Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, October 19, 1920, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    2
Tiistaina Lokakuun 19 p — Tuesday October I9th
No 42
Palkkatyöstä vapaa
' seen työhön
(Jatk)
Tässä kohdin voidaan kyllä vält
tää perinnöllisyydellä olevan paljon
puhuva sijansa Sanoa että ne eivät
ole yksinomaan olosuhteet jotka Ih
misistä tekevät neroja ja Jotka ko
hottavat jonkun yksilön yläpuolella
muita Mutta tämä ei pidä palkkaan
sa Perinnäiset taipumukset eivät
ole niin suuria tekijöitä kuin olevat
olot 'jotka muokkaavat Ihmistaimen
hänen taipumustensa mvfllalsesti Jos
ovat suotuisat tahi vastaisesti jos
ovat epäsuotuisat Useat jäävät pyr
kimyksissään puolitiehen koska olot
pakoittavat luopumaan siitä joka n
lisl olkea taipumus Siitä kuinka pal
jon ympäristö ja olevat olot vaikut
tavat sanotaan Georgen kirjassa seu
raavaa: "Me osoitamme ihmistä ja
sanomme hänen olevan tuloksena
Europan tuhatvuotisesta edistyksestä
ja osoitamme toista joka on tulos
Kiinan tuhatvuotisesta liikkumatto
muudesta ja kuitenkin jos joku kau
kaasllaisrotuinen lapsi alaikäisenä
jätettäisiin keskelle Kiinaa yksino
maan kiinalaisen hoitoon niin hän
muuttuisi kokonaan ympäristönsä
mukaiseksi puhuisi samaa kieltä a
jattelisi samoja ajatuksia osottaisi
samaa makua eikä häntä erottaisi
kiinalaisesta muu kuin silmäkulmain
muoto ja ehkä tukan väri Jos lady
Vere de Vere olisi otettu kätkyestään
viety johonkin kurjuuden pesään u
lätettäväksl niin nähdäänpä saisi
ko sadan kreivin veri hänestä muo
dostumaan hienoa ja sivistynyttä
naista
Kun yhteiskunnalliset olot siis
muodostettaisiin kaikkien ihmisten
hyvinvointia tarkoittavalle kannalle
jos hävitettäisiin keinottelu ja kil
pailu rahan ja tavaran omistamises
ta muuttuisivat kaikkien ihmisten
harrastukset alhaisesta ahneudesta
ja oman voiton pyynnöstä korkeam
miksi Työn teho kasvaisi Jokai
nen saisi valita taipumustensa mu
kaista työtä koska työn puute Ja
nälkä ei pakottaisi kuten nyt ryh
tymään useinkin mitä vastenmiell
sempään tehtävään Vieläpä Sellai
seenkin joka vie ihmiseltä ei ainoas
taan ruumiin voimat ennen aikaa
vaan saastuttaa henkisenkin elämän
(kapakoissa työskentely prostitur
sioni y m) Eri luokkien hävittämi
nen puutteenalaisuuden ja sen kam
mon poistaminen lepohetklen ja viih
tyisyyden hankkiminen olisi samaa
kuin veden johtaminen kuivaan erä
maahan Sillä niitä Ihmisiä jotka
tuhlaavat elämänsä rikkauden tavoit
teluun ja niitä ihmisiä jotka sortu
vat -raadannan ja nälän keskellä cl
olisi olemassa Kaikkien näiden jou
kossa on niitä loistavimpia kykyiä
ja mitä parhaimpia luontaisia taipu
muksia mutta olosuhteet tekevät
heistä rikollisia ja sankareita köy
hiä ja rikkaita herroja ja orjia
"Sitä työtä mainitaan Georgen
teoksessa joka parantaa ihmiskun
nan tilaa joka laajentaa tietopiiriä
kartuttaa hengen voimaa rikastuttaa
kirjallisuutta kohottaa ajatusta ei
tehdä toimeentulon saamisen vuok
si Se työ ei ole orjain työtä Joita
vie työhön joko herrainsa piiska tai
eläimen pakko Sitä tekevät ihmi
set jotka ovat siihen ryhtyneet sen
itsensä vuoksi eikä enemmän syötä
vää tai Juotavaa saadakseen eli ko
meammin pukeutuakseen"
Yhteiskunnassa josta köyhyys Ja
ylellisyys on poistettu pääsee työ
vasta oikeaan arvoonsa ja sen suo
rittaminen koituu jokaiselle onneksi
ja hyvinvoinniksi Sitä työtä teh
dään ilolla ja nautinnolla — E A
SAN FRANCISCO CAL
Nyt on taas tämä kesän aika sivu
ja sijaan on astunut talven alku —
syksy Vettä on satanut koko lailla
ja onkin hyvä ainakin näin alussa
että tämä ahdistava pöly el tunkisi
itseään joka paikkaan En myöskään
luule että monikaan Ofi pahoillaan
kesän pois menosta syystä että tä
mä Friscon luonto ainakin tämän ke
sän aikana on hyvin vähissä määrin
tarjonnut todellista kesän suloutta
Akkain Juhlat ovat nyt juhlitut la
onnistuvat koko hyvin väkeä oli haa
lin täydeltä ja kuulin että puhdas
jäännös oli $15000 vaikka ruuasta
jäi melkein puolet Sellaisia juhlia
saisi olla useimmin
Näytelmäseuran johtajaksi omasca
joukostamme valittiin tov H Riss
Hän on innostunut asiaan kun vaan
osaston jäsenet katsovat velvollisuu
dekseen häntä auttaa ja jättää tuo
nykyään vallitseva velttous pois
Laulukööriä tänne on koetettu pe
rustaa vaan ei ole vielä tähän asti
näyttänyt mitään puolta sen kokoon
saatiin Miehiä olisi kyllä mutti
naisia? — Täällä on paljon naisia
niistä ei puutetta läheskään mutta
miten saada heitä haaliin ja toimin
taan se on ollut ja on monen kysy
mys Uskon kyllä että naiset ovat
väsyksissä etenkin ne jotka tekevät
kahdella vuorolla työtä päivän mit
taan ulkona ja kotosalla Mutta
täällä on niitäkin jotka eivät oi)
niin raskaan raadannan alla Ja
täällä on paljon sellaisia jotka elviiv
ole rikkaa ristiin panneet osaston e
teen Mutta kai heidän mielestään
on mallina jo niin valmis että ei ole
muuta huolehdittavaa kuin saada
tuo jokapäiväinen leipä hankittua
On 'totta että hyvin muutamat nai
semme ovat olleet mukana monin
monia vuosia huolimatta siitä etlä
hekin ovat tehneet työtä kahdella
vuorolla ja he näkyvät edelleen jak
savan toimia vaikka luonnollista
kyllä että he eivät voi ehtiä joka
tehtävään mitenkään Mikä saa ai
kaan sen että he jaksavat enempi
kuin muut? Sen Baa aikaan tahto
innostus! Me kaikin voimme toi
mia paljon enemmän jos vaan tah
domme Otetaan esimerkki Suomen
naistovereista he eivät ole niissä
olosuhteissa miehiä huonompia Mik
si me Friscon naiset jätämme it
semme niin paljon miehiä heikom
miksi että joka puolelta kuuluu vaan
miehet on täsmällisiä ne ne saa jo
tain aikaan ei se akkaväki mihin
kään ehdi toimia Uskon että teitä
kiusaa tuollainen kuten minuakin
todella harmittaa Ja siksi vielä ker
ran: Ei alistuta kuulemaan sitä
että me olisimme yhtään askelta a
lempana miehiä vaan jokainen täyt
täkäämme tuo lause: "tasa-arvol-buus"
naiset ja miehet Ja silloin
saamme köörinkin pystyyn
Ensimäinen isompi kappale esitä
tään tämän kuun viimeisenä sunnun
taina nimeltä "Rieskajupakka" seu
ratkaa Toveria Siinä selostetaan
tarkemmin — Naimi B
BUFFALO N Y
Jospa löisi hiukan laiskuutta kor
valle Ja kirjoittaisi jonkun rivin To
verittareen Ohion alueen luennoitsija V Nis
kanen luennoi täällä kolmena iltana
Toveri Niskasen esitys on varmaa Ji
selväpiirteistä Yleisöä oli kovinx vä
hän Ihmiset tietenkin olivat väsyk
sissä niistä osaston haalin avajais
juhlista OsaBton työkokouksessa t k 19 p
sunnuntaikoulu komiteaan valittiin
seuraavat toverit: Kaisu Rinta Sai
mi Veksmark J Kotialho M Rinta
ja A Gröndahl Komitea valitsee
keskuudestaan opettajat ja koulu al
kaa niin pian kun komitea ehtii sen
järjestää Lapset ovat odottaneet
kin koulun alkamista jo kauan ai
kaa Nyt saamme pian kuulla ja nähdä
sen ukkojen Ja tyttöjen juhlan Ko
konainen pitkä vuosi on juhlia odo
tettu mutta niitä ei ole ennen voitu
pitää kun el ole ollut saatavissa so
pivaa huoneustoa jossa olisi voinut
Juhlia niin mielin ' määrin kun o
massa avarassa naalissa Lieneekö
olleet mahdollisesti- toiset syyt sen
Iltaman vllvähtämiseen Mutta sitä
paremmat niistä nyt sitten luulisi
tulevan Ei niistä ole ollut muuta
puhetta paitsi että ne ovat lokaic
23 ja 24 päivä Silloin kaikki naa
puriosastot' muistakaa että Buffalon
tytöt ja ukot Ovat valmistaneet jo
tain katsomisen arvoista Ei saa un
hoittaa pitäkää juhlatilaisuudet mie
lessänne Lauantaina tavataan
L H
ASTORIA ORE
Täällähän sitä on satanut Jo monta
viikkoa peräkkäin ei ole ollut kuin
jokunen poutapäivä välissä Ja w
tahtoo tehdä työläisen synkän elä
män vieläkin synltemmäksi kun ei
aurinko edes sitä valaise Vaan sil
tä huolimatta toverillinen tervehdys
kaikille Toverittaren lukijoille erit
täinkin North Laken ja Ishpemingin
tovereille Michiganissa Annatte kai
anteeksi huolimattomuuteni kun en
kir jottnnut silloin" keväällä - Toverit
tareen kun tulimme tnne vaikka
te pyysitte ja minä lupasin joille
kin yksityisille lähetin kortteja siinä
kaikki Emme myöskään tiedä e
nään mitään sieltä kun ei meille
tule enään Työmiestä Hyrskeeltä
kyllä kuulin että Arvo Usenius on
sairaana joka on hyvin ikävää sillä
hän oli kunnon toveri sekä hyvä
näytelmäseuran johtaja Osuuskaup
pa siellä tietysti menee hyvin eteen
päin Täällä Astoriassa ei ole osuus
kauppaa ollenkaan vaikka täällä on
niin suuri -suomalainen asukasluku
On se kuulemma joskus ollut vaan
on syystä tai toisesta kuolla kup
sahtanut Vaan kyllä se olisi tääl
läkin hyvin tarpeellinen olemassa
Toiminta täällä on koko vilkasta
näytelmäseura esittää näytelmiä mel
kein joka sunnuntai suuria sekä
pieniä ja hyviä jos vähän huonom
piakin sillä ei suinkaan niitä aina
riitä juuri niin täysiarvoisia ja kaik
kia tyydyttäviä Sunnuntaina lokaic
10 p esitti S S Klubin näytelmä
seura Moses Hahlin 4 näytöksisen
näytelmän ''Luokkaviha" melkein
täydelle katsomolle Minä en kyllä
kykene arvostelemaan kappaletla
enempi kuin esittäjiäkään enkä aio"
tehdäkään sitä Mutta ei se tehnyr
ollenkaan toivottua vaikutusta ylei
söön sillä yleisö ei näyttänyt syven
tyvän siihen koko kappaleen aikana
Vaan oli paljon vielä semmoisiakin
jotka nauraa tirskuivat kaikkein
traagillisemmillekin kohtauksille Sn
on hyvin rumaa ja ajattelematonta
etenkin vanhoilta osaston jäseniltä
Jos ei voisikaan syventyä näytel
mään niin voi sille kumminkin an
taa sen arvon että on hiljaa ettei
häiritse semmoisia jotka tahtovat
kappaletta seurata Minun mieles
täni ei tuossa näytelmässä ainakaan
ole yhtään naurettavia kohtauksia
jos hiukankaan tahtoo ajatella niitä
asioita mistä tuon näytelmän aihe
on otettu vaikka se ei aivan niin
täydellisesti olisikaan tuotu esille
Sillä el ole naurettu Suomessakaan
silloin kun niitä näytelmiä on siel
lä todellisuudessa esitetty Eikä vie
läkään naurata niitä joihin ne asiat
koskevat Vaikka luulisi niiden
koskevan ainakin kaikkiin suomalai
HARVINAISEN SUURET NAISTEN
ILTAMAT
-toimeenpanee-
Vancouverin Finnish Societyn Naiset
SUNNUNTAINA LOKAKUUN 31 PÄIVÄ
Vaihtelevalla ohjelmalla — Kolmiosainen huvinäytelmä: "VIHTAHOUSU"
Kaksi kuvaelmaa — Runoja ja Lauluja — HYVÄ RAVINTOLA —
LIPPUJEN HINNAT: MIEHILTÄ 75 SENTTIÄ JA NAISILTA 50 SENTTIÄ
siin sosialistisiin työläisiin Minun
mielestäni muuten on 'Barrikaadeil
la" paras tähän asti ilmestyneiscä
Suomen luokkasotaa kuvaavista näy
telmistä Ihanneliitto on myöskin toiminnas
sa ja siellä käy lapsia paljon Sun
nuntaina tk 17 p heillä on iltama
sa ja siellä käy lapsia paljon Ensi
sunnuntaina heillä on iltamat vaau
en tiedä mitä kaikkea siellä' on' oh
jelmaa Tanssista ei myöskään pi
täisi olla puutetta sillä sitä on kah
desti ja väliin kolmastikin viikossa
Osaston kokouksia pidetään joka
keskiviikko-ilta Jäsenluku kuuluu '
olevan koko suuri (määrää en tio
dä) vaan ei se kokouksissa erittäin
suurelta näytä Olen minäkin koet
tanut roikkua vähän mukana vaan
en ymmärrä miksi en voi ollenkaan
kotiutua Tuntuu vain olo niin no
lolta ja vieraalta Varmaankin "Hs
tiläisyys" vielä vaivaa Vaan ehkä
pä sitä vielä tottuu kun kerkiää
Amanda Toikka
HÄNELLÄ ON OMAT AJATUK
SENSA Kauppias (maalaiselle joka on
pas nyt halpa polkupyörä!
kaupungissa ostoksilla): — Ostakaa-
Maalainen: — Paljonko se mak
saa? 'Kauppias: — 100 markkaa
Maalainen: — Silloin ostan itsel
leni mieluummin lehmän
Kauppias: — Mutta ajatelkaahan
miten ihmiset nauraisivat teille jos
tuliStte kaupunkiin lehmällä ratsas
taen _
Maalainen: — Eiköhän ne sentään
nauraisi vielä enemmän jos näki
sivät minut polkupyörää lypsämässä
AVIOERO-ILMOITUS
Yhteisestä suostumuksesta
olemme päättäneet lopettaa
avioelämämme ja katsomme
olevamme -toisistamme va
paat sen jälkeen kuin tämä
ilmoitus on julkaistu lehdes
sä Anna ja Paul Toivonen
Portland Ore neljäs päi
vä syyskuuta 1920
Ja minä olen samalla oi
keutettu ottamaan tyttönime
ni käytäntöön
Anna Kangas
4ANNAN S S O ompeluseuran kokoukset
piclr-täan jokaisen viikon torstaina kello f
ip p Iluom 1 Kahvia saatavana ioka ko
ouksen loputtua
VVAUKEGANIN III 3 S O viralliset
kokoukset pidetään Joka kuukau
den enslmäisenä ja kolmantena sun
nutitalna alkaen klo 2 ip — Osastoi
"iu'pfjitnjeuran kokoukset ovat joka toi
i"ii torstai alkaen klo 2 J p o
- Kokouksen loputtua
HKHOFENIN S S CUBIN omii-Ius-ur
kok-bntuu joka torstai klo 2 ip- 711 F
Ist St — Tervetuloa
HOQUTAM1N S S O ompeluseuran ko
koukset pidetään osaston talolla Ahjila
a joka torstai kello 2 jp n Osote 315- -'Oth
St Hoquiam Wash
PORTLANDIN S 5 Osaston ompeluseuran
kokoukset pidetään osaston talolla joks
toinen torstai-ilta kello 8 — Osnte: "c
Ylintana ve