Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, May 25, 1920, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Tiistaina Toukokuun 25 p — Tuesday May 25
No 21
6
Sydämen tuska
Tunsin hänet jo varhaisesta lap
suudesta Hänen nimensä oli Liina
Hänen isänsä oli suuren liikkeenhoi
tajana ja niin ollen omisti hän itses
sään jonkummoisia porvarillisia nä
kökantoja Siksipä hän olisi tahto
nut saada lapsestaan jonkun erikoi
suuden jonka puolesta hänellä olisi
ollut tilaisuus ylpeillä Niin ei aja
tellut hänen äitinsä sillä hän oli
syntynyt ja kasvanut köyhässä ko
dissa Xiti tahtoi luoda lapsensa
mieleen oikein totuudenmukaisen ku
van maailmasta Liinan vielä piene
nä ollessa antoi isä hänen leikkiä
rahoilla hänellä oli laatikko missä
kullakin eri rahalla oli oma kolonsa
Tämän laatikon rahoineen sai Liina
leikkikalukseen Siksipä lapsi alkoi
luulla että rahaa on kaikilla ihmisil
lä puuttumatta ja että sitä saa hakea
jostain varastosta aina uutta kun
entinen loppuu Niinhän teki hänen
isänsäkin Hän toi suuria summia
tehtaan omistajilta työmiehien palk
kamaksupäivinä Näillä rahoilla sai
lapsi leikkiä Kun sitten hänen äi
tinsä selitti että ei kaikilla Ihmisillä
ole kylliksi rahaa ja että miehet saa
vat vaan määrätyn summan sitä
palkaksi heidän työstänsä rupesi
lapsi ajattelemaan jotain Hän päät
ti jakaa työmiehille kaikki rahat
kun ensikerran hänelle annetaan ra
halaatikko leikittäväkseen Niin hän
myös tekikin Tietysti isä otti ne
rahat pois niiltä joille hän ne oli
jakanut vaan se katkeroitti lapsen
mieltä Sitten hän tahtoi lahjoittaa
kaikki vaatteensa ja lelunsa toisille
lapsille vaan sekin häneltä estettiin
Tämä taas tuotti hänelle mielipahaa
Hän alkoi karttaa isäänsä sillä hän
oli tytön mielestä suuri pahantekijä
vielä sitä enemmän kun hän usein
kuuli isän solvaavan äitiä hänen en
tisestä köyhyydestään Tämä kaikki
antoi aihetta lapselle kasvattaa vi
haa sydämessään isäänsä- kohtaan
Kului vuosia Liina tuli täysikas
vuiseksi vaan elämä kotona oli yhä
vieläkin samanlaista Liina olisi tah
tonut olla mukana toisten saman-
ikäisten tyttöjen kanssa Heidän o
mien palvelustyttöjen kanssa hän
myös halusi seurustella He kuului
vat työväen yhdistykseen ja myös
toimivat siellä Vaan Liinan isä oli
ankara eikä laskenut Mutta mene
vällä on menevän mieli Hän oppi
pettämään isäänsä Hiin aina sanoi
toisin kuin ajatteli sillä hän oli päät
tänyt nousta isäänsä vastaan kostok
si Biitä kun hän alituisesti rääkkäsi
äitiä ' Hän meni ja yhtyi jäseneksi
työväen yhdistykseen Siellä sai hän
käyttää lainakirjastoa Hän luki ah
kerasti kaiket väliajat ja illat myö
hään joten hän oppi enemmän tun
temaan työläisten todellisen aseman
ja luokkarajan rikkaiden ja köyhien
välillä Tämä lukemisen into sai
hänessä vallan hän ei enää välittä
nyt isän kielloista vaan otti julki
sesti toimintaan osaa ollen kotoa
pois joka ilta Tästä isä julmistui
oli kova toisillekin vaan hän el pe
lännyt Isä antoi käskyn hänelle
lähteä heti pois kotoa vaan sitäkään
hän ei totellut hän el voinut jättää
äitiään yksin isän kanssa Hän oli
usein saanut äitinsä pelastaa isän
rääkkäyksistä Hän vain päätti olla
(Jatkoa kahdeksannella sivulla)
JOS 0LE1TLKIPEÄ
Pyytäkää VAPAA
A A (-
IMo O
LAAKEKIRJA
Sllnll on yli 21 miesten jn naisi™ tuutin sell
tettynil Kuin myöskin täydellinen luettelo suo
nialabdsta kotllliakkelstä Mistii jokaluen voi
Itse valita sopivan UUkkeen luudilleen samaten
uroskin liiilkkeltten liinnat y m
Miikkeet eivät ole patenttililukkeitu vaan tosi
suomalaisia valmisteita joita Suomessa oo jo
käytettr monia kymmeniä vuosia
Tämiin kirjan saatte vapaasti ja pitilisi sen
olla jokaisessa suomalaisessa kodissa sillit ette
tiedä koska altti tarvitsette varokua liuiubuukl
lliltkkpltll ja liumbiiuki-tolilorelta
— Ligueirin Apteekki on suuri n—
—Suom Apteekkiliike Yhdysvalloissa —
P Ä LIQNELL CO Superlor VVIs
VAPAUDESSA
Vankilasta vapautetun tunteita ku
vaa Kansan Lehdessä seuraavasti:
raavasti:
Vihdoinkin vapaudessa! Kahden
pitkän sanoinkuvaamattomista kärsi
myksistä rikkaan vuoden perästä va
paudessa Kädessä kaksi paperipa
lasta: toinen käy junalipusta ja toi
nen on passX jonka epäjohdonmukai
sen sisällön tarkoituksen perille tur
haan koetan päästä etusivulla kun
on määritelmä: "kansalaisluottamus
ta vailla 15 v:tta takasivulla kielto
seurustelemasta huonomaineisten
kanssa"
Mutta kuitenkin vapaudessa
Ainoastaan se joka on vapauden
menettänyt osaa antaa tälle sanalle
oikean arvon
Vapaudessa!
Kuinka rajusti sykkikään rinta
Kuinka iloinen onkaan mieli Ja
kuitenkin silmä pyrkii kostumaan
Sinne jäi vielä monta rakasta kärsi
mystoveria tuonne synkeästi kiro
tun piikkilanka-aitauksen slsäpuolel'
le Tuntuu kuin tekisi suuren vää
ryyden heitä kohtaan lähtemällä pois
heidän luotaan
Mlutta vapaana !
Yksin taas vapaana Matkalla ko
tiin elämään taisteluun työhön va
pauden hyväksi jotta nuokin jotka
vielä ovat vapautta vailla sen saisi
vat Vapaana !
Ei ole piikkilankahäkkiä silmien e
dessä ei typerää kiväärimiestä selän
takana — toistaiseksi Mutta kuinka
kauan? Voiko säilyttää vapautensa
yhteiskunnassa jossa vapaus on ri
pustettu roikkumaan pistimen kärjes
sä! Mutta: "ken vaivojaan valittaa
on vaivojensa vanki Ei oikeutta
maassa saa ken sitä ei itse hanki"
17 4 20
Punikki
TEKIPÄ VIELÄ VIIMEISEN
JUTKUN
Vesilahdella haudattiin pääsiäispäi
vänä noin 60-vuotias Pikku Kustaaksi
mainittu mäkitupalainen joka eläes
sään kantoi myös professorin nimeä
kaikenlaisten hassumaisten viisaste
lemisienBa vuoksi Kun sitten vaina
ja oli kannettu hautaan katkesi lauta
ja kantajat putosivat hautaan Sil
loin sanoivat ihmiset: "Kas vaan
sitä professoria kun teki vielä vii'
meisen jutkun"
ERÄS KAKSIVUOTISMUISTO KE
MISTÄ Oli huhtikuun 11 päivä keväällä
1918 Punaisia vankeja säilytetään
kaupungin poliisiputkassa Putkan
ovelle saapuu sen aikuinen poliisi
päällikkö yhdessä putkan vahtimes
tarin kanssa Paperilappu kädessä
kutsuu poliisipäällikkö esille seuraa
vat neljä miestä: Jaakko Lumijär
vi Antti Foutila Iikka Jokela ja
Juho Paananen Kuuluu käsky: Ta
kit päälle kiuttaat käteen ja työhön
Vankilan eteisessä valittaa yksi
vangeista Juho Paananen sairaut
taan ja pyytää saada jäälä sairasta
maan koska ei jaksaisi kävellä työ
paikalle Tällöin saakin hän "ar
mon" mutta neljä on määrätty "mä
keen" vietäväksi ja tilalle on otetta
va joku toinen Poliisipäällikkö kat
soo nimiluetteloa ja lausuu: "otetaan
tuo seuraava" ja käsky kuului: Kalle
Launonen takki päälle kinttaat kä
teen ja työhön
Vielä samana päivänä saavat van
kiparat "ansaitun palkkansa" Selkä
saaressa — Juho Paananen pelastui
ja pääsi hän viisikuukautisen vanki
naolonsa jälkeen vapaaksi — mutta
Kalle Launonen teloitettiin koska
sattui olemaan "seuraava" nimiluet
telossa Koska joutuvat valkomurhaaiat
vastaamaan kamalista teoistaan? Ta
pnhtuivathan nämlitkin teloitukset
jälkeen valkoisen kenraalin antaman
kiellon P K
PHILADELPHIA PA
Täällä on ollut puutyöläiaten lakko
jo toista viikkoa Miehet vaativat
$125 tunnilta komppaniat ovat lu
vanneet $11 2 Yi Näyttää että lak
ko hävittäisi koska ' uusia äänestyk
siä pannaan toimeen Vaikka eihän
nykyisin enää työläiset voita lakko
jaan sillä tämänpäivän kapitalistiluok
ka ön niin hyvin varustautunut kai
ken varalta Elinkustannukset esim
on saatu niin korkealle että työläisen
ei auta seistä lakossa montakaan
viikkoa Tämä lakko on vaikuttanut
osaston toimintaankin sen verran et
tä "on täytynyt siirtää myyjäiset syk
syyn Ompeluseura ja myyjäiskomi
tea yhteisessä kokouksessaan toukok
12 p päättivät että ne pidettäisi lo
kak 7 8 ja 9 p:nä Siis kolmipäi
väiset Nyt kun ompeluseura lakkaa toi
minnasta kesän ajaksi niin pyydäm
me jokaista jolla on seuran töitä
tuomaan ne toveritar M Nurmelle
2736 S 8th St„ eli E Nybumille
2637 S Hancock St v Camdenin puo
lelta ne saa viedä toveritar A Nur-
melle 1126 Carpenter St Ompelu
seuran puolesta kiitän jokaista toveri
tarta joka on avustanut seuraa val
mistamalla sen töitä Ja tovereita voi
kiittää siitä kun ovat ahkerasti käy
neet kokouksissa kahvia juomassa t se
kin ollut avustusta sillä mi&iä me
oltaisi saatu rahallista apua näin ta
lonrakennusaikana ellei kahvista Se '
pieni pohjaraha jonka osasto luovut
ti syksyltä meni heti ensimäisiä töitä
ostaissa
Mutta suurimmat kiitokset ansait
sevat ne toverittaret jotka ottivat seu
ran kokoukset kotiinsa ja kustansivat
kahvit omasta puolestaan ja luovutti
vat tulot seuralle Nyt kun on pi
detty kokoukset haalilla ja kustan
nettu kahvi seuran puolesta on tu
lot pienentyneet siitä näemme kuin
ka uhrauksenne oli hyödyksi seuralle
Kiitos siis vaivoistanne I
Toukok 9 p kokouksessa jättivät
jäähy väisiään meille toveritar - Anna
Malinen ja tov August Ahola He
matkustavat Suomeen toukok ajalla
Toivomme heille hauskaa matkaat
"Ottiatuota" — ne tulevat heti
kesäkuun alussa I — Kutka tulevat)
— No ne tukkilaiset! — Ooh silloin
pitää lähteä haalille — Tietysti ja
minä koetan pitää Raivaajaa oikein
tarkasti silmällä että näen minä ilta
na ne oikein tulevat että varustan
itseni ajoissa perille saadakseni hy
vältä paikalta istuimen sillä sinne
kuuluu menevän joka ainoa Philasta
Rahanlähettäjille!
Kansalaisillemme maksamme dollareista Suomen Pankin virallisen
myyntikurtsin Kurssin muuttuessa Suomessa se meille ilmoitetaan
sähkösanomalla Näin saatte dollareistanne'
KORKEIMMAN HIMAN
Yllämainittua tapaa seuraten me maksoimme dollarista
-1895
Toukok 13 p
Lähetyskustannukset 25 senttiä postiteitse $350 sähköteitse
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta r L
ainoa asiamiehemme Suomessa vastaa kauttamme läheteyistä rahoista
HELANDER
PRIVATE
Woolworth BIdg Room 1104
tt
— Hm kuuluvathan ne tulevan Ches-
teristä ja Wilmingtonistakin jos sat
tuu niin joku tulee Baltimorestakin
— Kyllä se "Tukkijoella" onkin sel
lainen näytös että sitä katselisi vaikka
kerran kuussa!
Ihanneliittolaiiet pitävät iltaman
piakkoin ja se tulee olemaan taas
arvokas tilaisuus pitkästä aikaa sillä
mikään ei ole viehättävämpää nähdä
ja kuulla kuin lasten ohjelman suori
tus Silloin koettakaa jokainen äiti
tuoda lapsenne haalille Siellä tulee
olemaan paljon ohjelmaa ja näytös
kappale kaikki lasten esittämää —
Päivänmäärästä tuonnempana
E N
MARTINS FERRY OHIO
Osastomme työkokouksessa touko
kuun 9 -p käsiteltiin m m seuraa
via asioita: Agitatsionitoimikunnan
tehtävät yhdistettiin johtokunnalle ja
kuoletettiin agitatsionitoimikunta ai
nakin toistaiseksi kun jäsenistö on
näin pieni Päätettiin ruveta lainaa
maan osaston lainakirjastoa vapaasti
luettavaksi kaksi viikkoa kerrallaan
yksi nidos paitsi jos nidosta pidetään
yli kaksi viikkoa niin sitten peri
tään sakkoa 25c viikolta Jäsenkir
juri Yrjö Tankka ilmotti että hän
ottaa jäsenmaksoja vastaan ainoas
taan haalilla kokous- ja iltamatilai
suuksissa Miljoonan markan rahas
ton keräys päätettiin lakkauttaa sik
si kunnes se riita lopullisesti selviää
että mihin tämä mainittu rahasto to
dellisesti luovutetaan Vanha ystä
vämrne "Piiska" herätettiin taas sit
keästä unestaan johon se oli vaipu
nut jo vuoden alussa "Piiska 'il
mestyy nyt joka kahden viikon kulut
tua jokaisen työkokouksen lopussa
Toimittajiksi valittiin Katri Rimmi
Yrjö Tankka Elias Niemi Valittiin
kesätoimintakaudelle huvitoimikunnan
avuksi kenttäjuhlakomitea johon tu
livat Katri Rimmi Minna Tankka
Elias Niemi ja Alex Järvi
Ikävä sattuma tapahtui kun Hilda
ja Alex Järven kolmannella vuodella
oleva poika putosi kuumaan pyykki
astiaan Poika ei kuitenkaan pala
nut oikein pahoin paitsi toinen käsi
— hänen toivotaan pian paranevan
Vieno ja Hj Niemen perhe lisään
tyi reippaalla pojalla toukok I 1 p
Tervetuloa vaan tänne 'proletaarien
taistelutantereelle! Kasvakoon ja vah
vistukoon hänestä innokas ja pelkää
mätön työväen aseiden kantaja
Toverillinen tervehdys kaikille To
verittaren lukijoille
Mandi Siren '
Toukok 14 p
& NEKTON
BANKERS
233 Broadway New York City
-1 895
mnttmttmtt:uttnt:t!Ktnntnnattt i: i ii i imuuuumunmummmt