Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, October 05, 1920, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 40
TIISTAINA LOKAK 5 P— TUESDAY OCTOBER 5th
KODIN O S A S T O
Oikullinen vatsa
(Physical Culturesta)
Useat ihmiset valittavat vatsansa oi
kullisuutta He ovat orjia tämän oi
kullisen elimensä vaatimuksille He
eivät voi syödä tavallista ruoka-ateriaa
kuten tavalliset ihmiset Heidän
täytyy alistua vatsansa diktaattorival
lan alle
He ovat siinä uskossa että heidän
tilansa on säälittävä mutta siinä he
erehtyvät Heitä tulisi onnitella silla
vatsa joka on oikullinen on tietoinen
tehtävästään Se kyllä voi antaa pal
jon vaivaa ja vastusta mutta se var
tioi terveyttä ja henkeä
Vatsaa voidaan nimittää toiseksi
suojavalliksi en simainen auojusvalH
ollen suu missä ruoka "testataan" sen
avulla miltä se maistuu Mutta ma
ku ei aina ole luotettava opas Jos
kus voi ruoka maistua hyvälle ja
kuitenkin se on sopimatonta ravin
noksi Sellaisessa tapauksessa oikul-
dysvalloissa — uhkaa sangen vaka
vasti ne alhaiset hinnat joita välit
täjät tarjoavat jotka kuitenkin vuo
rostaan kiskovat korkeita hintoja os
tajiltaan" Kertomuksessa kerrotaan edelleen
seikkaperäisesti kuinka suuri omena
sato on tullut ja kuinka suuria hin
toja niistä kiskotaan kuten kertomuk
sen alkuosassa jo annetaan ymmär
tää Tässä on tilanne:
Ihmiset haluavat omenia Omenat
ovat arvokasta ravintoa ne ovat ra
vitsevia ja niiden viljeleminen kysyy
vain vähän kuluja Nyt on saatu
äärettömän suuri omenasato Ome
nia on niin paljon kuin ihmiset suin
kin voivat haluta Ja ihmiset eivät
kuitenkaan saa näitä omenia
On olemassa joku joka astuu
omenien ja niiden ihmisten väliin
ja sanoo:
i katuvaunukyytiä ellei hän sitä
lii
Me tarvitsemme kauroja ja ome
nia ja pukuja ja kyytiä ja muita
tarvikkeita Me emme voi elää ilman
niitä Hän seisoo missä hän voi pe
riä maksua — ja hän ei harjota lii
kettä yksinomaan terveytensä vuoksi
Hän kiskoo voittoa
Se on laillista — ja se on katalaa
Se on kapitalismia ja kapitalismi
on katalaa Kapitalismi sallii -meidän
olla ilman tarvikkeita ellemme mak
sa sitä hintaa jonka sellaiset henki- °
löt kiskovat jotka ovat todellisuu
dessa maantierosvoja
Mutta älkäämme syyttäkö New
Yorkin jälleenmyyjäin yhdistystä jo
ka on pidättänyt omenasadon mark
kinoilta Älkäämme syyttäkö kan
nu ttaj ia ja vaatetehtailijoita ja ih
misiä jotka kiristävät maanviljelijöi
tä
ka
TOMATO CATSUP
Tomaatti catsuppa valmistetaan kyp
sistä tomaateista Tomaatit keitetään
kypsäksi ja sihdataan Jokaista kal
lonaa päälle sekotetaan liemeen ' kaksi
pöytälusikkaa suolaa yksi pippuria
kolme sokeria ja yksi pöytälusikka ai
nappijauhoja ja kaksi punaista pip
puria leikeltynä ja siemenet poistet
tuna vähän kaneetin parkkia ja muu
an kokonainen neilikka Keitä seos
ta noin kaksi tuntia tai niin kauvan
kunnes seos tulee sakeaksi lisää sit
ten Jtaksi kuppia etikkaa ja keitä uu
destaan vähän aikaa Puoli kuppia
valkosta hienonnettua sipulia voi pan
na seokseen sen kiehuessaf Voidaan
säilyttää korkattuna pulloissa
CUCUMBER RELISH
Käytetään kypsiä kurkkuja poiste
taan siemenet ja riivataan kurkut kup-
Me emme voi syyttää heitä koa piin jokaista quarttia kohti mehua
sallimme sen että he meitä riia- pannaan yksi teelusikka suolaa ja an-
jotka
omenia tarvitsevat
tavat Me vaikutamme sen että se netaan seisoa joku tunti Sitten me
kannattaa Me aiheutamme sen et- hu sihdataan ja jokaista quarttia pääl-
"Ei" Hän on liikevoittojen kiskoja tä se tuottaa voittoa Se tuottaa heil- le mehua sekotetaan kolme isoa si
Hän ei lisää mitään omenien kasvat- le voittoja — ja me kiljumme kun pulia hienonnettuna yksi painti val
tamiseen Hän ei lisää mitään ome ae loukkaa meitä kosta etikkaa ja yksi teelusikallinen
Unen vatsa on toisena terveyden suo- nien myyntikelpoisuuteen Hän ei li- Se ei ole mitään muuta kuin ka- neilikkajauhoja ja pippuria sekä puo-
jelushautana Sellainen vatsa ei an- 8ää yhtään mitään — - mutta hän sei- pitalismia sovellutettuna käytäntöön li kuppia sokeria Antaa kiehua noin
na rasittaa itseään liikaa Jos yrität- soo niiden ihmisten välillä joilla on Tämä omenatilanne on kerrattuna puoli tuntia Käytetään catsupan
te pakata sitä heittää se kohta kaik- omenia ja niiden jotka omenia tar- kaikkialla kaikilla aloilla jokaisessa asemasta " ZT
ki ulos Se tietää mitä ja miten pai- vitsevat ja perii maksunsa Ja tämä teollisuudessa — — — — —
jon se voi sulattaa ja kieltäytyy te- maksu on niin suuri kuin hän ha- Kapitalismi on väärää ja turmiollis- PAISTETTUJA CORNIA
kemasta ylityötä Sellaisen vatsan ]uaa periä
hyödyllisyys on aina kyseenalainen
joka ottaa nurkumatta vastaan mitä
hyvänsä sinne syydetään Se ei tee
kunnollisesti tehtäväänsä toisena suo
jushautana Ihminen jolla on tehtävästään huo
limaton vatsa tottuu syömään liian
paljon ja kasvattaa itselleen kuorman
liikaa lihavuutta Hän elää elämän
sä läpi ruumiillisesti ja henkisesti tu-
Ja tässä maksun perimisessä ei ole
mitään ihailtavaa Siinä ei ole mi
tään moraalista ei mitään yritteliäi
syyttä ei mitään joka osottaisi eri
koista kekseliäisyyttä tai kykyä Mut
ta maksunperijä seisoo välissä ja saa
mitä hän haluaa samalla kertaa kun
omenat mätänevät puiden alle ja ih-
i
miset — enimmäkseen lapsia — nau
ta ja epäsiveellistä — ja laillista Yksi kuppi keitettyjä cornia puoli
jaattakaamme kapitalismi epälail- kuppia maitoa ja puoli kuppia l'e£
Itseksi I vänmuruja vähän suolaa kaksi pöy-
Täma on se taistelu jota varten tälusikkaa sulattua voita Aseta voi-
sosialistit ovat järjestyneet!
deltuun kuppiin ja antaa paistua kun
nes on ruskeaa
Ja vaan sentähden et- P"8 tarvitsevat omenia
' ' i - naitu mnlraami
ole ollut kylliksi oi-
eivät aa niitä paitsi maksamalla ne
rosvojen hinnat jotka nämä etuoi
keutetussa asemassa olevat miehet o
vat asettaneet
PAISTETTUA TOMAATTIA JA
CORNIA
Yksi kuppi keitettyä cornia ja yksi
kuppi leikeltyjä raakoja tomaattia
mutta n5'i8 pöytälusikkaa voita neljä pöy
tälusikkaa leivän muruja ja yksi tee
lusikka sokeria mausta suolalla
pippurilla Kaada seos voideltuun
kuppiin ja leivänmuruja ja voita vä-
TÄYTETTYJÄ TOMAATTIA
CORNIA
JA
ennen
1 nbnliiailf ba Bill nlnn
satoa ma IS- JHCMiiiit niio uunaiuainn niayunnnioc
kolme viheriää pippuria tai yksi tee
kehtuneena
tä vatsansa
kullinen
Jos teillä on vatsa joka huolehtii
terveydestänne ja katsoo etuanne aut
tamalla teitä korjaamaan erehdvkii-
änne niin tulisi teidän olla kiitolli- Tämä ei ole yk"noman totta o-
nen Kohdelkaa sellaista vatsa ku- ™eniin nähden Se pitaa paikkansa
ten rakasta ystävää Noudattakaa kaikkiin ihmisten tarpeisiin nähden
sen määräyksiä Se usein antaa teil- Meillä on tänä vuonna äärettömän
Ie hyviä neuvoja ja se on paljon ys- siiuri vuodentulo Koskaan
tavallisempi teitä kohtaan jos annatte ei ole saatu niin suurta
1 1 _:_ 1 "ti 1 — i U Lntirnia — V
_ ir_ rt:in: i:bi: I- t„it„„1in kau- lusikka mustaa pippuria a yksi pamti
ajan ani u i m taiiuin ujnufiincn vai- lecnaa &aAnia j — —
sa joka on saanut levätä nniutaman pungista tulee tieto että meillä on
päivän ottaa halusta vastaan sellais- edessämme nälkävuosi
takin ravintoa jonka se tavallisesti Tuolla on riitävästi ruokaa pelloil
kyllästyneenä hylkää la ja varastoissa Täällä on ihmisiä
Pitäkää huoli vatsastanne ja se jotka tarvitsevat maissia ja leipää ja
vuorostaan pitää huolen teistä ja si- muita maatiloilla kasvatettuja - elin
ten voitte lisätä paljon iloa elämäänne tarpeita Ja meille sanotaan että
i i i_
meitä uhkaa nälkäkuolema koskb
muutamat yritteliäät ihmiset ovat sel
laisessa asemassa jossa heillä on val
ta periä niin suurta veroa kuin he
haluavat kiskoa
Kaupungeissa on vaatetuksia Työ
läiset valmistavat näitä vaatteita
Vaatteiden välittäjät myyvät vaattei
ta niin korkealla hinnalla kuin he
uskaltavat vaatia — ja heidän uska-
on vapisematonta ja _ he
syytteitä
i
te vaatteita INnta on runsaami ay
vät ja ahkerat työläiset ovat niitä
valmistaneet Mutta te ette saa niitä
ellette maksa niitä rosvojen hintoja
kiskotaan Ja te taval-
Yksi kuppi keitettyjä cornia nel
jä isoa tomaattia Kaksi munaa yk
si pöytälusikka voita yksi pöytälu-
'a sikka jauhoja ja pöytälusikka maitoa
Puserra tomaateista mehu ulos ja
sekota munien jauhojen cornien ja
hän päälle antaa paistua uunissa noin mausteden kanssa Täytetään to-
puoli tuntia ' maatinkuoret tällä seoksella ja pais-
TOMATO RELISH telaan uunissa noin kaksikymmentä
Kuori viisitoista kypsää tomaattia minuuttia Voidaan käyttöä salaatin
ja kuusi hapanta omenaa ja viisi kes- asemasta Asetetaan täytetty tomaat-
kikokoista sipulia leikkaa pieniin kap- ti salaattilehden päälle ja tarjotaan
ruokalusikka suolaa mayonnaise soosin kanssa
Kappale kanferttia on hyvä olo-
etikkaa ' Sekoittaa ja antaa hiljal- massa aina saatavissa Sitä voi kayt
leen kiehua noin puoli tuntia Pan- tää kylmettymiseen lääkkeenä Sula
naan kuumana pulloihin ja korkataan tettuna sitä alkoholissa on se mainio
hyvin Voi syödä lihan oisterien tai parannuskeino kurkkuBairauksissa Sil
vihannesten kera lä on hierottava kurkkua päältäpäin
Hyvä tietää
Palanen sokeria ja etikkaa sekotet
tuna "stouvin" musteeseen saattaa sen
tahoisammaksi Se kirkastuttaa mus
teen kauniiksi
Vähän omenista ja
L_ liaisuutensa
fflUIAIUKIfl UMUfMU „ell(ää vvtteitä Te tarvitset-
Kirj William M Feigenbaum
Times-lehdessa ilmotet
päivä sitten että New
New York
tiin muutama
Yorkissa on tullut suuri omenasato joita nnsta
josta pidätetään tieto yleisöltä "Ää- Hsesti nfaksatte
rettoman suuri omenasato sanottiin
otsikossa "josta ei ilmoteta yleisölle"
Kertomus kuului osittain seuraa
vasti :
"Samalla kertaa kun kuluttajat täs
sä kaupungissa (New Yorkissa) edel
leenkin maksavat korkeita hintoja o-menista-
valtion yläosan omenavilje-
lijat valittavat markkinavirkailijoille
Henkilö joka asettaa tahtonsa o
mehien ja ihmisten väliin vaatetuk
sien ja ihmisten väliini vehnän kau
ran lihan kuljetuksen — kaikkien
tarvikkeiden ja ihmisten väliin ei ole
ihailtava Hän ei ole jalo Hän ei
ole hyväntekijä
Mutta hänellä on valta vaatia mitä
että se hinta jota välittäjät tarjoavat tahansa hän haluaa vaatia ja han
omenista ei vastaa niiden poimimis- tekee sitä koska se on yleinen tapa
kustannuksia Valtion yläosan ome- tällä hetkellä — taivas yksin on ra
naviljelijät väittävät että omenavil- jana kiskonnalle
jelystä tässä valtiossa — joka on Ja me eifime saa omenia eikä veh
kaikista suurin omenavaltio koko Yh- nää eikä vaatetusta eikä kaasua ei-
:mtt:mmmmmmtmt:mmmmmmmmmtnmmt:tt
lnhnnlhhn§§niilEn
MUU II M II Iti II Vl lllIIIVl
Kansalaisillemme maksamme dollareista
KORKEIMMAN HINNAN
Yllämainittua tapaa seuraten me maksamme dollarista
mmm
Lähetyskuttannukiet 25 senttiä postiteille
$350 sähkÖteitse
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta r
Ainoa asiamiehemme Suomessa vastaa kauttamme lähe
tetyistä rahoista
HELANDER & NEKTON
PRIVATE BANKERS
Woolworlh Bldg Room 1104 233 Broadway New York Citv jj
M ttt tt H 1 11 1 HITU