Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, June 29, 1920, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Tiistaina Kesäkuun 29 p — Tuesday June 29
No 26
f
TOVERITAR
Amerikan suomalaisten työläisnaisten ää
nenkannattaja ilmestyy Astoriassa Ore jo
ka tiistai The Western Workmen's Pubi
Society'n kustantamana
Tilaushinnat Yhdysvaltoihin
1 vuosikerta f 150 ' Puoli vuotta 90c
Canadaan ja Suomeen
I vuosikerta 1175 Puoli vuotta $100
TOVERITAR
Box 99 Astoria Ore
Entered aa second-class matter July 18th
1911 at the Post Office at Astoria Oregon
under the Act of March 3rd 1879
TOVERITAR
(THE WOMAN COMRADE)
SUBSCRIPTION RATES
IN THE UNITED STATES :
One year $150 — 6 month 90c
IN CANADA:
One year $175 — 6 months $105
Toimitus:
HELMI MATTSON -Box
99 Astoria Ore
TOVERITTAREN TILAAJAMÄÄRÄ
OSOTTAA:
Uusia 65
Uudistuksia 23
Katkaistu —
KIRJEENVAIHTAJILLE
Olisi suotava että kirjoittaes
sanne Toverittareen mainitsei
sitte nimenne ja osoitteenne Äl
kää myöskään kirjoittako lyijy
kynällä ettei kirjoitus kulu hä
märäksi Heittäkää pois se ta
pa että kirjoitatte molemmin
puolin paperia
Älkää pahastuko siitä jos kir
jeitänne on vähän karsittu ja jä
tetty pois kovin vanhoja iltama
puhvia y m On myös sattunut
että on useampi kirjoittanut uu
tisessaan samaa asiaa Viimeksi
tulleita en ole julaissut Älkää
siitä pahastuko vaan lähettäkää '
uutta
NAISTEN ÄÄNIOIKEUS
Virkaatekevä ylisyyttäjä Frier
son on ilmoittanut Tennesscen
kuvernöörille että tämä voi lail
lisesti kutsua valtion lainlaatija
kunnan ylimääräiseen istuntoon
käsittelemään muutosesitystä
perustuslakiin äänioikeuden laa
jentamisesta naisille on ilmotet
tu Valkosesta talosta
Tämä antaa toivoa äänioikeus
taistelijoille että muutosesitys
mahdollisesti tulee vielä hyväk
syttäväksi ennen ensi syksyn
vaaleja
Friersonin päätös seurasi pre
sidentti Wilsonin kuvernööri
Rohertsille lähettämää pyyntöä
että tämä kutsuisi Tennesseen
lainlaatijakunnan koolle hyväk
symään naisten äänioikeutta
koskevan esityksen perustusla
kiin niin että Tennessee demo-kraatinen-valtio
muodostaisi 36
nen naisten äänioikeutta kan
nattavan valtion jotta naiset
voisivat äänestää yli maan ensi
vaaleissa
Kuvernööri Roberts on suo
siollinen naisten äänioikeudelle
ja Naislenpuolueen johtaja nei
ti Alice Paul vakuuttaa että
äänioikeusesitys varmasti hyväk
sytään Tennesseessä Naiset
pitävät näitä tapahtumia voitok
kaana loppuna 50-vuotta kestä
neelle äänioikeustaistelulle Yh
dysvalloissa ÄÄNIOIKEUSNAISTEN
SUUNNITELMIA
Kansainvälisessä Naisten ää
nioikeusliiton kokouksessa Ge
nevessä on Mrs- Josephus Da
niels tehnyt seuraavan vetoo
muksen naisille kaikkialla: "Pois
lapsityö ja' liikipajajärjestelmä
Kunnollisesta työstä kunnolli
nen palkka" Voivathan ne por
varillisetkin kokouksissaan teh
dä inhimillisiäkin esityksiä mut
ta se on toinen asia tuleeko ne
käytännössä otetuksi huomioon
Kukapa muuten enempi tarvit
see lapsityön ja hikipajojen tuot
teita kuin porvarinaiset Tus
kinpa he jokapäiväisessä elä
mässään muistavatkaan mitä
hikeä ja tuskaa he kantavat "he
penissään" ympärillään Saat
taahan niitä hyviäkin suunnitel
mia siitä huolimatta kokouksissa
esittää Pois lapsityö ja pois
hikipajajärjestelmä se on mei
dän todellinen vaatimuksamme
Siihen vaatimukseen kannattaa
työläisnaistenkin huomiota kiinnittää
LAPSISSA ON TULEVAI
SUUS (Mukäeltu suomennos)
Jos me käsitämme että lapsis
sa on tulevaisuus ettei mikään
opetus joka todella on opiksi
voi olla liiaksi kallista niin me
myöskin tietäisimme että kaise
rismin vaara joka vaati 332 tu
hannen miljoonan dollarin kulu
tuksen ei ollut yhtään paina
vampi kuin tietämättömyyden
vaara' eikä mikään huomisen
valtakunta nimitä itseään sivis
tyneeksi joka ei anna jokaiselle
ihmiselle koulu- ja ämmattiope
tusta vapaasti parhaitten opetta
jien alaisena mitä rahalla voi
palkita
Mailina ei ole koskaan otta
nut lastenkasvatusta vakavasti
Itsekkäiden oman elämän ian
kaikkisuuden haaveilujen johta
mana olemme unohtaneet todel
lisen ja käytännöllisen kuole
mattomuuden lasten-lasten lop
pumattomassa elämänsarjassa
Etsimällä oman -sielumme täy
dellisyyttä olemme vieroneet ja
'hylkineet tulevien sukupolvien
mahdollista kohottamista Taik-
ka jos vaivumme epätoivoon elä
vien ihmisten hyvinvoinnin suh
teen hyppäämme me heti jouta
vaan haaveiluun tuhansista vuo
sista jotka tuleman pitää sen
sijaan että työskentelisimme jat
kuvasti ja väsymättä tulevan su
kupolven hyvinvoinnin puolesta
Kaikki meidän arvoituksemme
kohdistuvat lapseen Kaikki toi
vomme kaikki uneksimisemme
on lapsistamme Onko oma e
lämämme epäonnistunut? An
takaamme sen opetuksen johtaa
lapsiamme välttämään saman
kohtalon Onko kansanvalta e
päonnistunut? Kasvattakaamme
lapsemme sellaisiksi kansalaisik
si jotka saattavat sen onnistu
maan Onko rikkaus liian raa
kaa liian yksinkertaista liian
helposti varastettua? Kasvatta
kaamme työläisiä siten että heil
lä on kunniantuntoa tietoisuut
ta ja aivoja Halveksimmeko
naisia? Kasvattakaamme heis
tä työläisiä ja ajattelijoita eikä
leikkikaluja jos tuleva sukupol
vi apinoisi meidän pahimpia e
rehdyksiämme JIalvcksimmeko
tummia kansoja? Selittäkäämme
lapsille sen turmiollisuutta o
pettakaannne heille että neeke
rin tai kiinalaisen halveksiminen
on yhteisymmärrykselle vaaral
lista Haluaisimmeko me ihmis
kunnan jotakin tekevän ? Jos
niin lapsille on se käsitys kas
vatettava joille on loppumaton
aika sitä tehdä ja loppumatto
mat mahdollisuudet työskente
lylle Onko tämä katsantokantamme
kasvatuksesta? Ei ole ainakaan
Englannissa Vmerikassa Rans
kassa tai Saksassa mustien
keltästen tai Valkosten keskuu
dessa Kasvatus nykymailmalle
on siedettävä pahe joka meidän
on kärsittävä Me kierrämme
sitä ja napisemme Me teemme
niin vähän kuin mahdollista ja
ainoastaan pakotus ia uhkaava
vaara saavat meidät tekemään
yli keskiarvon Jos tietämätön
joukko tiedonhalussaan kapinoi
me annamme heille tietoisuutta
juuri sen verran että he rauhot
tuvat Jos kuten mailmanso
dassa löytyy liiaksi tietämättö
miä sotilaita käyttämään mur
hakoneita opetamme me heidät
niitä käyttämään Jos nouseva
rikkaus tarvitsee- tietoisia työläi
siä kiirehdimme me heitä opet
tamaan — lisataksemme rikka
utta Mutta suuria laajoja suun
nitelmia ihmisten kehittämiseksi
— tarkotuksella tehdä mailmas
ta tietoinen ahkera hyväja kau
nis — löytyykö tässä mailmassa
sellaista ohjelmaa? Sellaisen mai
nitseminen tuottaa säikähdystä
— tui naurua Sellaista ei voida
toteuttaa se maksaa liian pal
jon Mitä on tehty yhdelle voidaan
tehdä joukoille jos vaan yrite
tään kyllin kauan ja sitkeästi
Mitä tulee sen kalleuteen — ko
ko mailman rikkaus paitsi elä
miseen ja entisten saavutusten
ylläpitoon tarvittavat varat ovat
ja tulisi olla lasten omaisuutta
heidän kehittämisekseen
Se on sanottu tarkoituksella
Yhdessä vuodessa 1917 me ku
lutimme 96700000000 sotaan
Me räjäytimme sen ilmaan mur
hataksemme ruhjoaksemme ja
hävittääksemme Miksi? Siksi
että voimakkaitten itsekkäitten
pyrkimysten sokeat ja raa'at ri
kokset pakottivat tämän helve
tin kautta kulkevan tien ainoak
si näkyväksi tieksi taivaaseen
Me sen teimme Olimme pako
tettuja tekemään ja olemme iloi
sia että se on ohi Mutta tyy
dymmekö nyt kuluttamaan vä
hemmän mailman kehittämiseksi
sellaiseksi että tuollaisten voi
mien kohoaminen on mahdoton
ta? Haluammeko todella sotien
lopettamista?
Kehittäkäämme myöskin tä
män sukupolven lapsia sodan
kulujen arvosta ja jos tarpeellis
ta niin kymmenin kerroin niin
paljon edestä
Vuonna 1917 kulutettiin las
tenkasvatukseen $915000000
Etasi -vuonna tulisi siihen käyt-
tää vähintään kaksi biljoonaa
Meidän tulisi käyttää riittävästi
varoja palkataksemme parhaim
mat opetusvoimat -parhaimmat
järjestäjät ja johtajat mitä on
saatavissa vaikka meidän tulisi
keritä putipuhtaaksi liha- ja lii
kennetrustit Meidän tulisi ra
kentaa kaikkialle käytännöllisiin -piä
puhtaimpia ja viehättävim
piä kouluhuoneita mitä mailina
tuntee ja meidän tulisi antaa jo
kaiselle amerikalaiselle lapselle
tavallisen koulu- korkeakoulu
ja yliopistokasvatuksen ja am
mattiopetusta elämisen ansaitse
miseksi Onko tämä unta?
Tyydymmekö vähempään!
Ajakaamme meidän nk kas-vatus-"probleemiamme"
: "Kuin
ka me voimme pitää lapsemme
korkeakoulussa ?" Ruokkimalla
ja vaatettamalla ne "Tuleeko
meidän opettaa joukoille Lati
naa Kreikkaa ja matematiik
kaa?" Jos ne ovat kenellekään
opettamisen arvoiset tarvitse
vat joukot niitä eniten "Kenen
tulisi mennä yliopistoon?" Kaik
kien Xäniä kvsvmvkset eivät ole
"probleemeja" Xe ovat vain te
kosyitä estääkseen ajan ja ra
han kulutuksen tulevalle suku
polvelle Kun meille annetaan
kymemne miljoonaa dollaria
mitä me voimme tehdä parhai
ten kasvattaaksemme miljoonan
lasta? Todellakin valtaus olisi
— tappaa niistä yhdeksänsataa-yhdeksänkymmentä-tuhatta
heti
eikä hiljolleen ja tehdä jälelle'
jääneestä kymmenestätuhannes-
ta täysinopetettuja miehiä ja
naisia Mutta kuka pani mää
räksi kymmenen miljoonaa dol
laria? Kuka uskaltaa sanoa ettei
se saa olla kymmenentuhatta
miljoonaa kuten sen tulisikin
olla? Te ja minä sanomme vaik
ka sanoessamme teemniekin syn
tiä Pyhää Hienkeä vastaan
NEUVOSTO-VENÄJÄLLE
LÄHETETÄÄN LÄÄK
KEITÄ Lääkkeillä ja kirurgisilla tar
peilla lastattu laiva on parhail
laan matkalla Neuvosto-Venäjälle
ilmoitetaan New Yorkista
Brooklynissä toimivan Venäjän
Avustuskomitean välityksellä
lähetetään näitä lääketarpeita a
vuksi miljoonille kärsiville Lud
vig Martens selittää komitealle
lähettämässään kirjeessä että
yksi laiva lääketarpeita on jo
matkalla ja toinen laivalasti lä
hetetään pian perästä
Ptinasen Ristin tiedonannois
sa kerrotaan seuraavaa :
"Odotellessa Amerikan Puna
sen Ristin tarveaineiden saapu
mista on kolme venäläistä lää
käriä Varnassa Bulgariassa ryh
tyneet eräässä sairaalassa käyt
tämään piikivestä valmistettuja
leikkausveitsiä hoitaessaan kau
pungin ulkopuolelle keräänty
neitä tuhansia pakolaisia Lää
kärit ovat turvautuneet näihin
kivikauden aikuisiin työkaluihin
uudenaikaisten työkalujen puut
teessa Vasta lohkottu' piikivi
on erinomaisen terävä ja ehdot- '
tomasti puhdasta Varnan sai
raalassa oli ainoastaan kahdek
san leikkaustyökalua ja nekin
liian ruostuneita käytettäväksi
Lääkkeitä sairaalassa oli ainoas
taan kaksi varttia jodia ja pau
na magneetti sulfaattia Naula
soda sulfaattia ja sidetarpeita
samassa määrässä Leikkauksia
toimitetaan piikiviveitsillä kun
nes ehtii saapua Amerikan Pu
nasen Ristin sairaalatarpeita
Konstantinopolista jossa niitä
parhaillaan puretaan laivasta
Bulgarian hovilääkäri tri Bas'hi
keff päätti ottaa käytäntöön pii
kiviveitset luuleikkauksia var
ten nähtyään että pakolaisten
haavat enimmäkseen ovat pää
haavoja Muinaislöydöt osoit
tavat että jo vanhanajan kansat
toimittivat semmoisia leikkauk
sia piikiviaseilla kuten löyde
tyistä pääkalloista on voitu to
distaa" ASTORIAN TOVERIT-
TARET
Pitäkääpä nyt mielessänne
että heinäkuun ajan kestää To
verittaren levitys kilpailu jon
ka on järjestänyt Astorian osas
to Nytpä on mukava nähdä
kenelle palkinnot joutuvat?
"Sille kunnia jolle kunnia tu
lee"' Nyt vain on koetus siitä
kenelle se tulee! Tähän kilpai
luun saa osaa ottaa jokainen
mies tai nainen Pääasia vain
kenellä on tämän ajan kuluessa
suurin määrä TOVERITTA
REN tilauksia
Toveri Blom on luvannut
kultaisen viitosen sille henkilölle
erikoisena palkintona joka hank-