Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, November 09, 1920, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Thla luue of ih Toveritar eontalm no artlclet auch aa requlre an affirmed translatlon accortilng to Act of Oci isth 191
TOVERITAR
ORGAN OF THE FINNISH VVORKING WOMEN IN AMERICA
Painos 9363
AMERIKAN SUOMALAIS
TEN TYÖLÄISNAISTEN
N E N K ANNATTAJA
No 45
Tiistaina Marraskuun 9 p — Tuesday November 9th
1920 — Kymmenes Vuosik
Hellin Tervehdykseni Lapsukaisille!
KirJ Eugen V Debs " hän rakasti lapsia ja kaunein hellin juuret jotka syövät luurankomaisten he eivät menneisyydessä joka tar-
lause mitä hän koskaan lausui oi!: lasten sydämiä hiklpajoissa ovat ai- koittaa sitä että he ovat kuolleita
Te rakkaat pienokaiset jotka olet- "Sallikaat lasten tulla minun tyköni naiseksi maailmasta hävitetty Te pikkuväki elätte tulevaisuudes
te olleet niin lähellä minua ja olette ja älkäföt kleitäkö heitä sillä heidän Ja te pikku toverit tiedätte että sa ja siksi te olette niin täydellisesti
™ osaua minun van- kaltaistensa on taivaan valtakunta" olen pitänyt lupaukseni ja että aijon elossa Minä pyydän teitä älkää an-
Taivas on siellä missä ovat lapset sen pitää siihen asti kuin viimeinen tako koskaan itsenne luisua inennel-
kila-elämässäni olette todellakin an
sainneet vaaliajan tervemiyKseni - st„ h tarkoittl 1a Mnfin HV(H
Teillä -ei ole vielä äänioikeutta mensä ol surua ja vihaa kun
mutta tulevaisuudessa te tulette hai- nän ajatteI1 köyhäin lapsia joilta rik-
litsemaan maailmaa ja se -maailma kaat koronkiskurit olivat ryöstäneet
tulee olemaan paljoa suloisempi ja perintöoikeuden ja kieltäneet heidät
ihanampi kuin mitä se on tänä päi- käymästi valtakuntaansa
vänä sillä kapitalismi kaikkine r Täna aamuna vankilamme ntonalia
nurmikaistaleella aamukukkanen kas
tehelmistä kimallellen hymyili minul
le ja kosketti sydäntäni hellyydellä
ja täytti sieluni hartaudella Se oli
niin suloinen puhdas viatoin ja ra
kastettava että unhoitin vankilan Ja
muistin vaan teidät lapsukaiseni ja
syyteen ja tulla
kuin kuolette
haudatuksi ennen-
koksineen ja julmuuksineen on sil
loin poissa ja ihmiset tulevat ole
maan vapaita nauttimaan sosialisti
sen järjestelmän siunauksista
Tervehtiessäni teitä rakkaat pik
ku toverini en minä ollenkaan ajat
tele vaalikannatusta Ajattelen vaan
henkäys ruumiin jättää
Eräässä kokouksessa jossa ' puhuin
Star Casinossa New Yorkissa oli
vastaanottokomiteani kaikki pikku
tyttöjä lähes kaikki juutalaisia He
laittoivat minut istumaan mukavaan
tuoliin haalin etusalissa ja he kaikin
kerääntyivät ympärilleni niin lähello
kuin sopivat Yksi pikku lady Istui kaan olisikaan Jos ei olisi tätä sv-
sylissäni ja piteli minua kaulasta däntä särkevää sielua ' surmaavaa
Hän oli komitean puheenjohtaja Mi- taistelua olemassaolosta Joka vallit
nä olin vieras ja yleisö samalla ker- see kapitalistisessa järjestelmässä
taa Hän piti suloisimman pikku pti-
Näette siis että minulla on hyvä
syy pysyä lapsella Tahdon pysyä
nuorena ja olla yksi teistä ja teidän
kanssanne elää tulevaisuudessa
Vihaan vanhuutta Ei kenenkään'
tulisi olla henkisesti vanha eikä ku-
teitä Tiedän mitä te olette minulle se ajatu8 kohotti mmut iapsuuden tai
ja minä mieluummin haluan rakkau- vfl„n vnitainintsiiin
heen mitä olen koskaan kuullut Hä
nen lapsen äänensä kuulosti korvaani
kuin ihana soitto Hän sanoi: "To-
van vankilan pihassa Ja olen nähnyt tlaMmmJ „a k i 7 7
„tiv„i„nf„„ „-b a un i i i S tiedämme että sinä rakastat meitä
Kurttuni ovat kaikki ulkopuolella
sydämessäni niitä ei ole
Olen nähnyt aamukukan kukoista-
pikkulasten nääntyvän hikipajoissi
Jumala kasvatti aamukukan mutta
ja me rakastamme sinua ja sinä tie
dät että me rakastamme sinua"
Siinä kaikki Mutta siihen sisäl-
iSosiallsmi on ollut henkeni pelas
taja Se on myöskin uskontoni Mi
nä rukoilen Ja polvistun pyhässä kun
nioituksessa kanssaihmisten! rakkau
dessa ja palveluksessa
Jtakkaus on pyhän ihmiselämän
korkein Ja pyhin ilmaisu se on suu
rin asia elämässä Sen kautta läheä
tyy meitä taivaan valtakunta ilman
sitä olemme me eläimiä alempia
Te rakkaat lapset olette johtaneet
minut näihin mietelmiin Te olette
tenne kaikista vähimmänkin rakkau
den joukostanne kuin koko maailman
äänet vaaleissa
Jotkut ihmiset luulevat että olen
vanha mies Olen pahoillani siitä et- ihmiset ovat tehneet hikipajat
tä he eivät tunne minua niinkuin te-
minut tunnette Te tiedätte että sy- Monl teistä lapsista ei ole koskaan tyi kaikki
dämeni on yhäkin lasten maailmassa nähnyt hikipajaa Minä en ole kos- ""se""kunnianosoitus oli puhtainta ku!
Ja missä sydämeni on siellä olen ml- päässyt pois ensimäisestä johon taa se tuli lämpimänä ja todellisena
näkin menin sisälle Se tapahtui New Yor- iapsen puhtaasta sydämestä lapsuu-
En koskaan pääse "toiseen lapsuu: hin kaupungin itäpuolella monta- vuot- den tahrattomasta sielusta
teen" sillä en koskaan tule kasva- ta sitten Se säälittävä kuva se sniä hetkellä tunsin itanni nain
maan pois ensimäisestä kauhea näky on niin selvästi silmio- tuksi kaikesta yli vuotavalla mitalla olIeet kanssani tässä vankilassa päi-
AJatuskin teistä klrkas-silmäislstä ni edessä vieläkin kuin silloin kun ja tunsin itseni rikkaammaksi kaik- vlIlä ia öllla siltä saakka kun tänne
sulokasvoisista puhdassydämisistä sen näin ja kun se pani minut häpeä- kja unelmiani tulin Todellakin te tulitte kanssa-
pienistä lapsista pitää syJämeni suu- mään omaa itsekkyyttäni ja yllytti Rockefellerien täytyy svntvä uudel- ni- slla mlhin )klnä menemme me-
rena henkeni voimakkaana uskoni minua kohoamaan miehuuteeni ieen sosialistisessa yhteiskunnassa Ja
vahvana päätökseni horjumattomana - Vannoin sinä päivänä etten lepää vapautua köyhyydestään että tietä-
Se puuseppä toverimme jonka hä- niin kauan kuin tuo kauhea hiktpi- vät mitä todellinen rakkaus on
nen aikalaisensa kapitalistit ristiin- ja on olemassa missä äidit nälkään Huomaatte että en puhu polltlik-
naulitsivat Jerusalemissa ja jonka näännytetään Ja lapset surkastute- kaa teille nuoret toverini Sitä mi-
jälkeläiset nyt teeskentelevät hänen taan missä elämä on kirous ja rak- nun ei tarvitse tehdä Ainoastaan
jumaloimistaan rakasti köyhiä joi- kaus on onnettomuus — vannoin sil niille jotka ovat sallineet jättää lap-
den keskuudessa hän oli syntynyt loin kun näin tuon kauhistuttavan suutensa jälkeen tarvitsee sanoa et-
ja hän käski heidän rakastamaan toi- näyn että en riisu aseitani en kos- teivät äänestäisi itseään ja lapsiaan
nen toistaan ja kantamaan toistensa kaan lakkaa taistelemasta kapitalis- orjuuteen mutta he uppiniskaisesti
taakkoja mutta kaikista enimmän mia vastaan ennenkuin sen myrkky- yhäkin "tekevät sitä sentähden että
tiemme yhdessä
Usein yön hiljaisuudessa olen tun
tenut henkäyksenne poskillani ja pik
ku kätenne ovat hyväilleet minua
kuten äiti hyväilee lastaan
Teidän hymyilynne on siunaukse
ni ja teidän rakkautenne on taivaani
Kun ajattelen teitä kukoistavat kuk
kaset ympärilläni ja vankikoppinl
loistaa ja tuoksuu kukkasista
Hatkoa toimella sivulla
Kasvatuksen merkitys
työläisille
"Daily Heraldissa" tekee J H
Burns selkoa kuinka tärkeä merki
tys työläisten kasvatuksella on nyky
aikaisessa työväenliikkeessä Nykyi
sen työväen ohjelman tärkeimmät
tehtävät määrittelee hän kolmella sa-"
nalla: kasvattaminen järjestäminen
-ja ifgiteeraaminen Kirjottaja ryhtyy
senjälkeen erikoisemmin käsittele
mään ensimäistä noista tehtävistä
nimittäin kasvattamista Päivä päiväl
tä ovat työläiset Joutuneet lähemmäk
si katselemaan heidän eteensä astu
via tehtäviä ja jollei heillä ole täy
sin tarkkaa tietoisuutta asemastaan
niin toiminta muuttuu epämääräisek
si ja he saattavat helposti joutua har
haanjohdetuksi Siksipä onkin oikein
että kasvattamiselle annetaan tärkein
merkitys Kasvatus on se joka opas
taa työläiset kaikkien niiden esteiden
läpi jotka se tulee matkansa varrella
voittaa päästäkseen vapaaksi kapita
lismin ikeestä Kasvatus on välttämä
tön valmistava toimenpide
Ei kukaan huomaa kasvatuksen
merkitystä niin hyvin kuin työväen
yleisviholllnen kapitalisti Joka kans
satovereineen on järjestänyt pakolli
sen alkukasvatuksen lapsille koska
pa he ovat huomanneet sen olevan
välttämätöntä kapitalistisen-' järjestel
män teknllisten puolien lisääntyessä
Sen toiminnassa vaaditaan yhä laa- sl suurta luokkaa työtätekevät ja
jempia Ja laajempia tietoja jotta vain työtätekemättömät Ja muutamat us-
sen järjestelmän kanattajat saisivat kovat että niin kauan kuin nykyinen
yhä suurempia voittoja Siksipä tu- tuotantojärjestelmä on voimassa on
lee työläistenkin kiinnittää yhä suu- yhteiskunnassa ' aina olemassa nuo
rempaa huomiota alkeiskasvatuksel- kaksi eri luokkaa Onpa niitäkin
le mutta ainoastaan sellaiselle kas- joiden mielestä kapltalistiluokka on
Kiinan naiset teollisuudessa
Kirj Ernestlne Friedmann
Kiinassakin ovat jo naiset ja lapset
vatukselle josta on hyötyä hänelle paras esimerkki "anarkistisesta sala- kU'1:eUtU"ei?t "J™ teollisuud6n
itselleen ja koko työväenluokalle Hä- liitosta" Siksipä onkin loogillinen
nen tulee opiskella teollisuushistoriaa johtopäätöksemme että paras kas
taloustiedettä ja inhimillisten ajatus- vattamisen tapa on se joka tuottaa
työn luonnetta työväenluokan kannal- työväenluokalle kontrollivallan Ja va
ta katsoen Ennne kaikkea tulee hä- pautuksen kapitalismin ikeestä Me
nen opiskella näitä aineita Hänen tahtoisimme nähdä yhteiskunnssa sei
täytyy ajatella sillä muussa tapauk- laisen järjestelmän jossa kaikkien
sessa joutuu hän väkevämmän hai- täylfy tehdä tuota vihattua työtä
littavaksi Me tahtoisimme nähdä sellaisen yh
(Aika ei ole enää kaukana " Minin leiskunnan jossa ei lisi kahta luok-
lrflfl tvntfltfilrnvät in tvituialramiitti
työväen on itsensä otettava kasiinsa ' ' - - raMan tfe rajoittuu sen käyttö
Tn M T vaan ainnaaraan irlral iMnirira "
koKo tuotantojärjestelmä Slllola ' — ""™" —""
täytyy heidän olla valmiit sitä vas- työtätekevät jolloin itse asiassa el
m itiin n litnlrlrnfl nilaltaan vaan t
taanottamaan ja silloin täytyy heillä " ' Hankow Ja Wuehang Hanchov-
olla tietoja jotta tulevat heitä tuke- °" '"f salsI Hongkong ja muutamat muut suuret
maan tassa toiminnassa ja johta-
ÄscetiiKKa y m
alalle Vaikkakin siellä on vielä kyl
lin paljon miehistä työvoimaa kuten
muuallakin niin teollisuustöihin mie
luummin otetaan naisia ja lapsia
syystä että he ovat halpaa työvoi
maa ja siitä syystä että he ovat
taitavampia ja kärsivällisempiä niin
yksitoikkoisen Ikävässä työssä kuin
on silkin kehruu puuvillan kehruu
j n e
Ja koska konevoima on vielä ver-
suurimmaksi osaksi suurempiin teol
lisuuskeskuksiin kuten ovat Shanghai
maan heidät työväenluokan lopulll-
maailman vallassa
kaupungit Vanhimmat tehtaat Shang
haissa ovat vasta kolmenkymmenen
tisen järjestelmän viimeinen vaihe ja
mukaan Korkein kulttuurimuoto tu-
seen voittoon Päivä näivältä tulen- tieteet olisivat my°s B°Pivia °Pisk°- „„„„„ „„„„„ „ „ - „„
me lähemmäksi imperialismin lopul- maineita mutta meidän tulee soyel-
lista kukistumista joka on kapitalis- lut aa kasva uksemme ympäristön kah(Jeksan yuotta
ten x
Ne teollisuudet missä käytetään
naistyövoimaa ovat enimmäkseen puu
villan kehruu ja silkin kutomotehtai
ta sikaretti makarooni ja taskukel
lotehtaita Shanghaissa joka on suu
rin teollisuuskeskus on noin kaksi
kymmentä pumpulimyllyä joissa työs-
silloin kuin se 'tapahtuu täytyy mei- lee seuraamaan oikealla ajallaan kun
dän olla valmiina äsettamaan oma BllIe on muokatt" soveliasta maape
Järjestelmämme kukistuneen tilalle raa- sitä ennen on meidan keskitet
tävä voimamme välittömään tehtä
Kiinnittäkäämme sitten huomiom- väämme Meidän on nimittäin saa
me siihen kasvattamisen tapaan jo vutettava ensiksi taloudellinen va
ka olisi välttämätöntä työväenluokan pautuksomme
etujen kannalta Muutamat meistä Työläiset! Muistakaa että tieto
uskovat että yhteiskunnassa on kak- on valtaa — TST
(Jatkoa toisella muna)