Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, August 03, 1920, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Thli Issue of tht Toveritar oontalns nn artlclet luch at requlra an afflrmed translatlon accordlng to Act of On 1Sth 1Ö1 ?
TO VERITAR
ORGAN OF THE FINNISH VVORKINQ VVOMEN IN AMERICA
Painos 790 1
AMERIKAN SUOMALAIS
TEN TYÖLÄISNAISTEN
X X N E N K ANNATTAJA
No 31
Tiistaina Elokuun 3 p — Tuesday August 3
1920 — Kymmenes Vuosik
Kesämietteitä
Taas sydän täynnä on taas täytyy
laulaa
lomassa arklaatoksen ja työn
kun laineet kilvan rantamia kaulaa
kun kukat puutkin
ja kalkki muutkin
solmivat toisillensa lemmen paulaa
sylissä hempeän ja herkän yön
Oi keskikesä! Parmalllesi nukkuu
kuin äidin taikka armaan helmaan
Vaan
Käy tuuli hellävaroin käki kukkuu '
kaukana tuolla
metsien puolla
ja sädekimppuin säihkytulvaan
hukkuu
hetkeksi surun sarjat kokonaan
Ne tiimat jotka sulle työläispolo
on suotu luonnon luona elä ne
ja nauti tyyten vangittuna olo
taas heti alkaa
ja kahleet jalkaa
sitovat sinne missä kurja kolo
luo kolkon haudan haavekuville
Niin haudan mutta haudoistaankin
karkaa
nuo haavekuvat ja aukii kirpoaa
kiviset lastat pitkin tuonen sarkaa
Voi Kullervolset!
Nyt halvat loiset
ei kanna enään orjamieltä arkaa
kun uhmaamaan he käydä uskaltaa
Siisryskikää te koneet mielin määrin
ja hehku helle kuokkijalle vaan!
Ei lannistu ne joille tehtiin väärin!
Käy jätti sotaan
ja tuomiotaan
näin haastaa: kerran kuolinliinaan
käärin
sun valhevalta — joudut maatu
maan! -
Vain vasta silloin kun ne jotka
makaa
nyt turtuneina saadaan taisteluun
on jalkojenne alla pohja vakaa
ei perus hiekka
Ja aatteen miekka
kun joka työläisrintaa jahtaa takaa
pian joutuvaksi orjain kesäkuun
P S
Englannin naisten
osuustoimintaliike
Edistynyt
viime vuosina
askelin
nopein
Miten innokkaasti Englannissa nai
set erittäinkin juuri työläisnaiset
ottavat osaa osuustoimintaliikkee
seen ja kuinka suuremmolsia edistys
askeleita on yllämainittu liike otta
nut juuri viime aikoina ja miten se
on suhtautunut muihin työväen kes
kuudessa ilmeneviin pyrintöihin käy
selville "Daily Heraldin" julkaise
masta kirjoituksesta Siinä sano tai u
siitä seuraavaa:
"The Wiomens Co-operative Guild"
(Naisten osuustoimlntaliitto) joka
parhaillaan pitää vuosikongressiaan
Derbyssä on viime' vuonna osoitta
nut harvinaista ripeyttä ja niittänyt
suuremmolsia voitonhedelmiä Vuo
sikertomuksesta käypi selville että
viime vuoden varrella on mainitun
liiton jäsenluku lisääntynyt 11600:1
la uudella jäsenellä nousten nykyään
kaikkiaan 44500 Sitäpaitsi on huo
mattava että liitolla on kuluneen
vuoden varrella ollut onni lukea liit
toonsa 100 uutta naisten osuustoi
mintayhtlötä 'Käytännöllisten töiden tuloksena
on viime vuoden aikana n k äiti
keskukset joiden tarkoituksena on
huojentaa perheenäitien tukalaa ase
maa Merkillepantavana saavutuk
sena on niinikään mainittava järjes
tely maitotalouden alalla osuustoi
minnallisella pohjalla Sitäpaitsi on
liiton tarkoituksiin liittynyt taval
laan "unitaudin hävittäminen" elintarve-
ja terveysministeriöstä sellai
sissa tapauksissa kun on kysymys
taloudenhoitajista ja perheenäideistä
Liitto on myöskin aktiivisesti ot
tanut osaa ammattiyhdistysten ja o
suustoimlntalilkkeen saattamiseksi
lähemmäksi toiBiaan
Miten Englannin naisten -osuustoimintaliike
on kohdistanut tolmlntan
sa ulospäin ja miten tärkeänä se pi
tää työväen yhteistä taistelua kapi
talismia vastaan käy selville kun
ottaa huomioon miten se on ottanut
osaa esim rautatieläisten lakon tuke
miseen Kalkilla mahdollisilla ta
voilla koetti se huojentaa lakkolais
ten vaikeaa asemaa Lakkolaiset
niiden vaimot ja lapset saivat huo
mattavassa määrin aineellista tukea
liiton puolelta Järjestettiin kon
sertteja y m huvitilaisuuksia joista
kertyneet varat käytettiin lakkolais
ten hyväksi
Liitto vastustaa jyrkästi arvannos
toa sekä sotilaallista harjoitusta kou
luissa Liitto haluaa että olisi pe
rustettava kansainvälinen osuustoi
' mlntaliitto
Mitä taas Englannin sotapolitiik
kaan Puolaan ja Irlantiin nähden
tulee vaatii liitto että kaikki sota
toimet ovat heti keskeytettävät
Englannin naisten osuustoiminta
liitto ei ole ollut luomatta katsettaan
myös Eurohan hädänalaisiin seutul
hin Nälkäänäkevät lapset eri osis
sa Europpaa ovat olleet lähellä liiton
jäsenten sydämiä Siksipä onkin liit
to ojentanut auttavan kätensä' puut
teenalaisille antamalla aineellista tu
kea Liiton pyrkimyksenä on päästä lä
heiseen yhteistoimintaan "Co-bperati-ve
Union" (Osuustoimintallitto)
kanssa Sen ohessa on liiton pyrki
myksenä niinikään että olisi saata
va aikaan läheinen suhde osuustoi
mintaliikkeen ja "Labour Party"n
(Työpuolue)" välillä niin että lopulli
sen tarkoitusperän toteuduttua se
muodostaisi työväenliikkeen ammat
tikunnallisen siiven
Työ jonka vaan nainen
' voi tehdä
Kirj John M Work
On hyvä asia se että sosialistinai
set ovat tottuneet kovaan seikkape
räiseen työhön — sillä heillä on pal
jon työtä edessään
Työ joka heillä on tehtävänä lä
himmässä tulevaisuudessa on lähes
tyä ei-sosialistisia naisia sosialismin
sanomalla Sen voivat vaan naiset
tehdä — se on lilan suuri tehtävä
miehille '
Republikaanit ja demokraatit tule
vat pidättämään yfeisen äänioikeu
den naisilta niin kauan että vaalit
ovat ohi jos he vaan voivat Mutta
se ei tietystikään ole varma josko
he voivat sen tehdä Poliittiset ti
lanteet voivat tehdä tarpeelliseksi
yhden valtion siirtymisen rajan toi
selle puolen ennen marraskuuta
Yhtäkaikki meidän täytyy katsoa
asioita siltä kannalta että he tule
vat sen tekemään — ja meidän tulee
toimia sen mukaan Aika jossa so
sialismia voi opettaa Viln suurille
naisjoukoille on kovin lyhyt Ja sii
näkin tapauksessa vaikka eivät nai
set saisikaan yleistä äänioikeutta en
si vaaleiksi ei -työmme ole hukkaan
kulutettu sillä naiset tulevat kaikes
sa tapauksessa pian olemaan äänes
täjiä kaikkialla Tosiasiassa nyt jo
ilmankin tätä peruslaklllsäystä ää
nestävät naiset jo monessa valtiossa
osittaisella tai täydellä äänioikeu
della Sosialistimiesten tulee tietysti aut
taa jokaisella mahdollisella keinolla
ei-sosiallstisten naisten herätystyös
sä Jos liikkeessämme on vielä jos
sain yksikin sellainen mies joka on
välinpitämätön tässä asiassa tulisi
hänen jo' herätä ja ryhtyä kiireesti
työhön
Mutta luonnollisesti suurin osa
tästä työstä lankeaa sostallstinals
ten tehtäväksi — vaan siitä- syystä
että he ovat naisia He tietävät mi
ten puhua naisille paremmin kuin
miehet osaavat sen tehdä
Eikä nyt ole aikaa hukata Jokai
sen osaston naisjäsenet jotka eivät
ole vielä sitä tehneet tulisi kokoon
tua heti ja ryhtyä järjestettyyn työ
hön naisten agiteeraamiseksl paikka
kunnallansa käyttäen työssään puo
lueen Julkasemaa erikoiskirjallisuut
ta ja seuraten niiden kykenevien
naisten neuvoja Ja ohjeita jotka nai
set puolue on valinnut tätä työtä joh
tamaan Työvainio on lupaava Amerikan
iäiset tulevat olemaan riveissämme
niin pian kun he saavat vaan tietää
mitä sosialismi on Antakaa heille
tilaisuus sen ymmärtämiseen
Oh sinä ihana nukke
Kirj Bertha Hale WIhite
Äsken päättyi San Fransiscossa de
mokraattipuolueen konventsioni
Maamme sanomalehdistö on ollut
täynnä kertomuksia siltä miten imar-'
televasti tämä konventsioni käyttäy
tyi sen naispuolisia edustajia koh
taan Naiset saapuivat sinne jou
kolla joten" heidät täytyi ottaa huo
mioon Jotkut edustajat olivat melkein
hysteerisiä ilossaan siltä että naiset
tulivat — ilo jonka he urheasti ovat
itseltään ennen kieltäneet Ja sano
malehdistö käsitti että oli olemassa
epämukavia entisyyksiä tässä asias
sa jotka piti nyt saada pois pyyhi
tyksi ja siksi kiirehti se kuvaamaan
naisedustajia loistavin värein Eri
koisalojen raportterit kirjottivat heis
tä pitkiä artikkeleita ja lainailivat
heidän poliittisia lausuntojaan tavat
tomalla vakavuudella
IKun yksi naisedustaja oli pitänyt
puheen — jonka puheen tunnustet
tiin olleen johdonmukaisemman ja
selvemmän kuin yhdenkään mlese
dustajan puheen puhkesi soittokun
ta puhaltamaan: "Oh sinä suuri
Ihana nukke" Ja edustajat hurjasi
vat ja yhtyivät kööriin ja tunsivat
tehneensä ritarillisen kunnian osoi
tuksen naisedustajilleen
Ja oikein siinä konventsioni itsen
sä tulkitsi Ei mikään olisi sen to
dellisemmin voinut tulkita demo
kraattipuolueen kantaa naisiin kuin
tuo tapaus Se uskollisesti kuvaa
sitä vanhaa piintynyttä epäuskoa
(Jatkos toiiells (inilll)
Meri
Kirj Felix HyrBke
Tyyni ja hiljainen on yö —
Mainingit rantaa vasten lyö
Täyskuu valaisee meren pinnan
Outo vavistus täyttää rinnan:
Ääretön mahti on merellä tuolla kun
se ärtyy!
Nousua sen ken vois estää — ?
Alistu — Jos mielit kestää!
Xl' uhmaten laittele esteitä sille —
ne särkyy
Nouseepa hyiset myrskysäät
Kuohuupa laineet lakkapäät
Ja ulvoen meri tuo ärjyy:
Jo uhmaajat pelosta värjyy
kun näyttää mahtiaan meri suur
valtias kaikkeuden
Kuohut nyt kohisten ryntää!
Hyrskyt ne tieltänsä kyntää
pirstoiksi esteet ja salvat kurjaln
pakkolaitoslen
Kuin meri tuo on luokkani suuri
Jo kohta nousee sen rautamuuri
valkovaah toisen laineen lailla
Yks' huuto täyttää koko avaruudet:
meillekin kuuluu niailman ihanuu
det niitä kauvan on oltu vailla
Long Beach VVash 14 7 1920
Äänioikeusnaisten kon
gressi Genevessä
Ohjelma hyväksytty kokonaisuudes
saan Kansainvälinen äänioikeusnaisten
kongressi on nyt hyväksynyt ohjel
man kokonaisuudessaan Viimeksi
hyväksytyt pykälät ovat seuraavat:
1) Naisten tulee saada samat mah
dollisuudet kuin miehetkin sivistyk
seen ja työhön eri ammateissa viras
toissa tuomioistuimissa y m Ben
kaltaisissa paikoissa
2) -Naisen tulee saada sama palkka
kuin miehenkin yhtäläisestä työstä
3) Naineiden ja naimattomien
naisten oikeus työhön tulee tunnus
taa El mitään erityisiä määräyksiä
naistyölle eroitukseksi mlestyölle ole
sovellutettava vastoin naisten omaa
tahtoa El mitään älteyslakeja saa
muodostella sillä tavoin että siitä
Joutuu kärsimään naisten taloudelli
nen asema Kalkki määräykset jot
ka koskevat työtä tulee tulevaisuu
dessa koettaa tehdä yhtäläiseksi se
kä miehille että naisille
4) Korkeampi moraalinen jako yh
täläinen sekä miehille että naisille
on tunnustettava Naiskauppa on
poistettava järjestely ja kaikki lait
ja totutut tavat joiden kautta teh
dään eroitua tiissä suhteessa kos
kien naisia talli jotain naisluokkaa
ovat hävitettävät
5) Lapsen isän selvilleottaminen
ulkopuolella avioliittoa on asetettava
periaatteeksi Jokaisella sellaisella
lapsella tulee kasvuvuosina olla sa
ma oikeus elatukseen ja kasvatuk
seen isän puolelta kuin laillisella lap
sella Naimattomalla äidillä tulee
sillä aikaa kuin hän on kykenemätön
itse huolehtimaan ylläpidostaan ol
la oikeus vaatia elatuksen isältä
Toverittaren tilaaja
määrä kymmeneen tuhanteen!