanotuksi muttp kun
tämä on sula totuus voi siitä jälleen
puhua eikä siihen voida vastaan sa
noa EI tarvitse luulla että tämän
maan porvarlnaiset ovat yhtä saa
mattomia ja leväperäisiä He ovat
omalla alallaan kiihkeästi toiminnas
sa Kun seuraa heidän sanomalehti
kirjoitukslaan heidän julkaisuissaan
näkeo selvään että he takovat Sam
poaan he muistavat luokkansa pyy
teet Heidän joukossaan ei löydy monta
naista jolla ei olisi Joku "jalo" työ
maa kuitenkin aina sellainen työmaa
Jossa kaivetaan kuoppaa meidän jal-
kojemme alle Porvarlnaiset ovat
nyt haltioissaan ja sopiikin olla
kun äänioikeus on saavutettu sillä
se takaa monelle heidän luokkansa
naiselle hyvän tulevaisuuden ja lu
paa heille etuja monessa suhteessa
Heidän suurimpina ihanteinaan on
etsiä virkapaikkoja ja niihin heillä
tulee nyt olemaan suurempi mahdol
lisuus kun ennen Porvarlnaiset jul
kaisuissaan nyt uskaltavat -kehua et
tä "tulevaisuus on naisten!" Ja he
vuorotellen kirjoituksissaan selittä
vät mihin ja miten naisten toiminta
kohdistetaan nyt kun äänioikeus ön
saavutettu
Paljon heidän esityksisäsän on in
himillisiä vaatimuksia ja esittävätpä
osaksi tärke'täkin reformeja mutta
heidän parannuspuuhansa tietenkin
määrästämme Ei riitä että meillä
on selvä luokkavaisto vaan sen tu
lee kehittyä selväksi horjumattomak
si luokkatietoisuudeksi Tälle kun
rakennamme on työmme ja toimin
tamme tuloksellista
Työläisnuorison tinkimätön paikka
on siis taistelevan proletariaatin etu
rivissä jossa se takuillaan kaikella
nuoruuden tulisella innollaan raivaa
tietä Ihmiskunnan vapauteen ja on
neen - v
Oppivelvollisuus Suo
messa ja muissa
maissa
iSuomessa ei ole koskaan ollut kou
lupakkoa Lukutaito siellä on siitä
huolimatta ollut jotenkin ' yleinen
Vanhin asetus lukutaidon oppimisek
si on vuonna 1686 annettu kirkkola
ki joka määrää avioliittoon tai her
ranehtoolliselle pyrkiväin omata lu
kutaito Vasta vuonna 1910 valtio
päivillä hyväksyttiin oppivelvollisuus
laki vaikkakin puutteellinen Tätä'
lakia ei kuitenkaan koskaan ole
saatu voimaan eikä vahvistetuksi
sillä silloinen Venäjän hallitsija et
sitä suvainnut hyväksyä V 1736
säädettiin Preussissa oppivelvolK
suuslaki mikä sitten 1763 ulotettiin
valtakunnan muihin osiin Ja siltä
pitäen siis yli puolitolstasataa vuot
ta on Saksassa ollut voimassa ylei
nen oppivelvollisuus Emme otak
sune väärin lausuessamme että Sak
san työväenluokan korkea valistusta
so epäilemättä pohjautuu oppivelvol
lisuuteen Itävallassa säädettiin op
pivelvollisuuslaki v 1774 mikä la
ki sitten uusittiin satasen vuotta
myöhemmin 1883 — Skandinavian
maissa saatiin oppivelvollisuus ai
kaan 19-vuosIsadan alkupuoliskolla
Tanskassa säädettiin laki 1814 Ruot
sissa 1842 Norjassa 1848 Muissa
Europan maissa on oppivelvollisuus
säädetty seuraavasti: Ranskassa 1882
Englannissa 1880 Italiassa 1878 Por
tugalissa 1878 Bulgariassa 1878 Mon
tenegrossa 1879 Serbiassa 1882 Hol
lannissa samoihin aikoihin
Miltei kalkissa sivistysmaissa on
kin tällaisiin toimenpiteisiin jo at-
supistuu vain tämän yhtelskuntajär
jestelmän pieneen paikkaukseen
Heidän ohjelmaansa el kuulu eikä
koskaan tule ' kuulumaan koko työ
väenluokan elinehtojen parantami
nen Siinä se onkin juuri ero
Me työläisnaiset emme voi kul
kea heidän kanssaan käsikädessä
syystä että meidän ohjelmamme sl
Bältää vaatimuksen koko tämän kapi
talistisen järjestelmän perinpohjai
seen musertamiseen Mutta kuten
sanottu olemme me velttoja toimin
nassamme Kyllä enin osa työläis- "
naisista jo käsittää vaistomaisesti
missä joukossa hänen paikkansa on
mutta pääasia tolmlntalnto puuttuu!
Moni on huomauttanut ja se on
kyllä totta että työväenluokan nai
nen on asemassa jossa e) kyllin pal
jon voi hengen aseita teroittaa ja
että vuosisatoja kestäneestä orjuus
tunteesta ei vain niin helposti pääs
tä mutta tätä väitettä emme saj
käytännössä enää tukea Nykyaika
na kaikissa suhteissa kuljetaan e
teenpäin kiireesti joka alalla aivan
kun juoksuaskelin seurataan kehi
tystä Miksi ei työläisnainen halua
ottaa osaa tähän pikamarssiin? Jos
joskus on edessä vastamäkiä ja al
kaa hengästyttämään ei pidä istua
tiepuoleen vaan pitää yrittää eteen
päin Ne vuosituhantiset hengen kah
leet jolllrf nainen on ympäröity kie
dottu erilaisilla ennakkoluulojen suo
juksilla täytyy jo viimeinkin avata
ja laskea kutistuneisiin aivoihin puh
dasta ilmaa Sitä tehdessä meillä
jokaisella on oman Itsemme kanssa