Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, October 26, 1920, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Jo 43
Tiistaina Lokakuun 26 p — Tuesday October 26th
KO DIN OSASTO
OHJEITA
Kun nyt on sorsien metsästysaika
ilussa ja ehkä joku arvelee miten
ie olisi paras laittaa ruuaksi?
1) Anna sorsien seistä 2 tai 3
lätvää kylmässä paikassa (puhdis
tettuna) 2) Jos halutaan puollkypsänä täy
tä sorsa sipulilla ja sellerillä (lei
keltynä kappaleiksi) ja palsta tali
punaisessa kuumassa uunissa 20 mi
nuuttia Tarjoa kuumana viini- tai
muun happamen-imelän soosln kans
sa 3) Paras tapa on kuitenkin lait
taa kypsäksi joten sen ensin keität
sipulin keltajuurten ja parsleyn
kanssa 15 minuuttia Ota pois v
destä ja täytä keitetyllä ja mauste
tulla riisillä ja palsta kannen alla
tunti valele voilla tai muulla ras
valla Tarjoo currant-jellyn kanssa
Keittäjä
Veera Sergeijevna
LASTEN VANHEMMILLE
JA HOLHOOJILLE CALI
FORNIAN VALTIOSSA
(Dr H E Brooks'in mukaan)
'Califomian lainlaatijakunnassa ten
iin laki vuonna 1909 joka antaa val
in kaupunkien hallinnoille ja kou
ijen johtokunnille perustaa lasten
rveyden valvonta neuvostoja kansa-
mluissa
Lääkäri ja lääkerusti on käyttänyt
nottua valtaa edukseen ja seurauk
na siitä oli että vuonna 1919 teh
a uusi laki joka kuitenkaan ei
ista tuota edellistä mutta el voi
ltakaan pakolliseen lääkärlntarkas
tseen kuten enslmäisen lain ma
an oppilaan oli alistuttava lääkä
ltarkastukseen koska vain
Nykyisen lain mukaan lasten van
mmat ja holhoojat voivat täyttää
rjallissen vaatimuksen että vaati
t välttämättömästi vapauden lää
rin tarkastuksesta joko kouluhal
mon punaisen ristin tai kenen tot
osta hyvänsä Jos sanottuja kaa
kkelta ei olisi kouluilla saa niitä
ata osotteella:
Publio School Protective League
an Nuys Building Los Angeles Cal
Mainittuja kaavakkeita lähetetään
' ka paikkakunnalle Callfornian val
ossa iLuonnollisestl lääkäri-trustin toi
lesta aikasln vuonna 1920 valtion
ouluhallltus julisti Bulletinissaan
ttä lääkärintarkastus olisi pakolli
en kurkku- ja muiden tarttuvien
mtien varalta ja siksi lapsi erotet
iva koulusta jos ei suostu lääkärin
irkastukseen Yllä mainittu League
otosi asian oikeuteen Sacramentofl
i ja San Diegossa ja voitti Siis
1 ole tarvis antaa lapsiaan lääkä
ntarkastukseen kuin ainoastaan
anhempain suostumuksella Tohtori
Carry E Brooks vakuuttaa ei min
ään tapauksessa olevan pakollista
ntaa lapsiaan muun paitBi perhe
ääkärin tarkastettavaksi Ei vai
eammankaan sairauden jälkeen vot
la vaatia muuta kuin perhelääkärin
odistus takasin kouluun mennessä
Vaatikaa "exemptlon from any
hysical examlnation" lapsillenne
:un panette kouluun säästätte heil
e ainakin kielirauhasen tulevaisuu
len varalle
(Lähettänyt Toverittareen) Eräs
PROFESSORITKIN ÄÄNESTÄVÄT
DEBSIÄ
NEW HAVEN Conn lokak 20 p
-Suurta hämmästystä on herättänyt
äällä tiedonanto että Yale-yllopiston
mglanninkielen apuopettaja professo
li French on ilmottanut äänestä-
ränsä Debsiä presidentiksi lähesty
vissä vaaleissaK Hänen tiedonanton
sa ia lausuntonsa on julaistu opis
ton tiedonantolehdessä Professori sa
noo että hän tulee äänestämään
Klrj A Ruissalo
(Jatkoa)
Herttaisen aviovaimon mieli oli
ollut usein murheellinen Hänen sy
dämensä syvimmässä sopukassa kal
voi suru jota hän tuskin uskalsi
miehelleenkään ilmaista Hän ja Ser
gei olivat olleet avioliitossa noin
kolmisen vuotta eikä heillä vielä
ollut lasta Vaikka heidän asun
tonsa olikin pieni olisi siellä ollut
tilaa kylliksi lapsen kehdolle Vanha
äiti ymmärsi täydellisesti miniänsä
ajatukset ja " koetti häntä lohduttaa
kaikin tavoin
Sergein onnesta myös puuttui jo
tain Sen näki siitä kun hän aina
hyväili kyläläisten pikku lapsia tja
leikki heidän kanssaan mutta aja
tukalaan el hän Ilmaissut sen sel
vemmin Niin kului aika Yhä hiljaisem
maksi ja synkkämielisemmäksl näyt
ti Maria tulevan Joskus oli Sergei
huomaavinaan kyynelten jälkiä Ma
rian poskilla mutta hän el ymmär
tänyt millä tavoin rakasta vaimoaan
lohduttaisi Se tuntui niin arka
luontoiselta asialta ettei siihen ollut
helppo löytää sanoja Niinpä hän
antoi asian olla niinkuin oli mutta
hänkin toivoi salaa sydämessään jo
tain mutta sitä hän ei kenellekään
sanallakaan tulkinnut Jotkut Ilkeä
mieliset säälivät Mariaa kun hänel
lä ei ollut lasta Arvelivat syyksi
kaikenlaista Toiset päättelivät et
tä jumala oli häneen suuttunut kun
hän pilkkasi jumalaa Ja tuomitsi
rikkaita ihmisiä jotka olivat rikkau
tensa saaneet muka jumalalta
Eräänä iltana kun Sergei tuli työs
tä Sievertsouvtn kartanosta niin oli
hänellä vaimolleen kerrottavana uu
tinen: Jokora Varikoffille on synty
nyt perillinen ja vieläpä poikalapsi
Tämä on iloinen uutinen koko Varl
koffin suvulle sillä se on enslmäi
nen lapsi Jokoran ja Natalian moni
vuotisesta avioliitosta Poikaa oli
heillekin kauan toivottu
Sergein ilmottama uutinen sai van
han isän ja äidin kasvot ilosta kir
kastumaan sillä Jokora Varikoff o't
heidän kummipolkansa ®
Mutta Marian kurkkua aivan kir
veli Väkisenkln tunkeutui itku esil
le kun hänen omat toiveensa eivät
olleet täyttyneet Marian sydämeen
pisti vihan ja - kateuden kyy jota
hän ei ollut ennen tuntenut lempeäs
sä luonteessaan Hän vihasi Jokora
Varikoffia siitä kun hän oli niin ty
rannimainen työläisiä kohtaan ja sii
tä syystä kateuskin sai enemmän
tilaa hänen sydämessään kun Joko
ran perhe oli siunattu lapsella
On kulunut vuosi siitä ajasta kun
tapasimme Marian niin surullisena
kun ei hän ollut saavuttanut äitiy
den onnea
Mutta nyt tulee hänen suloinen
toiveensa täytetyksi Tapaamme nyt
hänet puhtaassa pienessä kodissaan
ystäväpiirin keskellä He ovat
saapuneet Marian luo tuomisineen
Heidän käynnillään on erl'coinen
merkitys (Venäjällä on tapana on
nitella aviovaimoa kun tledetlän hä
nen tulevan äidiksi) Marian kas
voilla loistaa suloinen onnellisuus
kun hän häärää ja palvelee vierai
taan Sergei on hyvällä puhetuulel
la samoin vanha Isä ja äiti
Pienen perhejuhlan kunniaksi on
hankittu vähän viinaa joka nyt var
sin saattaa kielen kannat Irralleen
Aika kuluu puoliyöhön ennenkuin
vieraat tekevät lähtöä Maria ei
tunne itseään väsyneeksi vaikka
näin kauan on touhunnut Häneltä
riittää ystävällinen hymyily jokai
selle kaikki suru näyttää olevan
pois pyyhkäisty hänen sydämestään
Hän on valmis odottamaan alkaa
jolloin häne nhartain toiveensa toteu
tuu Aika kuluu nopeaan Sergei on
aivan kuin saanut uutta rohkeutta
yrittää elämän eteenpäin viemiseksi
Hän el koskaan valita väsymystä
työstä tultuaan Vaimon herttainen
hymyily saattaa hänetkin hymyile
mään Sergei on hankkinut puita Jolta
asettelee "kiukaan" päälle kuiva
maan Niistä hän aikoo omin käsin
valmistaa kehdon heidän esikols'
leen heidän onnensa hedelmälle
Hän kun ei ole oikein selvillä mi
ten sellainen esine tehdään käy
hän talossa salavihkaa katselemassa
miten se laitos on kokoonpantu
Hän sahaa ja höylää laudat Isä
vanhuksen veltlkkamainen silmäys
saa Sergein punastumaan ja hän jät
tää työnsä toiseen kertaan Hän
siirtyy katselemaan vaimonsa val
mistuksia Sydänsäikeistään hän
elonslllan kalhoomalleen kutoo
(Jatk)
ISOROKKOA TUKHOLMASSA
TUKHOLMA lokak — Pääkaupun
gissa on jälleen todettu kolme iso
rokkotapausta Sen kirkon portin
vartijatar jossa tartunnan saaneella
pastorilla on toimensa on nliu lau
Vantaina sairastunut mainittuun tau
tiin Niinikään on lauantaina erään
mainittin pastorin tuttavapiiriin kuu
luvassa perheessä sairastunut kaksi
lasta lsoonrokkoon
Victor Hugo lausui: "Hävittäkää
luola aikakauden tietämättömyys ja
samalla te hävitätte myös rikokset"
Tietämättömyys on vapauden edls-
tyksen ja kaiken ihmisyyden suurin
vihollinen Tietämättömyys on taika-uskon
köyhyyden orjuuden pel
kuruuden Ja kaikkien yhteiskunnal
listen paheiden äiti Työväenluokan
tietämättömyys pitää heidät rtlstä
jiensä armoilla ja laskee heidät alt
tiiksi saaliiksi haaskalinnuille jotka
lihovat heidän kurjuudestaan — Eu
gene V Debs
Vasemmistolaisille
oma lehti Suomessa
3627— 1th St
Telefooni: Market 396$
Kenelle ei vielä tule Toveritar
tilatkoon sen heti!
H IIIIIIHII 1 -H-H-H- m i
NAISTEN OSUU5KOT!
SAN FRANCISCO CAL
TUKHOLMA — "Polltlken" on
j i _ _[+ eShLKeanAman
jossa kerrotaan että Suomen Sola- SAN FRANCISCO
listinen Työväenpuolue on päättänyt I 'I I I I 1 I I I I I 1 I I I 1 I 1 I I I I
ryhtyä Julkaisemaan omaa lehteä HANNAN S S O orapluurn kokoukset
in i ui pidetään jokaiaen ukon torstain kello
Helsingissä Lehti tulee Ilmesty- ) pp Hu0 KahTi aau„„ jok ko
mään kuusi kertaa viikossa Toimen- puinen toiutt
pidettä tervehtävät tyydytyksellä tyo- WAUXEGANIN III 8 8 O viralliset
Iäiset Jotka sen Jälkeen kun "8uo- kokoukset pidetään Joka kuukau
men Sosialidemokraatti" Joutui oi- Jen ensimäissä Ja kolmantena sun
i i u !_ „„i -iit n nuntaina alxaen klo 2 lp — Obaatou
kelstolaisten haltuun ovat olleet M- ompeIugeurlul kok0ukset ovat Joka toi
man omaa äänenkannattajaansa Uu- nen torsUIi alkaen klo 2 1 pn ' -
den lehden varmaa tulevaisuutta to- Tja kokouksen loputtua
distaa se seikka että sen Jälkeen FNIN s s CLUbin ompelut
kun "Sosialidemokraatti" Julistettiin kokoontuu ioka torsui Ho 2 ip ?u H
boikotin alaiseksi on sen tllaajamaä- 'f_!l_Jcjr!±i_
rl alentunut 97000 :sta 25-30000 reen HOQUIAMN -X""
ia joka torsui kello 2 lpp 0ote: 315-
DANKHURST ALUSTAVASSA '0 S- Hoqnlmn Wli
KUULUSTELUSSA
LONTOO lokak 21 p
nnn VI TA T XI a Q HiaitnM nmntluiCliriB
r n i unni" w — r—
kokoukset pidetään otaston talolla toki
_ „-! il krlln 8 — OlOIC ! 71)
Pankhurst joka vangittiin toissa- Montini at
päivänä oli ellen poliisiofkeudessa a- _
lustavassa kuulustelussa jossa hä- P Ik V L N I A
nen syytettiin yrittäneen saada ai- fj f Li 1 I l
kaan kapina laivastossa Julkaisema- Tilatkaa nyt ettei enöän unohdu
la toimittamassaan "The VVTorkers' Säkeniä on yleiaeati arvokkuudeltaan
Dreadnoughtissa" lokak 16 p artik- tunnuatettu tarkoituataan vaatnavokai
ke„n otskoua mättömyys ala- feJvtÄ
kannella" Jutun käsittely lykatUin $2 0Q vuosi
viikko eteenpäin Ja hänet vapautet- RAIVAAJA
tiin takuulla Box 468 Firchbur Ma
XX
Mianläliottajillo!
Kansalaisillemme maksamme dollareista
KORKEIMMAN HINNAN
Yllämainittua tapaa seuraten me maksamme dollarista
1KMS
n
Lähetyakuatannukaet 25 senttiä poatiteitae $350 aähköteitae
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta r I
Ainoa aaniieJemme Suomessa vastaa kauttamme lähe
tetyistä rahoista
HELANDER & NEKT0N
PRIVATE BANKERS
Woolworlh BIdg Room 1104 233 Broadway New Yor City
6