Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, October 19, 1920, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 42
Tiistaina Lokakuun 19 p — Tuesday October I9th
K O D I N
PIPARKAKKUJA
1 kuppi New Orleansin sokerisiirap-
pia (molasses)
1 kuppi vaalean ruskeaa sokeria
1 Juippi laarilla
Yksi kolmasosa kuppia hapanta maf
toa '
Vähän inkivääriä
1 tepluslkallinen sodaa
2 munaa
Jauhoja tarpeeksi asti
' SIPULISALLAATTI
Kuori ja lelko kiivulhin yksi suu-'f
sipuli Kasta kiehuvassa vedessä
kolmen minuutin ajan ja valuta vesi
pois Levitä sallaatin lehdille ia
sirota päälle hienoksi hakattua vili
reätä pippuria Tarjoa ranskalaisen
soosin kanssa
LOHISALLAATTIA
Yhdestä kannullisesta lohta poista
luut ja nahka ja hak'-aa liha nle
noksi Sekota sekaan hienoksi ha
kattua selleriä mausta suolalla ja
pippurilla ja kaada tämän päälle
mayonnase soosla
0 r f~ "Pehr Olsson ja hänen akkansa" luokan hyväksi Älkäämme koskaan
l_ J joka esitetään tk 16 p Seuraa- luottako toinen toisiimme vaan men-
vaksi kappaleeksi ovat päättäneet ot- nään jokainen omaan itseemme Men-
taa "Työläisen tytär" joka on uu- nään oikein joukolla s s-osaston ta-
rih puoleen Kivutonta synnytystä gimpia työväen näytelmiä lolle 104— 9th Ave Siellä pääte-
lupaavat patenttilaaklieet ovat po- L0kak 30 p on agitatsionikomitea tään mitä meidän on tehtävä jotta
tosta ja on niitä kartettava hommannut vapaan ohjelma-iltaman voisimme kukistaa kapitalismin saa-
Synnytystilalsuuteen on mahdojli- ohjelma tulee-sielä kuulemma ole- daksemme itsellemme paremmat olot
simman asianymmärtävää apua han- maan paragta mitä on täällä saata- Yksilöinä olemme liian heikot mut-
kittava Missä kunnollista lääkäriä vana ta joukkoina voimakkaat Tämän
ei ole saatavissa on kutsuttava lu- sltten osastomme valitsi viiirfe ko- kuun 2 1 p on osaston kokous osas-
vansaanut kätilö Sairaan huoneen kouksessaan komitean joka tulee ton talolla kello kahdeksan illalla
tulee olla kookkaan puhtaan ja vV kartuttamaan sitä järjestön poliit- Olisi toivottava että kaikki osaston
lpisan Synnytyksessä Ja lapsen en- tlsten vankien avustuskassaa Komi- jäsenet tulisivat ja toisivat uusia jä-
simäisessä hoidossa tarvittavat tarvti- te(l on päättänyt pitää markkina- eniä mukanaan Joka unnuntai-ilta
aineet kääreet ym on edeltäkäsin fUaman marraskuun 13 p Naiset on osaston talolla iltamat tulkaapa
käsille varattava plstetäänpäs hyppyset heilumaan nne 0jkei„ UUrella joukolla
Äidin on levättävä vuoteessaan ai- auttaaksemme voimiemme mukaan Tämän kuun 17 p on osaston la
nakin viikko synnytyksen jälkeen tuon iltaman onnistumista muistaen i0a jotakin oikein UUrta Siitä pää
eikä hänen olisi useampaan viikkoon että B6 on tavallaan kalliin aatteem- „mme tietoisuuteen kun kaikki me
tehtävä mitään raskaampaa työtä me eteenpäin viemistä jonka puo- nemme uteliaisuudessa katsomaan
Tämän neuvon laiminlyömisestä joh- ]esta taistelu on vienyt niin paljon Kyg takaan „_ ettg rahanne edestg
tuu useita vakavia naisille omlnai- uhreJa aatte 8ie„g nautintoa Vielä kerran
sia sairauksia Suomalainen pyssyhurtta ja skääp mututani et& tglg lähtien muis
Äidin ruuan tulee olla terveellistä „ on kal harvinainen otus tällä mihin tei(Jgn on mentgva jo8a
ja ravitsevaa ja on hänen nautitta- mantereella mutta ei kuitenkaan tapaatte toiaki„ luokkatovereita Ei
va sitä runsaasti varsinkin jos nan mnlidntnn sillä sellainen otus on
kuten mitä suurimmassa määrässä aiis kertaa täällä nähtävänä Se
kotona istumisella saada työväenasiaa
viedyksi eteenpäin Meidän jokaisen
olisioivottavaa ruokkii lasta imet- olI ilmestynyt tänne eräänä aamu- t„ o„a rlvo„g Gn k Ha niin
tämällä Maitoa on- runsaasti Juo- „„ mutta illalla sai jo määräyksen
tava vaan runsas teen ja kahvin seuraavaan iltaan mennessä korjata
käyttäminen on vaarallista Melkein ukaisen olentonsa poiB täältä En
kaikki voivat imettää lapsensa Jos vie]a tiedä miten täällä tullaan lo
kin että tunnemme olevamme illalla
niin väsyneitä päivän raadannasta
kun raskaalla työllä ansaitsemme lei-
KAALISALLAATTIA
Hakkaa hienoksi pieni vadillinen
pääkaalla Mausta hienoksi jauhfc
tulla peanut tai wallnut pähkinällä"
Kiehuta yhdessä puoli kupillista
etikkaa ja puoli kupillista sokeria ja
anna jäähtyä Vispaa munan kel
' tuainen puolessa kupillisessa kermaa
Nyt sekoita kaikki sekasin kevyesti
!- — pamme mutta meiäan ei auta muis-
rinnoissa ei ole tarpeeksi maitoa puIiisesti suhtautumaan main Utuun vaymy8tamme ainoin kun on
kysymyksessä oma etumme Meidän
täytyy toimia työväenluokan eduksi
niin kauan kun vähänkin veri suonissa
virtaa Jos me aina ajattelemme it-
Äitiys
niin on äidin juotava runsaasti neste- rniklraan Sama otus on täältä
aineita varsinkin maitoa kartettava ajPttu pois noin 12 vuotta sitten
raskasta työtä levättävä ja nukut- siIla tuomiolla ettei pidä tulla enää
tava tarpeeksi oleskeltava Jonkun koskaan tänne takaisin No pian
nllna nlltnllnlflssa kaikkina kauniina ::iJlSn inilralVii nain kehittvv
päivinä vältettävä ummettnmista Ja publllklt ja demokraatit nykyään eBmme vavojamme a väsymys
i- 4 -! kiii„„„h „ _s„ioi tämme niin me tulemme vain yha
imeieiuiva lasia ildiuiunmcBu pltäVat ylla Vaaiiruilimusu yuaaami- t
Totuttaakseen lastaan Ja pysyäk- Iisest tanssien avulla Ja helppoa- vasyneimmi si
seen itse kunnossa on äidin järjes- nan se onkin menemään täkäläiseen
tettävä lapsen jokapäiväinen elämä y)eisöön varsinkin tanssi Ensin pu
säonnölliseksi ruokinta- pesu- nuk- imtaan vähän aikaa hölyn pölyä ja
kuina- ja ulkoilma-ajat Jos lapsi „pUksi tanssitaan pyörryksiin niin
Noin satatuhatta lasta kuolee vuo
sittain Yhdysvalloissa ensimäisellä
ikäkuuka udellaan useimmat sylstil
jotka ailieutuvat äidin hoidosta la
terveydestä ennen lapsen syntymäii
Tuhansien lasten elämä säästyy jos
äidit saavat ennen synnytystä sove
liasta huolenpitoa Tämä on sitä-
kin tärkeämpää kun vuosittain aina
kin 15000 äitiä kuolee tässä maassa
lapsivuoteeseen Ainakin puolet
heistä pelastuisi jos he -rakkauden
ajalla saisivat tarpeellista ja sove
liasta hoitoa
Jokaisen äidin joka odottaa lap
sen syntymistä olisi aikaisin ase
tuttava kunnollisen lääkärin hoitoon
tahi siirryttävä kunnolliseen sairaa
laan Ensimäisten synnyttäjäin oli
si annettava lääkärin tutkia itsensä
normaalisen synnytyksen mahdolli
suuksiin nähden Wassermannln ve
rentutkimusltokeet osottavät että
yksi äiti jokaisesta kymmenestä tar
vitsee perinpohjaista lääkärinhoitoa
syntyvän lapsen terveyden turvaa
mista varten Monen äidin elämä
on pelastunut sillä että ajoissa toi
mitettu veden tutkiminen on osot
tanut äidin sairastavan tauteja jot
ka hoitamattomina olisivat synny
tyksessä koituneet hengenvaarallisik
si Ennen synnyttämistä on äidin kai
kella tavalla hoidettava terveyttään
Hänen on niin paljon kuin mahdol
lista kartettava kaikkia huolia ol
tava raittiissa ilmassa nauttia hy
vää terveellistä ruokaa hankittava
itselleen lepoa ja virkistystä Ulos
tus on toimitettava kerta päivääsi
TTmmettmnista joka useinkin tuot
taa häiriöitä raskauden viimeisinä
kuukausina on koitettava estää etu
päässä ruokajärjestyksellä vaan jos
se ei riitä on jotain lääkärin mää
räämää pehmittävää lääkettä otet
tava Vaatetuksen tulee olla väl
jän Raskauden viimeisinä kuukausina
on vesinyätteitä toimitettava lääkä
rille joka toinen viikko Äkillisiä
tahi itsepintaisia päänkipuja kas
vojen käsien tahi nilkkojen turpoa
mista tahi veristä ulostusta jos il
mestyy on heti käännyttävä Iääkä-
Kapitalismi imee
meistä joka päivä yhä enemmän voi
maa se imee niin kauan kuin meis
sä sitä vähänkin on jälellä Sitten
kun emme enää jaksa raataa niin
lamuinii wiiT""" „
on usein kiirtyinen niin on käännyt-' on kalkki OK vai mitä sinä tuu- Kepaa mmm™ ™ ~~
nMnH„ nuoleen M missään _„„ I P Ii "e vanhoja ja tyohon kykenematto-
uv -- uinnu
tapauksessa ole sille annettava "rau- _
hoittavia siirappeja" eikä muita pa- SEATTLE WASH
tenttllääkkeitä Tervehdy Toverittaren
„M8„m„ nnetaan T'" "j Z Z ZL Kaikki siis koolle ei luoteta toinen
iMccn ~ VOin KirjOltunaia i™- i # l -1 1 „lQon
deille hyviä ohjeita Kyllä maikin toU1 etta varmaan muualla maail- toisiimme vaati kaikki mukaan
tietäisi miten pitäisi olla ja' ottal- mas8a uullaan) että sHs ei mitään Hauskaa syksyä kaikille lukijoHle
sipa lääkärinkin mielellään huoleh- toimita Mutta a8a ei ole sillä ta- toivottaen — lillie Anderson
tisi hyvinvoinnistaan aikanaan jos vana_ Kyllä me täällä toimimme niin- #t __ _
voisi Hyvä on tietää miten tulisi kuin muuailakin yaikka meidän jovk- X K H I A
hoitaa itseänsä sairauden sattuessa komm onkin kovin pieni foverei- J l I iJ l I ' f
Neuvot ei yksinään apua tuo pltäbi toverttaria on muuttanut pois Tiltl( nvt ettei enään unohdu
myös saada tilaisuus näitä hyviä paikkaltunnälui ja toiset ovat yetäy- Säkeniä on yleisesti arvokkuudeltaan
_: )!„ hinniiirflriu uirKDi unnau - " - -—
mm el meillä ole asumoa ™™ =
kä vaatteita Silloin emme enää ky
lukijoille kenB oclcl1 taisteuun' me ol"nme a'
t -i" _si„ hnr vuttomia sortoa vastaan
neuvola noudattaa Jokainen työläis
nainen tietää kokemuksesta miten
vähän voi köyhä äiti huolehtia itses
tään vaikka onkin pakotettu kuo
leman uhalla synnyttämään lapsia
mailmaan Niinpä nämä hyvät neu
vot jäävät niille Joillaon tilaisuus
ottaa ne käytäntöön Köyhälistön
nainen saa kärsiä ja usein antaa
henkensä avun puutteessa
Paremmin pitäisi yhteiskuntaolot
järjestää että kaikilla äidiksi tule
villa naisilla olisi tilaisuus huolehtia
itsestään
:llra:alf s A itinA laatuaan Mielen-
on toiminta hajanasta Mna toivoi- ~ j tietoja Venäjältä Hinta
sin että ne sivuun jääneet toverit ja $200 vuosi
toverittaret rupeaisivat tästä alkaen RAIVAAJA
oikein todenperästä toimimaan oman ROI 4fiA Fitchbur Mm
mtmst
HANNA WYO
Lupasin viime kerralla että ker
ron ensi kerralla ompeluseuran hom
mista ja nythän sitä onkin kerto
milta sekä menneistä että tulevista
touhuista Ompeluseuralla oli myy-jäis-iltama
lokak 2 p jossa myy
tiin keväällä jaetut käsityöt Tuloja
niistä oli yhteensä $8500 -Ravintolasta
oli myös tuloja tuo sievä sum
ma $2800 Siis kiitos töihin aikansa
uhranneille kuin myöskin niille Jot
ka niihin roponne uhraamalla an
noitte ymmärtää että työntekijän
vaivat palkitaan meidän kesken
Ompeluseuralla oli kokous tk 7
p Jossa valittiin uusi käsityökoml
tea joka hommaa käsityöt jaetta
vaksi seuraavaan lokak 21 p pidet
tävään kokoukseen
Seuran kokoukset pidetään joka
toinen torstai ja on kokouksen jat
koksi tanssit 25c sisäänpääsymak
sulla Näytelmäseura harjottelee nyky
ään 3-näytöksistä huvinäytelmää Jjj
KahanläliGftajillo!
Kansalaisillemme maksamme dollareista
KORKEIMMAN HIMAN
Yllämainittua tapaa seuraten me maksamme dollarista
Ml
n
sr
Lähetyskustannukset 25 senttiä pbstiteitse $350 sähköteitse
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta r I
Ainoa asiamiehen me Suomessa vastaa kauttamme Ä lie
tetyistä rahoista
HELANDER & NEKTON
PRIVATE BANKERS
Woolworlh Bldg Room 1104 233 Broadway New Vork Cilv
roamamaummamtttttmmmjmnmtmmm