Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, June 22, 1920, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Tiistaina Kesäkuun 22 p — f uesday June 22
6
No 25
KOTIINTULO
(Jatkoa seitsemänneltä sivulta)
Mutta nämä unelmat murskaantui
vat ja hän heräsi todellisuuteen vas
ta kun hänenkin täytyi seista kivääri
suorassa puolustamassa itseään Us
ko ihmisessä löytyvään hyvään oli
pettänyt ja silmiin aukeni se kuilu
mikä todellisuudessa on olemassa eri
yhteiskuntaluokkien välillä Kuilun
vastakkaisilla puolilla olevat ihmiset
ovat niin kaukana toisistaan että he
eivät enää tunne kuuluvansa edes
yhteen ryhmään luomakunnassa
Taistelu näiden välillä on kehittynyt
jo niin pitkälle että intohimoisesti
etsitään keinoja millä saada tois
taan enemmän tuhotuksi Tämä ei
ole enää taistelua olemassaolosta
vaan tämä on itsekästä taistelua o
mia veljiään vastaan
Tällaiset ajatukset risteiliviit Jan
nen aivoissa hänen istuessaan ran
takivellä ja tähystellessään ulapalle
Vmpärillä kaikuivat iloiset lintujen
viserrykset ja raikas tuuli leyhytteli
suloisesti puiden oksia
Hän on kurja kapinavanki jolta
on riistetty kalkki elinvoima ja lei
mattu häpeällä Hän on sairas ruu
miin ja sielun puolesta Kaikki on
vaan kuin usvaa edessä Nuori elä
mä vasta kukoistukseensa puhkea
maisillaan oleva nuoruus on illan
suussa yksi ainoa elämä jonka
me jokainen saamme elää on tehty
mitättömäksi millä oikeudella
Ruumis on raihnas ja sielu kuin ku
lonpolttama Kuka on se tuomari
joka kaiken tämän on aikaan saa
nut Mistä hän on saanut valtakir
jan määrätä toisen ihmisen llämän
tuhottavaksi ? Eikö ihmisen elämä
olekkaan toisen ihmisen sanaa ar
vokkaampi joka useassa tapauksessa
on satunnainen mielijohde
Janne Salama kohosi horjahtaen
seisomaan ja puristi laihat kätensä
nyrkkiin Hän tuijotti kauan siner
tävään avaruuteen ja seurasi kala'
lokkien iloista leikkiä Sielussa kuo
hui Niinkuin keväinen virta mur
taa jäänsä ja syöksyy hurjassa vauh
dissa kohti tuntematonta päämää
räänsä murtui hänen sydämensä ym
päriltä kaikki se kuona mikä pitkien
kärsimysvuosien kuluessa siihen oli
kokoontunut Hän tunsi entisen su
loisen vapauden tunteen sielussaan
ja hänen sisimmästään pulppusi ra
ju vapauden kaipuu Ei oman va
pauden kaipuu ei omien kärsimys
ten ilmituominen vaan koko kärsi
vän ihmiskunnan Hän näki sielus
saan koko kurjuuden mihin ihmiset
ovat eksyneet Sieluun syöpynyt
kostontunne väistyi Hän tunsi että
Ihmiskunnan onnea ei rakenneta kos
tamalla vihamtehille Hän oli järjes
telmän uhri joka järjestelmä estää
Ihmisiä lähestymästä toisiaan ja sik
si on se poistettava Yksilöt muuttu
vat sen mukana Kostamalla ei mi
tään hyvää aikaan saada
syyden Vanhempani eivät saata mi
nua tuntea entiseksi pojakseen siksi
paljon on minun ympärilleni kokoon
tunut sellaista mitä ainoastaan elä
mä maailmalla voi antaa Mutta mi
nä selitän asian oikean laidan heille''
Näin puheli hän itsekseen'
Kun hän aamusella vanhempainsa
ja sisarensa kanssa käveli rannalla
kertoili hän heille elämästä ja kapi
nasta Hän puhui laajasti ja van
hempain ja sisaren silmissä näkyi
kyyneleitä He tulivat huomaamaan
että el se heidän poikansa ollutkaan
mikään niin suuri roisto kuin miksi
häntä kyläläiset sanoivat
Janne lähestyi vanhaa kalastajatu
paa jossa hän oli syntynyt ja kasva
nut Hän hiipi ikkunan viereen ja
kurkisti sisään Siellä nukkuivat Isä
äiti ja Bisko Aaamuaurinko valai-ti
huonetta
Hän katseli kauvan sisälle ja tuska
täytti hänen sielunsa Xkkiä alkoi
hänen silmissään vieriä mennyt elä
mä Se oli ollut kahdenlaista En
siksi se jota hän oli elänyt täällä
kotona ja joka nyt väikkyi niin kui
vattuna mielessä ia sitten se elämä
jota hän oli saanut eliiä maailmalla
mutta joka niin synkät muistot oli
mieleen jättänyt Hän kohotti liasta
ja pölystä harmaat kätensä kohti
korkeutta repaleiset nutun hihat va
lahtivat kyynärpäihin "Minä palaa t
vanhempieni kotiin rääsyisenii sielul
tani ja ruumiiltani kurjuuteen pol
jettuna mutta siitä huolimatta olen
minä sisimmässäni säilyttänyt ihmi-
MAYNARD MASS
Näin juhlien edellä lienee paikal
laan kirjoittaa jokunen lause Tove
rittaren palstoille tältäkin' paikka
kunnalta jos Toveritar lainaa tilaa
näin ensikertalaiselle
Paikkakuntakirjeistä päättäen joi
ta odottaisi olevan Toverittaressa jo
kaiselta paikkakunnalta missä suo
malaisia raatajasiskoja huomatum
massa määrässä asustaa kai voipi
etempänä olevat otaksua että May
nardissa niitä ei liene lainkaan niin
harvoin täältä näkee kirjoituksia
Toverittaren palstoilla Tämän teh
tävän me Maynardin naiset joille
etupäässä omaan lehteemme kirjoit
taminen kuuluisi olemme lyöneet
paikkakunnan suomalaiseen nais
asutukseen ja vieläpä osastoomme
kin nähden kokonaan laimin niin
vähä on ollut kirjoituksia Niin vä
hän olemme edustaneet omaa leh
teämme että emme ole edes vel
voittaneet osastoa valitsemaan Tove
rittarelle paikkakuntakirjeenvaihta
jaa lukuunottamatta osastomme
Ihanneliittoa Eikö toverit todella
olekin tässä suhteessa asiamme jää
nyt unholaan? Emmekö ole lyöneet
laimin velvollisuuttamme omaa leh
teämme ja samalla koko liikettämme
kohtaan tällä tehtävämme alalla?
Alussa mainitsin että kirjoitan
juhlien edellä meillä maynardilaisil
la niitä kun tänä kesänä tulee ole
maan entistä enemmän Niistä nyt
jo voin mainita että kesäkuun 25 —
26 p pidetään osastomme lauluseu
ran toimeenpanemana kesähuvilas
samme Taiston puistossa kaksipäi
väiset Juhannusjuhlat jossa ensimäi
senä iltana antaa lauluseuramme
konsertin
Heinäkuun 3 4 ja 5 päivinä on
paikkakunnalla Massan alueen suo
malaiset alue-juhlat joissa ulkoilma
juhlapaikkana on Taiston puisto Tä
mä onkin Idän suomalaisten parhain
ulkoilma-juhlapaikka uimajärvineen
urheilukenttineen y m mukavuuksi
neen kaikenlaisia eri toimia varten
Massan alueen aluejuhlat onkin vuo
si vuodelta muodostuneet Buurem
maksi edellisiään Tänä vuonna no
todella muodostunee suuriksi senkin
tähden että Maynard on alueen kes
kustassa johon matkankin suhteen
on kaikilla tilaisuus saapua Siis
on toivottavaa että juhlamme muo
dostuu todella vastaamaan ei ainoas
taan sitä huvia ja nautintoa jonka
samoja tunteita omaava joukko yh
dessä olollaan monltuhatlukuisina
saapi vaan että nämä juhlamme he
rättäisi niissäkin jotka vielä välin
pitämättöminä kulkevat vastustajiem
me porvariluokan mukana" näke
mään asemansa ja sen olemassaolon
eroavaisuuden joka tänä päivänä
yhteiskunnassa vallitsee
Katsellessani Toverittaren tilaus
luetteloa olen huomannut että To
verittaren tilaajat paikkakunnalla y
leensii on jo vanhempaan luokkaan
kuuluvia toverittaria jotavastom
paikkakunnan nuorimmille ja yksi
tyisille tyttö-toverittarille ei niitä
tule montakaan Kuulkaapas te tyt
täret tämä on teiltä suoraan sanoen
välinpitämättömyyttä joka mielestä
ni ei pitemmälle saisi jatkua jos ai
jomme seurata aikaamme ja kulkea
yhteisen joukkotoiminnan mukana
niin teidän ja meidän kaikkien on
tilattava ja luettava omia lehtiämme
Meidän on syvennyttävä ottamaan
enemmän tietoa itsellemme niinä
hetkinä joina palkkatyöläisinä meillä
suinkin on ja niitä ainakin alkeelli
sempia meille tarjoaa lehtemme To
veritar Siis te paikkakunnan nuo
remmat raatajasiskot jokainen tilaa
maan jolle vielä ei tule itsellenne
lehti ja jokainen kohdastanne sy
ventymään enemmän asioihin ja
puoluetehtäviin osasto- ja yleensä
puoluetoiminnassa Sitä vaatii ny
kyinen yleismaailmallinen tilanne
Blihen kutsuu eri maitten sorretun
luokan vapauteen pyrkiväin huuto
joka kuuluu nuorille ja vanhoille
kauniina tulevaisuuden säveleenä tä
nä päivänä: "Kaikki maailman työ
läiset liittykää yhteen! Tulevaisuus
on meidän"
A P
Nimileimasimia kumis
ta tehdään Toverissa
tilatkaa sellainen heti!
Osteltava ja Luettava Kirja
on "Yhdysvaltain valtiolliset puolueet" Se ei ole yksistään
sen ta'kia välttämätön kirja että sen avulla voi seurata
Yhdysvaltain vanhojen puolueiden kehitystä näihin päiviin
saakka vaan siksi että varsinkin vaaliaikoina on hyvä tu
tustua siihen politiikkaan jota puolueet harjottavat
Erittäin huvittavaa on seurata eri puolueiden ohjelmien
kehitystä viimeisen sadan vuoden aikana Samalla on hyvä
tietää mitkä taloudelliset voimat puolueita synnyttävät ja
mitkä taloudelliset ristiriidat niitä hajottavat Onealin kirja
antaa kaikesta tästä selvän ja oikean kuvan Epäselvästä
taloudellisten ja valtiollisten olojen sumusta alkaa joku
puolue kohottaa päätään Se esiintyy vissinä valtiollisena
pelastajana ratsastaa suurilla ohjelmilla saa runsaasti ää
nestäjiä hylkää äänestäjänsä — ja kuolee nimettömänä ja
maineettomana Tai syntyy sen valtarungosta jollain toi
sella nimellä esiintyvä puolue jonka vaellus on samanlainen
kuin edellisenkin Kuin valtavassa panoraamassa kulkee
puolueiden elämä kukoistuskausi ja kuolema mullistava ke
hitys tuotannossa pyyhkii olemattomille perusteille rakenne
tun puolueen pois ja toinen tulee ja täyttää sen paikan
yrittäen vihellellä äänestäjiä puolelleen
Me suomalaiset usein ihmettelemme mikä se saa ameri
kalaisen yleisön äänestämään näitä eri puolueita
Saadaksensa täydellisen ja luotettavan vastauksen kysy
mykseen on luettava mainitsemamme kirja
Varsinkin olisi välttämätöntä että jokainen tietoinen mies
ja nainen tuntee eri puolueiden ohjelmat niiden perustami
sesta lähtien Siitä saakka kun puolueet rupesivat ohjelmia
julkaisemaan on ilmotettavassa kirjassa asiallinen lyhyt se
lostus niistä melkeinpä vetää suuta nauruun kun nykyisten
aikojen valossa tarkastelee puolueiden ohjelmia viisikym
mentä vuotta sitten
Kirjan voi tilata suoraan Toverin kirjakaupasta ellei sat
tuisi olemaan asiamiehellä Hinta $125
TOVERI Box 99 Astoria Ore
Rahanlähettäjille!
Kansalaisillemme maksamme dollareista Suomen Pankin virallisen
myyntikurssin Kurssin muuttuessa Suomessa se meille ilmoitetaan
sähkösanomalla Näin saatte dollareistanne
KORKEIMMAN HINNAN
Yllämainittua tapaa seuraten me maksoimme dollarista
mmm
Kesäk 10 p
Kesäk 11 p
Lähetyskustannukset 25 senttiä postiteitse $350 sähköteitse
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta r I
ainoa asiamiehemme Suomessa vastaa kauttamme läheteyista rahoista
HELANDER & NEKTON
PRIVATE BANKERS
Woolworlh Bldg Room 1104 233 Broadway New York City