Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, October 05, 1920, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    2
(TIISTAINA LOKAK 5 P — TUESDAY OCTOBER 5th
No 40
TYÖLÄISNUORISOLLE
f Jatkoa en simaisetta dlvultn)
valtojen vakuuttelulta että ne muka
taistelisivat minkään ihmisyyden puo
lesta kun ne tahtovat kukistaa Ve
näjän työläiset vaan me näemme
että kysymyksessä on vain valta
asema emmekä voi nähdä oikeutta
siellä missä työtätekevät kärsivät
nälkää ja työtä tekemättömät ovat
yltäkylläisiä vaan vasta siinä yhteis
kunnassa jota määräävät työtäteke
vät ihmiset eikä riistävä pääoma
näemme me koittavan todellisen ih
misyyden ja oikeuden
Tämä kaikki on otettava pohjaksi
kun me lähdemme puhumaan työ
läisnuorison tehtävistä' Vanhemmal
la polvella voi olla vielä kaikenlaisia
piintyneitä yksityiskapitalistisia ja
isänmaallisia 'ennakkoluuloja Työ
läisnuorison valistustyön ja itsekäs
vatustyön pitää ennen kaikkea olla
sosialistista ja kansainvälistä
Ei ole ollut aiheetonta että työ
läisnuorison kansainväliseen järjestäy
tymiseen nuorisointernationaleen on
nykyaikoina pantu niin suurta pai
noa sillä kasvavasta työläisnuorisos
ta pitää tulla niin yksimielinen työ
väestö että se voi estää sellaiset ih
miskunnan jättiläisrikokset kuin oli
mailmansota Työläisnuorison kas
vattaminen tähän henkeen on yksi
tärkein teiltä vä — Yhtä tärkeä
on kuitenkin myöskin varsinainen
valistus- ja opiskelutyö On yhteis
kunnallisten taloudellisten ja sosia
lististen teosten avulla perehdyttävä
nykyisen yhteiskunnan rakenteeseen
ja niihin uuden yhteiskunnan piirtei
siin joita suuret sosialismin teoree
tikot ovat esittäneet ja vallankumo
uksellinen köyhälistö Venäjällä jo
tehnyt todellisuudeksi Mutta ei vain
tämän tietoisuuden edistäminen ole
sosialistisen nuorison tehtävä vaan
yleensä kaiken inhimillisen sivistyk
sen ja tiedon hankkiminen joka
voi työväenluokkaa tukea ja rohkais
ta elämän taistelussa ja voimistaa
lopullista päämäärää uutta yhteiskun
taa kohden ponnisteltaessa — Toimi
kaa innokkaasti osastoissa Syksyn ja
talven kuluessa pankaa toimeen voi
makas valistustyö keskustelu- ja pu
humaseuroineen ja itseopiskeluineen
Se on velvollisuutenne itseänne ja
kansainvälistä työväenliikettä kohtaan'
ESPANJAN NUORISOLIIKE
Harkna t-n-iimäisflta ivnTta
taa kommunismiin vievälle tielle He
tietävät että tehtävä on vaikea mut
ta päättävinä kohottaen katseensa
idästä tulevaa valoa kohti kulke
vat he tulevaisuudesta varmoina c-teenpäin
Tyytyväisyydestä
Meille työläisille on pprvarlluokkn
saarnannut satoja vuosia että pitää
olla tyytyväinen osaansa ja kohta
loonsa Meidän joilta on ryöstetty jo keh
uusi uiKaeu riiMava ravinto ja noi
to meidän joilla el ole ollut koekaan
lapsuuden leikklaikaa eikä nuoruus
iloja vaan elämämme on ollut ai
naista raatamista leivän takia mei
dänkö pitäisi olla tyytyväisiä Pi
täisi sittenkin olla tyytyväisiä vaik
ka tässä raadannassa olemme menet
täneet ruumiillisen ja henkisen ky--vykkäisyytemme
Kun tutkimme ympäristöämme
niin täytyy sanoa että tämä tyyty
väisyyssaarna on meihin hyvin vai
kuttanut Vaikka jo jossain määrin
alamme huomata yhteiskunnallisia
nurinkurisuuksia olemme silti ole
viin oloihin verrattain tyytyväisiä
Esimerkiksi kun korkeilla elinkus
tannuksilla aina alennetaan elinta
soamme niin me pyrimme tätä epä
kohtaa poistamaan siten että per
heissä molemmat menevät työhön
Useat työskentelevät säästämlstarko-
tuksessa sillä' tavalla koettaen koo
ta' omaisuutta kapitalistien pankkei
hin Omistava luokka saa siten ti
laisuuden keinotella vielä meidän
vaivalla kootuilla säästörahoillamme
Me äidit lähtiessämme kodin ul
kopuolelle ansiotyöhön jätämme juu
ri kehitysijässä olevat lapsemme
sellaiseen hoitoon kun kulloinkin
satumme saamaan Ajatelkaapa et
tä lapset eivät siten saa koskaan
vanhempien rakkautta osakseen el
edes silloin kun sitä juuri parhaiten
kaipaavat Lapset ollessaan hentoja
kukkasia herkkiä ottamaan vastaan
mitä heille mlllolnklir tarjotaan tar
vitsevat eniten hoivaa ja huolenpi
toa Moni äiti ajattelee lapsen tultua
' vähän Isommaksi että el hänellä
ole enää kylliksi työtä kotona las
ten kanna Meillä on kylliksi työtä
vielä sittenkin jos vaan olemme kyl
liksi tietoisia oikein kasvattamaan
lapsiamme Kasvattaessamme hei
dät ruumiillisesti terveiksi ja sa
malla henkisesti tietoisiksi Ja ky
vykkäiksi olemme jättäneet heillä
parhaan perinnön mitä vanhempi
voi lapsilleen antaa
Kun me työläiset koetamme toimia
sellaisen yhteiskunnan ' saavuttami
seksi jossa meilläkin olisi ihmis
oikeudet niin porvaristo koettaa
vastustaa meitä mitä räikeämmin
turvautuen käyttämään kidutuksia
ja vankilaa niitä kohtaan jotka suu
rinta tyytymättömyytä osottavat
Näitä ajatellessa ja ajatellessa
myös mitä meille ihmisinä kuuluisi
tulisi meidän kaikkien olla tyyty
mättömä nykyiseen yhteskuntajärjes
tykseen Kun ajattelemme Ihmisiä jotka
elävät säästellen huomaamme että
he yleensä ovat tyytyväisempiä kulu
ne jotka eivät katso tarpeelliseksi
pienistä palkoista säästellä Vii
meksimainitut ovat niitä jotka o
saavat elämältä jotakin kaivata
ymmärtävät jotakin vaatia! He n
vat myös niitä jotka toimivat jo
tain tämän yhteiskunnan parantami
seksi He Ovat niitä jotka
ryhtyvät toimiin aina sen mukaan
kuin voivat ja kykenevät muuttaak
seen oloja paremmiksi Usein aja
tellaan ja vältetään että osastotol
mlnta ei ole mistään merkityksestä
eikä osastoon kannata kuulua jäse
nenä Eikä oteta huomioon että
siten kuulumme jäsenenä mailman
järjestyneeseen työväenluokkaan ja
siten muodostamme työväestön suu
ren joukkovoiman Yksilöinä jär
jestymättöminä emme saa mitään
aikaan vaan joukkovoimalla kerran
kaadamme tämän nurinkurisen jär
jestelmän saattaen tilalle paremman
jossa työläinenkin omaa Ihmisoikeu
det Ajatelkaa työläistoverlt että kesä
on taasen vierähtänyt ohitsemme ja
syksy saapuu aivan kuin huomaa
matta Odotimme kesää toivossa saa
da virkistystä mutta mitä piemme
saaneet? Tunnenjme rintamme ras
kaasti huokuvan tunnemme petty
neemme Korviimme kuuluu vapaan
meren humina silloin meidän sydä
memme Itkee elämän paskaan
taakan alla Vaan me emme Itke a
listuvalsuuden kyyneliä vaan hehku
van vihan kyyneliä luokkamme sor
tajia kohtaan Eikö meillä tosiaan
ole syytä tyytymättömyyteen — ja
samalla toimintaan! — iLlzzie P so
Kuule Ihminen
Ihminen oi Ihminen
Mtl tehtävä sulia se täytä!
Älä heitä varaan velttouden
Jos tehdä voit se näytä!
Ihminen oi ihminen
Mitä tietää voit älä salaa
Jos hyödyksi se on kalkille
Miksi et valoksi Jokaisen
Voi kynttilääsi valaa
H' M
TILAA TOVERITAR!
Lasten kasvattamiseksi täytyy
lapset ravita ja vapauttaa ansio
työstä Hoidotta olevien lasten
ravitseminen ja kasvattaminen
s o koko kasvavan proletariaa
tin ja köyhäläisyyden hävittä
mistä — Karl' Marx
I I I I M H"I"{"H"I I1 1 I H"I"I'M"I M"!1
NAISTEN 08UUSKOTI
SAN FRANCISCO CAL
3627— 16th St
Telefooni: Market 3958
SAN FRANCISCO
H l IIII H"l 11 IIII H HM1 !!-!
Ennen Kuulumaton Tarjous
Vapaasti Tarkastettavaksenne !!!
Tässä esitetyt kallisarvoiset CALIFORNIAN
RUUSUHELMET jotka ovat valmistettu
ruusumassasta ja kemiallisesti kivetetty kes
täviksi Ne ovat hienoimmat esineet mitä
helmialalla löytyy ja 'samalla käyvät ne
mitä kallisarvoisimmasta hajuvedestä siilä
niiden tuoksu on aivan viehättävä Cah
fornian ruusuhelmet ovat esineet jotka tyy
dyttävät vaativammankin naisen valinta-aisteja
Yläluokan naiset ovat maksaneet sa
toja dollareita Californian ruusuhelmistä
mutta nyt on tilaisuus kelle hyvänsä saada
nämä hienot helmet kahdella dollarilla Em
mekä me vaadi teidän 'sikaa säkissä osta
maan" kuten joudutte tekemään tilates
sanne "arvokkaita esineitä" chicagolaisilta
humbuugi-komppanioilta vaan lähetämme
me tarjoamamme helmet VAPAASTI TAR
KASTETTAVAKSENNE Tarkastettuanne
maksatte niistä vain $200 tai elleivät tyy
dytä palautatte ne heti takaisin Tämä
on suora ja rehellinen tarjous "Rehellisyys
maan perii" sanoo sananlasku ja se on
meidän tunnuslauseemme Jos kuka hyvän
sä haluaa antaa naiatuttavalleen mieleisen
ja arvokkaan lahjan niin antakaa hänelle
Californian ruusuhelmet Jokaisen "heilun
miehen" olisi annettava tytöllensä tällaiset
hienot vilpittömyyttä kuvaavat ruusuhelmet
"lemmen siteeksi" silloin saatte hänestä
ikuisen ystävän Joka nainen jolla on
hitunenkaan kauneus- ja koristeaisteja jä
lella olisi heti tilattava nämä hienon hie
not helmet Ruusupensas on kyllä kaunis
ja viheriöivä ilman ruusujakin mutta ku
kinnan aikana ollen täynnä sulotuoksui
sia ruusuja on se vielä satakertaa kauniim
pi ja viehättävämpi Nainen on myöskin luomakunnan koriste ja kaunis
ilman ruusuhelmiäkin mutta hankittuaan CALIFORNIAN RUUSUHELMET
kaulaansa on hän sivusta katsojain silmissä muuttunut yhtä viehättäväksi
kuin tuo ruusupensas saadessansa ruusupukunsa Tästä kuvasta te ette voi
nähdä näiden helmien hienoa väriä ettekä haistaa niiden viehättävää tuok
sua mutta kun ne teille saapuvat niin puhuvat ne itse puolestansa selvää
ja ymmärrettävää kieltä Siis kiiruhtakaa tilauksenne heti ja ilmoittakaa
minkä väriset helmet haluatte Lähettäkää 6c postikuluihin Canadaan
tilaajain on lähetettävä täysi maksu postiosoituksena tilauksen mukaha
Talven tullen jolloin ruusut lakastuvat me tuskin olemme tilaisuudessa
enää tarjoamaan näitä hienoja helmiä näin halvalla Paras on että tilaatte
ne heti ennen kuin niidenkin hinta ottaa korkeushypyn kuten kaikki muut
kin tavarat Lähettäkää tilauksenne jo tänään osoitteella:
RELIABLE SALES CO
BOX 2143
TAMPA fla
ORENSSI PUTINKI
Erolta valkuaiset eri astiaan kol
mesta kananmunasta
% kuppia sokeria
kaksi ruokalusikkaa "corn starch"
1 pain ti maitoa
neljä orenssia leikeltynä ja sokeroi
tuna sekä sekoitettuna pähkinää
muruilla Vähän kanelia sekoitetaan
sillien Vatkaa niunavalkuainen
vaahdoksi sokerilla maustettuna Le
vitä se pudiugin yli Paista vaalean
ruskeaksi
Mainitkaa nähneenne tämä ilmoitus Toverittaressa x
TOVERITTAREN LEVITYS
NAISILLE AINOASTAAN:—
Mitä yksi uusi hankittu tilaus merkitsee? Uusi tilaus
Toverittarelle merkitsee paljon erittäinkin jos jokainen ny
kyinen Toverittaren tilaaja hankkii yhden uuden tilauksen
Toveritar on paras naisten äänenkannattaja koko tällä man
tereella mitkään porvarit eivät pääse Toveritarta hallite
inään millään keinoin Toverittaren lukija hanki yksi uusi
tilaus Toverittarelle siioin olet täyttänyt velvollisuutesi
omaa lehteäsi kohtaan ja olet mukana siinä armeijassa joka
nostaa Toverittaren painoksen vähintäin kymmeneen tu
hanteen Kaikki tilaukset ovat lähetettävät seuraavasti: Keskipij
ristä Työmiehen konttoriin itäpiiristä Raivaajan konttoriin
Canadasta Vapauden konttoriin ja lännellä suoraan Toverit
taren konttoriin
Toverittaren hinta on ainoastaan $150 vuosikerta ja
jokainen joka tilaa lehden vuodeksi tai uudistaa vuodeksi
saa vapaasti nykyajan romaanin "Erämaassa ja Maaiflnalla"
tilauksen ottaja jos ei tahdo ottaa asiamiespalkkiota saa it
selleen myös kirjan vapaasti lähetettynä suoraan Toverit
taren konttorista
— Toverittaren levitysosasto