Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, September 28, 1920, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 39
Tiistaina Syyskuun 28 p—Tuesday September 28
3
y-y j j yw a r ri S~ Jos ajattelemattomia niuotlnukke- ottivat hänet mielisuosiolla vastaan
II 11 I J[ (I S J I II ja olemme voivat miestoverimme ai- vaikka ensin vähän irvistelivät —
W-L-B--L vK-i na edelleenkin huomauttaa: mitä Tule vain tänne riitaveli puhutaan
naisista! "Heillä on vain naisen nyt niistä vanhoista hyvistä ajois-
mieli" Pois työväenluokan naisista ta ei me kuitenkaan ymmärrä ny-
itsekkyys suuruudenhulluus Tilal- kyisiä
le innokas pelkäämätön rohkea Ojala virkkoi ihmeissään toveril-
luokkatietoisuus Silloin olemme to- leen:
delllsia naisia jotka pystymme pyr- — Huomasitko ylimmäisen vanhuk-
kimyksemme toteuttamaan Sen menevän tuosta ohi? Näetkö
miten vanhat riitaveljet nyt tekevät
IhllisVlldeSSa Bovinnon kun molemmille on' käy-
J Kuiouuucoou yht„ ohrasestl Mikähän vaiku-
Kirj Arvid Johnson tus llä mahtaa olla niaanpäällä?
(Jatkoa) Vanha valtias päästyään hallitus-
Arvaappas minkälainen rytinä so omen sisäpuolelle astui suoraan
silloin käy kun kaikille kuularuis- hallitusneuvosten eteen Puhui suu
kuille ja masinoine rakennetaan mu- rella ylevyydellä: Korkeat hallitsi-
seo kun olot jo ovat kehittyneet Jat! Ilkeämieliset kapinalliset m-
niin korkealle Eikös vain tämän -un suuressa valtakunnassani ovat
talon isännän otsasarvllla olekin mlt- aiheuttaneet hirveän sekasorron ti
taa? Maanpäällä on heillä kruunut lanteen sellaisen jossa halpa-arvoiset
noiden asemesta Samassa saapui- tietämättömät orjat ovat syrjäyttä
vät he rajalle mistä näkyi rajan toi- ™et minun viisaan valtani He suu
selle puolelle Siellä istui vanlm ressa järjettömyydessä alkavat hali
isäntä valtaistuimellaan levottoman ta itseään vanhojen kaikkien alen
näköisenä silmäillen suurta sotajouk- Pen orjien hyväksi Se on todelll
koaan Suuret parvet rukoilevia o- ta anarkiaa Minun ja n uiden kor
Jamalsia sieluja polvistui hänen e- kea-arvoisten omaisuuksia ryoste
t ensft tään ja jaetaan orjien keHken Nt
eKa8ikkivaltlas ääni kajahti ukkosen en omin voiminen! voi tukahuttaa tä
jyHnän tavoin: Kymmenen komppa- tä hävitystä Siksipä paatl n kääntyä
niaa valituista Joukoista kurittamaan puoleenne arvoisa herrat avmpyyn
uppiniskaisia orjia! Mikkö säpsähti nölä voidakseni ukahuttaa metelin
kuullessaan sen jylisevän äänen Ja saadakseni järjestyksen voimaa
Mitäpä poikani säpsähtelet etkö - Mitä miksette käytä sotavol-
vieläkään ymmärrä itsevaltalsuutta mianne sanovat ev°sh
Sotajoukossa vallitsi suuri hiljaisuus - Ne ovat jo kohta kaikki kap
Kukaan ei ollut kuulevaankaan yv nallsa Ne huutavat vaaten a oi-
peäil käskyä Vihdoin nousi eräs so- keutta noille järje tornille orjille
[amles Nyrkkiään puiden sanoi: M - Kenelle ne oikeudet sitten kuu-
olemme kyllästyneet tuohon Jokapäl- luvat? teidän ylhäisyytenne
väiseen orjien ruoskimiseen He o- - Ne kuuluva niille jotka ne o
vat hyödyllisemmät oliot heidän raa- mistavat Ja sitäpaitsi minulla on
dannalleen perustuu kalkki hyvyys täydellinen oikeus ikuisesti omista
ja ympärillämme oleva mahtavuus maani valtaistuimeen
Me kaikin olemme yhteisesti päättä- - Suuri mahtavuus! Teh In olet
neet luopua' heidän ruoskimlsestaan te tavattomasti ajasta jalcssä Tlo
ja vaatia heille oikeutta Silloin dättekö että nyt juuri olette tekemi
nousi hirmuinen rähinä ilo taukosi sissä samanlaisen hallituksen kanssa
Taisto riehui pitkän aikaa tuolla ui jota valtakunnassanne orjanne luo
kopuolella elämää olevassa IJäisyy- vat '
dessft Polvistuneena olleet orjasie- Ettekö huomannut tiensivussa o le
lut pelosta ja kauhusta värisivät Sa- vaa koppia? Siinä säilytämme kaik
massa tuli sisään suuri joukko nai- kl teidänlaiset vanhat virkamiehet
sia Jotka kantoivat lapsia käsivar- Kaiken mitä teidän hyväksenne enää
sillaan He alkoivat noita orjasielu- voimme tehdä on se että sovlnne
ja pilkata vieläpä käskivät lastensa asumaan yhdessä Jos suostutte en
sylkeä heitä kasvoille töihimme Teistä sitten pidetään
Itse ylimmäinen oli huomannut ta- hyvästi huolta Sanokaa muuten
pahtumain kehityksen kauan aikaa pian sananne meillä el ole alkaa
Hän oli Jo aikoja sitten kaivattanut keskustella teidänlaisenne henkilön
salatien toiselle puolelle rajan Nyt kanssa kauemmin
hän uskollisten joukkojen avustama- Vanhuksen pää painuu alas tämän
na pääsi pujahtamaan pakoon Rajan tuomion kuultuaan
toisella puolella olevat virkaveljet (JatH)
„„ iMimiiiMiirMtttfflitttitttiiiittatttl
BalianläliGttajillo!
Kansalaisillemme maksamme dollareista
KORKEIMMAN HINNAN
Yllämainittua tapaa seuraten me maksamme dollarista
KUIVATUT KURPITSAT
Kuivatuista kurpitsoista (Pumpkin
ja Squash) saadaan melkein yhtä hy
viä piirakoita eli paita kuin tuoreis
ta tahi kannutetuista hedelmistä Kun
kurpitsoita on runsaasti niin voidaan
niitä kuivata talvikäyttöä varten Kui
vaukseen nähden antavat Yhdysval
tain Maanviljelysdepartementin a
siantuntijat seuraavia ohjeita:
Kuivattavaksi aiotut kurpitsat saa
vat olla mitä lajia tahansa mutta
parasmakuisin Ja miellyttävin tuote
saadaan lujista täysilihaislsta terve
värisistä lajeista Sekä kesäkurpit
saa että myöhempiä talvilajeja voi
daan kuivata Kuivattavien kurpit
soiden tulee olla kypsiä ja hyvässä
kunnossa Kun kurpitsoita kuiva
taan on ne ensin leikattava kahtu
tuumaa leveiksi liuskoiksi Ja kuorit
tava Siemenet poistetaan ja pala
set leikataan puolen tuuman tai 5 8
tuuman vahvuisiksi liuskoiksi Lius
kat pistetään heti kiehuvaan veteen
tai kuumaan höyryyn ja pidetään
siellä kolmesta kuuteen minuuttiin
Eri kurpitsalajit vaihtelevat lihaansa
ja väriinsä nähden suuresti minkä
tähden on tarpeellista kokeilla kuin
ka kauan niitä on kiehuvassa vedes-'
sä tai kuumassa höyryssä pidettävä
Joka tapauksessa ne on otettava pois
siitä niin pian kuin ne tulevat puo
littain läpinäkyviksi Jos erityistä
kuivaajaa käytetään niin on kui
vaus alotettava noin 35 asteen läm
pöisessä Ja lämpöä lisättävä vähitel
len sitä mukaa kuin liuskat kuivaa
vat 160:een asteeseen Liuskat ovat
käännettävät kerran tai pari sitä
varten että kosteat paikat pääsivät
paremmin kuivaamaan Niitä ei ole
kuivattava niin paljon että ne tule
vat hauraiksi vaan ovat ne valmiit
niin pian kuin ne ovat tulleet nahka
maisiksi eivätkä enää leikatessa o
soita kosteutta
AVIOTTOMAT LAPSET
Että aviottomat lapset tulisivat
saamaan samanlaisen suojeluksen y
11 koko Amerikan päättivät Yhden
mukaisten Vakiolakien komissionerlt
St Louisissa äsken pitämässään ylei
sessä kokouksessa ottaa ohjelmaansa
aviottomia lapsia koskevan lainsää
dännön yhdenmukaistuttamisen A
sian oli kokoukselle esittänyt Yhdys
valtain Työdepartementin Lastentoi
misto Yhdenmukaisten Valtiolakien ko
missionerien yleiseen neuvostoon
kuuluu eri valtioiden kuvernööriea
tai lainsäätäjäkuntien määräämiä
henkilöitä Se perustettiin laati
maan lakiehdotuksia eri aloilta mis
sä lakien yhdenmukaistuttamista pi
detään suotavana ja on se osoitta
nut erityistä huomiota perhesuhteita
koskevalle lainsäädännölle
iNykyään tarjoaa Minnesota suu
rempaa lain suojelusta avioliiton ul
kopuolella syntyneille lapsille kuin
mikään muu valtio Amerikassa U
seimmissa Yhdysvaltain valtioissa on
aviottomain lasten elatusta ja huo
lehtimista koskeva lainsäädäntä ai
van vanhentunut
Äskettäin on tässä suhteessa teh
ty huomattavia edistysaskeleita Chi
cagossa Ja New Yorkissa viime hel
mikuussa pidettyjen aluekokousten
Jälkeen on Lasten Toimisto asetta
nut komitean laatimaan yhteenvetoa
näissä molemmissa kokouksissa hy
väksytyistä periaatteista Tähän ko
miteaan kuuluu useita asiaa harras
tavia eteviä edustajia eri järjestöistä
ja on se Jo hyväksynyt ohjelmaluon
noksen yleistä aviottomia lapsia kos
kevaa lainsäädäntää varten ja tul
laan se esittämään eri valtioiden läin
säädäntäkunnille un panee teelusikallisen etikkaa
keitettyyn "frostinkiin" estää se sen
murenemisen kakkua leikatessa
LÄÄKÄRINTARKASTUS
KOULUISSA
Eräässä maaseutukauntissa tutki
äskettäin muuan pätevä lääkäri 5978
koululasta Hän huomasi että:
1353 oli vikasilmäislä
546 oli korvavikalsia
2214 : llä oli turvonneet nielurisat
1091 oli nenärisoja
4069: llä oli huonot hampaat
Tätä kauntia voitanee pitää tyy
pillisenä esimerkkinä useimpain vai
tioittemme maaseuduista Joissa et
ole mitään toimenpiteitä koululasten
ruumiillisten vikojen parantamiseksi
Ensi silmäyksellä ovat nuo nume
rot suorastaan hämmästyttäviä osoit
taen kussakin tarkastetussa lapsessa
olevan keskimäärin kaksi vikaa On
ihmeellistä miten pikku pojat ja ty
töt voivat ollenkaan toimeentulla ja
elää noine vikoineen Todellisuudes
sa ei tosin yksikään noista vioista
suoranaisesti aiheuttane kuolemaa
mutta ne varmasti edistävät aikaista
kuolevaisuutta Ne ovat siinä suh
teessa vaarallisia että ne heikentä
vät ruumiin vastuskykyä tauteihin
nähden ja suoranaisesti pitävät lapsia-
takapajulla heidän luvuissaan ja
muutoinkin vaivaavat heitä koko
ijän Tuskin tarvitsee mainitakaan
kuinka vahingollisia huonot hampaat
ovat kasvaville lapsille Laajentu
neet nielu- ja nenärisat vaikeuttavat
nenän kautta hengittämistä Jopa te
kevät Ben kokonaan mahdottomaksi
Terveet nielurisat estävät monen kal
taista likaisuutta ja myrkkyainetta
pääsemästä ruumiiseen Kun ne o
vat laajentuneet tahi kipeät eivät ne
toimi kunnollisesti
Ainoa lohduttava puoli edellä ole
vasta tilastosta on se että kaikki sii
nä mainitut vammat voidaan paran
taa pätevällä lääkärin hoidolla Ja
kun yleisö oppii ymmärtämään asian
tärkeyden on varmaa että kaikkialla
ryhdytään toimenpiteisiin Ja myönne
tään varoja lääkärin tarkastuksen ja
hoidon hankkimiseksi koululapsllle
Raatajasiskoille
Kirj Anna Toivonen
Toimeen siskot katkomaan kah
leita jotka vielä hidastuttavat nai
sen kehitystä Meidän on välttämä
tön tulla ymmärtämään oma Juokka
asemamme ja velvollisuutemme luok
kaamme kohtaan Emme saa olla
toiminnassa mukana vaan muodon
vuoksi Jos muodon vuoksi toimim
me ei meille ole vielä silloin täy
dellisesti luokkarajat selvinneet Ol
lessamme täydellisesti luokkatietol
sia ymmärrämme että yhteiskunta
tarvitsee todellista parannusta Jon
ka me saamme aikaan tukemalla
luokkamme pyrkimyksiä joka taval
la Terästyköön ajatuksemme yhä
lujemmin näihin kysymyksiin ja sa
malla kertaa karsiintukoon meistä
turha naisellisuus pois Meihin on
kautta aikojen juurrutettu turha
maisia käsityksiä On aina uskotettu
että naiselle kuuluu vain kotiaska
reet ja ihmissuvun lisääminen On
uskotettu että naiselle on kerrassaan
häpeällistä politiikka Ja kaikki yh
teiskunnalliset kysymykset Nyt jo
olemme käsittäneet että me
kin olemme ihmisiä Luokkatovo
riemme rinnalla olemme valmiit tais
telemaan yhteisen sorron poistami
seksi Tämä on meillä sel
villä Niinollen yhä kiihkeämmin
ja voimakkaammin vaatikaamme pa
rannusta oloihimme Voitonvarmoi
na ja väsymättömästl taistelkaamme
kunnes voitto on saavutettu!
Työväenluokan naiset! Heittäkää
turha muotihulluus pois Sillätavoin
vain koitamme jäljitellä loisluokan
naisia riistäjäluokan arvottomia tyh
jäntoimittajia Muodin seuraamisessa
tavallaan menetämme senkin vähän
ajan mitä meille jää itsemme kehlt-hittämiseen
Sff il!
LähetyakutUnnuket 25 niittiä poititeitte $350 ähköteitie
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta r
Ainoa miehemme Suometsä valtaa kauttamme lähe
tetyittä rahoilta
HELANDER & NEKTON
PRIVATE BANKERS
Woo1worth BIdg Room 1104 233 Broadway New York City
iiiiiiiiiiiii? Hiilimiilut immuuni minmitiiinnmrom