Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, November 02, 1920, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 44
K OPIN OSASTO
KEITTIÖN PAIKKA FAR- os vannemmat laiminlyövät ker-
MITAI tf"4IlQA tott lapsilleen m"'' näiden tulisi tie-
Ml 1 ALUIÖOA tää( nUn lapset opplat vanhemmilta
Varovaisen laskelman mukaan työä- tovereiltaan mitä heidän ei pitäisf
kentelee joka päivä noin kahdeksa-r tietää Toiseksi että huonot tiedot
miljoonaa naista tässä maassa far- sukupuoliasioissa ovat sukupuolitau
mien keittiöissä useat heistä hyvin- tien paras levittäjä
kin pitkiä työpäiviä Olisi sentähden Ryhtyessään taistelemaan sukupuo
tärkeää että keittiöitä rakennettaen- litauteja vastaan on yhdysvaltain y
ga ja korjattaessa ne laitettaisiin niin leinen terveysvirasto tullut' huomaa
käytännöllisiksi kuta suinkin on mah- maan että ensi töiksi-on saatava
dollista niin että niissä työskentele- poistetuksi suuren yleisön tietämättö
viltä säästyisi liika työtä ja liika as- myys tämän kysymyksen suhteen
keleita ja että ne tarjoaisivat tar- Vanhempien ja opettajain on opitta
peeksi valoa ja tekisivät työn mah- va ymmärtämään että lasten on ny
dollisimman hauskaksi kyaikaan mahdotonta kasvaa aikui-
Keittlö on paras sijoittaa talon siksi saamatta tietoja sukupuoliasi
mirkkahuoneeltsi tahi erityiseksi li- oista joltakin taholta Heidän olisi
särakennuksekst niin että valoa voi- annettava lapsilleen terveellistä tle
daan saada ainakin kahdelta puotel- toa niistä niin aikaisin elämässä et
tä ja ilmanvaihto hyväksi tä heidän mielikuvituksensa ei ehttii
Mille Ilmansuunnalle keittiö olisi saastuttua niistä tiedoista ja vaiki-
sijoitettava riippuu tietysti patkallt- telmista mitä he varmasti tulevat
slsta olosuhteista ja siitä mikäkuta- saamaan vanhemmilta tovereiltaan
kin emäntää parhaiten miellyttää Ta- Vanhemmat ja opettajat saavat
vallisinta on sijoittaa keittiö niin hyödyllisiä tietoja ja opettavaa kir-
että aamupäivän aurinko pääsee sin- jallisuutta kun kirjoittavat osolt-
ne Daistamaan El myöskään ole un- teellä: "Information Editor" U S
hoitettava keittiön sijoittamisessa hy
vää näköalaa
Keittiö samoin kuin muutkin asuta-
rakennuksen huoneet ovat navettaan
ja ulkohuoneisiin nähden sijoitettavat
niin ettei tuuli tuo niistä epämiellyt
täviä tuoksuja ja kärpäsiä Myöskin
on katsottava ettei keittiö tule sem
moiseen paikkaan mihin ulkoa ikku
noiden ja ovien kautta tien pölyt tun
keutuvat' Paras on pitää keittiön lä
hin ulkopuolinen ympäristö nurmik
kona ja tehdä siihen johtavat tiet ai
neesta joka ei pölise Siistit kunnos
Jotrf tiot in nUn ikään siisti
kunnossa pidetty takapiha tarjoavat gata päänahka niin täit häviävät
keittiössä työskenteleville mieluisaa Mutta tyttöjenkään päästä el ole
silmäruokaa niin erittäin vaikeaa poistaa täitä ai-
Vaikka keittiö onkin kodin keskus- nakin väliaikaisesti Se tapahtuu min-
ta' ja pääasiallisin työhuone niin ulot- kä antiseptisen aineen tahansa run-
tuu sieltä toiminta myöskin muihin saalia käyttämisellä Mutta jos sai-
huoneisiin minkä tähden ne huoneet varressa olevia täin sikiöitä ei myos-
kuten ruokavarahuone ruokailuhuone kin hävitetä niin jaa apu ainoastaan
kellari halkovaja ja muut varasto- väliaikaisesksi
huoneet on järjestettävä niin lähei- Parhain ja luotettavin keino ou
seen yhteyteen keittiön kanssa kuin käyttää tavallista palo-oljyä tahi raa
suinkin mahdollista liikatyön ja Hl- kaa petroleumia H ukse kastellaan
ka-askeletten säästämiseksi iltasella öljyllä ja _ o= kasi Ituja
Keittiössä ja sen läheisyydessä on
Mu varattava työpöydälle pesusin
kille uunille jääkaapille sekä muuta
mille eri korkuisille tuoleille joista
yhden tulisi olla nojatuolin missä e
mäntä saa levätä odotellessaan ve
den kiehumista tai leivän paistumis
ta Jääkaappi on paras sijoittaa niin
että se voidaan täyttää joko ulkoput
lelta tai käytävästä mikä säästää
lelta tai mvaa m Ka u
lattian puhdistamista Erityinen huo-
ne olisi jos suinkin manaoinsm a-
kennettava pyykin pesua varten ja
siihen vo daan yn omaa pe u
mihin työstä tulevat voivat jattai
tyovaaueensa jo uin
- „ ™t0ea ti a vrtivat Te-
seytyä Terveydellisistä syistä olisi
kartettava ovien tekemistä makuu-
huoneesta tai kylpyhuoneesta suo
raan keittiöön
Lapset ja sukupuoliasiat
"Suuri enemmistö pojista saa ensl
mäiset tietonsa sukupuoliasioista
huonoista lähteistä jo ennen kuin o
vat täyttäneet kyjnmenen vuotta
Melkein säännöllisesti saavat he nuo
tietonsa vanhemmilta pojilta Nuj
siten saadut tiedot ovat usein sem-
ia Viihnltta-
moisia eria ne juiiian j
vat sukupuollväärinkaytoksiin Kan -
dentoista Ja viidentoista ikävuoden
välillä"
Edellä oleva lainaus on otettu o-
räästä raportista joka sisältää ker-
tonmksen laajasta yliopistopiireissä
toimitetusta tutkimuksesta minkä
tarkoituksena on saada selville ml-
tä sukupuoliastain järkiperäinen opet-
taminen lapsille voisi tehdä tarttu-
vien sukupuolitautien levenemisen es-
tämiseksi Kaksi asiaa saatiin var-
masti selville Ensimäinen oli se
Tiistaina Marraskuun 2 p
Public Health Service vvasningion
D C — Pyytäkää lentolehtisiä D
ja F
SYÖPÄLÄISET PÄÄSSÄ
Täit päässä eivät ole ainoastaan
kiusallisia sen kutkan tähden mitä
ne aiheuttavat vaan ovat ne myös
kin tautien kuten esimerkiksi lavan
taudin levittäjiä
Täiden hävittäminen poikien pääs
tä ei ole niin vaikeaa kuin tyttöjen
näästä Tarvitsee vaan leikata tukka
lyhyeksi la perinpohjin pestä ja han-
eitetään uima-
kanssa letiksi ja pää peitetään uima-
myssyllä öljyllä kastelu uudistetaan
seuraavana aamuna ja iltana Sen jäl
keisenä aamuna pestään pää saippu
alla ja vedellä
Jos näitä ohjeita tunnollisesti nou
datetaan niin häviävät kaikki täin
sikiöt ja täit loppuvat päästä
Saivavta 1ää kumminkin hiuksiin
lkäväkst muistok
MonenIaisla eri menettely
„„„„„ „Hrton nnistam!-
-
seksi parhain niistä lienee tiheän
es„ tan kamman
vavtt)iminfin
Täitä tavataan kaikkiin kansaluok-
kiln kuuluvien lasten päässä ja hie
noimmissakin kouluissa niin että ne
eivät kuten usein luullaan ole yk
sinomaan vaan köyhien lasten vaiva
Erään perhepalvelijat
taren muistiinpanoja
Kirj M S
Niinä muutamina vuosina joita ku
lutin perhepalvelijattarena näin yhtä
mun pernepaivt:ujaiiaioii(
a toigta seiiaista joka halpymatto-
mäna on muist0ssani Bäilynyt Se on
omiaan kuvaamaan tai osoittamaan
jnijäiajpta on elämä kummassakin
y]lte(gkunta luokassa eli mitä palva-
luptyttö näkee palvellessaan köyhiä
ja rikkaita
Bnsimäinen paikka oli työläiskoti
He o]ivat köyhiä lapsia oli heillä
puoIi tusinaa Lapset tekivät alii-
omaa kaikellaista Ilkeyttä ja tappeli-
vat keskenään Vaikka isäntä ja e-
— Tuesday November 2nd
mäntä huitoivat ruoskalla huutaen
ja pauhaten kurittivat niin siltä oi
ollut vähääkään apua Heti kun he
silmän välttivät ja vanhemmat olivat
pois paikalta alkoi sama meteli uu
delleen Ihmettelin miten perheen
äiti Jaksoi kestää tällaista elämää
päivästä päivään vuodesta toiseen
Muistin tiion tavallisen lauselman:
"säästä vitsaa turmele lapsesi" Tu
lin siihen johtopäätökseen että tuo
lause el pidä paikkaansa Nämä lap
set eivät ainakaan saaneet vitsa l
puutteessa kasvaa
Äiti valitteli usein: mitä tekisi et
tä heistä saisi tottelevaisia ja kilttejä
lapsia?
Sanoin: "antakaa vitsa tulen ruu
aksi niin näette pian mitä siitä on
hyötyä Käyttäkää enempi hyviä Ja
noja mutta vähemmän vitsaa"
Lapsille puhelin seuraavaan ta
paan: "Kiltit lapset älkää toisianne tuol
la tavalla pieksäkö EI hyvät pojat
ja tytöt tapaa keskenään tapella Pa
hat lapset vain tuollaista meteliä pi
tävät Ette suinkaan tekään halua
olla ilkeitä lapsia vai mitä Eenokki'
Ja samalla tavalla kyselin yhä uudel
leen Eivät he halua pahoja lapsia olla
päättivät he mutta se lupaus usein
unohdettiin ja niin alkoi melu uudel
leen Silloin taas koetin vedota las
ten tunteisiin
Olettepa te sittenkin pahoja lapsia
Näettekö miten suruissaan vanhem
panne Ja me isot ihmiset olemme
kun te olette tuollaisia Ette sula
kaan halua että isästä ja äidistä
pian tulee vanhoja ja että he pian
kuolevat pois kun te saatatte heille
niin suurta surua olemalla tottelemat
tomia Ei ole kaunista- että lapsi ei
kuuntele mitä äiti ja isä sanovat"
"Niin mutta isä ei sano hän vaan
lyö piiskalla" sanoo Eenokki syyttä
vänä "Katso isäsi on väsynyt työstä Ja
hänen 'kärsivällisyytensä on loppu
nut kun te aina pidätte tuollaista elä
mää Koittakaa nyt olla siivosti Ja
leikkiä sovinnossa Ja antakaa Isän
ja äidin neuvoille arvoa Antakaa
heille anteeksi jos he väsyneenä sat
tuvatkin joskus teille kiivaammin Ja
pahasti sanomaan Ei ole kaunista
torua vanhemmilleen vastaan joka ft
sia3ta Teillä on kylmä mallma vielä
edessänne siksi koettakaa nyt kiltti
nä leikkiä kun olette pieniä ja teillä
on kodin suloinen lämmin ympäril
länne Minun el tarvinnut kauan tällä ta
valla heille puhua kun he olivat mi
tä herttaisempia tyttöjä ja poikia
Vanhemmat hävittivät ruoskat pois
jöita oli Joka seinällä rilpumassa
Siitä paikasta lähdin pois kohden
uusia kokemuksia
Seuraava paikka oli myös kurja
työläisen koti Näin että isä on juo
mari äiti on sairas Lapset ovat li
kaisia ja näkäisiä Huoneessa el olo
juuri mitään huonekaluja Kaikki ta
varat ovat kun panttilainastosta koot
tuja kapineita Kaikki paikat ovat
aivan surkeassa kunnossa
Kuulin tuon perheen suuresta hä
dästä Menin katsomaan ' jos voin
heitä auttaa ja voinko mitään siellä
tehdä heidän hyväkseen Surullinen
oli se näky joka kohtasi heti alussa
Isä sairasti kohmeloa viikkokautlsen
juopottelun seurauksia Äiti makasi
vuoteessa niin 'sairaana että ei voi
nut puhua Koetin siistiä ja oikoi
vaimoparan vuodetta Sitten halusin
pestä hänen kuumeisia kasvojaan ja
suoria hänen hiuksiaan Mutta kuri
hain vettä niin en löytänyt koko ta
losta yhtään tippaa Ei ollut vettä
eikä puita Vesi oli kuudensadan ja
lan etäisyydestä kannettava ja puita
ei ollut muualta saatavissa kun met
sästä joka oli noin neljäsosa malli
kaukana Pyysin miestä hankkimaan
puita Hän lähti Pian oli uunissa
tuli ja vettä kiehumassa Sain vai
mon ja lapset puhdistettua
sftten katselin mitä heille ruuaksi
laittaisin Ruokahyllyt olivat tyhji
nä en löytänyt muuta kun suoloja ja
nisujauhoja Niistä keitin puuroa
mutta heillä el ollut edes puui-orual-toa'
Lehmä oli mutta sekään ei sil
loin lypsänyt Hain naapurista mai
toa ja kehoitln Ihmisten hankkimaan
lääkärin apua ja ruokaa tälle per
heelle Mies kertoi heillä ei ole yh
tään rahaa "Olen niin kauan Juo
nut kun rahat riittivät" sanoi isä
Hän puhui avoimesti kirosi pahet
taan josta ei voinut luopua vaikka
halusi Vaimo vähitellen parani
Tällä vaimolla oli paljon kärsimyk
siä juopon miehensä tähden Mios
oli juovuspäissään hirveä tappelija
Hän joutui tappelustaan usein vanki
laan vaan tuo paljon kärsivä vaimo
oli aina valmis hänet sieltä pois ot
tamaan Perheen viimeisillä ratava-1-rötUa
hän aina maksoi sakot Ihmi
set keholttivat hänen antamaan mie
hen olla vankilassa tai ottamaan hä
nestä avioeron mutta vaimo aina vas
tasi että ei hän tule niinkään toi
mineen neljän lapsen kanssa Hän kä
sitti että mies oli auttamaton juop
po ympäristö oli hänestä kasvattn
nut sellaisen Hän tiesi että mlas
pitää perheestään Selvänä ollen hän
oli ahkera ja viihtyi hyvin kotona
Usein hän oli puhjennut kyyneliin Ja
valittanut miten kurja isä hän oi
keastaan on Harvoin hän kävi koto
na kun oli Juovuspäissä Vaimo sil
loin itki Ja murehti miestä kun tiesi
hänen olevan noilla reissuillaan Täl
lä naisella oli toivo että kerran tulee
kieltolaki voimaan ja pelastaa hänet
kurjuudesta Kieltolaki tuli mutta
väkijuomat eivät loppuneet Tuo ki
rottu tulijuoma toi hänelle yhä uusia
kärsimyksiä Nyt on vaimo maan
mustassa mullassa Ja saanut viimein
kin levon Lapset ovat orpokodissa
ja mies vain yhä juo
Sellainen oli kokemukseni siitä per
heestä Kolmas paikka ' johon jouduin oli
keski-ikäisen leskivaimon koti Les
ki oli kokolailla varakas Häneltä oli
toinen mies juuri kuollut Ensimaf
sestä vaimosta jäänyt kahdenkym
menen neljän vuotias poika koetti
hoitaa isännän tehtäviä isäpuolen
kuoleman jälkeen Äiti on saituri
hän ei arina rahaa vaan riitelee alin
omaan pojan kanssa Leskellä on
kaikkiaan kuusi lasta
Hän riitaantuu yhä enemmän van
hemman pojan kanssa poika jättää'
hänet Leski ottaa vieraan jonka
kanssa hän koettaa pitää ruokalaa
metsämfehiile Vaimo keittää kuori
päällisiä perunoita antaa niitä suola
sen lihan Ja mustan leivän kanssa
Myy viinaa kerää rahaa säästää —
säästää
Lapset jättävät hänet menevät
mailmalle Leski menee kolmannen
kerran naimisiin Uusi mies on luu
lotautinen Elämä on ainaista rii
taa Xiti ei ole sosialisti Mutta lap
sista tulee vanhan järjestelmän vi
hollisia ja uuden rakentajia Elämä
heidät siihen kouluuttaa Olin näh
nyt heidän elämänsä tarpeeksi Joten
taas muutin
Jouduin työläisperheeseen jossa M
kahdeksan lasta yhdeksäs Juuri saa
pui Mies käy joka päivä työssä ei juo
eikä pelaa korttia Hän ei ota osaa
yhteistoimintaan vaan omaa täydelli
sen yksilöllisen ajatuskannan U
sein muistaa hän sanoa:
"Kun pojat kasvavat miehiksi niin
sitten ei ole hätää"
Pojat ovat nyt täysikasvuisia kul
kevat säännöllisesti työssä niinkuin
isäkin Vaan miten onkaan pojilta
ei jouda rahaa Isälle Palkka on al
hainen ruoka ja vaatteet maksavat
paljon Ei rahat riitä kunnollisesti
omiksi tarpeiksi
Isä huokaa: "Ei noista pojistakaan
ollut mitään hyötyä"
(Jatk)