Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, June 22, 1920, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Tiistaina Kesäkuun 22 p — Tuesday June 22
3
No 25
Perheen ja kodin hävit
täminen Vuosikymmenien ajan on ollut a
merikalaisten porvarien suosittuna
syytöksenä sosialisteja rastaan se
että he aikovat hävittää perheen Ja
kodin Vielä niinkin myöhään kuin
viime- talvena tehtiin tämä syytös
sosialistipuoluetta vastaan niissä kuu
lusteluissa jotka päättyivät viiden
sosialistisen lainlaatijan New Yorkin
lainlaatijakunnasta kartoittamiseen
Porvarit ovat politiikkoja ja ne tie
tävät minkälaisilla väiteillä voidaan
vaikuttaa kansaan Porvarit tietä
vät että keskinkertainen amerikalai
nen (el yläluokkalainen) yhä vieläkin
katselee perhettä Jonkunlaisella ju
maloimisella Sen ympärillä on tä
män maan historiallisen kehityksen
muodostama pyhyyskehä'
Tästä syystä porvarimme yhä edel
leen tätä typerää väitettä perheen ja
kodin hävittämisestä toistavat So
sialistit tahtovat vetää niin väite
tään naisen kodin piiristä raa'an Jo
kapäiväisen elämän pyörteisiin Nai
sellisuus hävitetään ja nainen alen
netaan kaikessa suhteessa samalle
tasolle miehen kanssa iLapset riiste
tään vanhempien huolenpidon alai
suudesta valtion ylläpitämissä las
tentarhoissa kasvatettaviksi
Tällainen vaikuttaa ihmisiin joi
den mielessä vielä väikkyy menneen
ajan perhe-idylli Todellisuudessa
tällaista perhettä yleisesti vallitseva
na laitoksena ei ole enää olemassa
Kapitalismi on hävittänyt perheen Ja
kodin Vain verrattain lyhyt aika
takaperin amerikalaiset osoittivat sy
vää halveksumista europalaisia koh
taan joiden naiset kävivät yhtä rin
taa miesten kanssa raskaissa töissä
tehtaissa rakennuksilla ja vainioil
la Amerikalaiset eivät enää voi yl
peillä tällä seikalla Täälläkin on
kehityksessä saavuttu sille asteelle
jossa kapitalismi on riistänyt naiset
kodin piiristä teollisuuden kaupan
ja maanviljelyksen palvelukseen ja
eikä ainoastaan naiset mutta myös
lapsetkin
Yhdysvaltain hallituksen työviras
ton naistoimiston numeroiden mu
kaan maassa on tänäpäivänä kaksi
toista miljoonaa naista palkkatyössä
Miss Anderson mainitun toimiston
johtaja lausuu tämän vuoden väen
laskun osoittavan että kolmas osa
tämän maan palkkatyöläisistä on nai
sia Hän ei usko että naisten luku
teollisuudessa Ja maanviljelyksessä
joka sodan ajalla nousi näin korkeal
le tulee vähenemään Ja näistä palk
katyössä olevista naisista on huomat
tavan suuri osa naimisissa olevia
naisia ja perheen äitejä "Nuoret ih
miset" lausuu Miss Anderson "me
nevät naimisiin sillä "ymmärryksellä
että kumpikin Jatkaa työssäkäyn
tiään Kotielämä on muuttunut ta
vattomassa määrässä Ihmiset elä
vät kalusteuissa huoneustoissa Ja syö
vät ravintoloissa Suuri osa siitä
työstä minkä vaimo ennen teki koto
na tehdään nyt tehtaissa Naiset
eivät enää kudo kankaita ja vain
vähän ompelevat ja neulovat Nämä
työt tehdään nyt tehtaissa ja naiset
on pakoitettu menemään tehtaisiin
lisäämään perheen tuloja"
Näin perhe-elämä on muuttunut
Vanhan pikkuporvarillisen aikakau
den koti josta kuva on vielä säily
nyt ihmisten mielissä on hävinnyt
Sijalle on tullut kapitalistisen aika
kauden perhe jonka kaikki työky
kyiset jäsenet käyvät palkkatyössä
Vain pieni murto-osa näistä perheis
tä ansaitsee kunnollisen elämän Las
ten kasvatus pakostakin jää rappiol
le koska porvarillinen yhteiskunta
ja porvarillinen valtio ei tee mitään
lasten hyväksi Porvarillinen yhteis
kunta takaa sellaisen perheen jonka
äiti käy tehdastyössä lapsille vain
kadun leikkipaikaksi ja vähän vart
tuneemmille tehtaan
Kapitalismi on hävittänyt perheen
ja kodin tuoden vain kurjuutta sen
sijalle Sosialistinen yhteiskunta
vain tuopi taloudellisen kehityksen
virrassa hävinneen laitoksen sijalle
uutta ja korkeampaa Se vasta to
della tekee naisten taloudellisesti
tasa-arvoiseksi miehen kanssa ja
vasta se takaa lapsille tilaisuuden
saada riittävästi ravintoa hoitoa ja
opetusta Katsokaa Venäjälle! Niin
paljon kuin porvarilliset sanomaleh
det ovatkin levittäneet sieltä type
riä ja valheellisia juttujaan "naisten
kansallistuttamisesta" niin porvaril
listen huomioitsijainkin täytyy myön
tää että kaiken sen taloudellisen kur
juuden keskellä mikä johtuu liitto
laisten harjoittamasta nälkäsaarrosta
sisällissodasta ja Venäjän alhaisesta
taloudellisesta kehityksestä lapsista
pidetään hyvää huolta Vanhemmat
ihmiset kärsivät nälkääkin kunhan
vain lapset saavat ravintoa vaattei
ta suojaa ja opetusta
"Näin Venäjällä ja niin tehdään
kaikkialla missä sosialistit nousevat
valtaan — Raiv
Työn marttyyrit
"Kirj Arvid Johnson
(Jatk)
allapäin huomatessaan epäonnistu
neensa hänelle määrätyssä tehtäväs
sään Työväen laulukirjan hän vei
mukanaan jonka kanssa hän nähtä
västi seuraavana sunnuntaina nuk
kui kirkossa yhtä rauhallisena kuin
ennen vanhankin virsikirjansa kans
sa Kustaava oikeastaan oli jokapy
häinen kirkossakävijä ja oli sitä Jo
kaisessa vuodessa aina yksi juhlapäi
vä jolloin hän ahkerasti katui —
nuoruuden pikkusyntejään — hereil
lä pysyäkseen Se oli Uuden vuo
den päivä Uuden vuoden päivänä
istui hän katuvaisena mutta viatto
man näköisenä varttoen alkaa jol
loin pappi pääsisi väenlaskukysy
mykseen Heti kuin pappi mainitsi
jotakin syntyneistä eli kuolleista
nousi Kustaava seisomaan — kaik
kien muiden ihmisten istuessa —
kuullakseen montako oli "äpärää"
— Sentähden oli hän kirkossa tä
nään syrjäinen saattoi sen huomata
heti hänen valveilla olostaan Pa
pin lausuttua "äpärien" lukumäärän
ja moitittuaan seurakuntalaisia "ä
päräkysymyksen" yhteyteen kuulu
vasta synnillisyydestä — yhtyi Kus
taava häneen syvässä hartaudessa
sanoen: "Tuskinpa on koko seura
kunnassa muuta siveellistä ihmistä
kuin minä ja kirkkoherra" Tämän
minä sanan lausui hän kulmiaan ry
pistäen sillä hän tiesi itse oman e-
lämänsä Mutta palatkaamme Itse
'asiaan sillä varmaan haluaisimme
kaikin tietää mitä Ojalassa -hommataan
sillä siellä on Kekonen sellai
nen mies joka ymmärtää leikin
mutta asioissa on mies paikallaan
— Niin Aina on murtunut tapahtu
mien johdosta Ilman Rekosta- olisi
hän kukaties myöntynyt yhtiön teke
mään tarjoukseen
"Mitä merkitsee minulle raha Mi
kon asemasta? Missä on silloin ih
misyys kun sallitaan Joidenkin hen
kilöiden hiljaa kiskoa — Jo menete
tyn elämän hintaa — samaa kohta
loa odottavien ihmispoloisten ruu
miista?" "Kiskojilla ei ole ihmisyyttä ja kis
kottavat eivät ymmärrä mitä heidän
kanssansa tehdään" vastasi Keko
nen Ja samalla selitti: Hakiessam
me yhtiöltä korvausta me emme saa
otaksua sen olevan menetetyn elä
män hintaa vaan teille sellonne ja
pojallenne elämän mahdollisuutta
johon te olette täydellisesti oikeu
tettu sillä menettäessänne Mikon
menetitte te ei ainoastaan itse hen
kilön vaan aineelliselta puolelta kat
sottuna perheen ylläpitäjän — Mitä
taas siilien tulee kun te äsken sa
noitte siitä toisesta kiskomisesta on
meille molemmille siksi selvä ettei
se kiskominen vähennä hitulstakaan
meidän oikeuttamme hakea korvaus
ta Me tiedämme että yhtiö kis
koo yhtä armottomasti työläisiään
sillä se itsestään perustuu riistolle
Minun mielestänkse on pahempi Jos
emme hae korvausta sillä silloin se
riistää kaksinkertaisesti juuri teitä
itseänne Siinä kun se ensin vei
elämänne turvan antamatta teille mi
tään ja sitten pakoittaa teidän myy
mään työvoimanne heille uudestaan
kiskottavaksi Tämä viisisataa mark
kaa jonka ne mahdollisesti teille so
vinnolla antaisi on mitättömän pie
ni Se ei edes vastaisi Mikon an
saitsemaa yhden vuoden ansiota
Huomalta täytyy heidän menettelys
tään että sitäkään he eivät antaisi
ilman jonkunlaista pakoitusta teidän
puoleltanne Jos nyt otaksuisimme
— mutta tuo kirottu köyhyys -
saavamme meille suosiollisen laki
miehen Joka asian tutkittuaan sa
noisi siinä olevan mahdollisuutta jo
takin saavuttaa niin emmeköhän y
rittäisl? Tietysti se riippuu teistä
itsestänne kuinka haluatte minä
puolestani olisin valmis tekemään
vähän voitavani teidän hyväksenne
sillä missään tapauksessa en sallisi
noiden kirottujen kiskurlen saada e
nempää kuin mikä on mahdotoln
välttää Meidän olisi päätettävä mi
tä teemme aamuun mennessä Sil
loin olisi lähdettävä minun kaupun
kiin Kuljen matkat jalan sillä meil
lä ei ole varoja tuhlata kyytiin Mut
ta sen verran pitäisi olla että voisi
kustantaa lääkärin jos se on tarpeel
lista ja luultavasti se on"
Hetnen aikaa Ainon tuumittua a
siaa päättivät he ryhtyä tuumasta
toimeen Aamulla oli Kekonen mat
kalla kaupunkia kohden mökin raha
varat taskussaan Hän oli kahden
päivän sisällä saavuttanut suurem
man suosion Ainoon nähden kuin
kaikki pitäjän miehet lukuun otta
matta Mikkoa Joku voisi otaksua
että Kekonen saatuansa mökin rahat
livisti tiehensä mutta se on koko
naan väärä otaksuma Hän el ollut
tätä lajia mies El Vaan hän oli
mies joka tahtoi tehdä kaiken voita
vansa auttaaksensa tarpeessa olevaa
välittämättä mitään omista valvols-
taan Saavuttuaan kaupunkiin rien
si hän "suutarinsa" luo Siten oli
Kekosen tapana aina Iakimiestään
nimittää sentähden että tämä laki
mies oli itse oppinut ja ennen ollut
ammatiltaan suutari oikea nimensä
K Käyry Kun Kekonen oli selittä
nyt asiansa sanoi Käyry mlettivästi:
"Ei ole ollenkaan tarpeellista pi
kemmin vahingollista kustantaa lää
kärin tutkintoa Luotettavaa lääkä
riä emme voi saada muualta kuin
Helsingistä Ja sieltä asti tuottami
nen tulee köyhälle liian kalliiksi Nä
mä meidän kaupunkimme "viisaat"
ovat yhtiön käskystä pientä korvaus
ta vastaan valmiit julistamaan mie
hen olevan ollut päätön jo syntyls
sään Tunnen nämä toverini jo sik
si hyvin Pvuin lakon ajoilta' Ja lu
- kemattomlssa muissa kysymyksissä
Paras valtti olisi paikkakuntanne
työväenyhdistys Se kun ottaisi a
sian ajettavakseen pakoittamalla yh
tiön taipumaan"
"Tällä paikkakunnalla ei ole työ
väenyhdistystä" vastasi Kekonen
"Ei ole työväenyhdistystä! Minä
otaksuin teidän olevan järjestynyt
työläinen"
(Jatk)
COBALT ONT CAN
Tervehdys taasen täältä kai
kille työläistovereille 'Eipä tääl
tä ole kerrottavana niistä suuris
ta Vappujuhlista edes joita näyt
tää muualla päin pidetyn Ei
täällä ollut muuta Vappujuhlaa
kuin suomalaisella 'naalilla oli il
tama jossa oli parikin kappalet
ta Lapset suorittivat etupäässä
muun ohjelman Enkä malta ol
la mainitsematta erikoisesti vuo-
rolaulusta jonka lapset esitti
joka oli minun mielestäni paras
ohjelmanumero sinä iltana E-
sittäjät olivat Beda Salmeen
Hilja Kingeliin ja Tyyne Lund
Esitys oli vallan mainio Osas
tomme päätti perustaa tänne
Ihanneliiton Valittiin toimikun
ta sen eteenpäin viemiseksi I
hanneliitto onkin niin kipeästi
tarpeen sillä meillä täällä on
paljon hyviä kykyjä nousemassa
kuin heillä on vaan mahdolli
suus kehittää itseään
Osastomme johtokunta ilmoit
ti sellaisen uutisen että nyt on
osastomme velaton lukuunotta
matta toverivelkoja jotka lan
keaa osastomme maksettavaksi
Siitä ilosta päätettiin panna oi
kein jyryt iltamat toimeen osas
ton jäsenten keskuudessa Myös
kin päätti osasto luovuttaa SO
dollaria lainakirjaston paranta
miseksi Muuten osaston toi
minta on käynyt hyvin kuivaksi
miehet kun ovat menneet mel
kein kaikki "metsiin Kappaleita
ei enää nähdä kuin joskus Sa
nomalehtiä on katkennut niin
paljon että oikein hävettää a
siamiehen niitä katsella mutta
sitä ei voi aina auttaa parhaalla
tahdollaankan
Kansalaisemme John Tuomi
kuoli toukok 28 p Hayleyhuryn
sairaalassa Vainaja oli toivo
nut että osasto ottaisi hänen a
siaiisa hoitaakseen hänen kuol
tuaan johon valittiin komitea
täyttämään vainajan toivomusta
R— a
B R A NT W O O D WIS
Päivää siskot ja veljet
Ajattelin piirtää muutaman
sanan Toverittareen kun ei taal
ta rrantvvoodista eikä Chffor
dista näy liian usein kirjoituksia
lehdissä Mikä vaivaa 'kynäili
jöitä? Onko ne kaikki myyneet
kirjoitusoikeutensa vai häh?
Kylvöjä täällä on farmarit teh
nvt Nisua ohraa kauraa pe
runaa y m kasvia on istutettu
Raparperia on jo alettu kannut
tamaan ensi talven varalle Ju
tiedä tuleeko tänä kesänä musti
koita Saisi niitä nyt tulla lum
kaikki ihmisten marjapullot ovat
tyhjinä On täällä aina vaan
menty eteenpäin hiljalleen Sen
näkee siitä kunGliffordim on a
lotettu perustamaan torvisoitto
kunta Se on ainoa laadultaan
mitäOliffordissa on yritetty Sen
nimeksi sopisi panna Yritys
tai "Pyrkimys" Siihen kuuluu
8—12 miestä Jos kaikki pysy
vät innokkaina niin ensi Fourtn
of July"na kuullaan torvisoittoa
"Workers Hallista"
Brantwoodiin on rakennettu
suuri osuukauppa Se on oikein
tehtv viimeistä muotia mne
on laitettu myös "Garape Par
haillaan tehdään juustotehdasta
Sillä tavalla sitä aina mennään
eteenpäin
Maita täällä on ostettu kovasti
nalion Kaikki vanhatpojat o
vat nyt tulleet maakuumeeseen
ja farmarit ovat saaneet auto
kuumeen Melkein kaikilla far
mareilla on auto Nyt kun tu i
kesä niin naalillakin on ollut u
sein iltamia Joku viikko sitten
nävteltiin Brantwoodsa kappa
le '"Onnellinen aviomies la
män kuun 5 p näytettiin fcar
kvnvt sydän" Soittokunnan hy
väksi Pidetään Cliffordssa ilta
mat pikapuoliin Niistä enempi
tuonnempana ' „
Hauskaa kesää kaikille toivot-
taa : P K— i
TILAA TOVERITAR!