Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, July 13, 1920, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i
No 28
Tiistaina Heinäkuun 13 p — Tuesday July 13
Työn marttyyrit
Kirj Arvid Johnson
(Jatk)
Kello 7 illalla saapuivat he suu
tarin kanssa asemalle josta painal
tivat Jalkasin Ojalan mökille yötä
viettämään Liian myöhä oli enää
tänä iltana toimittaa mitään asioita
Keskusteltiin melkein koko loppu
ilta ja osa yöstä
Köyryssä" herätti huomiota Oska
rin älykkäät jutut isästään ja yh
tiön metsävahdeista Vahdit olivat
hätyyttäneet Oskaria (hänen olles
saan risuja kokoamassa Oskari sa
noi kalkki muistavansa kunhan kas
vaisi isoksi
"Ota sinä Kekonen tuo älykäs
poika kasvatiksesi Anna hänelle
hyviä ohjeita Anna hänelle hyviä
kirjoja luettavaksi Sinun sydämen
asianasi on leskien ja orpojen koh
talo Missä voit sen suuremman
hyväntyön tehdä kuin juuri tässä?
Ajattele! Sinä olet jo vanha mies
Pian olet valmis itse siirtymään
pois tehdäksesi tilaa nuoremmalle
sukupolvelle Lähtiessäsi täältä as
tuisi sänkysi viereen nuori mies
ojentaisi käsivartensa ja sanoisi:
Isä! Sinä olet mies joka olet koko
elämäsi uhrannut rasitettujen mii
Joonien hyväksi Sinä olet minun
silmäni avannut näkemään mitä tie
tä on vaellettava kun tahdom
me kulkea kansojen veljeyteen
Älä enää epäile ottaa vastaan kuo
lemaa silloin kun näet edessäsi nou
sevan sukupolven edustajan jänte
rän miehen joka varmasti tulee jat
kamaan elämäntehtävääsi Tähän
tapaan puheli Köyry Kekoselle hei
dän mennessään aamulla kohti yh
tiön konttoria
"Minä tulen tekemään hyvin jyr
kän vaatimuksen: tuhannen viisisa
taa maksettavaksi yhdellä kertaa
Jos näyttää se aivan mahdottomalta
saada myönnyn tuhanteen Aina
kaan enempää emme voi voittaa rii
telemällä sillä herrojen oikeus on
kallista
"Olisiko tarpeellista hakea no
miehet mukaan? Luulen että ensin
käymme sisällä ja tunnustelemme
asiaa miltä se nyt näyttää"
Miehet astuivat konttoriin
"Päivää hyvät herrat käykää is
tumaan olkaa hyvä! kuuluu kohte
lias kehoitus
"Kekonen cn tullut sopimaan sil
tä asiasta Mikko O jalan Jutussa
"Aivan oikein siitä ei kannata
riidellä Mutta saanko luvan ky
syä kuka on tämä toinen herra?
Niin herra Kekonen me olemme
niinkuin hyväsydämiset ihmiset aina
kin päättäneet maksaa Mikko Oja
lan leskelle kuusisataa markkaa Se
on korkein korvausmaksu Olkaa hy
vä ja allekirjottakaa herra Keko
nen!" :
"Herrojahan tässä ollaan oli am
matti mikä 'tahansa Nimeni on
Köyry ammatiltani olen suutari —
arvoltani lakimies
Vai on jo yhtiö jotain päättänyt
tässä Ojalan jutussa? Teidän ni
menne on herra Lindqvist Muistan
olleeni teidän kanssanne ennenkin
tekemisissä Te olette päättänyt
asian etukäteen siitä en välitä
En välitä mitä olette päättänyt mi
nun tehtävääni kuuluu saada tietää
miten asia on tapahtunut Sitten
on vainajan jälkeenjääneiden kanssa
keskusteltava miten paljon korva
usta he vaativat Teidän kanssanne
ei minun ole tarvis pitemmältä pu
!ua Te muuten olette mahdoton
kesKurtelemaan ilman lakimiehen
välitystä Sitäpaitsi ette suinkaan
te tiedä mitään tästä tapahtumas
ta?" "Ei en minä ehätti Lindqvist
sanomaan
"Hyvä! Meillä on mukana neljä
miestä jotka työskentelivät yhdes
sä hänen kanssaaan onnettomuuden
sattuessa Me haemme heidät tän
ne puhumaan tietonsa tapahtumasta
Syyskäräjillä tulee asia esille oikeu
dessa Vainajan ruumiin saa toi
mittaa hautaan ensi tilassa sillä mi
nun saamani todistukset ovat siksi
pätevät että pitempiä tutkintoja ei
tarvita
"Ei en minä ehätti Lindqvist
sanomaan Herra suutari! Ei! Ei!
Herra Köyry mehän voimme vallan
hyvin sopia asian Minä voin vä
hän omavaltaisesti muuttaa yhtiön
päätöstä Minulla on paljon valtaa
tämän talon asioissa"
"Jos maksatte leskelle ja hänen
pojalleen kohtuullisen korvauksen
eläkkeen joko kuukausittain vuosit
tain tahi yhdellä kerralla sovimme
asian Sen voimme tehdä ilman la
kiin turvautumatta"
"Niin niin mitä me suotta lakiin
turvaudumme Ainahan kunnon ih
miset sopivat ilmankin keskinäiset
riitansa Minä voin nostaa tuon
summan tuhanneksi markaksi Voin
maksaa vaikka piankin Ei te kyllä
sitä lain avulla saisi mutta meille
se tulisi kalliiksi riitelemälläkln
Hierrät Oden ja Dali ovat kyllä kal
liita miehiä mutta varmoja he ovat
yhtiölle
"Herra Kekonen! Asia on nyt
päätettävä tai jätettävä kokonaan
tätä tietä päättämättä Tuhannen
markkaa voitte saada jos tahdotte
mutta ei muuta Samassa veti hän
esiin paperin Ja rahat Ruumis pi
tää tänään pois korjata Ja Kekosen
pitää lesken kanssa poistua heti
paikkakunnalta Yhtiön maalle ette
saa astua tämän päivän jälkeen"
"Älkää hermostuko herraseni"
sanoo Kekonen
Yhdessä Köyryn kanssa he päät
tivät että paras heidän on myöntyä
esitykseen
Ruumis korjattiin pois samana päi
vänä Pitäjän kirkkomaalle pystytettiin
pieni pyöreä koivupuu johon kal
verrettu"nlml edustaa työnmarttyy
rin muistoa LOPPU
Keskustelu asiasta
(Jatkoa)
Paul — Useiden syiden takia En
tiedä tahdonko aina pitää hänestä
tuolta tai josko hän minua aina tar
vitsee Ja sitten en ole vielä täy
dessä ljässäkään — enkä ansaitse
kylliksi paljoa voidakseni ottaa i
kulsen sitoumuksen Ja kuinkas mi
nä tiedän onko hän se nainen jon
ka haluan vaimokseni kun tulen
kerran siihen ikään että voin sen
askeleen ottaa Nyt olemme pääse
mässä asiaan käsiksi Miksikä en
saa auttaa tyttöä vaikka en tahtoi
sikaan mennä naimisiin hänen kans-
saan? Ei ainakaan mennä naimisiin
ennenkuin olemme varmat josko
haluamme elää aina toistemme kans
sa? Minun palkkani el riitä siihen
että maksaa hänen asunnostaan erik
seen joka viikko Kaksi ei voi elää
yhtä vähällä kuin yksi mutta voin
kustantaa ylöspitomme joksikin ai
kaa yhteisessä asunnossa Ja (my
häillen) haluaisin syödä kotikelttois
ta ruokaa hän sanoo osaavansa keit
tää Ja minulla on vaatteita Jotka
tarvitsevat korjaamista Ja sitäpait
si jos minulla olisikin niin paljon
rahaa että voisin kustantaa hänen
ylöspitonsa erikseen niin uskon hä
nellä olevan niin paljon itsekunnioi
tuksen tuntoa ettei hän ottaisi sitä
vastaan
Neiti P: — 1 Lilan paljon kunnian
tuntoa Ja luuletko sinä että hän
1 voi säilyttää sen itsekunnioituksen
sa eläessään yhdessä mielien kans
sa yksityisasunnossa?
Paul — Kahden huoneen asunnos
sa Se riippuu miehestä Nähkääs
minä en ole sellainen mies joka us
koo omistavansa naisen Me rupe
amme puolille Minä hankin tallan
ja hän hoitaa taloutta Ja korjaa
vaalteita Oletteko lukenut Ellen
Keyn teoksia? Luullakseni ette olu
te olette lukenut Beatrie Falrfaxin
teoksia Minä olen sitä mieltä et
tä naisen tulisi olla oma herransa
olipa hän naimisissa tai ei Tässä
tapauksessa minulla ei ole mitään
omistusoikeuksia sellaisia kuin n
viomiehet luulevat heillä olevan
Minä en osta mitään
Neiti P — Sinä et osta mitään
— mutta tiedäthän että olet kovin
puoleesi vetävä ja eikös — eikös se
olisi luonnollista —
Paul — Mahdollisesti se olisi En
kä minä usko että se mikä on luon
nollista on kokonaan väärin (Hän
myhäilee miettiväisenä hetken) Mi
nun mielestäni on asia tällä tavalla
— jos mies on mies- ei hän ole il
keä ja epäkunniallinen Hän ei ta
hallaan tee mitään vääryyttä eikä
vahingoita toisen ihmisen elämää
Mies el voi olla sukupuoliasioissa e
nemmän raakalainen kuin hän on
nyrkklensä käyttämisessä Se on ai
na ollut minun sääntöni
Neiti P — On ollut sinun sääntö
si? Sinä tarkoitat että sinä vielä
lapsi — (epäröi)
Paul (Tullen avuksi) — Kyllä
Mutta harvoin jo sanoin en ole kos
kaan ollut ilkeä niissä asioissa Mi
nulla ei ole mitään katumista
Neiti P Hellästi) — Paul sinä et
näytä — todellakin en olisi osannut
ajatella sinusta minkään sellaisen
yhteydessä
Paul (Kovin lapsellisen ja viatto
man näköisenä) — Mutta jos olisin
ollut ilkeä ja epäkunniallinen niin
luulen että sen voisi nähdä kasvois
tani Olen varma että tunnossani
häpeäisin ja myös näyttäisin siltä
Neiti P — Mutta Paul en todel
lakaan ymmärrä mitä sinä oikeas
taan tarkoitat sillä — ettei ole ilkeä
eikä epäkunniallinen?
PajjJ (Mennen takaisin pöytänsä
luo ja istuuntuen) — Ja minä en tie
dä josko haluan selittää (Katselee
ja jäljestää 'papereita pöydällään)
Yhtäkaikki ehkä olette oikeassa
Ehkä on parempi elää vaan tapojen
mukaan Miksikä pitäisi minun vai
vata itseäni tytön takia joka mah
dollisesti ei ole sen arvoinen? Mik
sikä saattaisin itseni huonoon va
loon? Olen jo mahdollisesti menet
tänyt kaiken ihmisarvoni teidän sil
missänne Puoli tuntia sitten piditte
minua vielä kunnon miehenä Soi
tan ylös asloimistolmistoon ja sanon
heille etten halua vuokrata sitä a
suntoa (Kääntyy ottamaan telefoo
nin)
Neiti P — Eikö tytöllä ole ke-
H ALUT A AN TIETÄÄ
Haluan tietää missä on mie
heni Kalle Kangas kotoisin Ala
Härmästä Hän jätti sairaan
vainionsa ilman rahaa Kenos
haan Wis 1919 kesäkuun 14
päivä Hän oli sanonut rakas
tetulleen Mrs R'— karille että
olen ruma ja vanha Siitä huo
limatta oli hän kanssani yhdek
sän vuotta Viisas härmäläinen
sai palkkion kuin pelastin hä
net kaikesta Musta käärme kie
murteli illoin aamuin mieheni
ympärillä Eikä miehellä näy
olevan sydäntä hän voi raadel
la naista kuinka pahoin tahan
sa Pyydän tovereita ilmoitta
maan mieheni olinpaikan palkin
toa vastaan Menen ensi kuun
lopulla pois tästä hiaasta
Osote: Mrs Amanda Kangas
300 Charles StFitchburg Mass
tään omaisia eikä ystäviä?
Paul EI ainoatakaan sielua Mik
si? Neiti P — Oh el miksikään (Al
kaa kiireesti klrjottaa koneella) Se
el ole minun asiani mitä sinä teet
Olet kyllin vanha päättämään itse
asioistasi Minun piti vaan sanoa
että tämä on lauantal-iltapäivä ku
ten tiedät eikä meidän olisi pakko
olla työssä lainkaan Mr Pratt sa
noi ettei hän tule enään konttoriin
tänään Ja että me voimme lähteä hr
ti kun saamme työmme tehdyksi
Minulla on vielä vähän Älä sinä
viivy täällä Jos olet jo töistäsi pääs
syt ehkä sinulla on asioita muualla
Paul (Hymyillen merkitsevästi) —
No jos te luvan annatte niin minä
lähden Minulla on pari asiaa toimi
tettavana (Neiti P jatkaa ahkerasti kirjo
tuskoneen naputusta Paul ottaa hat
tunsa Ja menee ovelle)
Paul — Hyvää yötä neiti Prim
rose! Neiti P (Katsomatta ylös työs
tään) — Hyvää yötä Paul! (Paul
menee ulos)
(Neiti P - klrjottaa hetken alkaa
ahkerasti ja sitten vetasee valmis
tuneen kirjeen koneesta rivakasti
Ottaa kynän hiuksistaan ja panee
sen pöytälaatikkoon Samasta laati
kosta hän ottaa pienen kuvastimen
ja kasvopuuteria rasun ja käyttää
niitä tavalliseen tapaan Sen teh
tyään katsahtaa vielä kerran kuvas
timeen) Neiti P (Hellällä äänellä itsek
seen) — Se onnellinen tyttö!
(Erislppu laskee)
:tmtmmtmmtanimmmtmnm:mtnmttmtJmtmmtitw
Rahanlähettäjille!
Kansalaisillemme maksamme dollareista Suomen Pankin virallisen
myyntikurssin Kurssin muuttuessa Suomessa se meille ilmoitetaan
sähkösanomalla Näin saatte dollareistanne
KORKEIMMAN HINNAN
Yllämainittua tapaa seuraten me maksoimme dollarista
Heinäk 1 p
Heinäk 2 p
Lähetyskustannukset 25 tenttiä postiteitse $350 ähköteitse
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta rJ
ainoa asiamiehemme Suomeisa valtaa kauttamme läheteyiitä rahoilta
HELANDER & NEKTON
DDIVATr D AMVCDC
WooIworth Bldg Room 1104 233 Broadway New York City
Ktmmtmtttm