Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, October 19, 1920, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Tiistaina Lokakuun 19 p — Tuesday October I9th No 42
oitaijakai Aino Lindström ja Emil lapsia luonnon helmaan missä vaan huutokaupalla myytäeasä aievoinen rätty kolehti joka tul( Neuvosto-Ve-Laakso
heillä on siihen tilaisuus Saadak- aumma _ - näjän lääkeavustukseen tuotti pari-
Jäaenmakaun auuruuden mäuräämi- seen hetken viettää aikaansa' vapaas- 'Räätälien lakon takia on paikka- sataa dollaria
nen jätettiin 'seuraavaan kokoukseen sa luonnossa ja unohtaa hetkeksi kunnalta poistunut tilapäiseati useita Lauantaina t k 10 p esitti näytel
koeka oltiin varmoja että ailloin liit- arkipäiväisyys joka painajaisen ta- tovereita Niinpä myöskin näytelmä- mäseura näytöskappaleen nimeltä
tyy vielä paljon uusia jäseniä Ko- voin piinaa ja kiusaa työläistä El- seuran tilapäisjohtaja Nyt on kyllä "Työläisen tytär" Yleisöä oli saa
koukset päätettiin pitää kerran vii- lemme itse käy sitä karkottamaan osastomme julistanut paikan avoi- punut runsaasti eikä tuloaan katu
kossa ja alkaa kello puoli 8 Lo- ja riennä sinne missä euämä on mekai toimi tulee olemaan vakitui- nut sillä näytelmä itse on parhaini
puksi valittiin seuraavaan kokoukaeen suurta ja kaunista ja Ilma puhdas nen Mutta ei aiitä johtajan poissn- P'a mitä pitkään aikaan on täällä
puhujaksi Bertha Laitala Vieno Raa- — hengittääksemme olosta meidän huvitilaisuutemme kiir- nähty Samoin onnistui esityskin hy-
tikainen ja Sävele Syrjälä Niin mutta nythän onkin taas „ 8iHä näytelmäaeura on valinnut 3 vln paitsi päällikkö Andersonin här-
"Sylvi" Minna Canthin kuuluisa syksy ja syksyinen luonto ei hou- tunnettua näyttelijää joiden tehtävä käpäisyys nostatti katsojan aivan
murhenäytelmä esitettiin lokakuun 2 kuttele meitä helmaansa Pitäisikö on huolehtia näytelmien johdosta Nä- raivoon jota vastoin tuntui hyvälle
p:n iltana Saiman näyttämöltä täy- meidän sitten hiipiä loukkoihimme ma henkilöt ovat jo asettaneet näyt- tutustua nerokkaaseen ja oikeuden
delle huoneelle Useamman kataojan yksinäisyyteen värjöttämään? Ei! tämölle' 2 pienempää kappaletta hy- tuntoiseen lakimies Wick'in Auree
silmiatä vierähtelevät kyyneleet tul- Tuhat kertaa ei! Ihminen ken lie- väl!ä menestyksellä ja suuria koko il- Iia Hartman kuvasi naista joka sit
kitaivat näytelmän vaikutuksen ' netkin sinulla on aina tarjolla jotain ]an kappaleita on tulossa Seuratkaa keällä tahdonlujuudellaan sai ihmei
Suuri kukkakimppu mikä näytän- suurta tehtävää joka vaatii jokaista vaarl ilmoituksia' kyllä ne tilaisuudet tä aikaan sellainen on oikea tyii
nön loputtua kataombsta Nänni Har- ulos loukoista sillä ne kuuluu toi- anaaitaevat teidän kaikkien kanna- väen tytär Kertakaikkiaan niiytel
julle vietiin toteai aen että hän oli senlaisille olijoille Ota paikkasi sii- tusta — Svea - män iu°ni el poikkea vähääkään t-
"Sylvinä' "onnistunut llen armeiiaan' Joka taistelee leipää tuudesta senkaltaisia esityksiä sio-
Paikkakunnaltamme muutti pois o- nälkäisille ja' oikeutta sorretuille VVAUKEGAN ILL " täisi meillä olla 'enempi
aaatomme jäaen Saimi Laurila Pai- J että joskus saapuisi köyhälistön - ' ' ' " Lokak- 2 P- saaPu Waukeganlin
jon kadotti hänessä näyttämömme ja kevät Josta kaikki ihmiset saisivat Syksy on ollut täällä mitä kaunein Puhumaan Kate 0'Hare
olisimmepa toivoneet edelleenkin eaa- nauttia eiRä vain harvat C H ja parhain Sadetta on ollut tuskin Lokak 30 p tulevat Chicagon tove-
vamme kuulla hänen kauniita laulu- ~ - nimeksikään ja ilmat ovat vielä nyt- rit tänne näyttelemään tuon paljon
eaitykaiään iltama- ja ohjelmakokoua- CLEVELAND OHIO V kin lämpöisempiä kuin kesä- ja hei- suosiota saaneen näytöksen "Kosi-
tilaiauukaiaaa Toivomme kuitenkin Osastomme talon kauppa on lo- näkuussa Riittäisi vain pitemmän W" Silloin varmaankin on haali
menestystä hänelle sielläkin misaä pulliaeati päätetty ja saamme viettää Päälle niin pääsisivät ihmiset vä- taasen ääriään myöten täynnä sillä
hän kulloinkin viivähtänee Vilpitön suuret avajaisjuhlat joulukuun alku- hemmällä kolin ostolla vNiillä onkin chicagolaiset ovat tunnettu hyvistä
toveruustunne tervehtää ainua jos jos- päivinä Luultavasti ne tulevat ole- taa tänä syksynä enempi kuin kos- lelulahjoistaan ja näytöksessä en
ku taa kyläämme kotiudut maan 4 ja 5 päivä joulukuuta Täs- kaan ennen paljon lauluja - Alma M
Taisipa tällä kertaa sanottava Iop tä asiasta on kyllä päivälehdiasä niin Ompeluseura on taasen aloittanut ~ '
pua Siia toiataiaekai paljon selvitetty että Toverittaren ah- toimintansa lyhyen kesäloman jäi- VANCOUVER B C
Ida Salo tailla palstoilla en katso tarpeelliseksi keen- Iltiimia on jo pidetty ja joulu- Eipä ole vancouverilaiset usein
pifJmmälti 'selostaa Muutaman sa- kuussa on Päätetty pitää oikein mun- muistaneet Toverittaren lukljakun-
W1BBFN ftmn nan tahdon nyt lauaua kun tuo kau- keat jäiset jossa on vara valita taa paikkakuntakirjeillä kun näyt-
vvahren OHIO mielensä mukaista mutta niistä pu- tää vierivän vuosiakin ettei näy ri-
Ihannefllton lapsilla oli iltama 12 Toivottavasti t koetamme sen ko hutaan tarkemmin tuonnempana Toi- viäkään Toverittaren- palstoilla tältä
p syyskuuta jossa lapset suorittivat „ „ „„„„„„ vottavaa olisi että naiset suurilukui- kulmalta iMutta nyt ei enään sovi
nitai uin seinien sisaua unoncaa persoona- -
ohjelman Ensiksi lasten orkesteri rdat muu( feaIiiiau)!Mt koetam sina saapuisivat ompeluseuran ko- vaieta silla jotain niin harvinaista
soitti muutamia kauniita kappaleita sointua ko[ kouksiin eivätkä kieltäytyisi vastaan- on turossa'' '
jonka jälkeen C Helin muutamin ottamasta käsitöitä Jokaisen osas- Pitkäaikainen lepo on virkistänyt
i j i i i m n ii m iric seinien sisaiia sieiifl KesKustei-
sanoin teki selvaa Ihanneliitto-koulu- ton naisen velvollisuus olisi valmis- täkäläisiä emäntiä niin etta nyt tou-
i ii li Kaamme nyt paivan polttavimmista
jen merkityksesta osastojen yhtey- k „ m ]taistg -a 8itä mjten tu]eVai taa vaikka pienikin työ On sen- lmavat kuin tuskassa Harjotellaan
dessä Lapset suorittivat ohjelmaa y"ymv 818 a Ja " a ml en u eval' tään joukossamme niitäkin iotka uh- näytelmiä leivotaan ja paistetaan
x 8uuden sosialistiyhteiakuntaa voiaim- ' ' l"°"a'
seuraavasti: runon— Laila Kauppi- raavat aikaansa valmistamalla suu- silla kaikilla nayttaa olevan sydämen
i i inu a i „ me parhaiten rakentaa Mutta ennen- i
nen laulua— -Ellen Sorjonen jä Hilda V ritöisiä virkkauksia asiana saada Naisten iltamat mah-
i r ™ kaikkea tehkäämme agitataionityota
Lehto runo — Arvo SomppI vapaa- ° - Kokoukset pidetään aina joka kuu- dollisimman monipuoliset ja sisalto-
uiii ii a i i tt u ii kanaalaistemme keskuudessa etta sai- v i
liikkeitä— Sylvia Helin lauIua—Syi- „ kauden toinen ia neljäs keskiviikko- rikkaat Etta sitten kun sielu on
i- a n- tt u ii i simme Clevelandin kalkki suomalai- J
via Seppelin Urho Seppelinin saes- Ilta Viime kokouksessa perustettiin ravintonsa saanut myös ruumiskin
tH~f - set mukaan tahan suureen luokka- „ c
tämänä lukurengas On tarkoitus aina ko- hyvällä ravinnolla vahvistetaan Sen-
Runo-Laimi Björn kertomus— 818 el uun' ota me kaymme kaPfa" kouksen loputtua lukea jotakin kir- pätähden tahtovatkin emännät Itse
Bernhard ILehto Yhteislaulua läpsii- ll8tju°kkaa vastaan Ja persoona- & va„taan J&- gltten keskus- valmistaa mitä syötäväksi tarjotaan
ta piano-soolo — Laila Kauppinen "idat kun jaavat pos nin sailytam- m& T_ itseagiassa ja henkinen ravinto tilaisuuteän
Leikkejä pikkulapsilla jonka jälkeen me kodin miellyttävänä ja se h°u' hvvä ja'hyodylIlnen alot6) kunpa vaH tulee myös hyvin harkittua sillä näy
otettiin väliaika ja sitten esitettiin kuttelee 81nne tyolaiia suurin jou- salgmme joukot mukaamme mnostlI telmäkappaleen nimi on "Vihtahou
Paul Suorsan kirjoittama näytöskap- om maan asioita pohtimaan sen avulla su" Jka puolestaan on parhaita
pale "Valon tiellä" ' Osastomme unnuntakoulu °" ai" kehlttyisi meistä )tsetietoisia ja a naurupillereitä mitä saatavissa on
Iltamaa voi pitää onnistuneena kanut toimintansa ja jo tata kirjot- sjastamme Jeivlilä olevia naisia Ja sen lisäksi tulee vielä kuvaelmia
siihen katsoen kun koulua ei olo """" ollut toimessa- 2 sunnuntaita Nalsvoimsteuseura harjoitteleo Jotka vuorostaan johtavat katsojan
voitu pitää vasta kuin lyhyen ajar yme aunnuntana esitettiin lapsille tayde„a höyryllä siitä Baf miehetkin ajatuksen elämän räikeään todeli!
kun ei ole ollut huoneustoa ennen- havainto-oppia S S J hankkimien taRsen mtQa alolttaa my03kin saan suuteen Saattavat hänen kiroamaan
kuin oma talo valmistui viime maa- varjokuvien avulla ja se oli lapsille mUsat Blsäharjoitukset He ovat nurinkurista järjestelmää ja herättä
liskuulla jolloin myös perustettiin iotain uutta Kovin heitä nuo esnyk- ky]Iä koko kggan y„äpitäneet urhei vät ajattelemaan mitä olisi tehtävä
Ihanneliitto-koulu osaston yhteyteen' set innostuttivat Lapsia on ollut jogkaan ef iin kiitettavasti kuin että saataisi johto omiin käsiin
Yleisöä iltamassa oli kohtalaisen pai- koulussa ensimäisenä sunnuntaina 30 oUsi o]]ut guotavaa No niin marr3s Sitten esitetään vielä runoja 1a
jon joka mielenkiinnolla seurasi las- mutta jo viime sunnuntainakin tuli li- kuusga tu]ee voimisteIuseurojen tol lauluja jotka taasen puolestaan vi
ten esityksiä jota voi pitää hyvänä saa- Toivottava olisi että kaikki megta olemaan taasen sellaiaet i]ta rittävät tunteenpalon syvälle ihmis
esimerkkinä siitä että vanhemmat vanhemmat lähettäisivät lap- mati nijgtä puhutaan vfeä selt syuämessä Saavat hänen hetkek3i -
antavat arvon lasten kasvatustyölle nsa kouluun oppimaan aosialismin semän_ vIikkoa jäikeenkin päin joka unhoittamaan ne tympäsevän hai
Lasten vanhemmille Jos teillä on aakkosia talossa Tmän k viimeisenä sunnut:- maat arkihuolet jotka nykyajan työ-
kouluijäsä olevia lapsia niin laitta- Osastomme huvitilaisuuksia on joka taina Qn nVOimisteluseuran toimefl iäisen elämän juuria syövät että mo
kaa ne tulemaan kouluun Ihanne- lauantai pidetty kuten ennenkin yllä ta yenetgiaig-et" tanssit Soitto n' näivettyy jo parhaassa ijässä
liitto-koulua pidetään osaston talolla Viimeiset suuret huvit olivat 4 — 5 p tu](Je o]emaan hyvä ja haaH va]a)sl tietämättä itsekään mikä on syynä
joka sunnuntai-aamu kello 10—12 lokakuuta Oman kodin kaluston os- tafm värilyhdyllläj 1oka muuttaa sen että elämä joka pitäisi olla vasta ke
päivällä Ihanneliiton lasten kokouk- toa varten Lauantaina oli yleisöä kuin lhanakgl sadunvaltakunnaksi väimessä näyttää hänestä niin tyh
set kaksi kertaa kuussa kello 1 jp vähänpuoleisesi samoin kuulema oli gopij gieUa sllloln pyörähdellä ar- Jalta ja toivottomalta
joka toinen työ- ja joka toinen oh- sunnuntaina (Sunnuntai-iltana en oi- maanga kanSBa ja iupa on mennä Siis muistakaa toverit ja toverit
jelmakokous joissa lapset suoritta- lut tilaisuudessa itsekään) Lauantai- yanhaksimaaksi sekä täksi maaksi taret' Vancouverissa ja läliiympäria
vat ohjelmaa Voimisteluharjotukset illan ohjelmassa oli puhe tov Purrel- Vaaliagitatsloonia on täälläkin p'- töllä saapua Finnish Society'n Haa
isommille lapsille joka maanantai ja ta joka selosti työläisten asemaa detly vjrtnIä puhetilaisuuksia - on iille 31 päivä lokakuuta (Katsokaa
torstai ilta kello 6—7 pienille lap täällä Amerikassa sota-aikana ja sen jär-jestetty usein suomeksi sekä eng- ilmoitusta tässä lehdessä) Toverilli
sille joka tiistai-ilta kello 6—7 Tä- jälkeen Miten nytkin ennustetaan iamiinkielellä Tämän kuun 9 p oli esti tervehtien — Elli P Mäkinen
mä siksi jos lapset sattuisivat unoh- työttömyys- eli paniikkiaikaa jolloin jääuä Venäjältä tullut Isaac Mc- -
tamaan että vanhemmat muistutta- tuhansia työläisiä kulkee pitkin katu- BlMe hän gelogti Neuvosto-Venäjän Kenelle ei vielä tule Toveritar
vat lapsilleen että saapuvat määrät- ja miten juuri tuolle joukolle silloin oloja sellaigena kuin nän oli ne omm tihtkoOll Sei! heti 1
tyinä aikoina olisi tilaisuus tehdä soaialistista agi- gjimin nähnyt ja koryin kuullut mei- ' "
Syksyjnen tuuli puhaltaa ulkona ja tatsionityötä Siihen juuri on mei- käläisenmielestä oli hänen kertomis- AI PTTT l7mrA
sade pieksää ikkunaruutuja Illan tu'- dän 8UUri oma kotimmekin tarpeen tapansa mainio sattuvaa ja rikasta J)j ULfi 1 1 Li iVilliÄ
Ien hiipii öinen halla ja riistä jKun meillä on oma haali voimme Hanen SUustaan tulvi sanat katkea- Pyytäkää VAPAA r"
luonnon kauneuden Siinä seisoo käskeä työläisiä suurin joukoin sinne mattomina lauseina vapaasti kuin LÄÄKEKIRJA — No 5
äsken vielä niin viheriä-valppainen josaa stten sosialistipuhujat heille se- virran )uoksu vahinko vain etten sn R vii Lr „iton ja nnit™ tmitia arfi
voimakas tammi harmaana alasto- liuävät sosialismia Ja tätä varten vaillinaisella englanninkielen käsityV- tettyiiil Kuin myiisklu tiiydlllnon luettelo sno
nn tin„tnjnn i!!) nno-t +!" m j inaluiHista kotiliiiikkcislii Mistä jokainen voi
mana Heinojen KiiKKain rnngot ta me nyt toimimme juhlat joiden tar- seiiäni päässyt täydellisesti kaikkea itse valita sopivan uuikkeen taumieen samaten
puvat alas ia vähitellen muuttuvat ijtua on saada kokoon rahaa Sillä ymmärtämään Sotavankien oloista "f-i lf k'i:'ttT hi°naL?!u „a +
_ j iiiuiai uimaan ouLtivaiiiviBu uiuisLa Lääkkeet eivät ole patenttilnakkeitil vaan tosi-
mullaksi josta taas kevat-aurinko rahaa tarvitaan nyt kun haalimme on Neuvosto-Venäjällä kertoi McBride suomalaisia valmisteita Joita Suomessa on jo
loihtii esiin uusia kauniita kukkia kttava ja siihen on hankittava pUä heitä kohdellaan hyvin~heil!e ja- "SvlSi mM sen
ja silloin taas koko luomakunta he- uutta kalustoa i ptnnn valistavan kiriallisunttn lriilli olla Jitolsesua suomnlnlsMsa kodissa sillä ette
i i „„„ tun „i_ t- - i „ vaiihtdvaa ku janisuuua Kuiit lplill kmkll allii tarvltsettPi yaro]uM humbunki-
raa talvi-unestaan KiiKKaana voiman- Tulot lauantaina nouar kukilla ia {n omalla kielellään ja heille opetoi ukkeitä jn numbnuu-tohton-ita
kaana Silloin on meillä taas ke- koreilla yli $1007 ja poatikorteilla taan sosialismia kuin pikkulapsille ZsiÄptÄ
vät ja kesä joka houkuttelee ihmis- j08sa 0 onan ko(jin kuvai saatiin kouiuissa — Tässä tilaisuudessa ke- p A_ LIGNELL CO Superlor VVia