Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, July 27, 1920, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Thlt lasue of tha Toveritar eontalm no artlclea auch as requlra an afflrmed trantlatlon aeeordlng to Act of Oct I6th 1917
TOVERITAR
ORGAN OF THE FINNISH VVORKING VVOMEN IN AMERICA
Painos 7800
AMERIKAN SUOMALAIS
TEN TYÖLXI8NAI8TEN
ÄÄNENKANNATTAJA
No 30
Tiistaina Heinäkuun 27 p — Tuesday July 27
1920 — Kymmenes Vuosik
VENÄJÄN NAISTEN TOIMINTA
Kirj Nikolai Bucharin
Venäjällä elämme me kommu
nistit siihen määrin vaikeissa o-
- losuhteissa ettei meillä ole voi
mia enempää kuin aikaakaan he
timiten merkitäksemme kaikkea
sitä uutta ja tärkeätä mitä val-
lankumouksen kuluessa on luo
tu ja joka yhä kehittyy Meidän
aikamme menee kokonaan tais
telussa vallankumouksen puo
lustamisessa sen iveriviholllisia
vastaan sekä rakentamisessa
kommunismin " toteuttamiseksi
Työn ja taistelun kiihkeydessä
saatamme kiinnittää liian vähän
huomiota siihen seikkaan että
uusien kehkeytyvien laitosten
vaikutuksesta nousee uusi ih
minen kokonaan erikoinen ihmi
nen jonkalaista ei ollut eikä voi
nut enne olla Useat yhteiskun
nalliset suhteet ihmisten kesken
luovat kasvattavat uusia ihmi
siä Jokainen on valmis pilkkaa
maan ja parjaamaan bolshevis
mia — enimmäkseen ilman mi
tään perustetta istua oikeutta
bolshevismista — ja useimmiten
omaamatta edes aavistustakaan
siitä mitä se on ja mitä se mer
kitsee Vain pienimmät tunnus
tavat miten suuren ja uudistavan
vaikutuksen bolshevismi ihmi
siin tekee Vallankumouksen
tuoksinassa ja 'Kommunistisen
puolueen toiminnan seuraukse
na kasvaa yhteiskunnan pohjim
mista kerroksista laajimmista
työtätekevistä joukoista uusia
korkeimpia ihmisiä päättäväisen
uhrautuvaisia taistelijoita jär
keviä velvollisuudentuntoisia
työntekijöitä todellisia sankarei
ta Erittäin mielenkiintoinen ja
tärkeä on se muutos mikä ta-
pahtuu tavallisten köyhälistö
naisten ja talonpoikaisnaisten
keskuudessa He joita tähän
saakka pidettiin pelkkinä juhti
na ja joita sen mukaan kohdel
tiin: ovat tajunneet olevansa sa
manarvoisia ihmisiä He otta
vat osaa yleiseen taisteluun ka
pitalismin voittamiseksi siis ih
misten riistämisen ja orjuutta
misen lakkauttamiseksi kaikissa
sen muodoissa Kaikkialla ovat
työläis- ja talonpoikaisnaiset
myös osallisina maan hallintaan
He istuvat sovieteissa ja mitä
erilaisimmissa toimeenpanevissa
komiteoissa Ja samoin kuin hei
dät kohtaa rintamalla kivääri
kädessä tai hoitavina ja huoleh
tivina samoin saattaa heidät ta-
vata lukuisina johtavissa asemis
sa Köyhälistönaiset pikkupor-varis-
ja talonpoikaisnaiset työs
kentelevät nimittäin kaikissa
niissä laitoksissa joiden tehtävä
nä on naisten äitien lasten van
hojen sairaiden ja työkyvyttö
mien huoltaminen Synnytys-
ja äitien kodeissa lastenseimissä
ja kodeissa kesäsiirtoloissa kou
lukeittiöissä yleisissä ruokailu
ja teetarjoiluissa sairaaloissa ja
toipumiskodeissa vanhojenhoi
toloissa kirjastoissa lukuhuo
neissa yleisissä Valistuslaitoksis
sa kommunistisen sekä muun si-
vistyskirjallisuuden levittämises
sä' kaikkialla naisia mukana ol
len he sangen usein jopa näiden
laitosten sieluina Tehtäviään
suorittaessaan he ovat yhtä jär
keviä kuin sydämellisiäkin
Naiset jotka ennen vallanku
mousta eivät koskaan olleet
kuulleet puhuttavan kommunis
mista joista useat vasta puolue
toiminnan kouluutuksessa sovie
tissa ovat oppineet lukemaan ja
kirjoittamaan tekevät vankkaa
jopa merkitsevää työtä siirtääk
seen työskentelyn ja toiminnan
kautta kommunismin teoriasta
käytäntöön Kuten kasvit au
ringonpaisteessa hedelmällisen
sateen jälkeen niin kasvavat
vallankumouksen jälkeen vapaas-1
ti toimiessa naisten kyvyt seka
voimat Uusi elämä herättää
köyhälistö- ja talonpoikaisnaiset
osoittaa heille tehtävät sekä vel
vollisuudet antaa heille koke
musta ja kouluutusta tekee heis
tä vallankumouksellisia taisteli
joita ja työtovereita kommunis
tista yhteiskuntaa varten Kaik
ki tuo on sitäkin ihmeteltäväm
pää kun ottaa huomioon ne kär
simykset ne' huolet ja taistelut
joiden Neuvosto-Venäjän on ole
massaoloaan kehitystään puo
lustettava Milloin yhtäällä mil
loin toisaalla täytyy kommunis
tien kapitalismin mahdin sen
hengen kanssa otella koko maa
ilman vastavallankumoukselliset
haluavat pelastaa ne vielä ase
voimalla sekasortoinen talous
on tuottanut puutetta nälkää Ja
sairautta Ja siitä huolimatta
taistelee työskentelee kommu
nistinen Neuvosto-Venäjä va
loisan tulevaisuuden vapaan on
nellisen yhteiskunnan puolesta ja
lukemattomat köyhälistö- ja ta
lonpoikaisnaiset taistelevat ja
työskentelevät sen kanssa 'Ken
näiden naisten työn ja puuhailun
haluaisi päivästä päivään merki
tä muistiin seurata sitä hän ei
varmaart tietäisi mistä alottaa ja
mihin lopettaa
Erikoisen tunnusmerkillistä sil
le uudelle ihmiselle joka naises
sa on herännyt on kasakkain
kongressit jotka parhaillaan pi
detään Moskovassa Naisetkin
ovat siinä mukana samanarvoi
sina täysinoikeutettuina edusta
jina Vallankumous herätti hei
dät avasi heidän silmänsä teki
heistä työtätekevän kansan asian
taistelijoiksi Mikä muutos I En
nen vallankumousta istuivat ka
sakkanaiset kasakkakylissään
hoitivat talouttaan pirteissään
kasvitarhoissaan pelloillaan sa
moin kuin äidit ja isoäidit olivat
ennen muinoin tehneet Heitä
ei liikuttanut se mitä kylän ul
kopuolella tapahtui Jos joku
näistä naisista joskus käväsi lä
himmässä piiri- tai läänin pää
kaupungissa niin oli se tapaus
joka antoi puheen aihetta pitkik
si ajoiksi Tätä nykyä ottavat
naiset osaa neuvostojensa neu
votteluihin ja päätöksiin he ei
vät peljänneet pitkää matkaa
Moskovaan He istuvat monien
tuntemattomien vieraiden kes-
TAANTUMUSKO ?
Repii ristiriidat mieltä
raskahana aatokset
risteilevät sinne tänne
miettii tutkii tuhannet
Miettii mikä oikeata
sekä mikä väärin lie:
kellä toivon suuri usko
kellä epäilyksen tie
lSip? tyydy uomallansa
ihmismieli rauhaisaa
ro! se pyrkii ulapoille
ajan virran mukana
Viitloellon tietä määräät
Mitä kohden kiirehtää:
mutta usein ristiriidoin
horjuvaisna jälkeen jää
Ripi kaikki Toinen nousee
niisiiii toinen vajoaa
niissä toinen epäröipi
siinä toinen uskaltaa
Kulkein kerää kehityksen
luopuumtta määrästään
voittajana — taikka muutoin
urhon ls?lla kaatumaan
Viihdy siin' ei ajan vilppi
missä kaikki ymmärtää
joukkotunnon sovun lauhan
siinä riidat sivuun jää
Siinä orja toisen kanssa
kädet käissä kulkien
kohottavi innostavl
toista työssä vapauden
Niin jos oisi Mutta miksi
orja miksi näin et tee?
Miksi riita toista vastaan
joka sopuun pyrkinee?
Taantumusko Taantumusko
hyveen tielle salvatta!
etfei teoin kumoukseen
mailmassa jouduttaisi
i Ryysyluokka köyhälistö
tämäkö ois matkan pää
Eikö enää etemmäksi
tunto vaadi pyrkimään
Eikö meillä yhä vielä
orjan kahle kilahda:
verimahtl voimallansa
meitä sorra armotta!
YhS sortaa säälimättä
yhä raskahana lyö:
siksi orjain suuri suku
yhä jatkukohon työ
eteen köyhäin oikeuden
kansain toivon huomenen
ihmisyyden täytyy voittaa
siksi riennä ihminen!
Ken ei tohdi käydä taistoon
raukkana se sortukoon:
se ken horjuu epäileepi
riveistämme poistukoon
Mutta kellä sydämessä
onpi usko vakaumus
häntä kutsuu taisteluhun
köyhän kansan vastaisuus!
Eemeli Rautiainen
kellä joiden kanssa he ensimäi
sen kerran ovat yhdessä ja he
puhuvat neuvottelevat tekevät
näiden kanssa päätöksiä ikään
kuin olisivat veljien ja sisarien
keskellä he puhuvat neuvotte
levat ja tekevät päätöksiä suu
ren Venäjän tärkeimmistä elin
kysymyksistä Miten monta jär
kevää huomautusta ymmärtä
väistä kehoitusta harkittua ky
symystä kaikuukaan talonpai
ikaisnaisen huulilta! Se voisi
näyttää Unennäöltä mutta se on
todellista
Vallankumous ja neuvostojär
jestelmä antavat kaikille työläi
sille jokaiselle käsillään tai ai
voillaan työskentelevälle mah
dollisuuden ottamaan osaa työs
kentelyyn kaikkien hyvinvoin
nin sivistyksen eteen ja sen
kautta luomaan itselleen leipää
vapautta arvoa ja kunnioitusta
lyhyesti sanottuna luomaan it
selleen ihmisarvoiset olosuhteet
Tsaarin aikana eivät naiset otta
neet osaa poliittiseen elämään
Yläluokkien naiset olivat rouvia
ja rakastajattaria poikkeuksia
lukuunottamatta eivät he välit
täneet valtiollisista asioista jouk
kojen kohtalo ei heitä myöskään
liikuttanut Maaliskuun vallan
kumouksen jälkeen v 1917 as
tuivat rikkaiden nimittäin va
paamielisten ja sivistyneiden nai
set suurin joukoin ja innokkaas
ti poliittiseen julkisuuteen In
nostuneina he heiluttivat Ke
renskille nenäliinojaan ja kukit
tivat häntä He ottivat osaa ko
kouksiin puhujinakin Mutta ai
noastaan vallankumouksellisessa
leirissä on venäläinen nainen
harkiten ja uhrautuvaisesti otta
nut osaa poliittiseen elämään
Vallankumouksellisissa liikkeis
sä yhtähyvin kuin taisteluissakin
ovat naiset olleet samalla taval
la mukana kuin miehet Eikä
Sofia Perovskaja ole ollut ainoa
venäläinen nainen vaan niitä on
ollut monta jotka 'hirsipuussa
kuolemalla kauhistuttavissa van
kiloissa Siperian jäisissä erä
maissa ovat osoittaneet olleensa
mitä voimakkaimpia ja arvok
kaimpia vallankumouksellisia
Niinpian kuin vallankumousliike
valtasi köyhälistöjoukot astui
vat naisetkin sen riveihin Yh
destäkään taloudellisesta tai val
tiollisesta kapinasta yhdestä
kään suurlakosta yhdestäkään
katumielenosoituksesta yhdes
täkään Vappttkokouksesta ei
puuttunut köyhälistönaista Työ
läisnaisia ja työläisten vaimoja
kaatui vallankumouksen taiste
lukentille Suhteellisesti oli kui
tenkin sangen rajoitettu määrä
työtätekevän kansan naisista
jotka -olivat mukana luokkansa
poliittisessa elämässä Vain pie
ni valiojoukko työläisnaisista
toimi ja taisteli riistettyjen sor
rettujen vapauttamiseksi orjuu
desta ja kurjuudesta Nyttem
min lokakuun vallankumouksen
jälkeen 1917 on jo joukottani
köyhälistöläisnaisia ja talonpoi-
(JatkM tobdU iItuII)