Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, November 09, 1920, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Tiistaina Marraskuun 9 p—Tuesday November 9th
No 45
f
TOVERITAR
Amerikan suomalaisten työläisnaisten II
lenlcannattaja ilmestyy Astoriassa Ore Jo
ta tiistai The Western Workmen' Pubi
Society'n kustantamana
Tilaushinnat Yhdysvaltoihin
I vuosikerta 1150 'Puoli vuotta Mc
Canadaan ja Suomeen
I vuosikerta :175 Puoli vuotta $105
TOVERITAR
Box 09 Astoria Ore
Entered aa second-class matter July ISth
1911 at the Post Office at Astoria Oregon
under the Act of Mai h 3rd 1879
TOVERITAR
(THE WOMAN COMRADE)
SUBSCRIPTION RATES
IN THE UNITED STATES:
One year $150 — 6 montha 90c
IN CANADA
One year $175 — 6 montha $105
Toimitus:
HELMI MATTSON
Box 99 Attoria Ore
TOVERITTAREN TILAAJAMÄÄRÄ
OSOTTAA:
Uusia 220
UudiBtukpla 48
"Punaisen Armeijan" uusia jäs 39
Katkenneita 10S
TOVERITTAREN
TILAAJAMÄÄRÄN
KOHOTTAMINEN
Hiljakseen mutta varmasti nousee
Toverittaren tllaajamäärä Tilaajien
ylen suuri huolimattomuus tilaukslen
sa uudistamisessa on suurimpana es
teenä ettei painosmäärä vielä ole
päässyt toivottuun 10000 Koettakaa
tarkastaa osotelapussa olevaa aika
määrää ja kaksi viikkoa ennen tilaus
ajan loppua uudistakaa tilauksenne
sillä painopaperin ja postikulujen
kalleuden takia emme vof lähettää
Toveritarta yli määräajan
Niin oletko 8lnä jo hankkinut uu
den Toverittaren tilauksen ja lähet
tänyt sen suoraan Toverittaren kont
toriin? Ellet ole vielä sitä tehnyt
niin voit olla varma ettei nimesi ole
Punasen Armeijan kirjoissa et myös
kään tule saamaan erikoista joulu
lahjaa täältä eikä nimesi tule olo
maan siinä luettelossa joka paine
taan Toverittaren joulunumerossa
"Hopusti" toimeen kaikki "Liisa-Myöhäiset"
jokainen hankkikoon yhden
uuden tialuksen Toverittarelle ja lä-
tmitmmttmiiutmtttmmfflfc
Kirje New Yorkista
So so emme me palveluslh-
miset ja nuoret perheen emännät nu
ku vaikka eräs toveritar niin su
valtsi sanoa pakinoissaan
Toveritar No 41 sanoo: "mitä mei
dän oikeastaan tulee tehdä saadak
semme luokkamme naisot hereille?"
Minä (piika) pyydän huoniauttaa
että mitä meihin piikoihin tulee niin
suotta sanoit emme me ainakaan nuku-
Me teemme vapaa-aikoinamme
sellaista jota kutsutaan: koiroo lap
pi! pilnakkelll ja mitä ne kalkki Me
nevätkään Sellainen touhu on aivan
yleistä täällä New Yo-klssa nuorten
emäntien ja palvelijattarien kesken
Sinä kai ihmettelet vaart minä en
sillä näen sitä aina ja kaikkialla
niin se on täällä yleistä Menee mi
hin suomalaiseen perheeseen tahan
sa niin naiset kun miehetkin istu
vat pöydän ympärillä Ja kilvalla huu
tavat: "Lyö ässää ässä se on joka
ei mässää Toinen huutaa vielä
suuremmasti: Ässä on vanha tilli
on valttia lyö tiiltä niin riittää malt
tll Tulin kerrankin sisiiän erääseen
matalaan huoneeseen kun ilo oli y
limmillään Ihmiset olivat niin iloi
sia ja hyväntuulen näköisiä ja Innos
tuneita hommaansa
hettäkää se myötäliittäen täyden tl
lausmaksun suoraan Toverittaren
konttoriin — Levitysosaato
NAISTEN JOHTAMA JA
OMISTAMA KONE
TEHDAS Englannissa Midlandissa on perus
tettu Aalanta-niminen konetehdas
osakeyhtiö jonka johtokunnan muo
dostavat naiset samoinkuin henkilö
kunnankin aina tehtaanjohtajattares
ta oppilaisiin saakka
Yhtiön samoinkuin henkilökunnan
muodostaneet naiset ovat sodan aika
na työskennelleet eri konetehtaissa
Ja suorittaneet alallaan ammattiopin
Tehtaanjohtajatar on vakuuttanut
että sillä on Jo yllin kyllin tilauksia
Erään uuden pumppukeksinnön osia
se tulee valmistamaan Ranskan hal
litukselle ja myöskin aikoo se ruveta
sukkapuikkoja valmistamaan jolta
ennen sotaa Saksasta tuohettiin Eng
lantiin Työaika tulee olemaan tehtaassa
47 tuntia viikossa ja naiskouetyönte
kljättäret saavat palkan koneteolli
suudessa vallitsevan tariffin mukaan
Tehtaan lähistöllä on teolllsuuskou
lu jossa työntekljättäret saavat
hankkia lisää teknillisiä tietoja
ENGLANNIN SOKEAIN
TYÖLÄISTEN VAA
TIMUKSET He eivät tahdo olla mitään kappale
työn orjia
"Daily Herald" kertoo että Eng
lannin sokeain kansallisliitto on pitä
nyt hiljattain vuosikokouksensa
Blackpoollssa johon oli saapunut run
saasti osanottajia Englannin eri kul
milta Kokouksessa tehtiin useita
päätöslauselmia jotka koskevat so
keain työntekijäin palkkaus- ja työ
aikajärjestelyä M m hyväksyttiin
päätöslauselma joka koskee kappale
työn poistamista Kokouksessa pai
nostettiin erityisesti sitä seikkaa et
teivät sokeat ole mitään kappaletyön
orjia vaan että sekä miehet että nai
set pyrkivät pääsemään siedettävään
elintasoon
Työajan pituudesta syntyi kiivas
keskustelu jolloin käsiteltiin kuinka
pitkä työaika olisi sovellutettava so
keain työlaitoksilla M m ehdotet
tiin että 34-tuntinen työviikko olisi
sopivin Tämä aika olisi jaettu si
ten että maanantaista perjantaihin
äa
umma
— Hyvää iltaa sanoin
— Hyvää iltaa Tule "kelmiin"
sanoivat ystävät
— Oo! En minä ole innostunut
vastasin
— No mutta mikä Binua vaivaa
kun et pelaa?
— Ei minua mikään vaivaa ei vain
muuten haluta
Olin Istunut tunnin ja katsellut
heidän peliään kun minua aivan al
koi mokoma touhu suututtaa kun
se oli aina yhtä ja samaa: ässää ja
ruutua
Sanoin heille: kyllä te viitsitte is
tua ja hukata aikaa Lukisltte jotain
senkin ajan tai keskustelisitte asi
oista niin olisi paljon parempi Ti
täisitte jotain
Silloin alkoi yksi toisensa jälkeen
katsella ivallisesti minua
Jopa yksi sai sanotuksi: — Mitä
sinä sitten tiedät kun olet niin aina
tietävinäsi Aina halveksit kaikkia
leikkiä mitä et itse osaa
— Tuo sai melkein vereni kiehu
maan Vastasin:
— Tiedän minä ainakin sen että
korttipeli on pahe ja ajanhukka Ei
luulisi enää työläisnaisten kahdeu
nella kymmenellä vuosisadalla viet
tävän aikaansa noin turhaan Onko
tuo edes leikkiä mielestänne kun
täysi-ikäiset ihmiset kirkuvat minkä
jaksavat: ässää tiiltä ruutua mal
tehtäisiin 6-tuntlsla työpäiviä ja lau
antaipäivän pituus olisi vain 4 tun
tia Kun useita puhevuoroja oli käy
tetty päätettiin asia ratkaista äänes
tyksellä jolloin hyväksyttiin edellä
mainittu esitys 34tuntisesta viikko
työstä Palkkausasiassa tehtiin esi
tys että sokeille miespuolisille työ
läisille on maksettava vähintäin 3
puntaa 5 shillinkiä ja naisille 2 pun
taa 5 shillinkiä viikossa Mitään pää
töslauselmaa ei kuitenkaan tehty
palkkausasiassa' — TST
INESSA ARMANDIN JUH
LALLISET HAUTAJAI
SET MOSKOVASSA
(Radiosanoma Federated Pressille ja
Londo Heraldille)
MOSKOVA (Kristianian ja Lontoon
kautta) — Inessa Armandin Mosko
van työläisten opettajan ja luennoit
sijan hautajaiset pidettiin viime
kuun 12 p:nä Vallankumouksellisen
ruumista seurasi loppumaton saatto
joukkue joka suuntasi kulkunsa Pu
naiselle torille mihin vainaja haudat
tiin Useiden Moskovan poliittisten
järjestöjen nimessä pidettiin puheita
Aleksandra Kollontay puhui Venä
jän kommunistisen puolueen keskus
komitean puolesta Moskovan nais
työläiset pitivät myös puheita joissa
kehoitettlin Moskovan naisia keskit
tämään kaikki voimansa taisteluun
kapitalismia vastaan
Lenin oli vaimoineen läsnä hauta
jaistilaisuudessa Työntekijäin lepoajat
historiassa
Kysymyksellä työntekijäin lepo
ajoista on oma historiansa joka ulot
tuu kauas hämärään muinaisuuteen
Vanhantestamentin mukaan perustuu
"sabatinpäiva" jumalan käskyyn
Juutalaisilla tuli seitsemännen päivän
pyhittäminen lepo- ja jumalanpalve
luspäivänä käytäntöön vasta Moosek
sen lainsäädännön kautta Sitä van
hemmat raamatun kirjat eivät tiedä
sabatinvietosta kertoa mitään Mutta
sen sijaan pyhitti vanha Assyrian
sivistysvaltio seitsemännen päivän
jota he kutsuivatkin nimellä "Sabat
tuo" so sydämen lepopäivä On
mahdollista että juutalaiset ovat lai
nanneet sabatin viettämisen assyria
laisilta kuten monet oppineet väittä
vät ffitttttnaammfflamtttsmBmatmuat
jaa ässää ristiä: Niin vielä
kö sanot että naiset nukkuvat! Tie
dät nyt että me ei nukuta vapaapäi
vinämme Kun saamme aikaa on
kiire pelaamaan
Menin työväentalolle ohjelmailta
rfliin Siellä oli myös puhe ilmoitet
tu samaksi illaksi Mitä ollakkaan
Puhuja sai jakaa tietojaan parille
kymmenelle henkilölle Ei ollut syy
nä se että ei tiedetty puhujan puhe
tilaisuudesta -Se oli kyllin aikaisin
ilmoitettu Raivaajassa Siitä huoli
matta oli kuulijoina muutama kym
menen ihmistä vaikka New Yorkissa
on Suomen kielen taitoisia enemmän
kun työväentaloon mahtuu yhtäaikaa
Mutta annappa olla kun menee tanssi-iltamiin
niin on kyllä paljon vä
keä ei vaatteitaan saa sopimaan vaa
tesälllöön Siellä on iloa New Yorkin pii-
kaväkl nauttii Amerikassa otostaan
Viulu vinkuu ja rumpu lyö Ajatel
la ei tarvitse mistään
Olin juuri tällaisessa ilossa kun
tuli mieleeni että en ollut vielä saa
nut tämän viikon Toveritarta Menin
heti Raivaajan konttoriin kysymään:
— Onko tullut Toveritar? Saanko
"sen Menin uudelleen tanssipaikkaan
Siellä soi sävelet mutta tanssi ei
malttanut Liikavarpaan paholainen
ei lakannut pakottamasta joten mie
lelläni istahdin sivuun niinpä me
Rooman mahtavassa mailmanval-"
tiossa tunnettiin sabaftti (sabbata)
jo ensimäisellä vuosisadalla jälkeen
Kristuksen Sitä vietettiin monella
taikauskoisella tempulla
Kirkollinen vaatimus sabatin py
hittämisestä eit kuten tunnettu pe
rustu mihinkään uudentestamentin
käskyyn Vasta Konstantinus Suuren
aikana siis neljännellä vuosisadalla
jälkeen Kristuksen sai silloin jo
mahtavaksi voimaksi paisunut papis
to maallisen esivallan kieltämään ta
vallisetkin toimet sunnuntaina Juu
talaisten ankara sabatin vietto sovi
tettiin täten kristittyjen sunnuntaihin
Sabatinvietto on sitten siirtynyt as
syrialaisilta juutalaisten ja rooma
laisten välityksellä kristinuskoon Ja
minne kristittyjä sittemmin tuli siel
lä tuli myöskin sunnuntain pyhittä
minen käytäntöön Tähän piiriin
kuuluvat Muhamedin uskolaisetkin
Muhamed määräsi perjantain lepo
päiväksi Mutta nämä ilmiöt eivät ole laa
tuansa ainoat Perun ikivanhassa
valtiossa vietettiin ammoisista ajois
ta säännöllistä vapaapäivää jolloin
kaikki työ oli keskeytetty jotta "yk
sitoikkoinen vaivaloinen elämä jo
hon alemmat kansankerrokset olivat
pakotetut tulisi siedettäväksi kuten
eräs Perun historioitsija kertoo
On ainoastaan yksi sivistyskansa
joka ei tunne sunnuntainviettda ni
mittäin kiinalaiset Siellä häärivät
kaikki yhteiskuntaluokat päivästä toi
seen tavallisissa toimissaan Työväen
luokalla ei ole muuta lepoaikaa kuin
lyhyt yö
Luullaan usein että työehdot oli
vat vanhalla ja keskiajalla kristit
tyjen kansojen keskuudessa paljoa
kovemmat kuin nyt Tämä "on täy
dellinen erehdys Asian laita on ai
van päinvastoin Keskiajan teolli
suus perustui kokonaan työntekijäin
taitoon ja kokemukseen jonka voi
saavuttaa ainoastaan pitkän oppiajan
kuluessa Näitä ' ammattitaitoisia
palkkatyömiehiä oli vähän ja niiden
lukua vielä rajotettiin keinotekoises
ti Tämän tähden ja lujan ammat
tikuntonsa sekä yksimielisyytensä a
vulla voivat työntekijät pitää työ
ajan terveellisyyden rajoissa Jo 1 4
ja 1 5 vuosisadalla oli sälleillä taiste
luja työajan lyhentämiseksi Nämä
eivät kuitenkaan koskeneet niinkään
usein työpäivän pituutta kuin vapaa
päiväin lukumäärää vuodessa Sil-
ummummmnHK nttitmmm
nin parvekkeelle ja aloin silmäillä
Toveritarta
Katseeni obuI "Pakinaan" Se in
nostutti minua samoin punasen ar
meijan ilmoitus Aloin ajatella että
mikä se joululahja oikein mahtanee
olla Vain yksi uusi tilaus Tove
rittarelle Tein päätöksen että
minäpä hankin yhden uuden tilauk
sen niin saan senkin salaisuuden tie
tää Eihän Be nyt ole mikään vai
kea asla hankkia yksi ainoa tilaus
ajattelin
Toista osoitti seuraavan illan koke
mukset Menin tapaamaan suomalaisia tyt
töjä Heitä oli samassa paikassa kol
me — Tilatkaa tytöt Toveritar! Se on
naisten äänenkannattaja se on hal
pahintainen mutta arvokas lehti
— Oo el meillä ole aikaa lukea
oli ensimäinen vastaus
— Kyllä sitä senverran on aikaa
sanoin onhan sitä minullakin vaik
ka minäkin olen palvelustyttö
— Niin mutta meillä on niin pal
jon ompelemista alkaa yksi tytöistä
kertoa Katso meidän rouva aina
antaa vanhoja vaatteitaan meille ja
me niitä Itse korjailemme Niillä voi
mennä vaikka tanssiin et usko:
Minä olin niin "fiini" kun minulla oli
päällä ruovan vanha hame ja silkki
sukat kun olin tanssissa pyhänä
Sukat tosin olivat parsitut vaan S9