Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, November 09, 1920, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    FORT BRAGG CAL1F
Nyt on taas vierähtänyt vähän ai
kaa aiitä kun viimeksi kirjotin
Toveri Leino on ollut täällä puhu
massa Lokak 23 p hän puhui
"Pudding Creek'in" haalilla Häntä
oli siellä kuulemassa se sama joukko
joka tavallisesti käy puhujia kuule
massa Lokak 24 p än puhui
"Fort Bragg'in" Tove-' -'m ennen
s s-osaston kokoi- gf an puhui
myöskin muina _ £ 4ltoina vaan
en tiedä mii) -okak 30 päivä
hän puhu seuran iltamassa
Lokp' ° Nuorisoliiton ko-
kour c
Täh on tapahtunut kaksi kuole
mantapausta seuraten liki toisiaan
nimittäin "Pudding Creek"in" s s
osastso ja Mrs Parikka Ensin lope
tettiin "Pudding Creek"in" s s-osas-to
voimien vähyyden takia Sitten
meidän naapurin Mr Parikan vaimo
kuoli synnyttäen ensin lapsen joka
jäi eloon Äiti haudattiin täkäläiseen
"Ocean View" hautausmaahan Mr
Itäsen siunaamana
Meillä koululapsilla on tämä viik
ko vapaata kun opettajien täytyi
mennä suorittamaan tutkintoa
Toveruudella
Vilho H Jylhä
TURVATON
Kuin hukkuva lapsi mä ojennan
kätein tappavan tyhjyydyn yli
Mua ohjaa ei käsi kantajan
ei viihdytä äidin syli
Olen turvatta myrskyissä mailman
ajan aallot ne purtani heittää
Ei näy edes tähtiä taivehan
yön synkeys syömmeni peittää
Elsa Niemelä
Elämän arvo
Kirj A K
I
Minä elämän riemua myrkkyisää
jdin huulilla janoavilla
Vaan vanhuus jo nuorena yllättää
luo vie mua elämän illan
— Niin se on ' niin e on
Kun on nuori ja kokematon ei tun
ne täydellisesti elämän todellista ar
voa Elämän joka vaatii ihmiseltä
kestävyyttä ja kärsivällisyyttä josta
vallassaolijoilla ei ole tuskin aavis
tusta Mailma tuo kaunis mail
ina tuntuu niin lupaavalta vaan jou
duttua sen aavalle ulapalle muut
taa se ihanista unelmista synkkään
todellisuuteen
Ei rahtuakaan ole vastassa sitä
mitä mailmaa tuntemattomana toi
voin löytäväni Voi minua pojan
poloista miksi hylkäsin Annikin)
Hänen kanssaan olisin onnellinen
kuin linnunpoika Tosin ei se ol
lut minun oma syyni vaan vanhem
pieni He minut pakottivat niin te
kemään siitä syystä kun hän ei ollut
rikas Voi kirottua rikkautta
Kuinka monen onnen se särkee
kuinka monen ihanteet se rikkoo ja
tyhjiin haihduttaa
Ajatuksissaan hän jatkaa: — El
len olisi taipunut ja lähtenyt kotoa
pois olisivat Annikin vanhemmat
joutuneet tähtemme suuren lapsijou
kon kanssa mieron kulkijoiksi
Huh oikein puistattaa kun ajatte-
Ien että ihmiset joilla olisi varaa pi
tää yltä vaikka koko kyläkunnan
köyhät julkeaisivat ajaa rauhalliset
ihmiset pois asunnoistaan Ajaa pois
vain sentähden kun heidän ainoa
poikansa on kosinut noiden köyhien
ihmisten tytärtä Nyt on toisin
Palaan kotiin palaan tuttuun kotiin
jonne olen niin usein ennen askelee
ni ohjannut Mutta miten erilaisel
la mielellä sinne nyt käyn Mitä
olen ennen ollut ja mitä olen minä
nyt? Olen saanut nähdä ja kokea
mitä on mailma miten inhottavia sen
riemut ja miten julman raakoja sen
kärsimykset Olen oppinut anta
Tiistaina Marraskuun 9 p— Tuesday November 9th
Lasten
maan arvoa todelliselle ihmiselämäl
le todelliselle poljetun ja kärsineen
kansan elämälle jota ei ole tuke
massa riisto ja vääryydellä hankitut
toisten työn tulokset Elämän jota
ei ole pystytetty sorrettujen hiellä ja
verellä eikä orpojen ja leskien kyy
nelillä vaan sen pohjana on omien
kätten työ — Mitä ovat nuo rik
kaat millä oikeudella he köyhiä riis
tävät? Löytyykö missään todistet
ta sellaiseen että maa ja luonnon
aarteet kuuluvat loiseläjille ja köy
häin pitää kaivaa niistä rikkaudet
toisten nautittaviksi Miten lienee
siellä kotona asiat en tiedä Vaan
oli miten oli minä en luovu aavees
tani Ellen saa tahtoani täytetyksi
jätän koko syntymämaani ijäksi pui
vaksi Tahdon näyttää vanhemmilleni-
että olen mies eikä mikään lap
si jonka he kerran pakottivat luo
taan nöyrtyneenä lähtemään vain
siksi etten ollut luonteeltani yhtä jul
ma kuin he Mutta nyt nyt tahdon-
ottaa talon ohjakset käsiini El
len sitä saa vaadin osuuteni ja sit
ten on oleva jälleen avara mailma
edessäni vaikka tarkoitukseni onkin
nyt toinen kuin ennen
Tällaisissa mietteissä kulki Antti
metsätietä kohden kotiaan Hän oli
ollut kotoaan pois noin kolme vuot
ta Tämä lyhyt aika oli hänelle pal
jon opettanut Hän oli parhaassa
miehuuden ijässä mutta itse mieles
tään hän oli vanha Oli )0 mieles
tään saanut kyllikseen elämän nau
tinnoista myöskin sen tuottamasta
kurjuudesta Nämä kokemukset oli
vat tehneet fcänestä uuden ihmisen
sellaisen joka ei ajattele yksinomaan
itseään vaan koko poljetun kansan
etua ja sen kohottamista
' 11
— Antti! Kuule sentään vanhaa
isääsi ja äitiäsi I Sellaisella ajatuk
sella on talomme ja tavaramme maan
tasalla muutamassa päivässä Luu
letko sillä tavalla pysyttävän varalli
suudessa? Mekin vielä vanhoilla päi
villämme joudumme kunnan eläteik-'
si Me jotka olemme kuuluisimpia
rikkaudesta koko tässä kylässä Nyt
juuri olisi sinun velvollisuutesi tukea
ja turvata meitä Olet ainoa poi
kamme sellaisenko häpeän meille
saattaisit Ajattele toki tarkoin mi
tä puhut I
Pienen äänettömyyden jälkeen kat
kasi Antti hiljaisuuden sanoen:
— Minä tiedän tarkoin teidän mie
lipiteenne Vaikka olettekin jo van
hoja otan oikeuden sanoa teille sel
vän totuuden ilman kaunistelematta
Te ette " näy pääsevän tuosta nau
rettavan ylpeästä luonteestanne ette
kä te tiedä miltä elämän todellisuus
tuntuu Teidän ei ole tarvinnut mil
loinkaan olla todellisuuden kanssa
kosketuksessa Kaikki omaisuus mi
tä to omistatte on toisten luomaa
Työläiset ovat hikensä ja verensä uh
ranneet kootessaan teille rikkautta
joka on teistä tehnyt mammonan or
jia Ettekä te halua vieläkään luo
pua kurjasta mammonasta vaikka
kohta on hauta avoinna edessänne
Te pelkäätte sitä osaa elämästä jo
hon moni on syösty teidän onnenne
tähden Ettekä koskaan ole heidän
kurjuuttaan ajatelleet ette milloin
kaan kun nuo onnettomat ovat ovel
lenne kolkuttaneet ja te olette hei
dät palauttaneet oveltanne pois ilman
avun antoa Moni mieron kulkija
on saanut oveltanne astua yön pimey
teen vaikka ei ole ollut tietoa mihin
päänsä olisi kallistanut Näitä te
ette ole milloinkaan ehtineet ajatel
la Se ei olisi suurempi vääryys
jos te kerran saisitte kokea saman
osan Saisitte tuntea hetkenkään si
tä kurjuutta jota koko luokkanne
Osasto
on aina ympärilleen kylvämässä Tei
dän pitäisi kerran maistaa samasta
maljasta ja päästä tuntemaan elämän
varjopuoli
Onko se ' mielestänne rikos ja vää
ryys teidän jumalanne edessä jos
työläisetkin jotka teitä elättävät ja
rikkautta teille kokoavat saisivat it
se olla osallisena omien kättensä töis
tä nauttia täydellisesti niiden tulok
sista Vaan nyt heille sitävastoin
puute ja kurjuus pilkistää joka puo
lelta kääntyvät he minne tahansa
Mitä tähän sanotte? Sanokaa se
pian Aika on kallis se kutsuu
minua en voi kauan odottaa
Isä pyyhkii hikeä pois otsaltaan ja
äiti kauhusta kalpeana kuivailee sil
mänurkkiaan Antti asettuu istu
maan vastapäätä isäänsä odottaen vas
tausta Isä rykäsee pari kertaa merkitse
västi ja alkaa puhua:
— Kuule Antti ainoa poikani
tunnen itseni heikoksi sinun rinnal
lasi Katson parhaaksi taipua tah
toosi Kuitenkin pyydän että et
vanhempiasi hylkää vaan annat meil
le nnrkan asuttavaksi ja ruokaa syö
däksemme Elämämme ehtoo on jo
lähellä työllä emme voi enää itseäm
me elättää Paljon olemme luon
non lakeja vastaan rikkoneet antaes
samme työntekijäin kärsiä puutetta
silloin kun itse olemme eläneet ylel
lisyydessä mutta kadumme sitä nyt
Anna anteeksi poikani tahdon sovit
taa mitä olen rikkonut Saat ottaa
talon ohjakset käsiisi minä luovun
kaikesta Käytä sitten valtaasi niin
kuin haluat Voit kutsua talomme
alustalaiset kanssasi keskusteluun ja
sopia heidän kanssaan suhteemme
heidän edukseen Voit näyttää mitä
todellisuudessa saa aikaan se aate
jonka puolesta puhut ja jonka eteen
sanot elämäsi uhraavasi
Vielä yksi asia Mitään esteitä ei
ole enää minulla asetettavana sinun
ja Annikin välille Siitä lähtien kun
pakotin sinun lähtemään ja jättä
mään Annikin olen ollut levoton
Omatuntoni on minua tuominnut
teostani ja olen jo kauan toivonut
voivani sen korjata Mene Annikin
luo ja ota hänet Tuo hänet tän
ne että voin häneltäkin anteeksi
pyytää Minun velvollisuuteni ol:i
hänet luoksemme hakea mutta olen
siihan liian heikko Tee sinä el
Meidän onnemme on vielä oleva to
dellinen ja meidän elämämme 4n
saava ' todellisen arvon
— Kiitos isäl sanoi Antti liiku
tettuna Hän oli lopulta voittanut Ilois
saan häh huudahti:
— Niin tosiaan elämällämme on
nyt arvol
Kun kello soi
Työläiselämä vaikea ja raskas oli
päättynyt Pitkä työpäivä oli lo
pussa Työ oli vihdoinkin valmis
Hämärä saavutti vähitellen päivä
työntekijän hän oli jo elämänsä
ehtoossa Siinä hän lepää vuoteel
lansa ja tarkkai'ee- kellon lyöntejä
Hän ymmärtää että se tulee ole
maan viimeinen Niin ihmeellistä I
Koskaan ennen ei hän ollut kuullut
sen lyöntejä ja kuitenkin se oli "tunti
tunnin jälkeen lyönyt monena vuo
tena Ja nyt kun hän lepäsi ja
ikäänkuin teki tiliä yhteen sovittaen
elämän tulo- ja menopuolet tuntui
hänestä kuin hän olisi herännyt unes
ta Se uni oli hänen elämänsä Hä
nen pitkä työntäyteinen elämänsä
Hän alkoi olla jo selvillä itsestänsä
Aina hän oli koettanut parhaansa
Ahkera uskollinen ja omantunnon
tarkka hän oli ollut Toivon kipi
No 45
nä oli aina palanut hänen sielussaan
toivo paremmasta toimeentulosta ja
valoisammasta tulevaisuudesta
Ja kuitenkin oli elämä aina ollut
hänelle samanlaista Vuode oli ol
lut yhtä kova vaatteet huonot ja
kuluneet ravinto heikkoa ja niukkaa
Kuinka hän olikaan ponnistellut ja
tehnyt työtä Kaikin voimin oli hän
koettanut torjua puutetta oveltansa
Ja niin oli päivä päivän jälkeen ku
lunut ja kello lyönyt tarkat tahdilli
set lyöntinsä
Hänellä oli ollut hyvä ja työte
liäs vaimo joka oli uskollisesti sei
sonut hänen sivullaan Kunnollinen
ja väsymätön Tämä oli ollut valon
pilkkuna hänen harmaansynkeässä e
lämässään Vaimon uhrautuva rak
kaus alituinen huolenpito kodista
hänestä ja lapsista oli lakkaamatta
lämmittänyt häntä
Ah hän hymyili ajatellessaan
kuinka he palkanmaksupäivinä olivat
lyöneet viisaat päänsä yhteen voi
dakseen määritellä mitenkä viikko
ansio olisi paraiten käytettävä Mut
ta vaikka he olisivat miten tahansa
laskeneet el se ollut koskaan riittä
nyt — Lapsijoukko oli suuri monta
suuta oli ruokittava
Lapset niin — he olivat nyt ai
kuisia hajaantuneina eri puolille
Heille oli k elio lyönyt ensimäiset
lyöntinsä Ja hän heidän vanha
isänsä väsynyt oäivätyöläinen ma
kasi tässä kuunnellen viimeisiä Hä
nen hiuksensa olivat harmaat otsa
ryppyinen poskensa sisäänpainuneet
ja katseensa väsyneen raukea Hän
oli oikea kuva miehestä jonka elä
mä on loppuunkulunut kärsimyksis
sä ja puutteessa — — — —
Niin oli hänen elämäqsä yksitoik
koinen mutta ei kuitenkaan vähem
män tavallinen historia kulkenut
hetken kuvana hänen sielunsa sil
mäin edessä Kaikki tämä vain muu
tamissa lyhyissä minuuteissa Ja kun
nyt kello viimeisen kerran löi tunsi
hän itsensä niin nuoreksi niin ih
meellisen teräväksi ja vahvaksi Hä
nestä tuntui kuin olisi hänen elä
mänsä alkanut uudelleen
Tuolla tulee suuri joukko nuoria
voimakkaita miehiä ja naisia Jo
kainen heistä näyttää terveeltä iloi
selta ja toivorikkaalta Heidän kat
seistaan loistaa elämänrohkeus Ja
hän kulkee heidän keskellään ojen
taa kätensä ja sanoo:
— "Tulkaa meidän on kiirehdit
tävä I Ettekö kuule kuinka kello lyö?
Meidän on yhdessä taisteltava suuri
taistelu leivän jä vapauden puolesta
Meidän täytyy taistella oikealla ta
valla ja meidän on käytettävä jok'
ainut tunti mahdollisimman hyvin
Kuinka voisimmekaan muuten päästä
päämääräämme? Kuinka täyttyvät
kään haudat — oikeuden haudat
Lyö lyö — — — "
Yksinäisen miehen köyhän vuo
teen vieressä istuu yanha murtunut
vaimo Pieni — suuri — nainen
Kyynelten hitaasti tipahdellessa kal
peille poskille sovittaa hän varovasti
yhteen kylmenneet kädet Nyt saa
vat ne levätä Levon ovatkin ne
hyvin ansainneet sillä päivätyö on
täytetty
Näkymättömät kädet pukivat päi
vätyöläisen kuin sankarin Ne las
kivat kiitollisuuden seppeleen hänen
otsalleen Se loisti kauniisti niin
kuin gloria hänen päänsä ympärillä
Se oli uhrautuvaisuuden palkinto
-— Työläisnainen
— Jos tahdot tehdä hyvän
palveluksen tuttavallesi tilaa
hänelle Toveritar
H I I 1 I l I l 1 I 1 i tit
+ NEW YORKIN SUOM NAISTEN A
t OSUUSKOTI t
+ JA PATANVKLITY8TOIMI8TO-I
+ 241 Lenox Ave 4 12? 8t i
+ Telefooni: 818 Mornlno ilta +-
Hl I I III H I I I 1 I I IM I ' M--M-