Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, June 29, 1920, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Tiistaina Kesäkuun 29 p— Tuesday ' June 29
No 26
KODIN
Eläköön Chicago
(Physical Culturesta)
Chicago joka sukupolvien ljän on
ollut mitä ahtaimman tekosiveyden
koti on vihdoinkin saamassa silmän
sä auki El ainoakaan kaupunki ko
ko maassa ole ollut enemmän kirot
tu sellaisilla lakiasetuksilla jotka
perustuvat siihen käsitykseen että
ihmisruumis ja erittäinkin naisen
ruumis on epäpuhdas Vaikkakaan
ei mitään näistä laeista ole kumottu
ovat Chicagon asukkaat ottaneet oh
jakset omiin käsiinsä ja he nyt ui
vat Michigan-järvessä sellaisissa ui
mapuvuissa joissa heillä on mahdol
lisuus vapaasti liikutella jäseniään
Naiset käyttävät yksijatkoista ui
mapukua ilman hameita ja sukkia!
Ajatelkaapas sitä!
Chicago on todellakin ottanut pit
kän edistysaskeleen siveellisyyttä
kohti kun se sallii tämän reformin
tekemättä hyökkäyksiä sitä vastaan
saarnatuolista ja sanomalehdissä
Millä sivistysasteella paikkakunta
on voidaan arvata siitä miten paljo
se sallii nähtävän paljasta ihmisvar
taloa julkisuudessa tekemättä siitä
epäsiveellisiä ja törkeitä huomautuk
sia Taidemaalarit tavallisesti kehitty
vät kunnollisiksi Ihmisiksi Heitä
yleensä pidetään tavallista Ihmistä
parempina mutta heidän täytyy ku
luttaa monta vuotta alastomien mies
ten ja naisten vartaloiden tutkimlses
sa Sen Bijaan että tämä ammatti
alentaisi heidän siveellisyyttään he
oppivat kunnioittamaan ihmisruumis
ta Ja kun tulee aika jolloin jokai
nen poika ja tyttö tuntee ihmisruu
miin yhtä hyvin kuin he ei heidän
mielessään ole tilaa epäsiveellisille
mielikuvituksille
Olisi suotava että Calitornian ran
nikolla käytetyt uimapuvut joita nyt
käytetään Chicagossa tulisivat käy
täntöön kaikissa Idän kaupungeissa
kin Antakaa naisemme uida sellai
sissa puvuissa jotka lisäävät heidän
elinvoimaisuuttaan ja kauneuttaan
Ainoastaan saastaisten mielikuvituk
silla varustettujen Ihmisten takia
on naisten tarpeellista käyttää suk
kia ja hameita uidessaan Naiset
eivät halua niitä käyttää muulloin
kuin jos he ovat sellaisessa seuras
sa joka siihen pakoittaa tai jos jo
ku nainen haluaa peittää ruumiillisia
vikojaan Nainen hyötyy uimisesta
monin kerroin enemmän yksljatkoi
sessa iholla istuvassa puvussa kuin
tavanmukaisissa naisten uimapuvuis
sa Ei ole epäilemistäkään etteikö
naisia huku joka kesä juuri sen Ja
kia että heidän täytyy käyttää noi
ta tekosiveyden vaatimia pukuja ve
dessä Naisen on kovin vaikea uida
sellaisessa puvussa Täten hänen el
ainoastaan ole vaikoa oppia uimaan
mutta vaaran sattuessa ei hän voi
uida senkään vertaa kuin osaisi jos
olisi puku toisenlainen
Ja olkoon vielä sanottu että uimi
nen on epäilemättä parhainta voi
mistelua naisen terveyden kehittämi
seksi ja naiset ovat Ihmiskunnan äi
tejä Uimista Ihar jolttaneet naiset
ovat ruumiillisesti parhaimmin so
pivia äideiksi Tämä on tosiasia
jonka sopisi ottaa varteen nuorter
miesten jotka vaimoa itselleen va
litsevat Jos tahdotte todellisen vai
mon joka on miehen oikea apu ot
takaa silloin sellainen joka ui
Menestyksellisen elämän tärkeimmät
ehdot
1 Ala elämäsi olemalla terveiden
vanhempain lapsi Jotka polveutuvat
terveestä ja elinvoimaisesta Buvusta
2 Ota ensimäisenä vuotenasi ra
vintosi äidin maidosta tai jos ei sitä
ole saatavana muodostellusta leh
män tai vuohen maidosta joka ke
OSASTO"
miallisessa kokoonpanossaan on mah
dollisimman lähellä sitä mitä äidin
maito olisi
3 Lapsuudessasi syö yksinker
taista puhdasta ravintoa joka sisäl
tää kaikki aineet mitä tarvitaan ruu
miin kudoksien kasvattamiseksi Väl
tä makeisia lisättyä sokeria ruuassa
ja kaikenlaisia herkkuja kuten pu
dingit makeat soosit ja makeat juo
mat Leiki paljon nuku runsaasti
ja toimi hyödyllisissä tehtävissä niin
paljon että pysyt pois pahuudesta
4 Kouluvuosinasi voimistele ah
kerasti ja vaadi että kouluhuonees
sasl on hyvä Ilmanvaihto ja ettei si
tä pidetä liian lämpimänä talvella
B Kun kehityt lapsuudesta nuo
reksi mieheksi tai naiseksi valita 3
elämällesi päämäärä ja pyri siihen
Älä pelkää kovaa opiskelua ja ko
vaa työtä jos vaan nukut tarpeeksi
ja voimistelet tarpeeksi
6 Mikä hyvänsä on ammattisi
tee sitä innostuksella ja ajatuksella
Pidä sääntönäsi tehdä hyvin kaikki
mitä teet Sama yksinkertainen
puhdas ravinto jota sait lapsuudes
sa tulisi olla nytkin elämäsi ylläpi
timenä V Ei kukaan voi 'toivoa täydellis
tä vapautta vastuksista ja huolista
Mutta kun päivän työsi on päättynyl
heitä huolesi Älä kanna huolia mu
kanasi (Ulä anna niiden valvottaa It
seäsi yöllä
8 Kasvata filosooflnen maailman
katsomus Kestä elämän koettele
mukset ja surut tyyneestt älä pidä
tapanasi nurista välttämättömyyksiä
vastaan Älä iloitse liian paljon me
nestyksestäsi Älä murru tappioista
Mielentyyneys on terveydellesi tar
peellinen 9 Älä ole turhan ruikuttaja Sei
so varmana sen puolesta minkä pi
dät oikeana mutta älä tuomitse to
veriasi joka ajattelee toisin kuin sl-
nä Hän myöskin voi uskoa olevan
sa oikeassa Älä ole suvaitsematon
toveriesi personallisten ominaisuuk
sien takia Niitä voi olla sinulla
itselläsikin
10 Ota kylmä kylpy joka aamu
niin kylmä kuin vaan voit kärsiä ja
kuivaa karkealla pyyhkeellä hinka
ten rivakasti ja kerran viikossa ota
kuuma kylpy Älä pidä työ- asuin
ja nukkumahuonettasl liian lämpimä
nä Kylmyyttä ei saada kylmästä
väsyi liiasta lämmöstä
Niiniä ovat tärkeimmät säännöt
joiden ansioksi yksi maamme tun
netuin lääkäri ja kemisti Harley
Viley laskee Ben että hän vielä seit-semänkymmenen-kuuden
vuoden ikäi
senä on yhtä toimelias ja henkisesti
ja ruumiillisesti terve ja kyvykäs
kuin hän on ollut nuorempinakiu
vuosinaan
Pelasta lapsi
(Physical Culture Makasiinista1)
On hetkiä sellaisia jolloin sa
nat eivät riitä tunteita tulkitse
maan — jolloin voimme vaan
tolkuttomasti valittaa Kuten
haavoitettu eläin voivotamme
tuskassamme Siclummekin tun
tuu murtuneen
Lapsi jota rakastamrpe ma
kaa sairasvuoteella — rauhatto
mana heitellen itseään tai ma
kaa puolitajuttomassa horrok
sessa Kuolema nävttää olevan lähel
lä Ja me rakastamme tuota lasta
hulluuteen saakka kiihkoisella
suojelusvaistolla Onhan lapsi
veri verestämme liha lihastam
me Olemmehan nähneet sen
kasvavan vierellämme sen syn
tymästä saakka Päivä päivän
perään olemme sitä suojelleet ja
rakastaneet Se on ikäänkuin
kietoutunut elämämme ja sydä
memme ympärille Se on kuin
osa itsestämme ja se luottaa
meihin
Ja nyt se on lähdössä pois
To ajatuskin siitä tahtoo tehdä '
hulluksi Ei ole muuta tuskaa
sellaista joka kirvelee sielua e
nCtnmän kuin tämä
Vii kolmekymmentä vuotta on
lasten elämän pelastaminen ol
lut minulle tärkeästi mielenkiin
toinen asia
Olemme kaikki ihmisiä! Ei
kukaan meistä ole erehtymätön!
Jokainen meistä joskus erehtyy
Mahdollisesti minua nytkin joh
taa erehdyksellinen ajatus
Mutta minulle on kuoleman
tapaukset lasten keskuudessa
todella kauhistuttavat" ja minun
mielipiteeni mukaan johtuvat ne
suurimmaksi osaksi huolimatto-
muudesta tai saattamattomuu
desta joka usein menee niin pit
källe että sitä ei voi nimittää
muuksi kuin murhaksi Satoja
tuhansia nuoria elämänalkuja
hävitetään tällä tavalla joka
vuosi
Eikä tarvita mitään monimut
kaista tieteellistä kouluutusta
pelastamaan lapsi Tarvitaan
vaan sellaisia yksinkertaisia tie
toja jota jotkut ihmiset kutsu
vat "talonpoikaisjärjeksi"
Ylensyöttäminen on yksi ylei
simmistä ja pahimmista vaarois
ta Osa voi mahdollisesti johtua
sopimattomasta ruokinnasta tai
ravinnon puutteesta tai epäpuh
taasta vedestä tai liikunnon
puutteesta
Kun lapsenne saa suonenveto
kohtauksen on kuumeinen tai
saa kovan kylmyyden tai jon
kun näistä oireista jotka kulke
vat kurkkumädän tulirokon toin
kuvskän ja muiden lasten saira
uksien edellä te silloin tietysti
lähetätte kiireesti hakemaan lää
käriä Mutta jokainen hetki on
kallis ja viivyttely voi aiheut
taa kuoleman
Ensimäinen tehtävänne lap
sen sairastuessa tulisi olla saada
se oksentamaan Pidä lasta ku
marassa kasvot alaspäin Pistä
samalla sormesi sen kurkkuun
ja siten pakota sen vatsa tyh
jentymään Sitten avaa ikkunasi niin auki
kuin saat puhdas vilpoinen ilma
sisältää elämälle tärkeän hapen
Lapsi voi kuolla sen elinvoiinan
puutteessa mitä ilmasta saa
daan Pidä lapsi lämpösenä Käytä
kuumavesipulloja vaatteita ja
niitä hyvänsä tarvitset ja voit
käyttää
Sitten laita kuuma kääre niin
iso että se ulettuu lapsen ym
päri kainaloista alas reisille saak
ka Ota päistä kiinni ja upota
kiehuvaan veteen ja sitten nosta
ja väännä kuivaksi -Älä pane
niin kuumana lapsen iholle että
polttaa mutta pane niin pian
kuin kärsii Ankarassa kuumeta
pauksessa voi käyttää viileätä
käärettä joskus Mutta edellä
kerrotunlainen kuuma kääre
tavallisesti saa aikaan runsaan
hikoilun joka pikaisesti laskee
kuumeen
Ennen tai heti jälkeen kun on
laittanut kuuman kääreen tuli
si lapselle antaa peräruiske pie
nellä lapsen ruiskulla (isollakin
sen voi tehdä kun varoo ettei
laske vettä sisään liian voimak
kaasti — Suom) Tämä on tar
peellinen suoliston puhdistami
seksi Ja sitten anna lapsen levätä
Liian paljon käsittely voi tappaa
lapsen
Kun lääkäri tulee niin hän
melkein poikkeuksetta on ihmi
nen joka kiittelee siitä mitä on
tehty Jos hän saa kuulla että
ette" halua annettavan lääkkeitä
lapselle niin siinäkin tapaukses
sa tavallisesti toivonne täyte
tään Ei ole hyvä uskaltaa lääkkei
den vaikutusta lapsen herkkiin
hermokudoksiin
Jos ei edellä kerrotunlainen
menettely ole poistanut taudin
oireita laita sairaalle kuuma
kääre paraiksi kolmeksi tunnik
si joka aamu ja kuuma selkähau
de illalla Kuuma selkähaude
auttaa lapsen nukkumaan rau
hallisesti Tällaisen hoidon hyöty on to
della ihmeellinen
Muista varmasti antaa lapsen
juoda kuumaa vettä vapaasti Ja
kylmää vettä jos sopii Jos lap
si ei voi juoda vettä sellaise
naan voi siihen panna vähän
suolaa tai sitruunan mehua tai
muuta hedelmämehua tai siivi
löityä 'hunajaa
Älä anna lapselle ruokaa en- -nenkuin
se alkaa parantua Ja
sitten ole varovainen Anna a
luksi ainoastaan maitoa ja he
delmämehuja sikäli kuin lapsen
ruokahalu vaatii Älä anna mi
tään muita ruokia ennenkuin lap
si on täydellisesti terve
Ja muista antaa lapsen juoda
vettä T
Ja muista aina että silloin
kun lapsi on sairas ei sen vatsa
voi sulattaa ruokaa Vaan muu
tama suullinenkin syötynä sai
raana ollessa voi synnyttää
myrkkyjä vatsaan joista voi ol
la kuolema seurauksena
Minä olen antanut kaiken
ikäisten lasten paastota yhdestä
seitsemään päivään ja hyöty sii
tä on ollut ilmeinen Milloin
sellainen paastoaminen on tar
peellinen ja sairaan annetaan
juoda runsaasti vettä ei siinä
voi olla mitään vaaraa eikä va
hinkoa Hyvä ruokahalu pian
korvaa sen mitä paaston aikana
on ruumis itsestään kuluttanut
Kissanpojat täytyy hukuttaa
että pääsee niistä eroon lap
sen voi tappaa myöskin vähitel
len alentamalla sen elinvoiman
alussa mainittujen syiden kaut
ta Kissojakin voi tappaa sa
malla tavalla
Tos järkemme ei voi tätä kä
sittää niin silloin lapsenne jou
tuu kohtalonsa uhriksi Mutta
älkää silloin panko "korkeam
man tahdon" syyksi lapsenne
kärsimyksiä ja kuolemaa joka
johtuu anteeksi antamattomasta
huolimattomuudesta Jos te kas
vatatte lapsia eikä teillä ole y
lempänä kerrotuita tietoja las
ten hoidosta tai jos ette välitä
ottaa niitä varteen olette te syy
pää rikolliseen huolimattomuu
teen Ja tulee aika jolloin tä
män luontoiset rikokset myöskin
saavat ansaitun rangaistuksensa
1 1 I I ! 1 I 1 I 1 I I I I 1 I I H
NEW YORKIN SUOM NAISTEN +
t OSUUSKOTI t
+ JA PA'KANVXLITY8-TOIMI8T0 4
+ 241 Lenox Ava & 122 St +
t
+ TtUfoonl: 813 Mornlng Idt +
H I I I I " I I I I I I I I I 1 I I I I I I I -'
JOS OLETTE KIPEÄ
Pyytäkää VAPAA
! 5
LÄÄKEKIRJA-
No
Siinä on yli 25 miesten ja naisten tauHa aelL
tettynä Kuin myitäkin täydellinen luettelo suo
malaisista kotHää k keistä Mistä jokainen to!
Itse valita sopivan lääkkeen taudilleen samaten
myöskin lääkkeitten hinnat y m
Läiikkeet eivät ole patenttilääkkeitä vaan tosl
suonia talsia valmisteita jolta Suomessa on Jo
käytetty monia kymmeniä vuosia
Tämän kirjan saatte vaitaastl ja pitäisi sen
olla jokaisessa suomalaisessa kodissa sillä ette
tiedä koska sitä tarvitsette varokaa humbuuldl
lääkkeitä ja liurabuuki-tohtoretta
— Lignell'in Apteekki on innri n—
—Suom Apteekkiliike Yhdysvalloissa—
P A LIGNELL CO Superlor Wls