Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, November 09, 1920, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No: 45
K O DI N
KÄNSÄT KOVETTUMAT
JA LIIALLINEN HI
KOAMINEN Varpaissa on kolmea lajia liikavar
paita ja kovettumisia Yksi laji lii
kavarpaista eli känsistä jolta eng
lanninkielellä kutsutaan nimellä bunt
on ovat oikeastaan laajentuneita ni
veliä jolta peittää hellä kovettuma
Ne voidaan parantaa leikkauksella
mutta leikkaus on verrattain vaikea
vaatien niveleen uudelleen muodostu
mista Pienimmätkin näiden känsien
leikkaukset kuten päällyskovettuman
voiteleminen voivat aiheuttaa alla o
Jevan nlvelpussln vahingoittumista
mikä voi olla hyvin vakava asia
Tämän lajiset känsät saavat alkun
aa ahtaista lyhyistä tai muuten epä
mukavista kengistä Ne eivät parane
yksinään sopivien kenkion käyttämi
sellä Pehmeät leveäkärklset täy
sipohjaiset kengät joihin on pantu
vllttipehmike kipeän palkan kohdalle
tuottavat suurta helpotusta mutta ai
noa keino millä ne voidaan täydeli
Iisesti parantaa on leikkaus
Toinen laji känsiä ovat tavalliset
liikavarpaat kipelne sydämlneen Ne
aiheutuvat kengän puristuksesta Kol
mas laji kovettumia ovat känsät jois
sa el ole sydäntä
Näitä känsiä Ja kovettumia voidaan
parantaa salisyllhappo (acid) hauteel
la mutta katsoen niitä muodostavan
ihon vaihtuvaisuuteen ne pyrkivät
uudistumaan vaikkapa el puristavia
kenkiä enää pidettäislkään
"Pehmeät känsät" varpaiden välis
sä ovat kokonaan toista laatua Niitä
voidaan parantaa pesemällä jalkaa al
koholilla tahi suolavedelä Känsien Ja
kovettumien parantamisessa voi hyvä
jalkalääkäri (chiropodisti) saavuttaa
erinomaisia tuloksia jos hän vain ym
märtää ammattinsa ja tekee puhdas
ta työtä Vanhojen ihmisten ja niiden
joiden verenkierto ja yleinen elinvoi
maisuus on heikko ja varsinkin so
keritautisten olisi oltava hyvin varo
vainen känsiään parantalsssaan ja
käännyttävä mieluummin lääkärin
puoleen
Liiallinen hikoileminen voi johtua
huonosta terveydestä hermostunei
suudesta verenkiertovioista tai voi
se hyvin yksinkertaisesti olla vain
henkilökohtainen ominaisuus Muuta
missa tapauksissa aiheuttaa hiki kiu
sallista hajua niinikään ihon puneh
tumista ja tulehtumista _
Sitä voidaan auttaa ja parantaa
hautomalla tai pesemällä ihoa lääke
alkoholllla ja vedellä sekä käyttämäl
lä talkumia tahi alunatalkumijauhoja
Formallnlliuokset ovat tehokkaimpia
mutta niitä olisi käytettävä ainoaa
taan lääkärin neuvon mukaan
ERÄÄN PERHEPALVELI
JATTAREN MUISTIIN
PANOJA (Jatkoa)
Hän ei vaan halua kuulla sanotta
van että syy on järjestelmän eikä
polkien Sitäpaitsi ihminenhän on
elämänsä velkaa elämälle Eihän po
jat ole pyytäneet tulla tähän elämään
Heiltä ei voi vaatia palkkiota siitä
että heidät on mailmaan saatettu 1a
pakotettu heidät miehiksi kasvatta
maan "Jos näin Banoislvat tälle isäl
le sanoisi hän sinua agitaattoriksi
Hän ei ole materialisti hän uskoo
henklmailmaan Sellaisen kuvan
sain heistä
Seuraava palkKa oli kaupungissa
hienoston osastossa Sain tuon pal
kan sanomalehtl-ilmoituksen kautta
Kun en ollut koskaan palvellut hie
nostoa ei minulla ollut vähääkään
tietoa edeltäpäin minkälaista on olla
herrojen palveluksessa
Talo Johon menin oli komea kivi
talo Lääkäri rouvineen olivat talon
Tiistaina Marraskuun 9 p
OSA S T O
ainoat asujamet Talo oli komea
päältä vaan vielä komeampi sisältä
Kun olin tottunut näkemään vain kur
juutta niissä paikoissa missä tähän
asti olin palvellut niin hämmästyksel
lä katselin noita kiiltäviä kauniita
seiniä kattoja ja lattioita Siellä oli
lasikaappeja marmoripöytiä nahka
sohvia ja tuoleja sametti ja silkki
mattoja pöydillä Ja silkki ja pltsl
näpläyksiä jokapaikassa Kirjasto!
Se minua ihmetytti En koskaan oli
si uskonut että yhdellä perheellä 011
niin suuri kirjasto On siinä opin
ahjoa ajattelin itsekseni Olin Ihas
tunut että nyt kai saan lukuhaluni
tyydytettyä kunhan " pääsen taloon
kotiutumaan Rouva alkoi luetella
töitä
OH noustava ylös aamulla vildei
aikaan Sitten piti ruokkia tohtorin
hevonen puhdistaa lumi portailta la
kaista ja tomuuttaa kirjasto sali Istuma-
ja ruokahuone ennen aamiais
ta Joka aamu Säännöllisesti oli
myöskin tyhjennettävä tuhkat puh
distettava lämmltyslaltos kellarissa
Sitten vasta suvaitsi rouva nousta
ylös neuvomaan ja opastamaan aami
aisen laitossa Aamiainen syötiin ar
kiaamuina kahdeksan aikaan ja sun
nuntaisin kymmenen tienoissa Sun
nuntaina ei ollut minulla ennen vapaa
ta aikaa kun jälkeen kolmen iltapäi
vällä Kuuteen asti Baln olla vapaa
na ja sitten "Jälkeen Illallisen Kym
menen aikaan jo piti olla jälleen si
sällä Kun olin kaikessa sellaisessa ku-i
ruuanlaitossa y m tottumaton piti
rouvan olla neuvomassa Kun en
tiennyt herrojen tavoista enkä sää
tyeroituksista niin tein heti tomppe
lin työn Laitoin kolmen hengen ruoka-astiat
ruokasalin pöydälle Rouva
huomautti että olen erehtynyt silla
heitä on vaan kaksi henkeä Sanoin
että olenhan minä kolmas Rouva
selitti että heillä el ole tapana syödä
samassa pöydässä palvelijan kanssa
Hän käski minun laittamaan ruokani
keittiön pöydälle _ _
Silloin minua kirvelti Niinkö suu
ri ero on ihmisillä tässä mailmassa
Aamiaisruokana oli kahvia ja hedel
miä ja milloin mitäkin Ensi aamu
na oli aamiaisruokana appelsiinia
jolta vietiin herräsväelle kauniissa
astiassa Minulle halkasi rouva yh
den puolikkaan Puristi ensin me
hua vähemmäksi Laski sitten etee
ni ja käski syödä Pannukakkuja
sain sitten kun he ensin olivat tar
peeksi syöneet Heillä oli itsellä
vaahteran mahla siirappia Minulle
voimistettiin sokerista ja yedestä sii
rappia pannukakkujen mausteeksi
'Kahviini sain lisätä vettä ja juoda
sen kuoritun maidon kanssa Minua
kohdeltiin yleensä huonommasti kgn
talon koiraa Sille ostettiin varta
7asten lihaa Joka päivä Minulle ai
na annettiin tähteitä mitä sattui jäi
mään Minulla oli kova nälkä Mtv
nln kolmantena päivänä ostamaan
leipää ja lihaa kaupungilta omilla
rahoillani Aloin illalla valmistaa H
selleni oikean syönti talkoon sillä al
kaa kun rouva on jossain pois kotoa
Pois lähtiessäni sain kuitenkin kuul
la että omin luvin olin polttanut
kaasua koska mittari osottaa suu
rempaa kulutusta kun ennen Myön
sin tehneeni sen että ostin ruokaa
omalla rahallani Ostin lihaa jota
paistoin ja söin salaa Sain kuulla
että olen varas ja suuri syömäri
Makuuhuoneeni oli ullakkokamarl
ilman lämmityslaitosta Pari hienoa
vllttipeittoa oli lilan vähän kylmää
vastaan tammikuun pakkasella Huo
netta siivotessani näin että heillä kyl
lä oli varastossa peitteitä Pyysin
saada lisää itselleni mutta ei annet
tu sillä ne eivät olleet palvelijoita
varten sillä palvelijat vcisMvat liata
ne Käskettiin koota vanhoja vaaf
rosuja peitoksi Huoneita siivotessa
— Tuesday November 9th
ni näin että rouvalla oli paljo silkki
vaatteita ja silkki sukkia vaatekam
miossa Ajattelin kymmenen dollarin kuu
kausi palkkaani ja kaikkea tätä lois
toa ja ylellisyyttä Ajattelin mitä
kurjuutta ne ihmiset saivat nähdä
jossa ennen tänne tuloani olin pal
vellut Hyvin tiesin että tämä perhe
elää loistossa siksi että taas joku
toinen sensijaan näkee puutetta ja
nälkää Ajattelin että monen köyhän
viimeinen penni on kiertynyt tänne
näiden komeuksien hankkimiseksi ja
kahden henkilön ylellisen elämän yl
läpitämiseksi Se on ollut seuraus
köyhien sairaudesta On hyvä että
on lääkäreitä mutta se että ihmis
kunnan kärsimyksillä yksilöt Tcokoa
vat miljoonansa niin sellainen järjes
telmä ei ole ihailtava Päinvastoin
se on häpeällistä Ja rikollista Säälin
palvelijatarta joka tämänlaisissa pal
koissa palvellessa pysyy tietämättö
mänä ja yhä syrjässä Joukkotoimiii
nasta Seuraava palkkani oli yliopistolais
ten ruokala Täällä sain kylliksi ruo
kaa mutta työ oli hirveän kovaa
Kello viidestä aamulla kello kahdek
saan illalla piti olla aina liikkeellä
ei vapautta eikä aikaa saanut kos
kaan Makuuhuoneena oli kurja ul
lakkokomero jossa tuskin keskilat
' tlalla saattoi olla suorassa Slnna
piti kiivetä pieniä rappuja myöten
josta viimeinen hyppäys oli noin nel
jä jalkaa ennenkuin oli perillä Kat
selin opistolaispoikain lähentelyjä
toisiin palvelijoihin Ajattelin kuin
kahan monta tyttöä on takertunut
noitten herrarolkaleltten pauloihin
Hyvin selvä oli heidän tarkoituksen
sa sen ymmärsin Ruokala oli kallis
hintainen joten ne kaikki olivat rik
kaita Jotka siellä kävivät Köyhem
mät oppilaat eivät voineet käydä niin
ensiluokkaisessa paikassa Ajattelin
usein miten niin harva köyhä saa
ylioppilas sivistyksen ' vaikka olipl
paljon paremmilla luonnonlahjollla
varustettu kun ne rikkaat joita kou
luissa on Jos jonkun onnistuu vel
kaa ottamalla kouluuttaa itseään niin
sitä saa lopun Ikänsä sitten maksaä
eikä ole huoletonna koskaan Raha
on aina ja kaikkialla kysymyksessä
Omistavat saavat rahansa voimalla
käyttää tiedonvälineitä hyväkseen
Toisin on silloin kun oppilaitokset a
vataan kaikkien niiden käytettäväksi
jollia on opinnoihin halua ja harras
tusta Kokemukseni tie kulki taas takai
sin työläiskotelhln metsän korpeen
korven kaatajain kämplköille Kaik
kialla oli kurjaa Lumi tuiskusi vuo
teelleni kylmä oli Emäntäni oli
'kärtyinen lapset olivat vallattomia
Emänsä moitti entisiä palvelijoitaan
Itse hän el osannut keittää vaan neu
voa hän halusi Hänen mielestään
kaikki palvelijat olivat siveettömiä
Ei hän muistanut että hän Joku vuo
si takaperin menetteli hyvin kyseen
alaisesti "Lehmä ei kuulu muista
van vasikkana oloaan" niin se oli
tässäkin tapauksessa Nyt hän oli
kunniallisissa naimisissa oleva kun
niallinen vaimo niin jopa sopi pu
hua Lähdin pois hänen palveluk
sestaan niinkuin entisetkin palveli
jattaret Eikä hänellä pysykään ku
kaan Seuraava paikka oli suurlperheineu
työläiskoti Äiti makaa sairasvuotees
sa ei haeta lääkäriä kun ei ole vn
raa Hän saa verenmyrkytyksen ja
kuolee Lapsot jäävät orvoiksi Tah
toisin auttaa heitä vaan enhän yksi
lönä voi tehdä heidän hyväkseen pal
jon Jospa joukot yhdistyneinä ker
ran turvaisivat köyhien äitien Ja or
polasten elämän ajattelin
Näiden monien kärsimysten meres
tä nouskoon kerran se voima joka
iratimn kohteet Nouskoon voima Jo
ka rakentaa kärsimyksistä vapaan
yhteiskunnan jossa ihminen on ihmi
nen virratkoon hänen suonissaan
minkälainen veri tahansa Niin totta
kun kaikkien kansain veri on punais
ta hulmuaa tuo väri yli koko mall
man vapauden viirinä
PHILADELPHIA PA
Ompeluseuran toiminta on taas täy
dessä vauhdissa Innostus on entistä
suurempi sen huomaa siltäkin kun
ravintola sali on täynnä naisia joka
keskiviikkoilta Ja työt käy vähiin
aina on kysyjiä — Lisää töitä koete
taan hommata varojen mukaan Kai
killa kahvituloilla ostetaan töitä
Mutta nämä kahvirahat ei auta ko
vin pitkälle siksi on käyty toisiin-
kin toimenpiteisiin: Ompeluseuran
naiset hommaavat ennen kuulumatto
man iltaman kiitospäivän iltana Sil
loin taas näytetään miehille että
kuka se paremmin osaa hommata ja
että kenen aivoissa se viisaus on
(Philan miehet on jo kylläkin tunnus
taneet naisten toiminnan etevämmäk
si omaansa Billä viime myyjäiset sen
todistivat täydellisesti) Silloin on
meillä sellaiset juhlat pystyssä että
ne säilyvät jokaisen mielessä toi
seenkin kiitospäivään Ohjelmaa en
vielä tarkoin tiedä luetella tässä mut
ta paljon sitä tulee ja ensiluokkais
ta kaikki Sen tiedän että sinne tu
lee näytöskappale esitettäväksi om
peluseuralta pukutanssia ehken myö"
soololauluja useampia y m Sitten
siellä myydään huutokaupalla sellai
nen ruokakori jota ei ole ennen näh
ty niin täynnä tavaraa että kuka
sen huutaa niin el varmasti huoli os
taa ruokaa kiitospäivän ja joulun vä
lillä — (Luulisi sillä korilla olevan
huutajia kun saa talven sapuskat)
Oli vallan unhottua mainitsematta
tärkein kohta tämän juhlan suhteen
On nimittäin pyydetty naispuhui
siksi iltaa aivan aluetoimikunnalta
että ei mitään alottelijaa jos joku
niin luulisi — Tietysti ei yksikään
rehellinen työläinen Jää tästä juhlas
ta pois — Jokainen tulee ja tuo naa
purinsa Näytetään että naiset on toimin
nassa! — E N
HALUTAANTIETOJA
Missä on veljeni AARON ALANEN
Jurvasta myöskin käyttänyt nimeä
Aaron Ala Hänen pitäisi viimeksi
olleen Montanan valtiossa Anacondan
seuduilla Joa hän itse tai joku joka
hänestä tietää sattuisi lukemaan nä
mä rivit niin pyydetään hyväntah
toisesti siitä allekirjottaneelle ilmot
tamaan LIZZ1E ALANEN 571
Ocean Ave Brooklyn N Y
Opetelkaa venäjän
kieltä Silloin kun siihen tarjoutuu sopiva
tilaisuus halvoilla maksuehdoilla —
Olen kokenut tällä alalla opettaen
Suomessa etupäässä koululaisia hy
villä tuloksilla Soviettihallitus on
tehnyt venäjänkielen kieliopin entis
tä paljon helpommaksi joten tarjouk
seni olisi otettava huomioon niin
lasten nuorien kuin vanhojenkin
Englantilaiset ovat joukottain alka
neet opiskelemaan venäjänkieltä ja
suomalaisetko jäisivät heistä jälellc?
Kiirehtikää sopimaan kanssani että
ehditte niiden joukkoon jotka ovat
minua tähän kehottaneet
Toverillisesti teidän
KLAUDIE PARKKONEN-SIIVAK
15 Dingvvall Ave
Toronto Ont Canada
JOS OLETTE KIPEÄ
Pyytäkää VAPAA r
LÄAKEKIRJA — No O
SilnS on yli 25 miesten Ja naisten tautia seit
tettynä Kulo myöskin täydellinen luettelo suo
malaisista kotlläökketRtä Mistä jokainen voi
Itse valita sopivan lääkkeen taudilleen samaten
myöskin lääkkeitten Linnat y m
Lääkkeet eiviit ole patentti lääkkeitä vaan tosi
suomalaisia valmisteita joita Suomessa on Jc
käytetty monfa kymmeniä vuosia
Tämän kirjan saatte vajaasti ja pitäisi sen
olla Jokaisensa suomalaisessa kodissa t-illä ette
tiedÄ koska sitä tarvitsette varokaa numbuukl
lääkkeita Ja bumbuuki-tohtorolta
— LignelTin Apteekki on suori n—
— Suom Apteekkiliike Yhdysvalloissa—
P A LIGNELL 00 Superlop Wls