Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, June 22, 1920, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 25
Tiistaina Kesäkuun 22 p — Tuesday June 22
5
"Erämaassa ja Maail
malla" -kirjan ar
vostelua Olen lukenut Toverin kustan
nuksella ilmestyneen Helmi
Mattsonin kirjoittaman romaa
nin "Erämaassa ja Mailmalla"
Lchtiemme lukijat etenkin To
verittaren ovat aikaisemmin tu-
tustiineet Helmi Mattsonin kir
jotelmiin runoihin ja näppäriin
pikkuromaaneihin joita hän on
julkaissut Toverittarensa Tä
mä 'hänen ensimäinen kirjaksi
painettu romaaninsa on epäile
mättä ei ainoastaan parhain mi
tä 'hänen kynästään on tähän
saakka lähtenyt vaan työväen
luokkahengessä kirjotetuista ro
maaneistamme 'parhaimlpia ol
len siten erittäin tervetullut lisä
köyhään kaunokirjallisuuteem
me Tekijä on valinnut teokselleen
sangen kiitollisen aiheen ja kä
sitellyt sitä onnistuneesti Lu
vut ovat lyhyitä eläviä ja mu
kaansa tempaavia Ensimäises
sä luvussa vie tekijä lukijansa
erämaahan ei ikävään ja yksi
toikkoiseen vaan suureen vai
kutelmista rikkaaseen luonnon
kotiin jossa keväiset purot lori
sevat virrat kohisevat ja järvien
raikkaat aallot leppeästi rantoi
hin loiskahtelevat Siellä kajah
telee uudisasukkaan kirveen is
kut kun hän uhmaten ikuisia
valtoja rakentaa majaa joen
rannalle 'Erämaasta käy sitte
tie suureen mailmaan jossa e
teen sattuvat tapaukset tunkevat
suoraan lukijan sydämeen Teos
on kauttaaltaan realinen juoni
mieltäkiinnittävä mutta samalla
luonteenomainen Helmi Matt
sonin ansioksi on luettava se
että hänen esittämänsä henkilöt
ovat eläviä ne puhuvat ja toi
mivat ja siksi onkin kokonaan
vapaa ikävystyttävästä pitkäve
teisyydestä joka on niin monen
nuoren kirjailijan kiusana
Kaunokirjallisen ansionsa o
hella on teos yksi parhaimpia
agitatsioonikirjasia Punaisena
lankana läpi kirjan esiintyy sel
vä luokkakatsomus joka säilyy
terveenä kirjan loppuun saakka
Tämä seikka juuri tekeekin kir
jan arvokkaaksi koska luokka
tietoisesta asiain käsittelystä
huolimatta ei kirjan esteettinen
vaikutus ole kärsinyt
Toivottavasti kirja lehtiemme
asiamiesten välityksellä leviää
tuhansiin suomalaisiin työläisko
teihin Amerikassa Lahjakirja
na Toverin ja Toverittaren tilaa
jille vastaa teos täydellisesti tar
kotuksensa Monesta huonom
masta joskin ehkä laajemmasta
romaanista me olemme maksa
neet dollarin sen sijaan kuin tä
mä tulee tilauksen mukana il
maiseksi A N Koskela
H I I I I I M' 1 1 1 I I I 1 M III' H-r
NAISTEN OSUUSKOT!
SAN FRANCISCO CAL
3627— 16th 8t
Telefooni: Market 335?
SAN FRANCISCO
H IIII MH I I I I I I I I I I I UM"'
SÄKENIÄ
Tilatkaa nyt ette! enään unohdu
Säkeniä on yleisesti arvokkuudeltaan
tunnustettu tarkoitustaan vastaavaksi
julkaisuksi Ainoa laatuaan Mielen
kiintoisia tietoja Venäjältä Hinta
$150 vuosi
RAIVAAJA
Box 468 Fitchburg Mass
Toverittaren
lukijoille ja
levittäjille !
TÄSSÄ esitämme Toveritta
ren nykyisen toimittajan Helmi
Mattson'in kuvan jotta lehden
lukijat voivat tutustua häneen
paremmin Samalla kertaa halu
aa hän esittää itsensä kaikille
Toverittaren lukijoille kaunokir
jallisen teoksensa avulla teos on
nimeltään Erämaassa ja Maail
malla Sanomme suoraan peit
telemättä että kaikki tässä
maassa kirjoitetut ja ilmestyneet
suomalaisten nais-kirjailijoiden
teokset saadaan panna yhteen
voittaakseen tämän ' suurella
lämmöllä ja ihmistuntemuksella
kirjoitetun kirjan Moni joka on
saanut lukea Erämaassa ja Maa
ilmalla ennenkun se on julkisuu
teen laskettu on ihmetellyt mi
tä' esteitä on Helmi Mattsonilla
ollut kun ei ole aikqsemmin an
tanut -julkisuuteen tuotteitaan
Niin nyt on kaikilla Toveritta
ren lukijoilla mainio tilaisuus
saada omakseen tämä huomatta
va 96 sivua käsittävä kirja Mut
ta sanomme suoraan kifjaa ei
myödä hinnalla eikä millään te
kijä on nimenomaan pannut
määräksi että hänen työnsä an
netaan ainoastaan Toverittaren
tilaajoiUe LAHJAKSI Kaikki
naiset ja miehet jotka luette To
veritarta - hankkikaa Toveritta
relle uusi tilaaja vuodeksi niin
saatte itsellenne ja hankkimal
lenne tilaajalle Erämaassa ja
Maailmalla Samoin kaikki jot
ka ' uudistatte Toverittaren ti-
hiuksen vuodeksi suoraan Tove
rittaren konttorin tai asiamiehen
tai naisen välityksellä saatte uu
distuksesta kirjan lahjaksi
Nyt kaikki Toverittaren levit
täjät työhön levittämään Tove
ritarta ja Erämaassa ja Maail
malla edellinen on kaikille nai
sille mitä tärkein jokaviikkonen
sanomalehti ja jälkimäinen kai
kille lukuhaluisille mitä tervetul
lein uutuus 'Samalla on mainio
tilaisuus saada Toverittaren ti
laajamäärä nousemaan vähintäin
10000 jolloin lehden koko suu
renee ja samalla tietysti sisältö
paranee
Siili
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□n
" Heinäkuun aikana tulemme jo
ka viikko julkaisemaan Toverit
taressa erikoisen taulukon mis
sä on nähtävänä kuinka monta
uutta vuoden tilausta on paikka
kunnilla saatu ja annamme sill
levittäjälle joka viikon kuluessa
hankkii suurimman määrän UU
SIA TOVERITTAREN TI
LAUKSIA oikeuden valita si
man mielensä mukaan $5 arvos
ta kirjallisuutta suuresta varas
tostamme Asiamiehet saavat
tavanmukaisen palkkion vai
voistaan Kaikki 'hereille levittämään
Toveritarta käykää naapurissa
heti tämän luettuanne selittäkää
Toverittaren merkitystä kaikilla
naisille ja erittäinkin lasten van
hemmille ja kasvattajille To
verittaren hinta on ainoastaan
$150 vuosikerta ja lehti tulee
säännöllisesti kun vaan annatte
meille selvät ja tarkat osoitteet
Älkää kirjoittako niiniä ja osoit
teita kiireellä vaan ottakaa ai
kaa ja merkitkää kaikki mitä tar
kimmin silloin säästyy paljon
harmia ja ikävyyksiä lehden ti
laajilta ja täällä konttorissa
Tunnussanana tässä levitys
työssä jokaisen naisen ja per
heen pöydälle Toveritar ja Erä
maassa ja Maailmalla sekä TO
VERITTAREN PAINOS 10
000 Mikä on sen levittäjän nimi
joka saa ensimäisellä viikolla
$5 kirjallisuuspalkinnon? Onko
se nainen tai mies? Kaikki pon
nistuksiin ja Toveritar heinä
kuun ajalla KYMMENEEN
TUHANTEEN
Lähettäkää tilaukset osotteella:
TOVERITAR
I!ox 99
Astoria Oregon
Toveruudella
Toverittaren levity sosasto