Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, July 13, 1920, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    'rl
Tiistaina Heinäkuun 13 p — Tuesday July 13
No 28
i
ii
TOVERITAR
Amerikan suomalaisten työläisnaisten H
nenkannattaja ilmestyy Astoriassa Ore jo
ka tiistai The Western Workmen'i Pubi
Soeiety'n kustantamana
Tilaushinnat Yhdysvaltoihin
1 vuosikerta $150 Puoli vuotta 90c
Canadaan Ja Suomeen
i vuosikerta $175 Puoli vuotta $100
TOVERITAR
Box 9 Astoria Ore
Entered aa second-class matter July 18th
1911 at the Post Office at Astoria Oregon
under the Act of March 3rd 1879
TOVERITAR
(THE WOMAN COMRADE)
SUBSCRIPTION RATES
IN THE UNITED STATES:
One year $150 — 6 months 90o
IN CANADA:
One year $175 — 6 montha $105
Toimitus:
HELMI MATTSON
Box 99 Astoria Ore
TOVERITTAREN TILAAJAMÄÄRÄ
OSOTTAA:
Uusia 132
Uudistuksia 78
Katkenneita 42
TOVERITTAREN TILAAJA
MÄÄRÄ NOUSEE
Monella paikkakunnalla on o
tettu Toverittaren levitys toden
kannalta sen todistaa uudet ti
laukset joita olemme täällä vas
taanottaneet viikon kuluessa
Paraiten on kunnostautunut To
verittaren kotikaupunki Astoria
Oregon Täällä nim on parail
laan suuri kilpailu käynnissä To
verittaren ja Toverin levittämi
seksi Heinäkuun ensimäisen $5
arvoisen kirjapalkinnon saa tov
Aliina Jämsä ja hän on sen kun
nialla ansainnut sillä 29 uutta
Toverittaren vuoden tilausta ja
joukon uudistuksia on hän vii
kon kuluessa tuonnut meille Sa
malla voimme mainita kautta
maan monella taholla yritettä
vän lujasti Toverittaren tilaaja
määrän kohottamiseksi '10000
Kun samaa jatketaan tässä pa
rin kuukauden kuluessa voim
me antaa Toverittaren sinä
merkkipäivänä painattaa puna
sella Kaikki Toverittaren luki
jat tahdotteko olla mukana_ täs
sä rynnäkössä ja auttaa jotta
saisimme antaa lehtemme tulla
painettuna punavärillä? Kaikki
mukaan Toveritar 10000 ja ai
van lähimmässä tulevaisuudessa
Toveruudella
Toverittaren levitysosasto
Ä1TIYSMINISTERIÖ NEW
SOUTH WALESISSA
Federal Pressin kirjeenvaihta
ja W F Ahern tiedottaa Syd
neystä Austraaliasta:
Työväenhallitulsta muodostet
taessa New South "VValesissa
luotiin uusi ministeriö: äiteysmi
nisteriö Tämän uuden minis
teriön pääasiallisena tehtävänä
on antaa erikoista tieteellistä o
petusta tytöille ja siten valmis
taa heitä kunnollisella tavalla
täyttämään äidin velvollisuudet
Tiede on näyttänyt toteen että
enemmät kuin puolet lapsen syn
nyttämisen yhteydessä olevista
kärsimyksistä voidaan välttää
noudattamalla oikeita elintapoja
Työväenhallitus mvöskin ai
koo' perustaa kautta New South
AValesin ' synnytyslaitoksia joi
den yhteydessä tulee olemaan o
sasto joka toimii avustuksen an
tamiseksi äideille ennen synnyt
tämistä synnytyksen aikana ja
sen jälkeen Äideistä tullaan pi
tämään erikoista huolta ennen ja
jälkeen synnyttämisen ja kaiken
laista avustusta annetaan heille
vapaasti tieteui viimeisiä' saavu
tuksia käytäntöön soveltamalla
Äideiksi tulossa oleville yksinäi
sille naisille myöskin annetaan
avustusta ja suojaa ennen syn
nyttämistä ja synnytyksen aika
na joten hekin tulevat säästy
mään niiltä kärsimyksiltä jotka
heitä muussa tapauksessa koh
taisivat Äiteysministerin käytettäväksi
annetaan viljavalti rahaa jotta
voidaan kokemuksen kautta
päästä näkemään kuinka menes
tyksellinen on tämän uuden- mi
nisteriön toiminta asukasluvun
-lisääntymisen nopeistuttamises
sa kuolleisuuden vähentämises
sä lasten keskuudessa ja äitien
hyvinvoinnin lisäämisessä Les
kille ja hyljätyille vaimoille joi
den huollettavaksi on jäänyt pie
niä lapsia annetaan eläkettä si
käli että he tulevat tyydyttävän
hyvin toimeen ja kalliin ajan li
säystä tullaan myöskin anta
maan vanhoille ja invaliideille
joille entisten säädösten nojalla
maksettava eläke on liian niuk
ka New South AValesin hallitus
ryhtyy myöskin huolehtimaan
kansan terveydenhoidosta ja se
aikoo erikoisen verotuksen avul
la kerätä varoja yleisten sairaa
lani rakentamista ja ylläpitämis
tä varten Sairaaloita tullaan
rakentamaan niin monta kautta
valtion että niissä on tilaa kai
kille sairaille Kaikki rajotuk
set koskien erilaisten paranta
jien ammattinsa harjoittamista
yleisissä sairaaloissa tullaan
poistamaan Työväenhallitus ai
koo näiden lisäksi vielä perustaa
vleisiä sairaaloita hampaiden
korjaamista varten "
Sairaanhoitajattarien palkkaa
tullaan korottamaan ja heidän
työolojaan parantamaan Kou
lulapsille annetaan vapaasti lää
ketieteellinen tarkastus ja lääkä
rinhoito Lääkärien ja hautaan
toimittajien ei sallita ottaa liian
suuria maksuja palveluksistaan
Veneerisiä tauteja potevia ryh
dytään myöskin hoitamaan tie
teellisten menettelytapojen mukaisesti
PIENI AJATELMA
Luet lehdistä seuraavaa: Uu
dessa Englannissa nykyään uu
siaikainen Herodes turmelee
vuosittain hiljalleen ja tuskalli
sesti neljäkymmentätuhatta las
ta Tämän kuultuasi kierii aja
tuksissasi kysymys: Näinkö suu
ren uhrin vaatii julma kuolema
eikä mitään tehdä sen estämi
seksi? Ja edelleen: Tällaisen
ihmistuhlauksen estämiseksi tar
vitaan ainoastaan parempia olo
suhteita enempi ruokaa ja pa
rempaa hoitoa lapsille Miksi
me ajamme äidit pois kodeista
palkkatyöhön kun heidät tarvit
taisiin huoltamaan lapsukaistaan
Miksi ajetaan äidit alas hikihel
vetteihin kuiri heidän pitäisi ol
la imettämässä pienokaisiaan
Mitä liian työn turmelemat äidit
voivat antaa lapsilleen kuivettu
neista rinnoistaan? Mitä hen
kistä kehitystä jaksaa harrastaa
ihminen joka on kahlehdittu tu
hansilla Jiuolilla? Jos voit vas
tata sano ! Eikö jo ole aika
nousta vastustamaan tällaista
järjettömyyttä! Ajattele edes
hetkinen tätä asiaa! Jos et sitik
tee olet itse viimeinen uusiai
kainen TTerodes — ja yksi las
tenmurhaajista Toverittaren tilaaja
määrä kymmeneen tuhanteen!
Englannin opettajattaret huo
lissaan koululasten ter
veydestä "Daily Herald"issa- kerrotaan
miten nykyisin Englannin opet
tajattarien piirissä ollaan huoles
tuneita lasten puutteellisen ruo
kinnan vuoksi joka seikka joh
tuu pääasiallisesti elintarpeiden
korkeista hinnoista "The Na
tional Federation- of Women
Teachers (Naisopettajien kan
sallisliitto) on hiljattain pitänyt
vuosikonferenssin jossa vilk
kaasti on pohdittu yllämainitus
ta yhteiskunassa ilmenevästä e
päkohdasta Opettajattaret ovat tulleet ni
mittäin sellaiseen johtopäätök
seen että maidon ja sokerin kor
keat hinnat vaikuttavat sangen
tuhoisesti lasten ruokintaan sil
lä etenkin köyhemmissä piireis
sä on mahdoton hankkia lapsille
näitä välttämättömiä ravinto-aineita
Asian näin ollen ei ole
lainkaan ihmeteltävä jos lasten
terveys joutuu kärsimään
Naisopettajien kansallisliitto
lausui toivomuksenaan että hal
litus puuttuisi hetimiten toimen
piteisiin että taloudessa välttä
mättömiä elintarpeita voitaisiin
saada alemmilla hinnoilla
KEUHKOTAUDIN TURMIO
Keuhkotauti tappaa tuottajia
etupäässä 16 — 45 ikävuosien vä
lillä olevia miehiä ja naisia Se
ottaa uhrikseen toimeliaita ihmi
siä miehiä ja naisia kodeissa
konttooreissa ja työpajoissa Se
aiheuttaa noin sataviisikymmen
tä tuhatta kuolemantapausta
Yhdysvalloissa joka vuosi
Se maksaa Yhdysvalloille yk
sistään taloudellisena tappiona
noin 500000000 dollariavuosit
tain Enemmän kuin miljoona
henkilöä sairastaa tätä tautia
tässä maassa tällä hetkellä
Tämä on niin kutsuttua "köy
hälistön" tautia Sitä se tosiaan
on Huonot asunnot huono ruo
ka pitkät työpäivät kaikki kur
juus likaisuus ja epämukavuus
on parhain maaperä tälle taudil
le Työläiset saavat kaikesta täs
tä kärsiä niinkauan kuin 'he itse
ovat tyytyväisiä nykyisiin olo
suhteisiin Työläiset saavat tä
män taudin turmiota tuntea niin
kauan kuin he ovat tyytyväisiä
kapitalistiseen järjestelmään
Niinkauan kuin liikevoitolle _ pe
rustuva järjeselmä on vallitse
massa ei ole odotettavissa keuh
kotaudin tai muidenkaan tautien
väheneminen Päinvastoin ne li
sääntyvät huimaavassa määräs
sä Ihmissuku rappeutuu ja heik
konee noissa teollisuus helve
teissä joissa raadetaan henkeen
ja vereen uhrataan nuoruus ja
voimat kapitalismin arttarille _
On jo aika pyrkiä pois tällai
sesta tilanteesta Taistelkaamme
kapitalistista riistojärjestelmää
vastaan niin samalla taistelem
me julmaa vihollistamme keuh
kotautia vastaan
TYÖVÄENLUOKKA IHMIS
KUNNAN VAPAUTTA
JANA Kreikkalainen muinaistaru ker
too Prometheus-sankarista joka
uskalsi uhmata Olympon kos
tonhimoista valtiasta kun tämä
tahtoi Uihota ihmissuvun Hän
rvösti tulen taivaasta ja toi sen
ihmisille' Hän osoitti heille
maan uumenissa piilevät metal
lit ja opetti niistä valmistamaan
työkaluja ja koristeita Tlän ke
sytti villit härät ja hevoset val
jasti ne auran ja vaunujen eteen
Hän selitti luonnon salaisuudet
ja raivasi monella muulla tavalla
ihmiskunnalle kehityksen tietä
Tästä julmistunut Zeus antoi
käskyläistensä Voiman ja Väki
vallan naulita sankarin kallioon
lähettäen korppikotkan raatele
maan hänen ruumistaan Mut
ta minkä petolintu päivällä raas
toi se kasvoi yöllä uudelleen
Tuhansia vuosia kärsi ihmiskun
nan pelastaja kauheita tuskia
mutta ei nöyrtynyt kuitenkaan
tietäen kärsivänsä oikean asian
puolesta
Tuhansia vuosia on köyhälis
tö saanut kitua maailman valti
oitten orjuudessa kärsiä voiman
ja väkivallan vääryyttä Mutta
orjankahleita kantaessaankaan se
ei ole voinut luokkana koskaan
nöyrtyä eikä kieltää omaa ku
mouksellista olemustaan Kail
ta historiallisten aikojen se ~pn
yhä uudelleen noussut taisteluun
sortajiansa vastaan niin persoo
nallisen orjuuden vallitessa kuin
maaorjuuden ikeen sitä painaes
sa Ja vaikka uuden ajan varsi
naisen valtaluokan taloudelli
seen valtiolliseen ja henkiseen
herruuteen kohonneen porvaris
ton onkin onnistunut toistaisek
si kytkeä vastustajansa palkka
orjuuden kahlein kapitalismin
kallioon antaen haaskalintujen
sa raadella' sen sydänjuuiia ei
leppymätön proletariaatti — ny
kyajan - Prometheus -— ole silti
lakannut uhmaamasta porvaris
ton palvomia jumalia Mammo
naa ja Moolokkia Mitä enem
män köyhälistö on kärsinyt por
variston riistoa sitä tarmok
kaammin se on ollut pakotet
tu taistelemaan olemassaolonsa
puolesta Kun sen kaikki toi
veet maallisista ja taivaallisista
pelastajista olivat turhaan rauen
neet oli sen luotettava ainoas
taan itseensä — omaan luokka
voimaansa Sikäli kuin tämä totuus tuli
köyhälistön sielussa tajutuksi
selvisi sille myöskin kaikkien
palkkaorjien etujen yhteisyys
lujittui yhteenkuuluvaisuuden
tunto Proletariaatti oli löytä
nyt itsensä — oli oppinut tunte
maan luokka-asemansa kapitalis
f'sessa yhteiskunnassa Samalla
sille alkoi selvitä Marxin ja En
gelsin keksimä historiallisen ke
hityksen laki jo'nka mukaan por
varillisen yhteiskunnan olennai
set ristiriidat — työn ja pää
oman sovittamattomat vastakoh
dat — vievät kapitalistista kehi
tystä välttämättömyyden pakolla
porvarillisen yhteiskunnan hä
viötä kohti Tämä kehityspro
sessi ei tapahdu koneellisesti
vaan luokkatietoisen proletariaa- '
tin esiintyessä päätekijänä Täs
tä johtuu proletariaatin Historiat
linen tehtävä — ' luokkansa va
pauttaminen kapitalismin orjuu
desta Mutta vapauttamalla it
sensä se vapauttaa koko ihmis
kunnan sillä alimpana sorrettu
na luokkana köyhälistö ei voi
luoda sellaista yhteiskuntaa jon
ka perustuksena edelleen olisivat
kapitalistisen järjestelmän kul
makivet: sorto riistäminen ja
luokkaherruus Työväestön va
pautuminen porvariston luokka
herruudesta voi tapahtua vain
sillä edellytyksellä että se e
siintyy eheänä luokkana porva
ristoa vastaan Työväenluokan
voima on ennenkaikkea sen so
lidaarisuudessa (Sos Aikakausi lehti)
— Jos tahdot tehdä hyvän
palveluksen tuttavallesi tilaa
hänelle Toveritar '
i c
SI
1