Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, October 26, 1920, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    {-
No 4!
Tiistaina Lokakuun 26 p— Tuesday October 26th
f
Työvelvollisuus ja nais
ten työn suojelus Neuvosto-Venäjällä
naisten työvoimaa asettaen naiset virtaavan niinkuin pohjoisen palo ko- huulensa iltana iloisesti ikuisuud!
työhön joka ei liiaksi heidän voi- hottaa valonsäteitä vön Dimevdessä hilfi™ „„„„ „:„ :i:J
- j — (uLviBvua j a iiuisei'
korkealle taivaalle
(Tatkoa ensimäiseltä sivulta)
orkeane taivaalle Itä s nn „„„„ _ia
Ja tässä Vapun päivän juhlallisen- kanssa tarkoituksenmukaista eläme
sa tunteessa me elimme ei ainoas- yhteishyvän edistämiseksi mistä jt
taan niiden miljoonien tovereidemmc kainen yhteiskunnan jäsen on saaiu
kanssa jotka nyt jo meidän kans- nauttia tasapuolisesti niinkuin aurir
samme juhlivat mutta me elimme uu- gon valosta joka kaikille paistaa u
dessa paremmassa maailmassa Maa- rella lämmöllään ja elämälle uutta luo
ilmassa missä ei enää ole luokkia vaa voimaa antaa
vaan työtä tekevä ihmiskunta toimi
massa ja elämässä yksi kaikkien Ja
kaikki yhden puolesta Maailmassa
mistä kuninkaat ja keisarit ovat ku
kistuneet valtaistuimiltaan maail
massa missä ei ole enää orjaa eikä
orjuuttajaa vaan ainoastaan ihmisiä
Niin pitkällä me elimme vaikka mi
vasta elimme v 1920 jolloin ainoas
taan mielikuvitus voi parempaan tu
levaisuuteen lentää mutta elämän to
dellisuus vaatii meiltä — kukaties!
kuinka paljon työtä sekä koko elä
mamme antamaan ennenkuin kauhea
miaan ja terveyttään jäytäisi Per
heen isäntien suhteen Naisjaosto eh
dottaa että nämä rajoittaisivat työ
aian työtoveruuskunnissa 4 tunniksi
esittämällä todistuksen vähintäin 4 t
— ~ naisen kotityöstä Työt joihin per
nalla Miksi nainen oli riippuvainen heenemännät ovat pakotetut tulee
kapitaalin hallitessa? Siksi että ta- järjestää kodin läheisyyteen Työvara-arvot
eivät olleet ylipäänsä syn- kunnat joihin perheenemännät kuu
tyneet hänen kättensä töistä vaan luvat tulee olla paikallaan pysyviä
työmiehen hänen työllään ei kan- Näiden toimenpiteiden ottaminen
santaloudessa ollut arvoa elämässä käytäntöön jotka suojele
Tallä hetkellä työn tasavallassa vat naisen voimia ja terveyttä ja sa
työskentelee nainen tasa-arvoisena maila koko tulevan ihmiskunnan ter
miehen rinnalla ja hänen työstään veyttä näistä toimenpiteistä työve!
on hyötyä ei ainoastaan hänen per- vollisuus esiintyy uskollisempana
heelleen vaan koko neuvostotasa- varmempana keinona taistelussa ta
vallalle Nyt työn tasavallassa kaik loudellista rappiotilaa vastaan Ja sa
ki täysi-ikäiset naiset 16—40 ikävuo- maila se vapauttaa naisen ikuisista
teen ovat velvolliset antamaan osan alennuksen kahleista ja sorrosta ja nonvoimati tiedt ja taide käytetään paremman maailman puolesta tais
työvoimastaan taisteluun taloudellis- taloudellisesta riippuvaisuudesta mie- !"'' hyvinvoinnin ja onnellisuu- telia Ja vaikka meitä yksilöinä jou-
ta rappeutumista vastaan ja kansan hestä °en edistämiseksi maailmassa niissä tuisi paljon tuhoutumaan ennenaikai
rikkauksien uudelleen kohottamiseen Voitto työn rintamalla on mahdo- ei 0e enaä vankiloita sellaisten ih- sestikin kapitalistisen järjestelmän ku
Entinen sukupuolien eriarvoisuus hä- ton ilman työläis- ja talonpoikais- misten kiduttamista varten jotka tah- kistuneille raunioille niin meidän va
viää kansantalouden edessä ja sa- naisten osanottoa mutta naisten Va- tovat rakentaa hyvinvointia ja elä- paustaisteluaatteemme on kuolematoni
maila täytyy tämän mukana kuolla pautuminen ei myöskään ole mah- ™än todellista iloa ihmiskunnalle SE ELÄÄ se syttyy toisiin se luj
myös kaikkien vanhojen ennakkoluu- doliinen ilman vleistä tvön iäriestfi- maailmassa missä kanuunat ia sota- elämää rohkeutta ia DäättäväisvvitS
lujeu Ja taikauskojen jotKa naista jyä enBimäisen työn tasavallan hy-
painoivat kiusasivat häntä ja runte- vaksl maailmassa
livat niin monta nais-elämää Ylei- Aleksandra Kollontai
nen sukupuolia eroittamaton kutsu
tyonrintamalle kääntää nurin entt
jotka tuntevat vastuunalaisuutta elä- kapitalismin valta on kukistettu Mut
män suurista velvollisuuksista yhteis- ta se joka uskaltaa paremmalle tu-
hyvän eduksi maailmassa missä luon- levaisuudelle elää se myös uskaltl
sen totutun elämän kuvan sukupuo
lien keskinäiset suhteet Ei ole ole
massa enää naisen riippuvaisuutta
enempää herra-kapitaalista kuin
ruokkija-miehestä On vain olemas
sa yksi isäntä joka yhtäläisesti ou
työväenluokan etujen nimessä kaik
kien tunnustettava sekä työmiehen
neiksi työkaluiksi ja silloiksi kuohu
vien jokien ja koskien ylitse maail
massa missä rakkaus ja totuus luo
vat yhteisymmärryksen harmonian hy
vän tahdon tuhansilla sopusoinnun
sävelillä maailmassa mistä hirttola
vat on maahan luhistettu ja työ saa
punaset kukat Setä vankilassa olevat 'odeliien korvauksen ilman ettei sitä
toverit Europan työläisten suuret vap- kukaan laiskuri itselleen voi riistää
pujuhlat Venäjän työläisten voiton- maailmassa mistä on poistettu tau
juhlat y m oli yhdistänyt hänet nyt äit lihasta ja verestä sekä ajatus ja
laivat on rakennettu maanviljelysko- toisissa jotka jäävät elämään f
Taas me olimme iloisia Sanoma
toman iloisia Elimmehän me jo
Vapunpäivän aamu
(Jatkua cnslmllsefta jtvulta?
remmassa maailmassakin Olihan tui
ta todellista syytä ollakin iloisia
"Nytkö Setä jo lähtee?" -"Niin
lähtee"
että työläisnaisen tämä isäntä on — - "iihen 8amaan tunteeseen mitä minä
työn neuvostotasavalta
Taistelussa rappeutumista vastaan
näyttelee naisen saattaminen työvel
vollisuuden alaiseksi suurta osaa sil
lä tämä toimenpide lisää kerralla ta
savallan työtätekevän kantaväestön
rivejä Siksi työläisnaisten osastois
sa vastuunalaisena esiintyykin kysy
mys keskittää päähuomio lähitulevai
suudessa koko Neuvosto-Venäjän
nais-asutuksen kiinnittäminen työn
rintamalle Naisosastojen tehtävänä
on lähettää edustajansa paikallisiii
työkomiteoihin agiteerata työvelvol
lisuuden puolesta selvittää sen mor-'
kitystä taistelussa rappiota nälkää
ja puutetta vastaan samaten työvel-
jo elin aamulla
Sitten me puhuttiin paljon siitä
kuinka paljon on tovereitamme jou
tunut uhraamaan elämänsä työväen
luokan vapaustaistelun hyväksi jo
menneinä vuosina Muistelin kohtia
sieltä ja täältä Venäjänkin työläis
ten suurista uhrauksista jotka
joutuneet kuolemaan Siperiassa k
juuteen jotka on telotettu Venäjän
vankiloissa ja joita on hakattu kito-
liaaksi Muistelin Suomen toverien
kauheita kärsimyksiä ja suuria uh
rauksia Muistelin niitä tovereita jot
ka tässä maassa ovat saaneet toimin
tansa hengellään maksaa ja muiste
lin niitä tovereita jotka ovat juuri
JOS OLETTE KIPF
Pyytäkää VAPAA f- I
LÄÄKEKIRJA — No D f
Sllnll on yli 25 miesten Ja unisten tautia 1
itt-U mJ!l_ djui E J
tunnekin puhdistunut maailmassa
missä lapset ovat terveitä kauniita ia tettynU Kuin myöskin täydellinen luetteloi
i i malalsista kotllääkkelstä Mistä iokalneu
iloisia niinkuin puntoiset kukat ke- it„e valita sopivan läilkkoen taudilleen sai]
väisen auringon valon pa steessa l' T
7 Lääkkeet eivät ole patentttlääkkeltä vaan
maailmassa missä ei ole kateutta vi- suomalaisia valmisteita joita Suomessa i
i i käytetty monia kymmeniä vuosia
haa ja mustasukkaisuuden myrkkyä Tiimiin kirjan saatto vapaasti Ja pitllimi
ihmisten sieluja polttamassa ja elä- "" J"!-™ suomalaisessa kodissa sillit
UeM kmk tarvitsette varokaa humt
mää katkeroittamaasa maailmassa lääkkeitä ja humbunki-tobtorelta
— Llaneirin Anteekkl nn innvln-l
taipaleen taivallettua voi nukkua van-
—Suom Apteekkiliike Xhdysvallolssa
P A LIONELL CO Superfor
VOllisuilden osa naisen orjuutuksesta viimeisinä päivinä joutuneet Venäjällä
verellään ostamaan pisara pisaralta
vapautta kansalleen taistelussa valko
hurttalahtareita vastaan '
Sitten kysyin nuorelta sairaalta to
veriltani voisimmeko me kaikkemme
antaa luokkamme vapaustaistelun hy
väksi nyt uudenajan aamun sarastais
sa kun veljemme ja siskomme ovat
antautuneet kokonaan meidän puo
lestamme silloin kun vielä oli heidän
ympärillään kaikki niin' pimeää ja
synkkää ettei nähnyt toivojen taivaal
la edes aamun ensimäisiä säteitä
"Voimme Setä Meidän täytyy
voida 1"
Tunsin että hän ymmärsi että
meilläkin oli elämässämme kauniin
hetki mitä olemme koskaan tunte
neet vain sen tähden että se oli luok
kasolidarisuudesta syntynyttä ja sille
mikä elämän todella luo sen arvoi
seksi että tuntee jotain elämisen ar
voista olevan sen puolesta myös tun
tee voivansa taistella vaikka sitten
siinä taistelussa pitäisi maksaa hen
gellään hinnan niin se ei saa yhtään
peloittaa
"Voimme Setä Meidän täytyy
voida" kaikui korvissani voimalta
joka ei ollut hänen kuiskaavan ää
nenpä voimasta vaan oli se miljoo
nien työläistoveriemme yhteinen huu
to minkä maailman luokkatTetoiset
työläiset taas tänä päivänä uudistivat
entistä suurempina joukkoina Tie
toisina siitä että vaikkakin vielä eilen
oli monen työläisen ajatukset kapita
lismin kylmissä jäisissä kahleissa- niin
jo tänään solidarisuuden aurinko su-
vapauttamisessa naisen työvoiman
oikein käyttämisen merkitystä oi
painostettava ja kaikella tavalla on
avustettava taistelussa keinottelua
laiskuutta työkarkulaisuutta vastaan
Tervohtlen työvelvollisuutta talou
dellisen uudestirakennustyön aseena
ja vapauttamiskeinona orjuudesta
naisosastot eivät saa laskea näköpii
ristään sitä seikkaa että nainen ei
ole vain työvoima kansantaloudessa
vaan myöskin äiti tulevaisuuden elä
mään auttaja Siksi meidän puolu
eemme ja erittäinkin naisosastomme
ovat velvolliset pitämään huolta
siitä että naisten työsuojeluBtoi
menpiteet jotka on laatinut korkein
Työkomitea otettaisiin koko mitassa
käytäntöön että työn johtoon ja
kontrolliin ottaisi osaa mahdollisim
man paljon työläisnaisia että nais
osastojen edustajien työkomiteoissi
tarkastaisivat jotta naistyö tulisi tar
koituksenmukaisesti käytettyä Kork
Työkomitean päätöksen (asetus työ
velvollisuudesta) mukaan naisen tu
lovaisuuden terveen työläisen kas
vattajana ei tarvitse alistua työvel
vollisuusmääräyksiin 8 viikkoa en
nen ja jälkeen synnytyksen Työvel
vollisuudesta vapautuvat naiset joi!
la on luonaan alle 8 vuotias lapsi el
lei ole olemassa henkilöä joka pitäi
si silmällä t s hoitaa lasta talouden
hoitajat perheenemännät joiden ta
louteen kuuluu 5 henkilöä ja henkilöt
Jotka huolehtivat vaikeista sairaista
tahi perheenjäsenistä jotka eivät tu
le toimeen omin avuin K K yh
teydessä toimiva naisjaosto tarjoo
puolestaan kork Työkomitealle mah- Utti näitä jäisiä kahleita ja he tunsi
dollisuuden määräperäiscstl käyttää vat uuden elämän väreilyn sielussaan
! li h
'"'''VMtf'' !"ltlllliiMf'ii'Hiiiiiiiiuiiitiiiiitiiiiifi iiiiiiii m itiiikii_iiiitiiiiiiiiiiiTi' i
I nniiiiiiiiiiiii™ „ ii
t j
Tässä näette Humoristisen Laulukirjan kansilehdeni
kuvan johtajana kuorossa on laihasäärinen huonosti!
ruokittu kissa ja koska enin osa laulukuoron jäsenistä''
on samoin huonosti ruokittu niin voivat kaikki "Seku-I
likuoroon" yhtyvät olla johtajansa tasolla ei yksistään p
laihuuteen mutta myös äänen kimakkuuteen ja sär-k
kevyyteen verrattuna — "Sekulikuoron" Humoris--tisen
Laulukirjan hinta on 75c ja tilattava osotteella : n
TOVERI
Box 99
Astoria Ore