Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, October 19, 1920, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    0
Tiistaina- Lokakuun 19 p— Tuesday October I9th
No 42
Se naisten ikä
Siellä oli vaan pieni ryhmä äänes
tyshalulsia Madison avenuen kaupas
sa sisäänklrjoittamassa Itseään Joi
Joku meni siaäänkirjoittajan eteen o
H kaikkien toisten korvat silloin hö
röllään kuullakseen l-ysymyksiä ja
vastauksia Ja varsinkin jos nainen
Binne meni Virkailijat saivat joskus
tarpeekseen nauraa huvittavilla vas
tauksilla Kuinka vanha olette madame? ky
syy sisäänkirjoiltaja katsomatta y
lös "Kolmekymmentä" varovasti vas
tasi nainen Jolla oli jo muutamia
harmaita hiuksia Sisäänkirjoittaja
nosti päätään ja katsahti häneen
"Hyvä on" vastasi hän "otan sa
nanne siitä" Ja ryhmästä kuului su
hinaa Yksinpä uninen poliisikin jo
ka istui mukavasti juurista tehdyllä
tuolilla valmiina pitämään järjestys
tä aukaisi silmänsä hetkeksi ja hy
myili Toisena sisäänkirjoitettavana oli
nainen Hänen hiuksensa olivat val
keat ja käveli kumrassa mutta hä
nen kirkkaat silmänsä jotka näkyi
vät hänen pienen hattunsa alta todis
tivat että hänessä on tarmoa
Kertomus hänen elämästään
"Nimi" kysyi karkeaääninen si
säänkirjoittaja vilkaistuaan naiseen
josta kuuli että hän ei tuntenut hän
tä vaikkakin oli jo 15 v ollut si
säänkirjoittajana siinä osassa kau
punkia "Nancy De Payster" tuli varma
vastaus
"Häh?" murehti hän katsoen ylös
jälleen "Kuinka te tavaatte sen?"
Huolellisesti melkein tuskalla nai
nen tavasi sen hänelle niin että hän
el voisi erehtyä
Naimisissa eli yksinäinen?" kysyi
mies katsoen rauhattomasti
"Leskenä olen ollut nämä 16 v
Mieheni kuoli aivohalvaukseen Olen
72 v vanha ja olen toiminut suffra
gettina sen jälostä kun mieheni kuo
li että perheeni voitaisiin tuntea ää
nestysuurnalla sillä De Paysterlt ai
na äänestivät" ja hän kohautti pää
tänsä ylpeästi
Bisiiänklrioittajan suu joka ihme
tellessä oli auennut napsahti kiinni
"Odottakaapas lady Te menette
liian kiivaasti Sanokaapas se uudel
leen pikaa hyvä"
Ja jokaisen vastauksen loppuun liit
ti nainen pitkän kertomuksen elä
mästään varotuksista huolimatta
"Kuinka kauvan olette asunut vli
meisessä asunnossanne?" kysyi si
säänkirjoittaja "Syyskuun 16 päivästä Muutin
sinne piiloin vaikkakin olin vuokran
nut viimeisen asuntoni 1 päivään
mutta minun täytyi ottaa tämä sillä
talonomistaja sanoi minulle — "
"Het lady lakatkaa Kysyin teil
tä kuinka kauan olette asunut siellä
enkä miksikä"
"Syyskuun "16 p:stä" vastasi hän
"Kysyin kuinka kauan eikä mistä
asti" kärsimättömänä ärjyi sisään
kirjoittaja "Oh hyvä Banokaamme
6 viikkoa"
"Se on ainoastaan 3 viikkoa" sa
noin nainen
"Minä sanoin 6 viikkoa" mies vas
tasi "Älkää häiritkö minua"
'Kuinka saada' heidän ikänsä
"Se on omituista" sanoi sisäänkir
joittaja hymyillen apulaiselleen kun
nainen oli mennyt "Vanhat kyllä
sanovat ikänsä ja kaikki mitä tietä
vät Miehet ja nuoret eivät myös
kään siitä välitä Mutta kun he ovat
28 v:n' ympärillä niin heiltä ei tah
do saada sitä "ulos '
Kolmas nainen Mrs De Pasteryn
mentyä oli siinä vaarallisessa iässä
Hän käveli sisäänkirjoituspaikalln
Vastaili kysymyksiin empimättä mut
ta kuu kysyttiin "kuinka vanha olet
te?" "miksikä — miksikä tulee mi
nun se sanoa?" kysyi nuori nälnen
"Oh ei madam" vastasi sisäänkir
joittaja vinkaten silmää merkitse
västi naisen huomaamatta "Jos te
ette sano ikäänne minulle voin minä
sen jotakuinkin arvata joka kyllä
käy 35!" pamahti miehen suusta ja
hänen apulaisensa kumartuivat len
tävien kyniensä yli
"Miksi minä en ole sellaisen nä
köinen" purki ulos nainen "Olen
27"
"Kiitoksia madam minä arvelin
että te tulette sen sanomaan" sanoi
mies ja jatkoi kysymyksiään jol!n
aikaa huoneessa olijat saivat taas
nauraa ja se väsynyt poliisi rukka
siirtyi tarpeeksi kauas istuimeltaan
nähdäkseen jos elämöiminen siellä
johtui räjähdyksestä siinä lattialla
tai toisesta räjähdyksestä Wall ka
dulla Ja sitten hän vaipui takasin
nukkumaan
ta pasunoikaa ne muidenkin kuulta- Uin Onpa tiilillä siksi hintaa että
vaksi ' sietää olla vaikka ainainen kesä ettei
Mikä on sen katkerampaa luokk aina tarvitseisi säästää ja värjötellä
tietoisen työläisen ajatella kuin se Osuuskaupastamme on muodostu
että tietää mailmassa olevan rikkaut- nut oikea painajainen varsinkin kau
la ja kaikkia elämäntarpeita yllin punkimme suomalaisille ykaityiskaup
kyllin mutta niistä täytyy osattomak- piaille Tuon tuostakin haluavat
si jäädä kuulla markkinahintoja osuuskaupas-
Suurin osa työläisiä ei ymmärrä ta ja mikä juuri jutussa pahinta kun
vaatia elämisen mahdollisuuksia itsel- kuulevat harmikseen että osuuskau-
leen vaan tyytyvät kuihtumaan ja pässa on hinnat (heidän mielestään)
kuolemaan tavsravarastojen ääreen — halvemmat tukkuhintoja Kyllä me
samojen tuotteiden ääreen joita he ymmärrämme mitä meidän tarvitsee-
itse työllään valmistavat kin eikö niin? Kohtuus ennen kaik-
Vallassa olevan luokan taholla oi- kea Osuuskauppamme kuulemma
laan valmiit käyttämään kaikkia kei- menee - rataansa eteenpäin huimaa
noja että työläiset pysyisivät tietä- vauhtia Me akkaväki jotka olemme
mättäminä Usea työläisnainen vie- osuuskaupan armeijaa huudamme:
lä meidän päivinämme uskoo olevan- "lykkyä tykö!"
LmuUn in rukoilemaan Kuulemma niitä tulevia syysmyy-
jäisiä on ruvettu jo oikein aika kie
tnnhimmnnn Kas niitä tässä
ahkeroimaan ja vaikenemaan Us-
I _ WA nirrnmnt 1H ktlllliai-
KOO eno nuiu iUU
sempi hän on riistäjäluokalle sitä pa- j0 varrotaankin
_ _n-
rempi nanen on oua
Työiäissiskotl Tuokaa mielipitei
tänne julkisuuteen ainakin vähän ker
ralla Sanotaan että hyvä antaa vä
hästäänkin mutta paha ei anna pal
jostaankaan — Ennenkaikkea toivo
kaamme että silmämme näkisivät sen
ajan että tuotanto liikevoittoa varten
lakkaa ja tuotanto ihmisten käyttöä
varten astuu sijalle
Syksyinen tervehdys
Lizzie Laakso f
A— o W— n
F1TCHBURG MASS
ISHPEMING MICH
Osasto Saiman -työkokouksessa lo
kakuun 3 p ensiksi vnlittiin eri toi
mikuntiin uusia jäseniä eronneiden ti
lalle seuraavasti:
'Asetettiin' alueen edustajakokouk
seen ehdokkaiksi kolmannesta vaali
piiristä seuraavat 9 henkilöä (joista
valitaan 6) : I Rustari F J Syrjälä
J Välimäki V Nurmi A Karppinen
O Saari L Moilanen V Annala A
E Usenius
lohtokunta ehdotti että Saiman
Farmilta
ttmtttastnttmaraffltttntmmuantntt::
Sanotaan: liittovaltion kuritushuo
neessa Albertassa Jokainen käsit
tää että sen pitäisi olla: Atlantassa
un näitä tällaisia "pukkeja" il
maantuu kirjotuksllu niin voitte a
jatella että Astoriassa on hirveästi
taas satanut ja toimittajaa nukut
tanut kovasti Painovirhepaholaisen
niskaan emme tietenkään kaikkia
syntejä aina heitä vaikka se näi
hin saakka on ollutkin tapana
+
Ei viime viikkoinen pakina men
nyt hukkaan Jo alkoi tulla avus
tusta ja vieläpä arvokasta avustusta
Toverittarelle Feelix Hyrske on
englanninkielestä mukaillen suomen
tanut ktmniin kaksiosaisen lasten
näytelmät "KOSKA ITKU VAIKE
NEE" Tämä näytelmä on kerras
saan mainto esittää IhanneIiittolai-3-ten
lltamissi etenkin Joulun tienois
sa Näytelrtä julaistaan TOVERIT
TARESSA jo jlunumerolssa Se on
niin pitkä etiä sitä ei voinut lait
taa Lasten Joiluun Jo ainoastaan
tämän arvokkaan näytelmän vuoksi
kannattaa uudistaa Toverittaren ti
lauksen tai tiata Toverittaren jos
ei sitä ennestiiän tule
Tuokaa ajatuksenne julki Toverit
taren palstoilla Tehkää parhaanne
Toverittaren levitstyössä
Siinä toivossa patinani lopetan
H M
Terve taas työläissiskot kaikkiallal
Taiston tulta toivotan rintoihin ja kes
tävää tuulta purjeisiin luokkamme
voittoon' viemiseksi
Toivon että te jotka pystytte tuo
maan julkisuuteen henkisiä tuottei
tanne tekisitte suuren palveluTcsen
lehden lukijakunnalle kun usein" lä
hettäisitte lehteemme kynänne tuot
teita Varsinkin Peter Kähkösen ja
Jenny Trastin kirjoituksia soisin ole
van vaikka joka viikko samoin Klau
die Silvakin ja Eva R Miksi ei
Eva R lähesty Toveritarta enää niin
usein kuin ennen) Toivon että vie
lä näkisin hänen kirjoituksiaan To
verittaressa v
Minä olen vain synkän syksyn lap
si ja syksyiseltä vain elämä silmiini
näyttää
Lehdet kellastuvat puissa ja vari
sevat alas ennustaen kylmän talven
tuloa
Täällä Newberryssä esitettiin näy
töskappale nimeltä "Kansan tuomio"
Kappale oli sanan täydessä merki
tyksessä katsomisen arvoinen Se oli
arvokkaimpia kappaleita ja hyvin mu
kaansa tempaava
Niin muistakaa toverittaret meillä
ei ole vielä täysi päivä Se on vasta
aamun sarastusta Meillä on edes
sämme vielä katkeria taisteluja mon
ta raskasta koettelemusta saavat mail
man työläiset kärsiä ja kestää en
nenkuin he saavuttavat vapautenBa
Hankkikaamme tietoja itsellemme
Sitä mukaa kuin jaksamme niitä koo-
Kun tuon metelin nyt kuulee vaik-
i
ka olisi kuinka paksut Korvat Kun lohtoKunra
osastomme naisväki oikein pauhaa huostassa oleva erä milioonanmarkan
i i : i i-L-L-t!:::: nvt leurssin e-
niistä kaksipäiväisistä KarKausvuua- r„nasta ncicim —
juhlistaan Oikein jo ällistyin kun "ina ollessa Suomeen -Työväen
puhuvat niin suuresti että minäkin Säästöpankkiin Samalla ehdotettiin
laiska ämmän-käpä otin kun olinkin johtokunnan enemmistön mielipiteenä
ruostuneen kynäräyskäni ja ajattelin ettg VBrat sijoitetaan edellämainittuun
että kai tuolla vielä niin paljon voi pHnl(kiin" Saiman nimeen siksi kun
raapiä että saavat muutkin tuosta enuaiakokous on pidetty ja siellä
tietää mitä ne oikein jylläävät Va- pSSt3a tehty miljoonanmarkan raha-
kuutin itselleni että isommissakin ky- ton B„hteen Johtokunnan vänernmia-
lissä käydessäni ja ollessani en ole H „„!„„ määriteltäväksi varsin lopul-
tavannut niin suurta meteliä hieno- „„ käytön heti Asiasta lausuttiin
lm„itn keskuudesta Mutta' jos mPtinifeitä puoleen ja toiseen Uo-
pysyisivätkin omissa helmoissaan — pu„i ratWaiitiin äänestyksellä josta
vaan eikös mitä! Pääsivät tässä ke-
väällä niin suuriin luuloihin niistä
naisten tansseista että päättivät taas
kin' ottaa miesten oikeudet niissä tans
seissa mitkä pidetään 30 p:n illalla
Oikein säälittää miten ne miehet jak
savat hypellä niin paljon kun sitä
vientiä on sillä naiset kun pääsevät
miesten tilalle ainoastaan karkaus-
- in ivan looulla niin uskel-
lan ennustaa että kyllä väsyvät mie
het elleivät vaan varustaudu eli "tree
naa" itseänsä tätä tarkoitusta varten
31 p:nä eli varsinaisena juhlapäi
vänä se vasta ylellisyys rehentelee
niin sielulle kuin myös ruumiille —
No voi nyt kauhistus minä en nyt
enää muista tuskin puoltakaan mitä
siellä silloin Aliset pelaavat Aipakin
nnnn mitä muistan Yh-
Iiiuia oi ---
den suusta kuului "näytöskappale ai
van selvään sitte sieltä joukosta kuu-
tulos oli seuraava: jonio- --
mistön ehdotuksen puolesta 3Z ääntä
j„ vastaan 18 Johtokunta valtuutat
tin lähettämään rahat tilanteen edul
Itsenä ollessa
Toverin avustuskyymys siirrettiin
johtokunnalle harkittavaksi löytyisi
kö juuri nyt varoja siihen tarkoituk
seen Kokouksen mielipide oli kui
tenkin se että voitavamme tulemme'
tekemään asian suhteen
Suomesta oli taa saapunut Viita
saaren Löytnnän Työväenyhdistykset
tä 5 keräyslistaa talon velan lyhen
tämisen hyväksi Arveltiin että tuon
luontoisia listoja alkaa ehkä hyvinkin
usein tästedes 'saapua ja päätettiin
että osasto ottaa ne huomioon vain
siinä tapauksessa jo on saatavana
vapaaehtoisia kerääjiä jotka suostu
vat ottamaan listat tilittääkseen ker
vrt Saiman välityksellä —
lui mölyä: kvartettolaulua soololau- Tuon pägt„ken perusteella jaivat nyi
Iua mölykööri kuvaelma soittoa pu- aapune!t Hxat tov H Purasen huos-
heita juhlarunoja kilpailua pojille ja ta(jn
ukoille silakasta ja kalkkunasta Voi Agitatsionitoimikunta on järjestänyt
kun pelkään jo etten vaan joutuisi että jokaisen osaston jäsenen
siihen silakkapöytään niinkuin tässä on BflaIlaan jaettava vaaliagtationi-
i Useimmin ne pojat La Määrävs tenaaan j™
syövät tyttöjensä kanssa ne parhaat
palat ja "Iin 1 toae"a
unohtaa että samana iltana pääsee
joku mies lämpimään takkiin ja joku
nainen lämpimään huiviin Ketä on
ni silloin kohtelee sitä voi" koettaa
ostamalla lippuja tähän onnen koi
tokseen
jan perusteella Nyt tuli hen toi
meen jo 21 henkilöä
Uusia jäseniä yhtyi osastoon 8
Syyskuun 29 p oli englanninkieli
sen jiuoriso-osaston perustava kokous
Raivaajan talolla Saiman agitatsio
nikomitean jäsen H Puranen avasi
kokouksen ja lyhyessä puheessaan se-
Aivan salaa meiltä akoilta on pu- lost liiton tarkoitusta ja luki Socialst
jahtanut meidän säätyymme Alma WorIdin elokuun numerosta toimima
Niemelä ja ukkojen säätyyn Toivo ohjeita Puheen loputtua valittiin
Hannula osastomme lauluköorin joh- virkailijat liitolle: Puheenjohtajaksi
taja Niin ehkä sitte tulevaisuudes- Toivo Tikkala kirjuriksi Helvi Pu
sa voimme toivoa tulevaksi nuoria lau- hakka rahastonhoitajaksi ja jäsenkir
Iajia tai laulajattaria juriki Vieno Raatikainen Raivaajan
Harvinaisen kauniita syysilmoja on ja Socialist Worldin kirjeenvalhtaiak
tällä ympäristöllä No saahan se kc-i Sävele Syrjälä Socia st Worldlle
sä joskus venyä vähän pitemmäksi-ja muille sosialistisille julkaisuille al-