Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, November 09, 1920, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Tiistaina Marraskuun 9 p — Tuesday November 9th
No 4
Hellin tervehdykseni
lapsille
fjatkoa enslmaisefta divultO
Teidän suloiset tervehdykaenne o
vat olleet minulle kuin armon sano
mat paratiisista Teidän tähtenne
rakkaat lapset minä Ilolla annan va
pauteni ja sen eteen että te saisitte
olla vapaita minä ilolla annan hen
keni Valkonen Talo ei houkuttele minua'
Mieluummin eläisin hänen kanssaan
Joka on vähin joukostanne alhaisim
massa mökissä tai kurjimmassa vuok
rakasarmissa kätensä kaulallani
kuin olisin Valkosessa Talossa mate
levien Hehakoitsijain ympäröimänä ja
näytellen viisaan ja voimallisen kan
san hallitsijan osaa
Me olemme toverukset te ja minä
ja sotilaita myöskin ja me menemme
taisteluhautolhin yhdessä ja mihla
ikinä tarve meitä kutsuu taistele
maan sosialismin ja vapauden puoles
ta Me tulemme järjestämään ja va
listamaan me tulemme puhumaan ja
kirjottamaan me tulemme astumaan
luokkamme riveihin ja taistelemaan
ajattelemattakaan perääntymistä tai
antautumista Ja lakkaamista ennen
kuin kapitalismi hlkipajoineen ja las
ten riistolneen on pyyhkäisty pol
maailmasta ja voimme elää rauhassa
ja hyvin tahdon vallitessa sosialisti
sessa tasavallassa
Tulevaisuuden lapset tulevat olo
maan vapaita ja koko maailma tulee
olemaan heidän leikkitarhansa
Sosialismi on lasten ystävä Lap
set ymmärtävät sen kielen sillä heis
sä asuu tulevaisuuden henki
Karl Marx käski kaikkien maitten
työläisten liittymään ja kukistamaan
kapitalismin- Ja minä vetoan kaik
kien kansojen lapsiin että he yhty
vät samaan suureen taisteluun hävit
tämään orjuuden kaikkine muotoi
neen ja antamaan vapauden ja rau
han Ja "kalkki elämän siunaukset Ja
rakkauden kaikille Ihmisille maall-
Kiinan naiset teolli
suudessa keittelee naisia ja lapsia viidestä sa
dasta aina kahteen tuhanteen kussa
kin ja siellä on myöskin yhtä monta
silkkltehdasta joissa kussakin työs
kentelee yhdestä sadasta neljään Ba
taan henkeen naisia Ja lapsia Tässä
kaupungissa on vähintäin 25000 nais
ta ja lasta yksistään kehruuteollisuu
dessa Ennenkuin voimme käsittää sen
muutoksen minkä nykyajan teolli
suus on aikaan saanutKlinan työväen
keskuudessa täytyy ensin ottaa huo
mioon olosuhteet mistä työläiset o
vat tulleet Kiinassa on kukoistanut
korkealle kehittynyt kotiteollisuus no
Ilsen tuhatta vuotta ja Kiinan kansa
on taitavaa käsiteollisuus väkeä
Maanviljelyksen ohella jokaisessa ky
lässä on koti- ja verstasteolllsuuten
sa Puuvillan kasvatusalueilla löyde
tään kylän asukkaat vanhat Ja nuoret
häkilöimässä kehräämässä ja kuto
massa puuvillaa Työ el ole vielä
yhtäläistytetty kangaspuitten lanko
jen y m välineiden laatuun nähden
Perheissä tehdään — kussakin ta vai
laan — työ alusta loppuun Silkki
madon kasvatus silkin kehruu Ja kd
donta myöskin tehdään kodoissa 3ze
chuanissa ja muissa suurissa maan
vlljelyslääneissä Muita kotimaisia
teollisuuksia on nähtävänä kylän tai
kaupungin valtakadun varrella miscä
nähdään mestarin ja sällin hiomassa
norsunluita ja jalokiviä takomassa
vaskea lyijyä ja hopeaa kuvioimas
sa astioita ja lyhyeen sanottuna teke
mässä kaikkia eri ammateita Ykäin
pä öisinkin vielä kauan sen Jälkeen
kun ikkunaluukut on suljettu voi
kuulla työn kalskeen luukkujen ta
kaa Tässä kotiteollisuudessa on peräti
tärkeitä ja suuriarvoisia tekijöitä
jotka tulisi huomioon ottaa Mutta
ne ovat tekijöitä Jotka nykyajan ko
neteollisuus kokonaan jättää huo
mioon ottamatta ja hävittää Siinä
ensinnäkin on moninaisuutta eli vaih
televaisuutta Lähes kaikissa edellä
mainituissa kotiteollisuuksissa sen
tekijä alkaa työnsä raaka-aineesta ja
jättää sen valmistuneena tuotteena
Tällainen työ vaatii korkealle kehit
tynyttä taitoa ja samalla antaa intoa
ja tyydytystä työn tekijälle ja tyydy
tystä työhön
Eikä työn tekijän päivät kulu yk
sitoikkoisuudessa Hänen työpajansa
on vilkasliikkeisen kadun varrella
Rummun 'soitto sanoo hänelle hau
taussaaton pian ohi kulkevan ja työ
läiset keskustelevat kuolleen omais
ten köyhyydestä tai rikkaudesta mi
ten asla milloinkin sattuu olemaan
He saavat tietää vangitsemiset koira
tappelut kaikki päivän tapaukset ja
uutiset Ja siten päivän työnsä o
hella pysyvät he alituisesU kosketuk
sessa olevien olojen kanssa tarvitse
matta olla jokapäiväisestä kylän elä
mästä kokonaan poissa sulettuna
Kotiteollisuudessa on myöskin se
hyvä puoli että siinä säilyy ihmisen
luonnollinen liikunto eli rytmi työs
sään tarvitsematta kiirehtiä Ei mis
sään maailman osassa työläiset tee
työtään niin taidokkaasti Siellä työn
nopeus on sovellutettu työntekijän
voiman mukaan tahdikkaisiin lihas
liikkeisiin eikä vinhan voimakoneen
liikkeiden mukaan Jos työtä teh
däänkin myöhäseen lilalla niin on il
tasella ollut kuitenkin pari lepohet
keä virvokkeiden kanssa Joskus le
pohetket käytetään nukahtamalla jos
kus käydään virkistymässä naapurin
teepöydän ääressä Mutta nyt Jo
näitä - peräti tärkeitä tekijöitä ale
taan syrjäyttää ja hävittää Nyky
ajan tehtaan omistaja el voi nähdä
siinä mitään hyötyä ja selittää pit
kät tehdastyöpäivät tähäii tapaan:
"Kiinalaiset ovat aina tehneet työtä
yötä päivää He haluavat sitä mie
luummin kuin lyhyitä työpäiviä"
Nykyään ankarinta kiirettä työssä
pidetään kahdeksasta neljätoista vuo
tiaisilla lapsilla silkin kehruutehtais
sa sillä heidän täytyy tehdä työnsä
kunkin niin nopeaan että pitävät
kaksi naista silkkivlllassa Pumpuli
tehtaissa el vaadita sitä nopeutta
kuin lännen pumpulimyllyissä mutta
niissäkin jo aletaan ottamaan enem
män ja enemmän kiirehtimistä käy
täntöön ilman aijettakaan lyhentää
työpäiviä
Kiinan työläiset eivät aivan helpos
ti taivu uudenaikaiseen teollisuuteen
Juuri piitä syystä että heillä on mo
nien sukupolvien aikana kehittyneet
hitaammat luonnolliseen rytmiin so
veltuvat työtavat voitettavana Eräs
ulkomaalainen tehtailija joka ei ollut
ottanut Kiinan olosuhteita huomioon
lausui haastattelussa: "Kiinalaisista
ei tule koskaan työnorjia" Hän tie
tysti tarkoitti työtä tehtaassaan Hän
ei ollut koskaan kiinnittänyt huomi
taan siihen taukoamattomaan työhön
jota tehdään kodeissa Ja verstaissa
eikä hän huomannut sitäkään talou
dellista pakkoa joka oli jo tuhannet
pakolttanut palkkaorjuuteen Shang
hain tehtaisiin
On toivottavaa että Kiinan kansa
ei anna armotta hävittää taitoaan Ja
voimiaan tehdastuotannon kautta
mutta jolleivät he herää joukkoina
ei yksilöjen tahto mitään auta Toi
vomme täytyy perustua Kiinan työ
läisjoukkojen heräämiseen
Ja sitten Kiinan kotiteollisuudessa
on se ihmisvoimien säästävä tekijä
työn sovittaminen kunkin yksilön voi
mien mukaan ja liikarasituksen ja
väsymyksen välttäminen Vanhan
tuotannon aikana oli työn tekijä työ
välineittensä herra Kangaspuut ko
tona olivat sovellutettu kutojaa var
ten Istuin juuri parhaan korkea ja
peräänantava että se keinui ruumiin
liikunnon mukaan kun kutoja heitti
sukkulaa edestakaisin Kutojan ei
tarvitse ponnistaa yli mittansa ulot
taakseen puolelle ja toiselle Tämä
on vaan yksi esimerkki monista
Jos ne ihmiskokemukset mitä voi
poimia keskusteluista tavallisten kii
nalaisten työläisten keskuudessa pan
taisiin täytäntöön nykyajan tehtaissa
Amerikassa pelastettaisiin sen kaut
ta tuhansia ihmishenkiä Vaikkakin
miehet ja naiset Kiinassa tekevät
juhdan töitä ovat he oppineet saa
maan parhaimmat tulokset vähimmil
lä ponnistuksilla Ja siksi jos heidät
pakoitetaan säälittömään tehdasteolli
suuden orjiksi ottamatta edellä" ker
rotulta tekijöitä huomioon tulee se
tarkoittamaan sukumurhaa varsinkin
kun se kohdlsuu naisiin ja lapsiin
Amerikassa Ja Englannissa kun pu
hutaan työn arvosta ymmärretään
sillä kohta elinkustannuksia vastaa
vaa palkkaa kahdeksan tunnin työ
päivää puhdasta työpajaa y m sel
laista Näihin saavutuksiin ei tieten
kään ole päästy kaikilla teollisuus
aloilla mutta ne ovat päämääränä
mihin työväenlalnlaadinta työväenjär
jestöt ja työväenliike yleensä tähtää
Mutta Kiinassa kuka tulee olemaan
se joka alkaa liikkeen siihen suun
taan tai edes ryhtyy selittämään sel
laisia vaatimuksia? Pohjoisrajalta e
telärajalle saakka saa turhaan etsiä
työläisryhmää tai yksilöltä jotka oli
sivat laatineet minkäänlaista alinta
arviota vissille kunnalle tai ammatti
alalle siltä mikä olisi elinkustannuk
sia vastaava' paikkamäärä sillä he
eivät ole vielä ehtineet arvioida sitä
mikä olisi kunnollinen elintaso
Naisten palkat ovat kymmenestä
neljäänkymmeneen viiteen senttiin
päivältä Miehet saavat kolmesta
kymmenestä sentistä dollariin päi
vässä Nämä palkat edustavat niitä
jotka ovat viime parin vuoden ku
luessa kohonneet kahdellakymmenel
läviidellä prosentilla ja jotka koro
tukset ovat voitettu lakkojen ja mie
lenosoitusten kautta
Elintaso on niin alhainen että kes
kinkertainen perhe voi säästää siitä
jos perheen tulot ovat sata dollaria
vuodessa Teollisuuksien omistajat
ja osakkaat tekevät kahdestakymme
nestä neljästä aina kahteen sataan
prosenttiin vuodessa missä naisia ja
lapsia on työssä ja he kuten ajatte
lemattomat herrat ainakin lohdutta
vat itseänsä sillä että "työläiset ei
vät koskaan ole paremmin tulleot
toimeen kuin nykyään" On Iljan ai
kaista ryhtyä todistamaan koneteol
lisuuden hyötyä työläisille näin alhai
sen elintason vallitessa Kuka ikinä
katselee kalpeakaBvoisia lapsia teke
mässä kahdentoista tunnin pituisia
yövuorotöitä tai seisomassa neljätois
ta tuntia päivässä hämmentämässä
silkki cocoonia joita kiehutetaan 180
asteen kuumuudessa hän tietää että
tämä ahkera kansakunta ei enään toi
sessa sukupolvessa tehdastyöläisinä
ole yhtä terve ja voimakas kansa
kuin se on nykyään kolme tuhatta
vuotta kestäneen kotiteollisuuden jäl
keen Kun kulkee Kiinan suurissa kau
pungeissa saa siellä turhaan etsiä
merkkejä työväen kansainvälisyydes
tä —sitä el ole tavattavissa varsin
kaan naistyöläisten keskuudessa
Shanghaissa on ryhmä työmiehiä —
monet heistä ollen entisiä vallanku
mouksellisia jotka nyt nimittävät it
seään Kiinan Työväen järjestöksi
Tähän ryhmään kuuluu höyryalusten
rahtiajurit katuvaunujen konduktöö
rit ja muutamia pumpulitehtaalaisio
vaan ei tietenkään yhtään naista Se
on yksi suuri unio mahdollisesti sii
nä on kymmenen tuhatta työläistä
mutta heillä ei ole minkäänlaista jär
jestösääntöä eikä suunnitelmia työ
väenjärjestämistä varten Se on ul
komaalainen ja hallitusvastainen hen
geltään eikä sillä ole mitään var
maa sääntölaadelmaa Se yksinker
taisesti on tyytymättömyyden il
maisu Cantonissa missä naiset kantavat
kuormia kaduilla rinnan miesten
kanssa löysin ammattijärjestön Jos
sa naiset Julistivat että nyt kun ha
ansaitsevat kahdeksantoista senttiä
päivässä ja ovat siis taloudellisesti
Itsenäisiä he eivät siis enään tule
alistumaan pakollisiin naimisiin eikä
anoppimuorin vallan alle Vanha am
mattijärjestö eli gulldi-systeeml on
hyvin voimakas kaikilla teollisuus
aloilla' Kiinassa paitsi siellä missä
nykyajan teollisuus alkaa Bitä särkeä
Lakkoja tapahtuu usein mutta niis
tä ei koskaan synny pysyväistä jär
jestöä Mahdollisesti se lukiolaisten
liike Johon kuuluu myöskin nais-oppilaita
tulee olemaan se joukko Joka
johdattaa työläiset tuntemaan yhteis
toiminnan arvon Ja oman vastuun
alaisuutensa Seuraava kertomus antaa kuvauk
sen naistyöläisten suhtautumisesta
oloihinsa Kiinassa nykypäivänä:
Puhuttelin joukkoa pumpullmylly
työläisiä jotka olivat suurimmaksi
OBaksl äitejä pikkulapsi käsivarrel
laan He sanoivat tekevänsä kah
dentoista tunnin työpäiviä Ja että työ
oli ankaraa Ja yksitoikkoista ja että
helliä el ollut aikaa hoitaa lapsiaan
Kerroin heille kahdeksan tunnin työ
päivästä ja neljänkymmenenneljän
tunnin työviikosta "Mutta teidän
maassanne ovat Ihmiset ystävällisiä"
sanoivat he He eivät ollenkaan tie
dä että meikäläisten rahaedut käyt
tävät heidänkin tehtaitaan että Ame
rikan jä Englannin tehtailijat teke
vät niistäkin voittoja Kiiruhdin heil
le sanomaan että työläisten on täy
tynyt kaikki etunsa voittaa Itselleen
omien ponnistustensa avulla Tähäu
he vastasivat passiivisesti että "Kii
nan naiset eivät voi koskaan sitä
tehdä" "
Mutta minä näin siksi paljon Kii
nan naisluonnetta että en voinut us
koa mitä he sanoivat He ovat erin
omaista kansaa ja tulevat pian ym
märtämään tapahtumassa olevat muu
tokset ja he tulevat nousemaan yh
dessä ja ottamaan vastaan olosuh
teensa ja vastuunalaisuutensa olojen
sa parantamiseksi kuten työläiset
muuallakin tekevät -Tosiasiassa mi
nä uskon että nämä työläiset jotka
vielä ovat vahvasti järjestyneet guil
deihinsa tulevat uudessa' teollisuus
järjestelmässä vaatimaan ei ainoas
taan kunnollisia työsuhteita mutta
myöskin työläisten hallintovaltaa sel
laista jota nykyajan teollisuus el vie
lä tunne
Meidän suuri tehtävämme on antaa
näiden työläisten tietää mitä on jo
työläisten toimenpiteitten kautta saa
vutettu ja mitkä ovat kansainväliset
vaatimuksemme ja mitä työläiset
kaikkialla toimivat Kiinan työläiset
työskentelevät koneiden ääressä jot
ka ovat merkityt "Lowell" "Law
rence" "BIddeford" "Saco" He tie
tävät että me täällä teemme samal
laisia töitä Annammeko heidän tie
tää myöskin että meillä on yhteiset
ongelmat- ratkaistavana?
Kenelle ei vielä tule Toveritar
tilatkoon sen heti!
HANNAN S 8 O ompelussuran kokonkin
pidetään jokslsen riikon torstain! 'o
lpp Hnom I Kahri saatana loka
Icouksen loputtua ~"
VVAUKEGANIN III 3 3 O viralliset
kokoukset pidetään Joka kuukau
deu eiiBimäieenä Ja kolmantena sun
nuntaina alkaen klo 2 lp — Osaston
ompeluseuran kokoukset ovat Joka toi
nen torstai alkaen klo 2 Jpp 11
via kokouksen loputtua
ABERDEENIN S S CLUBIN ompeluseura
kokoontuu joka torstai klo 2 ip 713 E
lst St — Tervetuloa
HOQUIAM1N S 8 O ompeluseuran ko
koukset pidetään osaston talolla Ahjolas
aa joka torstai kello 2 ipp Osote: 315
'fHb St Hoqu lm YVash
PORTLANDIN 8 S Osaston ompeluaaurjr
kokoukset pidetään osaston talolla Joka
toinen torstai-ilta kello 8 — Osote: 71
Montana Ave