Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, July 06, 1920, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Thls issue of Che Toveritar contaln no artlcles such as requlre an afflrmed translatlon accordlng to Act of Oct l5th 141?
TOVERITAR
ORGAN OF THE FINNISH VVORKING VVOMEN IN AMERICA
Painos 7548
AMERIKAN SUOMALAIS
TEN TYÖLÄISNAISTEN
H X N E N K ANNATTAJA
No 27
Tiistaina Heinäkuun 6 p — Tuesday July 6
1920 — Kymmenes Vuosik
Työttömyyden peikko
Eräitä liiketavoille perustuvan
tuotantotavan tunnusmerkkejä ei
vät äika-aioittain toistuvat työttömyys-
ja pulakaudet Kbska
työttömyys- ja pulakausista kär sivät
työläisnaiset yhtä hyvin
kuin miehetkin niin on kai aika
jo naistenkin kiinnittää huomio
ta niihin tekijöihin jotka syn
nyttävät edellämainitunlaisia ti
lanteita sekä keinoihin niiden
poistamiseksi Työväen luokan
naiset perheen -äiteinä tuntevat
tuon painajaisen paremmin kuin
kukaan muu Luulenpa että jo
sana työttömyys loihtii heidän
silmienssä eteen " näkyjä joilta
he mieluummin sulkisivat sil
mänsä Varmaankin moni per
heen äiti lukiessaan uutisia uh
kaavasta työttömyydestä näkee
mielikuvituksessaan lastensa
hennot kädet ojennettuna pyytä
mään leipää ja heidän viattomat
lapsen silmänsä kysyvinä odot
tavan vastausta : miksi äiti ei voi
antaa leipää' vaikka sitä kyllä
piisi leipurin ikkunalla sekä
miehensä epätoivoiset yritykset
saada rahaksi ainoa omaisuuten
sa työvoimansa Hän näkee ko
tipahasensa särkyvän jonka he
yksissä voimin ovat parempina
päivinä onnistuneet perusta
maan Pitemmälel hän ei us
kalla ajatella hän sulkee silmän
sä ja puistattaa pois harteiltaan
tuon ilkeän painajaisen ajatellen
että ehkä sitten taas koittaa pa
remmat ajat Mutta harvoin
vielä liian harvoin tekee edes
kysymyksen:- eikö voitaisi koko
naan poistaa maailmasta tuollai
sia epäkohtia? Ovatko tuollai
set tilanteet välttämättömiä? Ny
kyään puhutaan ja kirjoitetaan
paljon uhkaavasta työttömyy
destä tässä maassa lähitulevai
suudessa Me olemme tottuneet
jälkeilemään työttömyyden syis
tä tähän tapaan: (ja se onkin
pitänyt paikkansa) — Koska
nykyaikainen tuotanto perustuu
liikevoitolle niin on luonnollista
että kun työläiset saavat- vaan
pienen osan työnsä tuloksista
niin aina jonkun ajan kuluttua
täyttyvät varastot valmiilla hyö
dykkeillä koska työläiset eivät
voi niitä ostaa sillä pienellä osal
la jonka he palkan muodossa
saavat Siten syntyy liikatuo
tantoa ja sitä seuraa työttömyys-
ja pulakaudet sillä kapi
talistit eivät pidä tuotantolai
toksia käynnissä elleivät ne tuo
ta liikevoittoa Ja sitä ne eivät
tuota jos tuotteet makaavat va
rastoissa Täytyy löytyä ensin
markkinat jo ennestään täysille
varastoille Onkos nytkin sit
ten markkinoiden puute uhkaa
massa ? Katsokaa Eurooppaan !
Melkein koko Eurooppa näkee
nykyään nälkää ja kärsii yhden
tai toisenlaisten tarvikkeiden
puutetta joita tässä maassa voi
daan tuottaa Mutta kun koko
Eurooppa on melkein ostokyvy
tön niin niitä ei lähetetä sinne
Siis on seurauksena että miljoo
nat työläiset Euroopassa kärsi
vät puutetta sen tähden että tä
män maan kapitalistit eivät anna
heille niitä liikatuotteita kosk
he eivät ole varmoja liikevoitos-
taan Niin ollen miljoonat työ-
Iäiset tässä maassa näkevät näl
kää täysien viljavarastojen vie
ressä sen tähden kun eivät saa
työvoimaansa kaupaksi niin kau
an kun- varastot ovat täysiä Ja
elleivät he saa voimiaan kaupak
si ovat he silloin ostokyvyttö
miä Tuollaiseen umpikujaan a
jaa kapitalismi aina aika-ajoit-tain
itsensä ja koko ihmiskun
nan Ne uudistuvat aina tihe
ämmin sitä mukaa kuin työn
suorituksessa tarvittavat teknil
liset apuneuvot parantuvat Se
tuntuu hullunkuriselta kaikessa
yksinkertaisuudessaan Mutta
ne ovat luonnollisia tuloksia ka
pitalistisesta tuotantojärjestel
mästä Mutta nykyään puhu
taan myöskin keinotekoisesta
työttömyydestä Nyt on vaali
vuosi Tämän maan kapitalisti
sella hallituksella on paha oma
tunto sen viime aikaisen mitä
julkeimjman sortopolitiikan joh
dosta mitä se on työläisiä koh
taan harjoittanut Se ei ole e
nään niin varma työläisten ää
nistä kun se on näihin saakka
ollut Se pelkää että ne eivät
ole enään sikaarilla tai olutlasilla
ostettavissa ja siksi se onkin
huomannut tuon viimeisimmän
"ja hävyttömimmän keinon syn
nyttää keinotekoinen työttö
myys jolloin työläisten on pak
ko kulkea paikasta toiseen etsien
uutta työpaikkaa Nähkääs tä
män "kansanvaltaisen" maan ää
nioikeuslait määräävät että kan
salaisen ollakseen äänikelpoinen
on täytynyt olla määrätyn ajan
ennen vaalipäivää sillä paikka
kunnalla jolla hän aikoo äänes
tää Kapitalistit laskevat että
he tällä keinolla voivat lähettää
ainakin epäluotettavimniat ai
nekset "mailitehtaalle" ja siten
lujittaa valtansa taas muutamik
si vuosiksi kylläpähän sitten
taas keino keksitään
Täten syntyvä työttömyys ei
nyt kuitenkaan paljon muuta a
siaa se on vaan ikään kuin edel
läkäypänä sille paniikille joka
kaikesta päättäen näyttää meitä
lähitulevaisuudessa kohtaavan
Yksi valta olisi Euroopassa joka
voisi ja olisi halukas ostamaan
tämän maan tuotannon ylijää
mää joko kullajla tai niillä raaka-aineilla
joita tämän maan
teollisuus tarvitsee ja se on Ve
näjä Mutta sille ei haluttaisi
antaa sentähden että siellä on
vallassa työväestö jonka valta
täytyisi saada kukistetuksi taval
la tai toisella Mitä koko maail
! man kapitalistien armeijat eivät
kykene tekemään se aijotaan nä
lällä ja puutteella suorittaa Mut
ta synä tuskin onnistutaan Ei
kö se tunnu käsittämättömältä
että työläiset kaiken tuottajat
katsovat synkkänä tulevaisuutta
silmiin silloin kun he juuri ovat
tuottaneet kaikellaisia hyödyk
keitä varastot täyteen? Että me
silloin näemme puutteen peikon
ilkeästi irvistävän meille vasten
kasvoja Eikö olisi paljon joh
donmukaisempaa että me tunti
simme sellaisen miellyttävän
tyytyväisyyden tunteen jota
tunnemme raskaan päivätyön
päätyttyä ajatellessamme että
seuraava päivä on lepopäivä jol
loin saamme mielin määrin levä
tä ja ajatella muutakir kun vaan
ainaista työn tekoa Niinhän sen
(Jatkoa toisella lirulla)
Miten osamme on
jaettu
Kirj A K 1
Miten onkaan vaihtelevaa' ih-
miselämä Se on täynnä oikku
ja hyviä ja huonoja Osat vaih
tuvat ihmisille monella tavalla
Suurin osa on pakotettu koke
maan kovia kohtaloita Täällä
meidän ihanaksi unelmoidussa
maassa näyttelee kurjuus suur
ta osaa ja sitä vastassa on ää
rimmäinen loisto ja ylellisyys e
dustettuna Otammepa esimerkin vuoksi
pieniä katsauksia naisten elä
mästä ja siitä kurjuudesta jos
sa he suurimmaksi osaksi elä
vät Nähkäämme samalla ne
' syyt jotka pakoittavat naiset a
lentumaan siihen olotilaan jo
hon heidän täytyy tässä kapita
lismin turmelemassa yhteiskun
nassa alistua Heidän täytyy
pakosta myydä ruumistaan ja
joutua valkoisen orjakaupan uh
reiksi Pääsyynä tähän on eittämät
tömästi: huonot palkat yleensä
puutteelliset olosuhteet Toisin
sanoen : suoranainen köyhyys !
Jossain suhteessa haittana on
ammattitaidon puute Kykene
mättömyys ammatteihin joissa
vaaditaan erikoista ammattitai
toa Sekin johtaa alkusyynsä
köyhyydestä Köyhissä oloissa
ei voida antaa lapsille kunnollis
ta kasvatusta pystyäkseen toimi
maan millään alalla Siinä siis
on köyhyys perussyynä
Huolimatta siitä jos kaikki ne
naiset jotka työskentelevät suu
rissa liikekeskuksissa kuten vaa
te kantras kymppisentti ja osas
tokaupoissa yhdistyisivät vaati
maan parempia olosuhteita pa
rempaa palkkaa niin vähemmän
naisia olisi kaduilla Suurien
liikkeiden omistajat kyllä ker
naasti pitävät tyttöjä nälkäpal
kalla työssä Niinollen ovat
suurimpina tekijöinä valkean 'or
jakaupan ylläpitämisessä Suu
rien liikkeiden omistajat ovat
juuri niitä riistäjiä jotka koko-_
avat suuret voitot samalla aikaa
kuin heidän työläisensä meneh
tyvät suureen kurjuuteen ja kui
tenkin samat riistäjät ovat olevi
naan yhteiskunnan sivistyneim
piä henkilöitä ja kehityksen tu
kipylväitä Jos he tosiaan niitä olisivat
tokkopa he ylläpitäisivät sellaisia
liikkeitä missä niin monen tu
hannen ja taas tuhannen nuoren
jakeväisessä kukoistuksessaan o
levan viattoman tytön elämä
murretaan ja lokaan tallataan
Onko sellaisteri ihmisten tunnos
sa ihmisyyttä ollenkaan voinpa
kysyä jotka julkeavat koota tois
ten ihmisten elämällä itselleen
rikkauksia? Ei se siltä tunnu
Eräs yhteiskuntaolojen tut
kija kokemuksiensa perusteella
lausuu seuraavaa näistä köyhyy
teen painetuista ihmisistä :
"Kotona ja työssä vallitsevan
ahtauden ja huonon ilman vai
kutuksesta sekä ruuasta mitä ln:
syövät kuin myös työtuntien pi
tuudesta ja ylettömän yksitoik
koisuuden johdosta ovat he ali
tuisesti epänormaalisessa tilas- _
sa He ovat hermostuneita ja
levottomia he haluavat jotain
Nuorisolle
Kiri Katri R
Terve aulle sä nuoriso nouseva
Tulevaisuuden tukipylväs
Käyttäös aikasi opintoon
Ollos sorrettuin ystävä ylväs
Tuo lause niin tuttu kaikille
Jonka vanhemmat toverit antaa:
— — Teistä nuoret nousevi voima tuo
Joka vapauden soihtua kantaa
Sana "nuoriso" kuin auringonvalo
Luo hohdetta uupuneen rintaan
Siitä mieli hehkuu silmät säihkyy — -Sitä
vaihtais ei kultien hintaan
Kerran varmaan aurinko keväinen
Säde aalloissaan lääkettä antaa
Työnjättiläiselle vapauden
Ja työnsä tulokset kantaa
Siis nuoret vannomme valan tään:
— Me vaadimme oikeutta köyhäin
Me muurit murramme reikäiset
Kapitaalin vallan jo — löyhän
Me kohdussa raataja emosen
Saimme suoniimme taiston verta
Se kuohuu niin kauan kuin saavuttaa
Voimme kansojen kevään kerta
Idän taivas katso jo ruskoittaa
Siellä veljet jo soihtua nostaa
Tie selvä on meille jo aukaistu
Idän hurme huutaa — — nouskaa I
Siksi toimii tää joukko nuorien
Siksi mukaan suakin vaatii
Että kerran koittaisi kevät tuo
Jolloin sorretut lakia laatii
mutta eivät tiedä mitä He kai
paavat meille melkein käsittä
mättömällä tavalla jotakin joka
saattaisi heidät unhottamaan
kurjuutensa sekä kääntäisi hei
dän mielensä pois hetkeksi elä
män raskaudesta Tämän täh
den he tunkeilevat noihin hal
pahintaisiin huvittelupaikkoihin
missä he löytävät kiusauksen jo
ka käänteessä ja ovat heikossa
tilassa sitä vastustamaan"
Ihmisten suurin vihollinen
me tiedämme on myös' liialli
nen työ Se on niin monen ih
misen elämän murtaja Ylityö
on lukemattomien paheiden he
delmällinen lähde Se tylsistyt
tää järjen ei anna tilaisuutta si
visj:ysharrastuksiin ei tutkimi
siin eli yleensä mihinkään hen
kiseen kehitykseen Se väsyttää
ja kuluttaa elimistöä joten ka
toaa harrastus mihinkään opis
keluihin Peräti väsynyt elimis
tö vaatii hclpoittavia huumaus
aineita ja nautinnolta Siitä on
taas seurauksena ihmissuvun y
leinen rappeutuminen ja heikon
tuminen Osa näistä alaspoljetuista on
naisia jotka joskus ovat olleet
naimisissa vaan ovat jääneet
loskiksi tai sitten joutuneet muu
ten eroamaan Jotkut ovat jou
tuneet melkein lapsena naimi
siin ovat enncnaikojaan kylläs
tyneet kun on tullut vastoinkäy
misiä Muutamilta on mies
kuollut tapaturmassa joku on
saanut keuhkotaudin j n e p
kuvailtu avioliittounelma on rik
koutunut epätoivoisuus on astu
nut tiTalle 'Lapsia on jäänyt
huolehdittavaksi joten on pak-
(Jatkoa toisella sivulla)