Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, August 17, 1920, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 33
2
Tiistaina Elokuun 17 p — Tuesday August 17
Tärisyttävä rakkaus
tragedia Lontoossa
Lontoossa ilmestyvässä "Daily He
raldissa" kerrotaan että West Nor
woodissa Lontoossa on hiljattain esi
tetty tavallista harvinaisempi mutta
samalla myöskin tavallista järkyttä
vämpi rakkaustragedia Lehden ker
toman mukaan on tapauksen kulku
seuraava:
Eräs työläinen nimeltä Albert Ar
nold teki itsemurhan leikkaamalla
kurkkunsa veitsellä poikki West Nor
woodissa haavoitettuaan ensin veitsel
lä Elisabeth Perry nimistä neitiä
Neiti Perry on kertonut "Daily He
raldin" haastattelijalle tapauksesta yk
sityiskohtaisesti että hän oli seurus
tellut hra Arnoldin kanssa jonkun ai
kaa mutta kun hän nimittäin neiti
Perry oli saanut kuulla että hra
Arnold oli naimisissa oleva mies jol
la paitsi vaimoa oli useampia lap
siakin päätti hän siinä tuokiossa lo
pettaa seurustelunsa hra Arnpldin
kanssa
Sinä iltana kuin kysymyksessäole
va tapaus sattui oli neiti Perry ilta
päivällä ulkona kävelemässä erään
nuorukaisen kanssa Nuorukainen
lähti saattamaan neiti Perryä kotiin
mutta kun he olivat jo aivan kodin
läheisyydessä kuulixat he ääntä erääs
tä pensaikosta Arnold oli kätkeyty
nyt pensaikkoon ja kohta sen jälkeen
tulikin hän sieltä esille ja vaati nuo
rukaista jättämään neiti Perryn hä
nen ' seuraansa Nuorukainen luon
nollisesti suostuikin siihen Nyt läk
si Arnold Perryn kanssa viimeksimai
nitun asuntoa kohti Heidän tultu
aan pääovelle töytäsi hra Arnold yht
äkkiä neiti Perryä nyrkillään kylkeen
ja siinä tuokiossa tarttui hän samalla
neitiä kiinni kurkusta
"Minä taistelin ja huusin minkä
jaksoin" lausui neiti Perry "mutta
silloin veti tuo peto veitsen esille ja
koetti leikata kurkkuani poikki" —
Tuossa taistelussa hänen suunsa leik
kautui lähelle toista korvaa ja hänen
käsivarsiinsa tuli luihin asti ulottuvia
haavoja
'Sama nuorukainen joka oli saatta
nut neiti Perryä kotiin kuuli huudot
ja riensi apuun Syntyi kova käsi
kähmä hra Arnoldin ja nuorukaisen
välillä Viimein murtui hra Arnol
din voimat jolloin hän sivalsi oman
kurkkunsa poikki ja kaatui kuoliaa
na maahan
Uskonnollista haltioi
tumista Näyte siitä miten uskonnollinen
haltioituminen saa rikkaiden sydämet
heltymään paremmin kuin ihmisten
maallinen kurjuus ja hätä suoritet
tiin äskettäin Lontoon suuressa Albert-salissa
Englantilaiskatolinen kirk
ko piti kongreasiaan ja sali oli täyn
nä väkeä — noin 10000 ihmistä —
Kirkon johto oli järjestänyt agitatio
nin 50000 punan keräämiseksi kir
kolle ulkomaan lähetystyötä varten
Saliin oli järjestetty alttari Kristus
kuvineen jolle yleisö sai roponsa kan
taa Ja uskonnon haltioittamina mo
net luopuivat kaikesta Puhumatta
kaan rahasta kullasta ja nopeasti mi
tä kullakin sattui olemaan antoivat
monet huomattaviin summiin nouse
via pankkitshekkejä — eräskin 800
punnan — — mutta kellä ei ollut näitä
hän luopui kellostaan sormuksestaan
kaulakoristeestaan tai muusta arvo
esineestään Jopa eräskin nainen ot
ti päästään kallisarvoisen hatun ja
luovutti sen
Salin "taiteilijahuone" johon kir
kon saalis koottiin muodostui pian sa
manlaiseksi kuin panttilainasto kun
pöydälle alkoi kasaantua kelloja ran
nerenkaita sormuksia kaulakoristeita
j n e 44-tunnin sisällä oli rahaa
kerääntynyt jo yli 20000 puntaa lu
kuunottamatta arvoesineitä
Kysynpä : mitä ajattelette tästä — ?
Mitä yksi suutelo mak
soi miehelle ja mitä
sa maksoi naiselle
— Mitä yksi suutelo saattaa rrak
saa miehelle ja mitä se maksoi nai
selle Lontoossa ilmestyvässä "Daily
Heraldissa" kerrotaan eräs tavallis
ta harvinaisempi tapaus joka omi
tuisuutensa puolesta el saata olla
herättämättä mielenkiintoa Lehden
kertoman mukaan on tapaus seuraa
va: Eräs palvelustyttö oli kävelyllä
pitkin Lontoon katuja Äkkiä heit
täytyi eräs tuntematon mies hänen
seuraansa Mies joka tytön sanojen
mukaan oli sangen kohtelias pyysi
hetken kuluttua eikö hän voisi saa
da kantaa tytön käsilaukkua johon
tyttö suostui Mies tuli yhäkin koh
teliaammaksi pyytäen tyttöä raitio
vaunuun josta poistuttua hän toivot
ti tytölle hyvää yötä antaen samal
la suudelman Tyttö oli haltioissaan
saadessaan seurustella niin hienotun
teisen nuoren miehen kanssa Sel
viydyttyään ensimälsestä huumauk
sesta jonka kaiketi tuon "gentleman
nin" hyvää tekevä suukkonen aiheut
ti aukaisi tyttö mitään pahaa aavis
tamatta käsilaukkunsa Mutta nyt
huomasikin tyttöparka Ihmeekseen
että rahat olivat poissa Ne oli "hie
notunteinen gentlemannin" pistänyt
parempaan talteen Nyt hävisi tytös
tä huumaus silmänräpäyksessä ja sii
nä paikassa hän ilmoitti asian polii
sille jonka onnistui heti vangita
mies
Mies joka on rautatienkirjanpitäjä
kielsi alussa tekonsa mutta kun hä
neltä tavattiin taskusta tytön rahat
9 hopeashillingiä niin eihän asia kai
vannut enään selvempiä todistuksia
Oikeus tuomitsi miehen varkaudes
ta yhdeksi kuukaudeksi pakkotyöhöu
ja tytölle annettiin kehoitus ettei
vastaisuudessa usko tuollaisiin "hie
notunteisiin gentlemanneihin" Ty
tön rahat 9 hopeashillingiä lankesi
vat kruunulle kun sitävastoin tyhjä
käsilaukku luovutettiin tytölle muis
toksi tuosta opettavasta seikkailusta
Laina
Krj A K
Hänen vanhempansa olivat taval
lisia työläisiä Asuivat vuokrakasar
mlssa laitakaupungilla Lapsia oli
karttunut useampia joten elämä muo
dostui kaikinpuolin puutteelliseesi
ruokkiessa vähillä tuloilla monta
suuta Isä oli talonmiehenä Jos
kus väliajoilla teki yhtä ja toista mi
tä milloinkin sattui ansioksi saa
maan Aikaa ei voinut kuluttaa jou
tenololla jos aikoi saada suoritetuk
si kaikki välttämättömimmätkään
menot
Äiti myös ahersi ahkerasti aamus
ta iltaan: ottipa usein osan yöstä
kin töittensä valmistusajaksl Äiti
rukka oli yksi niistä jotka ovat pa
koitetut pesemään rikasten riepuja
Tämä alituinen aherrus el heille
ollut mitään opettanut Lujasti he
uskoivat että kaikki oli juuri niin
kuin pitikin olla Ajattelivat ku
ten monet muut että täällä jos raa
taa niin kirkkaamman kruunun yl
häällä saavuttaa
Naapurit ja toiset työläiset koitti
vat heille selittää asiain todellisuutta
ja opettivat ymmärtämään tämän yh
teiskunnan nurjia puolia
Selittivät että työläisten yhteen
liittyneinä voimilla nykyinen järjes
telmä muuttuu paremmaksi että työ
läinenkin voi tuntea itsensä ihmisek
si Kaikki kurjuus johtuu siitä kun
ei osata oikein järjestää oloja tahi
oikeastaan ei tahdota järjestää pa
remmin sillä tässä yhteiskunnassa
on elämä ihanaa niillä jotka pääse
vät kiinni vallan ohjaksiin
iSitä ylimmäistä on jo kauan ru
koiltu avuksi mutta kun siitä ei ole
meille näyttänyt olevan hyötyä niin
nyt on pakko turvautua omiin voi
miin Näin ne naapurit puhelivat
Siitä ei ollut mitään apua
Paholaisen lähettiläitä olivat naapu
rit heidän mielestään jumalankiel
täjiä ja muita semmoisia synnillisiä
ihmisiä
Eipä ollut kumma jos he pysyi
vätkin lujana omassa uskossaan Mi
tään he eivät koskaan lukeneet eikä
tutkineet - Se ainoa kirja jota jo
niin kauan on tutkittu oli heillä
luettavana mutta ei ollut eikä saa
nut olla Jos joku kauppasi kirjoja
kauhistuivat he ja pitivät kaikkea
synnillisenä ja kadotukseen johta
vana - i
Mitäpä muuta he voivat opettaa
lapsilleen paitsi samaa mitä Itse
kin uskoivat
Laina oli vanhin lapsista Hänes
tä odotettiin paljon hyvää Kun hän
nyt lopetti koulunsa saattaa hän
mennä ansaitsemaan Olihan aina
liikkeitä joissa tarvittiin tyttöjä työ
hön Osastokaupoissa varsinkin aina
oli palkkoja saatavina Kunhan nyt
alottaisi vaikka osastomyyjättärenä
niin voisi sitten päästä joskus isom
piin liikkeisiin ja paremmille pal
koille Näin sitä toivorikkaana pu
huttiin lasten tulevaisuudesta
Äiti voivotti tähän tapaan: Kyl
lä nykyajan ihmiset käyvät kovin
vaativaisiksi Eivät tytön hutakat
pysy palkoissaan vaan alinomaa
muuttelevat Myötäänsä on ilmoi
tuksia että tyttöjä tarvitaan Mikä
kumma heillä mahtaa olla kun ei
mikään paikka ole muka kunnollinen
Muista vaan sinä Laina että pysyt
paikassasi Sellaisesta ei tule kun
non ihmistä joka myötäänsä muut
taa Kun olet kohtelias ja nöyrä 1
sännällesi niin kohtelevat he vuo
rostaan sinua hyvin Eikä siinä mi
kään muu ole kun tyttöjen itsepäi
syys syynä että paikkoja on aina
saatavissa Miks'ei kun eivät muu
ta tekisi kuin naalissa olisivat aina
niin miten sitä työpaikassa enää
jaksaa olla Niissä haaleissa juuri
sitä laiskuutta opetetaan Siellä se
naapurin tyttökin on sellaiseksi op
pinut usko pois Mutta samapa se
pääset nyt sinä hänen tilalleen työ
hön Voit mennä maanantaina ky
symään liikkeestä paikkaa kun kuu
luu että sieltä entinen joutuu pois
Näin äiti puhui tytölle Laina
korjaili vähiä vaatteitaan kuntoon
että voi alkaa työhön Jos sattuu
saamaan sen toivotun paikan
Maanantai tuli Laina oli valmis
lähtemään Äiti vielä varoitteli että
muista nyt vain olla nöyrä' ja kuuli
ainen isännillesi
Laina joutui tosiaankin naapurin
tytön tilalle Tämä tyttö oli van
hempi kuin Laina oli jo työskennel
lyt kauan osastokaupoissa Hän oli
joutunut usein muuttamaan työpaik
kaa ja aina samasta syystä Ensin
meni aina hyvin Tyttöä kehuttiin
ammatissaan taitavaksi Mutta jon
kun ajan kuluttua joutui hän saman
kiirastulen alle kuin useimmat toi
setkin tytöt Isäntä alkoi liehitellä
hänen ympärillään ja tehdä kaiken
laisia tarjouksia Kun hän ei suos
tunut oli välit selvänä ja hän jou
tui pois 1
Kun Laina saapui työhön oli en
tinen tyttö vielä hetkisen opastajana
Näytteli ja neuvoi työhön kuuluvia
asioita
Näin alkuviikolla el ollut kaupas
sa kiirettä Heille niinollen jäi het
kisen puheaikaa
Tyttö sanoi Lainalle:
Luulen että sinä et voi täällä olla
yhtään kauemmin kuin minäkään
Kun tutustut isännistöön ja muuta
miin ostajiin alkaa olosi tulla sietä
mättömäksi — Miten niin? kysyi Laina Olen
ollut siinä luulossa että jonkunajan
kuluttua on parempi olla kun ensin
tutuetuu ja oppii työhön Niinhän
sanotaan kalkista työoloista Miten
tämä sitten on erilaisempi muita?
liiti on minulle aina sanonut että
aiuista olla tottelevainen isännillesi
niin menestyt Kun on nöyrä ja
kuuliainen niiu liekin ovat vuoros
taan hyviä
— Vai niin vai niin vai sel
laisilla neuvoilla äitisi on sinua eväs
tänyt Hänpä on hyvissä väleissä
herrain kanssa sanoi tyttö hieman
pisteliäästi Kuule Laina! Siitä
huolimatta vaikka äitisi on sinua
euvonut kuuliaisuuteen neuvon mi
nä sinua ennenkuin jätän sinut tän
ne yksin Toivon että pidät mi
nun neuvoni mielessäsi olkootpa ne
sitten äitisi mielestä miten vääriä
neuvoja tahansa Minä tunnen vel
vollisuudekseni estää sinun joutu
masta turmion teille Näetkö tuon
tummaverisen miehen? Hänellä ei
ole mitään vakituista työtä liikkees
sä Hän on muka vaan sentähdon
että katsoo tyttöjen perään että he
eivät laiskottele tahi koske liikkeen
tavaroihin Hänellä on aina mieles
sä mitä katalimpia juonia Kun hän
tulee tyttöjen kanssa vähän tutum
maksi alkaa hän kiertää pauloihin
sa Olen kuullut että hän saa palk
kansa liikkeeltä jonka palvelukseen
hän myöskin hankkii tyttöjä saatu
aan ensin tytöt uskomaan häntä
Sitten täällä on muutamia vakitui
sia kundeja jotka kiertävät tyttö
jen ympärillä tarjoillen illallisia ja
multa hauskuuksia mutta varmalla
hyvityksellä Koita pitää Laina va
rasi heidän suhteensa
(Jatk)
BERKELEY CALIF
Humua ja touhua kuuluu nyt Ber
keleyn suomalaisen äitiväen keskuu
dessa meni minne hyvänsä niin ai
na ja kaikkialla tapaa salaperäisiä
kokouksia ja kuulee kummanlaisia
kuiskutuksla niin että sen sanotaan
olevan varman merkin että jotain on
tekeillä Urkkimalla sain jotain sen
tapaista tietooni että on tilattu jo
useita kymmeniä kanoja ja nyt hae
taan rohkein äiti joukosta joka ne
uskaltaa teurastaa ja sitten laite
taan 2-päiväiset kanavolleipä-juhlat
Alaskan poikain tuliaisiksi 18 Ja 19
p syyskuuta Muusta en paljoa
kuullut mutta kun seuraatte Tove
rin palstoja tästedes niin sieltä
näette Niin muistakaa 19 p syys
kuuta! Lasten sunnuntaikoulu päätettiin
alkaa taas uudestaan ja valittiin o
saston kokouksessa 3-henkinen ko
mitea tekemään alkuvalmistuksia
Vaateavustus-iltaman Suomen sota
orpojen hyväksi päätti osastomme
panna toimeen syyskuun- 5 p Sil
loin kaikki joilla on jotain 'liikene
viä vaatteita sopii ne tuoda Toveri
tuvalle Ne joilta el vaatteita ulotu
voisivat pistää $100 taskuunsa ja
tuoda sen sillä niitä molempia tar
vitaan Toivon ettei kenkään jää
pois siltä tilaisuudesta
Muutamat osastomme vanhat jäse
net ovat lyöneet laimin jäsenmak
maksujen suorituksen eli eivät ole
muistaneet tarkastaa jäsenkorttlaan
Mutta siitä huolimatta joukkomme
kasvaa Useassa kokouksessa liittyy
uusia jäseniä eikä kaikki entiset
kään jäsenet ole syrjässä vaikka
ovat joutuneet joukostamme pois hie
man loitommalle kuten entinen
Emma Ylinen (en muista nykyistä
nimeä) on lähettänyt jäsenmaksun
sa aina Alaskasta saakka koko vuo
deksi Siinä on jotain esimerkiksi
kelpaavaa Maija
I I IIII I I I I 1 I I I I I 1 I I I 1 1 1 I I I
+ NEW YORKIN SUOM NAISTEN +
t OSUUSKOTI I
+ JA PAIKANVXLITY8-TOIMI8TO +
+ 241 Lenox Av A 122 8t
i
+ Telefooni: 813 Mornlng slds +
H-I I I I I I 1 1 I I I I I I I I I 1 I I I I I