Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, September 28, 1920, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 39
2
Tiistaina Syyskuun 28 p — Tuesday September 28
Vallankumouksen vuo
sijuhla Moskovassa
Allaoleva kirje orr julkaistuna Pie
tarissa ilmestyvässä suomalaisten
viikkolehdessä "Kumous" jo joulu
kuulla 1918 Sen on kirjottanut to
veritar Lyyli Latukka joka oli tun
nettu innokkaana puoluetoverina Vii
purissa ennen luokkasotaa Viimei
sillä hetkillä ennen Viipurin antau
tumista pääsi hän pakenemaan Pie
tariin jossa nykyään toimii erään
neuvostovallan lastenihoitolan johta
jana Aikamääräänsä nähden on kir
je hiukan vanhentunut mutta arvok
kaan ja innostavan sisältönsä vuok
si ja vasta näinä päivinä tähän
maalian saapuneena puoltanee se
paikkansa Toverittaren palstoilla
vielä nytkin Kirje joka on osotet
tu eräälle toverille Viipurissa kuu
luu seuraavasti:
"Olin Moskovassa vallankumouk
sen vuosijuhlan aikana Se teki
unhoittumattoman vaikutuksen Kun
niistä tuskin voi nyt tavallisessa
kirjeessä kirjottaa sinne Suomeen
niin kirjotan näin "Kumous"-lehden
kautta
Monasti ennenkin on Moskovassa
ollut suuria juhlia Pyhä Kremli
oli hallitsijain kruunajaispaikkana
Niissä juhlissa on ollut sellaisiakin
joissa on tallattu jalkoihin tuhansia
työläisiä Nyt vietti Moskova ensi
mäistä sosialistisen vallankumouksen
vuosijuhlaa Kremli on nyt työväen
vallan keskipisteenä Tämänkin val
lan perustamiseksi on työväen jaloa
varta vuotanut mutta ei enää tur
hin Nyt oli työväenluokka hallit
sijana ja juhlain toimeenpanijana
Kaupunki ylpeili punalippujen pal
joudesta Auringon paistaessa ne
hulmusivat ja valtasivat puoleenpa
kaikkien katseet Aivan huumaava
oli voimakas punainen väri Ko
meat koristemaalaukset täyttivät ko
konaisia suurten kivirakennusten sei
nämiä Kansaa riensi kulkueisiin
Työmies oli jättänyt työnsä Työläls
älti oli lähtenyt juhlaan Kadut
täyttyvät kulkueista Selkeässä syys
ilmassa kajahtelivat Internationalen
säveleet Valtavina loppumattomi
na vyöryvät ihmisvirrat Kremlin
ympärystät täyttyvät Punaisen to
rin suuri lakeus täyttyy Tuhansia
uusia lippuja lähenee uhrien hau
tauspaikalla ne kumartuvat kunnia
ta tehden ja sitten taas jatkavat
kulkuaan Punaisten sotilaiden ul
jaita kulkueita leveissä pitkissä ri
veissä Kiväärit kädessä kymmenil
lä tuhansilla proletaareilla pistin
pistimen vieressä välkkyen liikkuen
kuin kypsynyt vilja laajalla vainiol
la Punaisen tykkiväen rykmehtte
jä täysissä varustuksissa ratsut ja
kanuunat mukana Punaisten upsee
rien kulkueita pystypäisiä päälliköi
tä valmiita voittoon ja kuolemaan
Ja ilmassa päittemme päällä risteilo
miissä kymmeniä puna-armeijan len
tokoneita — sielläkin siis sosialis
min vartioväkeä milloin korkealle
kiirien milloin matalalla solahtaen
yli kulkueiden ja pudottaen puna
lehtisiä tervehdyksiä ihmisvirran se
kaan Tässä virrassa valtaa jokai
sen sellainen tunne jota ei vielä
koskaan työläisen sydän ole tunte
nut Tuntuu kuin kohoaisi maasta
ja kasvaisi Tuntuu" niin varmalta
että tämä virta "Kulkee kohti valoi
saa tulevaisuutta kohti uutta onnel
lista aikaa Sitä ei voi kukaan es
tää Tämä tietoisuus kuvastuu jokaisen
kasvoista
Venäjän työväki on raivannut tien
sä vapaaksi sosialismia kohti Nyt
se jo vyöryy voimakkaana virtana
päämaallinsa Nyt se raivaa jo tie
tä toisillekin kansoille Kaikissa
maissa katsotaan Venäjän punavii
riä ja riennetään sen viittaamalle
voiton tielle
Juhlakulkueita kestää kaiken päi
vää Illalla on suurenmoiset ilotu
litukset Raketit säihkyvät valon
heijastajat säteilevät ihmisvirrat
liikkuvat ja lainehtivat monivärises
sä valomeressä Yhä kaikuvat työ
väenmarssien säveleet Taistelevat
työväen joukot saivat juhlassa uutta
voimaa intoa ja rajatonta uskalliis
ta Sitä tarvitsemme jokainen tals
tellessamme nyt sosialismin voiton
puolesta lyödäksemme pääomiin
mahtivallan lopullisesti maahan
Valkoisen Unkarin
vankila-olot
Seuraava kuvaus Unkarin valkoi
sen hallinnon komennosta suuresti
muistuttaa Suonien sukulaisten jär
jestelmää
Entinen unkarilainen kansankomfs
sari Ronal kirjoittaa t k 6 p:nä Vie
nistä "Le Populaire"lle että eräässä
Budapestin suurimmassa vankilassa
poliittisten vankien asema on toivo
ton Sekä nuoria että vanhoja pide
tään samoissa kopeissa rlkoBvankien
kanssa ja santarmit pieksävät näitä
onnettomia minkä jaksavat Szege
din vankilassa säilytetyt poliittiset
vangit ovat pitemmän ajan kuluessa
saaneet auran eteen valjastettuina
nahkasiimoista palmikoidun ruoskan
Iskujen kannustamina kyntää kau
pungin lähellä olevia maita Täten
on- suuret alueet muokattu Zola
Egerzegin vankileirillä on vangeille
syötetty pahentunutta ruokaa niin
että 500 vankia on ankarasti sairas
tunut Aikaisemmin samalla vanki
leirillä todettiin 204 vaikeata sairas
tumista sen johdosta että ruuan val
mistukseen käytettyä ruokaöljyä säi
lytettiin öljytynnyreissä Maatyöläis
liiton entinen sihteeri Molnar oli
piesty tainnoksiin sen vuoksi että
hän oli vankikumppanejaan puhutel
lut tovereiksi i
Lisäksi on Roimille kirjoitettu Bn-'-"-'istä
että santarmit ovat siellä
rääkänneet tuulihatun vallankumouk
sellisen Otto Karvlnin vaimoa pot
kimatta häntä päähän niin kauan et
tä hän on ollut menettää järkensä
Rääkkäys aiheutui siitä että vaimo
säilytti miehensä valokuvaa — TTTT
Sen minä näin
Niinkuin sadun Parmeniskukselle
joka Trofonion luolassa menetti nau
rukykynsä mutta sai sen uudelleen
Delaksessa nähdessään erään muo
dottoman pallon jonka sanottiin ol
leen Lethoksen) kuva aivan samoin
on käynyt minullekin Kun olin vie
lä nuori kadotin tuossa luolassa hy
myilykykyni ja kun vanhenin piti
minun uudestaan hymyillä enkä sit
temmin ole sitä lopettanut Näin eh
kä elämisen tarkotus oli saada it
sellensä hyvä leipäpaikka ja sen pää
maali oli päästä oikeusneuvokseksi
että rakkauden palava halu oli saada
hyvinvoipa tyttö että ystävyyden au
tuus oli siinä että toinen auttoi tois
tansa rahapelissä että viisautta oli
vain se minkä enemmistö otaksui oi
keaksi että oli Ihastuttavaa pitää pu
heita että rakkaus oli joutua sako
tettavaksi kymmenellä riiklntaalaril
la että sydämellisyys oli toivottua
tervetulleeksi aterian jälkeen ja että
jumalanpelko oli siinä että kerran
vuodessa kävi alttarilla Sen minä
näin ja minä hymyilin
Sören Kierkegaard
) muinaiskreikkalaisessa juma
laistarustossa unhoituksen joki Tor
toroksessa manalassa jossa vainajat
Unholan virrasta ammensivat vettä
tuskansa sammuttamiseksi
HIGH BRIDGE VVIS
Tervehdin Toverittaren lukijoita
näillä muutamilla riveillä Niin
meillä on taas syksy käsissä Niin
pä mekin täällä farmikontrilla olem
me jälleen alettu toimintaan Meillä
naisilla oli ompeluseuran kokous tä
män kuun 1 päivänä toveri Lampln
asunnolla (Minersville) jossa valit
tiin uudet virkailijat seuraavaksi
kuudeksi kuukaudeksi Valituiksi tu
livat seuraavat toverittaret: Puheen
johtajaksi Mrs Haaraoja ja kirjurik
si Mrs Kaartinen Rahastonhoita
jaksi Mrs Lehtinen Varapuheenjoh
tajaksi ja -kirjuriksi (Mrs Vainion
pää ja Mrs Laakso
iPäätettiln pitää iltamat haalilla lo
kakuun 10 p:nä jossa myydään nais
ten käsitöitä ja paketteja Paljon
muuta hauskaa ohjelmaa tulee ole
maan Näytöskappale esitetään se
kin on katsomisen arvoinen Kaik
ki silloin haalille
Lasten plknekit olivat elokuun 1
p:nä Ne onnistuivat tavallisen hy
vin Ilma oli kaunis ja väkeä oli
kokolailla Tulot olivat $21220 Me
noja oli $7338 Osuuskaupalle an
nettiin $13340
Lapset suorittivat etupäässä ohjel
man ja onnistuivat tavallisen hyvin
Leikit ja urheilut sujuivat hyvin To
veritar L Vainionpää oli johtamassa
Järjestön organiseeraaja L Brusila
oli täällä puhumassa Hänet oli il
moitettu tänne tulevaksi 6 — 7 päi
vänä mutta hän joutu viranomais
ten kanssa tekemisiin Wakefleldissä
Mich Herrat olivat halunneet pitää
häntä vieraanaan kuten hän Itse sa
noi Sentähden hän myöhästyi tän
ne "tulossaan- Parempi myöhään
kun ei milloinkaan
Ei näytä vielä siltä että täällä Ill
an tietoisia ollaan Toveri Brusilan
puhetilaisuudessa oli kuulijakunta
kovin pieni
High Bridgen ja Marengon toverit
Eikö ole jo aika heittää pois musta
takkien perässä hyppääminen Olet
tehan jo vuosikymmeniä kuulleet
mitä heillä on opetettavana Luulisi
jo tuollaiseen väsyvänkin se kun on
aina yhtä ja samaa Eikö ole jo ai
ka ruveta ajattelemaan että paras
on jo alkaa taisteluun omien olosuh
teiden parantamiseksi
iSanon teillä Marengon ja High
Bridgen naiset että tilatkaa itsel
lenne oma lehtenne Toveritar Kun
otatte vain asiaksenne tilata niin
saatte samalla vuoden tilauksesta
kirjan joka on lukemisen arvoinen
Samalla olette täyttäneet velvolli
suutenne lehteänne kohtaan Tove
rilliset terveiset kaikille lehden luki
joille — Kirjeenvaihtaja
ODOTUS
(Jatkoa seitsemänneltä sivulta)
keassa naftaliinille haisevassa ja
jäykästi törröttävässä papinkauhta
nassaan väsyneine kasvoineen ja
surullisille silmineen hän muistuttaa
hautovaa lintua
— Mitenkä sinä laulajien keskellä
ilmestyit?
— Ihmeellisen äänen vuoksi Kor
kevolsuutenne Tässä Kosholup varmasti vaihtaa
hatun kädestä toiseen ja aivan kuin
haluaisi avomielisellä tunnustuksella
tehdä lopun epäilyksestä ja heikko
sieluisuudesta tulisesti rupeaa puhu
maan :
— Sallikaa selittäytyä teidän kor
kevoisuutenne! Sanon teille niin
kuin totuuden mukaan kuuluu Lau
lajan ammatille minä antauduin vaan
siksi kun se on helppoa ja kuuluu
tietoisuuden ja taidon alaan Mutta
kaikki minun mieltymykseni on a-
LOS ANGELES' IN
S S OSASTON NAISET LAITTAA
SUURET ILTAMAT
2 P LOKAKUUTA 1920 KLO 8 ILLALLA
LABOR TEMPPELISSÄ 532 MAPEL AVE
Ohjelma on monipuolinen ja soitto kaupungin paras — Jos
teillä on halua elää ja nuortua niin tulkaa silloin haalille
OVIRAHA 50 SENTTIÄ
jurin ammatissa Teidän Korkevol
suutenne jumalauta! Teidän Korke
voisuutenne! Olkoon se tietämättö
myyttä vaan sittenkin minä avo
mielisesti sen tunnustan eikä muu
ta Enkä häpeä Mitäs kuka mihin
kin on kutsumuksen saanut Näin
sanon Teidän korkevoisuutenne
Mutta "Isä" te sallikaa anteeksi
minun tyhmät sanani mutta kysyt
täköön minulta: kumman otat am
matiksesi Kosholup ensimälsen te
norin paikan piispan köörissä val
ko viimeisen maatilanomistajan kus
kin paikan Rangaiskoon minua ju
mala — otan kuskin paikan jumal
auta! Ja Kosholup aivan kuin Ihmeissään
kohottaa olkapäätään ja hymyilee
— Näyttelijä esiintyy — nyökkää
Slieljonkovitsh papille — No miksi
käs et palvele kuskina?
— Heikkoudesta väkijuomiin Tei
dän korkevoisuutenna — syyllisen
näköisenä huokailee ja katsoo "alas
Kosholup '-— En voi pykälässä pysyä
Minun pykäläni on: puoli varttia
Teidän korkevoisuutenne Jos pidät
täydyn antakaa avonainen vaunulli
nen untuvia enkä nukkaistakaan ka
dota mutta jos pykälän yli olen
mennyt niin kaikki on kuittia las
keudu vaunuista Mutta älkää Tei
dän korkevoisuutenne huolehtiko ja
epäilkö tästä päivästä Perille minä
vien katsos noin! Asia el rahassa
seiso viisi ruplaa tietysti Eiväthän
he jalkasin kulje Mutta — tosi kyl
lä pitkään aikaan en ole ohjaksia
käsissäni pidellyt jumalauta! Sa
nalla sanoen Teidän korkevoisuu
tenne pääni pantiksi kaikki tulee
olemaan hyvin Uskokaa omalle
tunnolleni! (Jatk)
H -H-H M 1 I 1 I I I I l"l MII M H
+ NEW YORKIN SUOM NAI8TEN +
t OSUUSKOTI t
+ JA PAIKANVXLITY8-TOIMI8TO +
+ 241 Lanox Av 122 St +
+ 1
+ Telefooni: 813 Mornlng (Ida +
H I M I I I I I I I H I I I I I I I I I I I I
HANNAN S S O ompeluseuran kokoukset
pidetään jokaisen viikon torstaina kello
jpp Huom I Kakvia saatavana ioka ko
tcouken loputtaa
VVAUKEGANIN III 8 S O viralliset
kokoukset pidetään joka kuukau
den enslmäisenä ja kolmantena sun
nuntaina alkaen klo 2 lp — Osaston
ompeluseuran kokoukset ovat joka toi
nen torstai alkaen klo 2 jpp V
via kokouksen loputtua
ASTORIAN 8 S O ompeiustursn kokouk
set pidetään osaston talolla joka toratai
ilta kello 8 Osote: 262 Taylor Atc
ABERDEENIN S S CLUBIN ompeluseura
kokoontuu joka torstai klo 2 ip 713 E
lst St — Tervetuloa
HOQUIAftflN S 8 O ompeluseuran ko
koukset pidetään osaston talolla Ahjolas
a joka torstai kello 2 jpp Osote 315—
lOtb St Hoqulam Wask
PORTLANDIN S 8 Osaston ompeluseuraa
kokoukset pidetään osaston talolla joka
toinen torstai-ilta kello 8 — Osote: 71
Montana Atc
— Tahdotko tietää mitä
työläisnaiset toimivat ja ajat
televat — Tilaa Toveritar