Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, September 28, 1920, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    FORT BRAGG CALIF
Haloo kaikki pikku Toverittaren
lukijat I Tämä on ensi kerta kun
minä kirjotan lehteen Minä olen
kymmenen vuoden vanha ja olen
JAnl1ä limLnlln lrnnluftSA Mi-
nulla on kaksi veljeä Niiden nimet
ovat: Vilho ja Victor Minulla ei
ole siskoa Veljeni Vilho n koi-
mannella luokalla koulu- 6°' 'icter
on neljännellä Vili- itsemän
vuoden vanha v d ' yhdeksän
vuoden Äiti v -ta kertaa ke-
Tove
hoitanut
ve minä olen ajatellut
rittare-
että ei un kirjotuksiani hyväksy-
tä lehteen Meillä on yksi lehmä
Minä lopetan nyt Kirjotan toisen
kerran jos näen tämän lehdessä
lyyne Konlund
RADVVAY CENTER ALTA
Haloo täältä farmilta Tämä on Joaankin Mitä on kuningas Balsa
ensi kerta kun minä kirjoitan Mi- joka ei pelkää Jumalaa ka xh
nä olen kymmenen vuoden vanha misiä? Kauhistuneet kasvot jotka
Olen kolmannessa luokassa koulus- olivat häneen käännettynä ikäänkuin
sa Minulla el ole siskoa eikä vei- turvaa etsien näkivät hänen mar
jeä Minulla on yksi lammas ja va- morikasvonsa tähystävän heihin Hä
sikka ja kaksi kissaa Niiden nimet nen vapiseva kätensä kieltäytyi nos
ovat: Heikki ja Eevastiina Meiltä tamasta kultaista viinimaljaa hänen
on kaksi mailia kouluun Meitä on
koulussa kaikkiaan 5 Ei minulla
ole paljon kirjoittamista
Alli Peterson
Balsasarin pidot
Suom Hilma Lander
On yö Myrsky oli rauhoittunut
Ainoastaan kaukana olevasta meres
tä kuului kohinaa Tuulen henkäyk
set pitivät puiden lehtiä hereillä
Kiiltomadotkin ovat aivan rauhalli
sia Mutta entäs ihminen) Katso-
k'„La Rakvlnninii lrau-
J —
pungin rakennuksista vilkkuu valot
i i i n_
pimeydessä Kuin lanaei laivaaua tättömia U jospa eaes uuo uui
Kiirettä ja hälinää on joka asunnon- punaiset kirjaimet katoaisivat pois
sa Mutta kuninkaan palatsiin on mutta ne säihkyvät yhä kirkkaam
kokoontunut kaikki mahtavista mah- mjn) polttaen kuin tuliset raudat
tavimma ja iloisista iloisimmat her- kuninkaan Bielua Mita on hän te
rät maasiu Kaikki komeus ja pra- kevä? Kenenkä puoleen voi hän
meus kaikki rikkaus ja ylellisyys kääntyä onnellisemmin? Eikö siellä
mitä on maassa on heidän käytet- 0ie ketään? — Kyllä Kuningatar
tävänään Voiko sanoilla kuvata si- kumartaen kuninkaalle pyytää että
tä ylellisyyttä? Korkealla valtaistui- nan lähettäisi kutsumaan sen kai
mella istui kuningas Balsasar timan- pean uneksijan Danielin jonka sielu
teillä koristellussa kaapussaan ja rus- punuu Oikeuden Jumalan kanssa He
keat orjansa kumarsivat hänen des- tuovat hänet Hänen valkeat hlus
sään ja vapisivat kunnioituksesta Y- SUOrtuvansa valuvat alas mustalle
lellisestl puetut loordit ympäröivät kaapulle kasvojen ympäri Vasta
kuningasta ja kaikkia maan antimia kahta sille ylellisesti puetulle joukol
tarjoillaan Huumaavaa kukkien iej joilla oli ero niin suuri kuin on
tuoksua on joka paikassa Musiikin tyynen kuuvalon ja häikäisevän au
säveleet kaikuvat sisällä ja kaytävis- ringon valon välillä Henkeään pl
~l_ _!! UXn
tunkien kauas yon pimeyteen -n
kuningas Balsasarin yöpidot
Yhä äänekkäämmäksi kasvaa nau
ru ja laulu Huolettomasti he juo
vat jaloa viiniä mutta kuningas i
ole tyytyväinen
"Antaa musiikin kuulua Antaa
kukkien lakastua ja kuolla Kaikki
sydämet sykkikööt onnellisina ti
mikään voima mailmassa saa estää
iloamme' luokaa tänne ne temp-
pelin kulta- ja hopeamaljat juokaa
iloamme' luokaa tänne ne temp
niistä pyhistä maljoista sitä vaahtoa
vaa juomaa Täyttäkää ne siunatut
maljai juokaa niistä babylonian ju-
malan kunniaksi Mina olen kunin-
sa Balsasar Minä en pelkää kris
tittyjen jumalaa 1" Pyhät astiat tuo
tiin ja juotiin uhrimaljat pakanain
jumalan kunniaksi ja ilo nousi y
limmilleen Ohi Mitä tämä on)
Kaiken tämän loiston ja ylellisyyden
päälle tuntui varjo laskeutuvan Vä
ristys käy kaikkien läpi Valot
jotka hetki sitten olivat kirkkaat
nyt liekehtivät kuin tuliset kielet
kauas erääseen nurkkaan päin mis
sä näkyi tumma joutuin liikkuva
ihmiskäsi Sukkelasti ja ääneti se
asetti
seinälle sanoja sanan perään
jostain kielestä jota ei kukaan ym-
märtänyt Liikkumatonna kalpein
verettömin huulin henKeään pidatel-
Ien
kauhistuneina katsoivat lasnäoli-
jat
Hiljaisuut oli kamalaa
kuin
Tiistaina Syyskuun 28 p— Tuesda September 28
Lasten
haudassa Kuului viinin vaahtoam-
nen joka nyt oli hyljättynä Kuk-
kien tuoku täyttää yhä huonetta
eivätkä he ukalla liikahtaakaan He
ovat kuin marmoripatsaita kattavat
vain kamalaa näkyä kunnes niin ää-
neti ja joutuin kuin se tuiiKin se
katosi mutta kirjotus jäi puhtaasti
ja selvästi jonka merkitystä he eivät
ymmärtäneet
Salissa olijat yhä vapisivat Ei
kUulu inana soitto ja laulu mutta
hiljaisia kuiskeita alkaa kuulua täs-
' sä kaameassa hiljaisuudessa Se hal
litsija joka tunti sitten oli iloinen
pelkäämätön nyt pelkää omaa var-
huulilleen Se putosi alas en he-
linä kuulosti sanovani "Aika on tul
lutl Aika on tullut!" — Kuulkaal
Kuningas puhuu: "Kutsukaa tänne
heti kaikki Babylonian viisaat miehet
ja antakaa heidän selittää tämä sala
peräinen kirjotut heidän lahjakkaat
aivonsa voivat kohottaa paksuimman
kin verhon"
He tulivat He pelästyivät ja va
pisivat niinkuin teki ne toisetkin
noiden outojen tulisten sanojen edes
sä He koettavat puhua mutta ovat
yhtä voimattomia kuin lapsi leijonaa
käpälissä He eivät tietäneet Mitä
mahtaa kuningas nyt tehdä? Maan
111 U 11 Lilli KUUIUgM ' —
parhaat joihin hän luotti olivat mi-
(jättäen he seurasivat namu nuu u
tarkasti tuota mystillistä Kirjotusta
El mikään liike jäänyt huomioon ot
tantatta Tietääköhän hän? Voiko
hän sanoa? Tuleeko hän olemaan
toisten yläpuolella — kuninkaan suo
sikki? Eikö hän vapise ja pelkää?
Ei Hänen vartalonsa on kuin pyl
väs suorassa ja hän kääntää kalpeat
kasvonsa kuningas Balsasarin puo
leen: "Oo kuningas Jonka eaessa
kumartavati jota mlehet pai-
_ ka käde8Sa iepäa
velevat — sinä jonka kädessä lepää
monien miljoonien kohtalo — sinä
olet unhottanut oikeuden lait Jonka
valassa Qn slnun kohtalosi Ja Jonka
„ tuomlosI Kirous
kädestä sinä saat tuomiosi Kirous
on palatsisi seinällä Sinä et voi
vastustaa sitä Oikeutta vastaan o
let sinä rikkonut Kuule! Sinä olet
punnittu ja köykäiseksi havaittu kan
soja hallitsemaan Tänä yönä si
nun valtasi otetaan sinulta Ja koston
käsi lyö sinut alas"
Hetkeksi sydän pysähtyi ainoas
taan rynnätäkseen esille kauhun voi
malla ikäänkuin tahtoen vapauttaa
itsensä vankilan muuriensisälta Ja
lentääksensä meren syvyyteen Tuu-
jotka äsket kuljettivat
„„„ „„!„ fa musiikin sävellä
etsivät turhaan niitä ne valitta
vat O Babylon! Babylon! Oh eikö
se voi -kantaa muuta ääntä kaukais
ta ukkoien Jylinää Ja rätinää? Ei
Be on vaan luuloa Alkakaamme
Osasto
villi kiehtova soitto ja tanssi äl
käämme antako minkään häiritä ilo
amme Kuulkaa se kaukaa kuuluva
ääni Ilkenee ja Ilkenee Humua ja
ääntä kavioiden kapsetta aseiden
ja rautojen helinää Q kuningas
Balsasar missä on nyt sinun valtasi
ja ylistetty voimasi Tulevat tule
vat ne vaan rynnäten kuin ulvovat
pedot tulevat he palatsiin ja asun
toihin Hävitys on heidän tunnus
sanansa Voitosta varmat huudah
dukset ja rumpujen äänet kajahteli
vat tornissa Kiiltävät miekat tum
muvat kuumasta uhriensa verestä
Barsasar Suuri ylin kaikkia toisia
vuodatti verensä toveriensa kanssa
Hän tuli punnituksi Oikeuden vaa
kalla ja löydettiin kyökäiseksi
Oh kauhea on se näytelmä Kau
nis Babylonian kaupunki joka hil
jattain vielä nautti onnestaan nyt
on liekkien syleiltävänä sieltä nyt
kuuluu kaolevain viimeisiä huutoja
Mikä ihme Jos tähdet himmenisi ja
koko luonto Itkisi? Sureva tuuli har
hailee mustilla raunioilla missä en
nen seisoi mahtavat seinät sääli
västi huokaillen 'tutulla äänellään
mutta joen tuskaiselle rinnalle kan
taa yksinkertaisen sanoman — "Ba
bylonia ei ole enään ei ole enään!''
Syvällä joen pohjalla kulkee sama
valitus kauas vanhaan valtamereen
"Ei ole enään ei ole enään!"
Kaunis Babylon on raunioina Mah
tava kuninkaallinen Babylon! Sinun
pahat työsi on sinut hävittänyt sil
lä Blnä uskalsit rikkoa Oikeuden la
keja Eeva ja Aave
Nämä tytöt olivat lapsuuden tove
reita jokseenkin saman ikäisiä Pie
niä keijukaisia he olivat molemmat
leikkiessään suuren kartanon piha
maalla Aayen vanhemmat olivat
työssä kartanossa Mihinkäpä sitä
muualle pikku Aaven Jätti vanhem
pien piti tuoda hänet kartanoon mu
kanaan Se olikin pikku tytön mie
liin kun sai leikkiä kauniissa karta
nossa Eevan kanssa yhdessä Ee
valla oli paljon kauniimpia leikkika
luja kun hänellä niin se vasta miel
lytti Mutta lapsuus ilot loppuivat
niin pian
Aaven täytyi alkaa auttamaan van
hemplaan työssä niin pian kun vä
hänkin Jaksoi Kotityöt jäivät vähi
tellen kokonaan Aaven huoleksi äi
din ollessa työssä vieraalla
Kuinka on laita toisen tyttösen?
Hänen lapsuus päivänsä kuluvat ai
naisessa onnessa Ei 'häntä rasiteta
työllä Päinvastoin palvelusväki
täyttää kaikki hänen oikkunsa Tal
visin käy hän koulua Hän saa kai
ken mitä hän ikinä haluaa Van
hemmat tahtovat että Eeva käy pal
jon koulua sillä hänestä pitäisi tulla
jotakin suurta Mutta tytöllä ei ole
erikoisen hyvää halua koulun käyn
tiin Ompahan vain muiden lasten
mukana kun tietää että rikkaiden
lasten pitää pakosta käydä Jonkun
verran koulua vaikka ei itse haluai
sikaan Eevaan on koulussa istutet
tu kaikenlaisia käsityksiä niinkuin
kaikkiin muihinkin lapsiin Hänelle
on opetettu että jaloin tehtävä Ui
miselle on levittää sitä oppia mitä
papit kirkossa opettavat Uskonto
on ihmisen kallein asia sanoivat o
pettajat Tietysti kalkki se mitä o
pettäjä koulussa sanoo menee hel
posti lapsien herkkiin mieliin Niin
pä sai Eevakin ihmeellisen ajatuksen
lapselliseen mieleensä Hän sanoi
vanhemmilleen että jos hänet pakoi
tetaan käymään koulua rupeaa hän
sitten varmasti lähetyssaarnaajaksi
Siitä tuli hänen suurin ihanteensa
Rikas kun oli voi hän kaikki toi
veensa helposU perille viedä
No 39
Entäs torpantyttö Aave?
Hän ei saanut käydä koulua vaik
ka niin hartaasti sinne halusi
Hänellä oli kova lukuhalu ja jol
lain tavoin ihän tahtoi sen tyydyttää
Naapurissa asui vanhapoika joka
nuoruusvuosinaan oli innokas luke
maan Hän oli hankkinut itselleen
hyvän kirjaston Kun hän sai kuul
la torpan tytön innostuksen opiske
luihin kutsui hiin Aaven luoksensa
ja tarjosi hänelle kirjoja Niin kii
tollinen oli Aave tästä tarjouksesta
että ei tahtonut iloaan voida pidät
tää ei tiennyt siinä riemussa miten
kiittää Oppia hän tahtoi saada
vaikka olikin köyhän torpan tyttö
Ihmiset joskus epäilivät vanhanpo
jan järkeä Hän puhui kaikki asiat
niin kummallisesti ja kokonaan toi
sella tavalla kun muut ihmiset Hän
väitti että rikkaat tekevät aina vää
ryyttä ja että se omaisuus mitä heil
lä on useimmissa tapauksissa on
vääryydellä koottu Se on kasattua
köyhien työstä Jiän sanoi Kun joku
uskalsi kysyä mistä hän tällalBia a
jatuksia oli saanut päähänsä sanoi
hän vakavana: viisaat miehet niin
sanovat Kyllä niistä asioista kir
joissakin puhutaan Lukekaa Itse
Mutta kukaan el ottanut vaivakseen
lukea näitä hänen viisaita kirjojaan
Nyt pikku torpantyttö Aave oli ai
noa jolla oli halua ja harrastusta sel
laisiin asioihin Siksipä vanhapoika
oli puolestaan iloinen että tapasi
ihmisen jonka nuoreen sieluun hän
saattoi aatteitaan Istuttaa
Kerran tapasi Eeva lapsuus leik
kikumppallnsa Aaven metsässä Ee
va oli huvikävelyllä mutta Aave oli
kaiken päivää ollut ahkerasti marjo
ja poimimassa Kohteliaasti kumar
taen menee Aave rikkaan tytön ohit
se mutta rikas tyttö pysäyttää tor
pantytön Hän kyselee tytöltä kai
kenlaista Sanoo muistavansa kun
he leikkivät kartanossa yhdessä lap
sina ollessaan Ihmetteli miksi ei
Aave enää koskaan käy heillä?
Aave vastaa kainosti mutta koh
teliaasti että hänellä ei juuri kos
kaan ole aikaa Eikä hän muuten
kaan voi tulla kun on köyhä ja huo
nosti puettu Eevan uteliaisuus kas
vaa Hän haluaa tietää millä Aave
kaiken aikansa viettää? Hänellä u
sein on niin ikävä että ei tiedä mil
lä aikansa kuluttaisi Aave vastaa
että hän tekee työtä eikä hänen ai
kansa koskaan tule liian pitkäksi
Äiti Ja isä tekevät työtä vieraalle
hänen täytyy tehdä työt kotona Kar
tanon töitä isä ja äiti jo vuosia ovat
tehneet
Eeva käskee torpan tytön käymään
luonaan kartanossa mutta Aave vain
kauniisti kiittää eikä vastaa siitä
sen enempää
Kotona kertoo Eeva että hän ta
pasi torpan tytön metsässä Tyttö
-näytti niin kovin kiltiltä ja kauniilta
että hän oikein mieltyi siihen köy
hään tyttöön Mutta miten liene
Aave tullut niin kummalliseksi Hän
oli niin ujo ja omituinen Siitä huo
limatta halusi hän puhutella tyttöä
vielä uudemman kerran Eräänä päi
vänä joku aika senjälkeen tapasi
hän jälleen Aaven
Pölyisellä maantiellä kulki tyttö
hillaa eteenpäin Eeva ajoi karta
non komeissa vaunuissa Eeva käs
ki kuskin pysäyttää vaunut
— Tule nyt Aave niin saat hyvää
kyytiä Aave tuli vaunuun mutta
epäröi istua hienon neidin rinnalle
Surullisena painoi hän katseensa
alas
(Jatk)
LASTEN JOULU
Kynäilijät ottakaapa huo
mioon että Lasten Jouluun ai
ottuja kirjoituksia on ruvettava
valmistelemaan Lähettäkää kir
joitukset ja kuvat kyllin ajoissa
ainakin ennen Marraskuun 15 p
osoitteella:
Toverittaren toimitus
Box 99
Astoria Ore