Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, October 19, 1920, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    4 Tiistaina Lokakuun 19 p— Tuesday October !9th No 42
TOVERITAR ZTZLiSZJl "tTS JTÄ
k tiistai The wtrn Workmen' Pubi Toverittaren levitysosasto Työläisen elämä on ainaista huolta berg 26 v vanlia riitaantui naapi
Society'- kustantaman toverittaren ly jokapäiväisestä toimeentulostaan rlnsa kanssa $3000 menettämisestä
Tilaushinnat Yhdysvaltoihin ' Naitä epäkohtia kun tarkastaa niin ja lähetti vanhimman lapsensa An-
l vuosikerta Iiso Puoli vuotta °oc HVdt USUVOl ei - ole jälellä muuta keinoa kuin nän kouluun jonka jälestä otti kaa-
Canadaan ja Suomeen _ Qta g yleras _ nimittäin tauti — sua
1 vuosikerta 175 Puoli vuotta 105 ' "s taan 1os sattuu ovellesi kolkut- Mrs S elätti perhettään pitmällä
BM „ "J JKÄ ?rS ""a — v se sitten kohte vaatekauppa Kl vuotta- sitten
IL a second-cass maer ]uy käytäntöön sovelluttaa sn niukan kovakouraisesti _ IsTZ ke
1911 at the Post Office at Astona Oregon Sanomalehdissä ja kaikissa ylel- wg v11T1 Amerika vhtvi
under_1h!jV sissävMoi irCi"
TOVERITAR sön Ahtavana m iten pitabl mene- NaVnmSSa OleVieU levat kärsimään ' jos ne käännetään
(THE VVOMAN COMKADE teliä allyataeen kulkutaudeilta englanninkielelle joten he saivat jo
SUBSCRIPTIOM RATES Ohjeet kuuluvat seuraavasti Opettajattarien mvan laulaa New York HallMssa ei-
IN THE UNITED STATES: - "Syö hyvin ravitsevaa ruokaa - kä heitä heitetty ' mädäntyneillä ka-
Ono year $150 - 6 month 90c "Nuku raittiissa hyvin tuuletetun OSeMa nanmlmllla mutta Balvat runsaastl
One y~r jf-TLn 05 raittiissa massa ' Naimisissa olevia' naisia nimite- kättentaputuksia
_ — "Älä sure ja huolehdi mitään" tään virkoihin ja ylennetään New Vangttin Mrs Betty Lee joki
Toimitut: Kauniilta ne kuulostavat nuokin Yorkin kaupungin yleisissä kouluis- puhu( kirkoiaBai teattereissa ja kan-
HELMI MATTSON nfiuvot Mutta mitenkä ne oikein sa aivan samoin kuin naimattomia gankokouksigsa puhVaterI rahaa tyttö-
Bo 99 Attoria Or 8BatalgUn käytäntöön sovitettua opettajia Kouluneuvoston sivulaista jen varten Newarkilll N T
f Ensiksi kun ottaa huomioon on nyttemmin poistettu eräs naineita pitj gaa(Ja $700 000 ja tul!
8PF1 ' sen seikan että kulkutaudit majai-" opettajattaria vastaan tähdätty maa- kin muUa Mrg joutu kjinnI
" levät etupäässä pohjakerrosten jou- räys ja uusissa sivulaissa on seka vekgelin väarentämisestä ja nyt hän-
TOVERITTAREN TILAA JAMÄÄRÄ kossa harvoin ne pysähtyvät parem- naineet että naimattomat opettajat- syytetään "väärällä tavalla rahan
OSOTTAA: piosaisten asunnolle taret asetettu samaan asemaan Ta- nankklmisegta itselleen" sillä tyttö-
Tluqla 152 Jos tarkastamme köyhien työläis- män syksyiset opettejamaaraytaet koUa eJ hanel]a o„ut a1komuskaan
Uudistuksia 47 ten asuntoja suurkaupungeissa niin on toimitettu jo naiden uusien sivu-
perustaa
Puimisen Armeijan jäseniä 1 tekemälläkään raitista puhdasta il- lakien mukaisesti
Punaisen Armeijan jasema x kogkakokose Jo vuonna 1913 julisti valtion ope- Siirtolaisia vanhasta maasta saa-
::Zr:=::zl ™ZZ ! 11 et asuvat on tustoimen komissioneri voimatto- puu New Yorkiin Eilis saarelle 11-
i „„ mvrkytettyä lian ja saastan vallassa maksi määräyksen jonka mukaan o- kemmäs 9000 joka viikko Virkai I-
ERÄMAASSA JA MAILMAL- Korkeitten VUOkrien takia työläi- pettajattaren oli erottava toimestaan Jat eivät tahdo joutaa heitä kovin
" LA ON KAIKKI set ovat pakotettuja etsimään suojaa naimisiin mentyään Nyt on koulu- paljon tutkimaan joten lisää virkaill-
Toverittaren tilauksesta annetun kaikkein köyhlmmästä kaupungin neuvosto laatinut määräyksen jonka jolta otetaan Ellis saarelle (sopisi
toverittaren uu suinkaan mukaan tuo na toisissa oleva opet- Pahka-Jaakonkin nyt yrittää päästä
lahjakirjan Erämaassa ja Mallmalla osasta jossa ei ole Ilma mukaa n gynnytyksen joh oikein "viraIllseksi tutkijaksi") Lal-
™™™?X™Zl!™wma Entäs sitte se ravitseva ruoka! dosta saada jopa kahdenkin vuoden vassa tutkitaan osa sillä Ellis saa
JZLTZ JSLTfZ Sillä taivaskin virkavapauden olosuhteiden mukaan lla - ota k tn: Jotkut
mutta siihen me kyllä tänä syksynä on tullut niin kitsaaksi ettei lähetä Tämä määräys suojelee naimisissa o- amerikalalset" kiroilee kun e laa-
rttÄ zTxr ennen munoin I9rae' 'oäl ~ sirxr-rsssr
rkyäänrmliol" "E uCannukset kun ovat koho voitu ylentää virassaan sen jälkeen olot nuonontuu kun työnhakijoita t
ny y ? ™ J tavW „„t „„ huimaavasti että nälkä' kun hän oli mennyt naimisiin ellei ]ee niin paljon vanhastamaasta Se
SSSS "e 6 SÄ OTtÄÄ e hänen miehensä ollut häntä hylänny tft0o sanoa etta pa ehkä aika
nlstaa ol aksemme kymmenessä tu- voi saada itselleen edes sitä ravin- tahi ollut sairauden tähden kykene- alenemaan Mut a sitähän kapitalis
nistaa ollaKsemme Kyra tomäärää että pysyisi normaalikun- mätön häntä elättämään Sodan a - tn haluavatkin ja eihän he lakeja
hannessa jos jokainen todellinen tomaaraa etta py sy vainnneen opettajain puutteea iaadI itselleen vahingollisiksi Ta-
luokkataistelutoveritar tekee par- nossa On paljon hJ täytyi tätä määräystä rikkoa lonoml8ta3at saavat yhä tehdä rahaa
haansa tilauksien hankkimiseksi leh -t ravintonsa ekatulBta tahde &mMm huonelden kysyjiä on palj0n Jo
de i „ onettajatar haki palkkaa korkeakou- ennestään ja uusia tulee
wATu1" nUl Toverirrenanevtta' "sitten ne kävelymatkat raittiissa lussa Vaikka hän oli ennen nalml- Asukasluku N Y valtiossa viime
Z 2™ me e" kun „™ Saakohan niistä itselleen siin menoaan suorittanut täydelliset se n väenlaskun mukaan on noin 10
lusmää ä on kymmenessä tuhannes- virkistystä kun aamulla aikasin tyh- tutkinnot ja vaikka hänellä oli vaa- 300000
sa mhettää enimmän tilauksia Lah- jälä vatsalla rientää hikipajaan ja dlttu kelpotauu tokeakoulu ope - 06aston
joja jakaessa otetaan suhteellisuus iUalla myöhään laahustaa väsynee ajak J J"™ tayal„aesti pidetään vähän ennen
huomioon paikkakuntien asutusta siV raajansa "kortteeriinsa" niin ei osi va tton kon' joulua siispa käykäämme ahkeras-
mällä pitäen Ketä ovat ne toverit- suinkaan tee mieli enään tehdä kd- oi paatok en k™" 'V U neulomaan sinne käsitöitä että ei
taret jotka näistä arvokkaista lah- velyretkiä _ „0rv?l toinen eikä 'sitä olisi pitä- tarvitsisi hävetä myyjäisten aikana
joista jolta yksityiset toverit jaka- Ja edelleen: älä sure mitään! Ml ja mielivaltainen eika Vi _ - R
vat pääsevät osalliseksi kä kohtalon iva! Milloinka työläisen nyt aataa -— — --
iiiÄ nSmHSiSSim ~nnmmnn ™n™~
" - V T k k hänkin sitä palvelee ' voi' asettaa verttaren jotnunumerossa "pränf Äfc
PAKINA AMlinB WaUn Kelttokrtan Vatta täff nmenSa k0meaSti 1 keämmäM tuulella ollessa uudelleen
1 f 11 1 11 -1 etutilalle - P jo etua lukiessa saa itsekin ihmetellä
Toverittaret muistakaa ottaa Lei- kultäa suuren Kaikissa lehdissä on virheitä mut-
Niin se kävi että Hilda Niemi no-sedän lahjat huomioon ja kilpail „Velkko saa kokoon ta niitä ei kukaan tavallinen lukija
Maynard Mass voitti sen Hovin kaa niistä Innokkaasti ota vakavalta kannalta Jos oikein
muorin lahjoittaman kauniin öljyvä- "VEIKKiO" viime numerossa tekee + ilkeitä virheitä näkee niin voi hy-
rillä maalatun taulun palkkiona in- myös uuaen esityksen naisille Täi- Täällä Astoriassa on satanut vii mähtää että kylläpä ne toimitusmie
nokkaasta työstään Toverittaren hy- ]aisena mailmaa mullistavana aika- me aikoina hirveästi Muuten ei tii- het pöhnäpäissään laskevat lehtiin
väksi Toverin liike puolestaan lal kautena ihmiset ovat tottuneet usein mä ole mitään uutta tällä paikka- vaikka mitä Sillä on se sitten sill
tatti tauluun komean raamin joten pUhUmaan armeijoista ' Eikäpä kunnalla Täällä kauemmin "topan- tetty ja selitetty En tiedä millä
lahja tuli vielä arvokkaammaksi "Veikkokaan" _ näy muulla tavalla neet" tietävät kertoa että Astorias- selityksellä näitä naisten lehden ja
ymmärtävän asiaa edustaa sa sataa kolmetoista kuukautta vuo- naisen toimittaman lehden virheitt
Kuten edellisestä Toverittaren nu- ky]„n jhmiget ovat ]ukl]at korjailevat Edellämainittu
merosta huomaa ei tämä ollut vii- Tama "Veikko" on vanhapoika tottuneet tällaiseen herran- miesten "ekskyysl" ei ainakaan
meinen palkkio mitä annetaan To- Mlta arvelette kun han - nimittäin m perugta tg kal](kien mieegta tässä tapauksessa
verittaren ahkerimmille asiamiehille vanhapoika - pyrkii perustamaan taivaallista' Tuskin viitsivät sovf Niinpä voi niille virheille lo
tänä syksynä vaikka varsinainen le lamearmeijaa vaikkapa vain Tove- s leMttu päänsä yli en- puita jäädä naisellinen tyhmyys
vitysaika onkin jo ohi Toveri Lei rlttaren tllaajamäärän kohottamisek- kaatamana ta itteeksi _ joka arvelu suinkaan
ro yksityisinä lahjoina omatta puo- si Tätä armeijaa han kutsuu PU sanotaan taivaan täy- el ole suotava
lestaan lupaa antaa innokkaimmllle NAiSBKsi ARMEIJAKSI Leikki numer00n tuli virheitä oi-
asiamiehille arvokkaita kirjoja ' Jr- poiSi ei ole asiassa ilkkumisen va- - Aatf)riassa 01- kein lapiokaupalla Se suurelta 0-
ka on lukenut ne teokset tietää 'jo raa Kyllä tähän armeijaan kehtaa t ™ta ken ap p M
etukäteen että lahjat eivät suinkaan kuul Aln vaatimus armeijaan te J tekee jltkuu U pitkäksi Kaikkia
ole vähäpätöisiä - pääsemiseen on se etta hankkii yh- ya kntuksen lam n I korjailla lukija saa
Etenkin kuuluisa teos KURJAT den tilauksen Toverittaren tj on s a utka ~ k Vhyppiä yIi Pari suuri„ta vi
jonka yli mailman tunnettu kirja!- Tavallisesti kaikissa ann n oi n Uisen [ Tagj tu]koon oiUaiatuksi olkoon nii-
Hja Victor Hugo on kirjottanut on annetaan '-iamerakka3I0"'ei K teL hirveää haittaa den alkuperäinen syy kenessä ta-
erittäin arvokas ja mielenkiintoinen urhokkaimmille a nnok kaimmi l e rf e toimttajan pi- hansa
teos Samaa voimme sanoa toises- taistelijoille mutta tässä Veiko 1 Joka men tet a]aku!magga „
takin teoksesta nimeltä KUILU ™™s f vieä omatkin töherryksensä leva lihava lause oli tarkotettu kua-
jonka kirjoittaja on George Cram si hn e taitava poikkeu USPanlpaan kertaan ennenkuin niitä luvaksi: