Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, May 25, 1920, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 21
Tiistaina Toukokuun 25 p — Tuesday May 25
5
taas kuusi uutta Toverittaren tilaus
ta ja useita uudistuksia"
Näimme ikkunasta naapurin emän
nän tulevan "stoorista" ja sanoim
me että sille ei tule Toveritarta
"Minä menen sen kimppuun" Ja
samassa oli hän kadulla hieromassa
kauppoja Kymmenisen minuuttia
kestäneen kinastelun jälkeen näim
me hänen kaivavan pussistaan tilaus
kirjansa ja kirjoittavan seitsemän
nen uuden Toverittaren tilauksen
Ässä
FINLAND ONT CAN
Tervehdys pitkästä aikaa To
verittaren lukijoille!
Samalla toivotan haukkaa ke
sää kaikille raataja siskoille Ke
vät tekee täälläkin tuloaan vaik
kapa 'hiljaa mutta varmasti Se
on yhtä varmaa kun työläisten
nousu pois sorron yöstä
Osastomme toiminta on ollut
vilkasta tätä nykyä Kokoukset
on pidetty säännöllisesti kerran
kuussa ja iltamia on tuhkati
heään Vappujuhlat pidettiin s s o-
saston talolla toukok 1 p :nä
Joukkoa kokoontuikin voipi sa
noa melkolailla vaikka tiet ovat
tavattoman huonot Täytyy pu
jotella mistä pensaan ja puun vä
listä mitenkin voi
iin — Vappu kului rattoisas-
ti Ohjelmaa suoritettiin kaiken
laista m m puhe runo ja minkä
mitäkin kukin antoi Niin ilta
saapui ja työt kutsuivat t#isia
kotiin Mutta toiset jäivät sii
hen tavaksi tulleeseen korttipe
liin Voi sitä innoittavaa työtä!
Luulisi tositehtävissä olevan kyl
liksi meillä proletaareilla mutta
eipä siltä näytä
Mrs Kivari lähti terveyttään
hakemaan Hän on ollut sairaa
na pitemmän aikaa Olisi haus
kaa jos hän ipian palaisi kotiinsa
terveenä ja voimakkaana Hän
onkin vielä nuori ja elämänha
luinen Kotona häntä kaipaa kak
si pientä tvttöä jotka tarvitse
vat äidin Öiellää hoitoa Siispä
toivoisin Mrs Kivarille pikaista
parantumista
Toveri Ekroos perheineen
muutti pois täältä- 'kyllästyi näi
hin olosuhteisiin Lapset tarvit
seisivat koulua mutta koulua ei
ole Sen hankkimiseksi on pi
detty kokouksia nykyisin Puu
hassa siis on oltu Koulu pitäi
si välttämättä saada sillä kou
luijässä olevia lapsia on täällä
kokolailla paljon Näyttää kui
tenkin siltä että koulun saanti
on hidasta Täällä on paljon lu
kutaidottomia nuoria kaikista
'kansallisuuksista Koska koitta
nee se aika että työläisten ope
tuksesta täälläkin parempaa huol
ta pidetään
Lemmenliekki täälläkin kytee
ja väliin leimalitaa ilmiliekkiin
kuten nytkin Avioliittonsa vah
vistivat Vieno Pietilä ja Väinö
Matikka Onneksi olkoon oman
kodin homma _
Olisi kai tässä vieläkin kaiken
laista sanomista mutta riittä
nee se nyt kerraksi
I Mäki
BUFFALO N Y
Jospa vihdoinkin heräisin sikeästä
talviunestani ja piirtäisin maailmalle
kuulumisia täältä Buffalosta Kun
nyt kerran olen valittu kirjoittamaan
uutisia Toverittaren palstoille aion
täyttää tehtäväni
Osastomme toiminta on vilkasta
vaikka ei sitä ole maailmalle toito
tettu On nimittäin perustettu uusia
aläseuroja kuten laulu- ja voimiste
luseurat Lauluseuramme antoi konsertin v
k 10 päivä Se oli laatuaan ensi
mäinen B:n s s osaston historiassa
Toivon että vielä toistekin saamme
tällaisen tilaisuuden Samo'n voi
misteluseuramme reippaat pojat ovat
toveri Hirvosen johdolla antaneet
voimistelunäytäntöjä Näyttäneet va
paaliikkeitä ja väliin painaneet har
tioita mattoon j n e Samaa innos
tusta vain toivon edelleenkin
Osastomme talon seinä kohoaa hui
maavaa vauhtia joten ensi talvena
meillä on tilavampi huoneusto Kun
meidän toiminta näin laajenee on ti
la hyvin tarpeen Voimme paremmin
esittää näytelmiä y m eikä ole tilan
ahtaus haittana niinkuin on ollut lai
ta tänä talvena
Ihanneliitto ja sunnuntaikoulu lap
set antoivat nautintorikkaan illan v
k 24 päivä Nuo pienet toverit esit
tivät ohjelmaa joka olikin arvokasta
ja mukaansa tempaavaa Harras toi
voni on eitä tehtäisi edelleenkin kas
vatustyötä nousevan nuorison kes
kuudessa Heistä meillä on toivoa
tulevaisuudessa taistelemaan tätä nu
rinkurista yhteiskuntajärjestelmää
vastaan Lasten vanhemmat koitta
kaa tehdä voitavanne noihin pikku
tovereihin nähden Opettakaa heille
kotona sosialistista maailmankatso
musta Se auttaa sunnuntaikoulun
opettajia paljon heidän vaikeassa
tehtävässään jos kotona avustetaan
opetuksessa
Järjestäjä S Lepistö oli täällä Buf
falossa v k 30 ja 31 sekä t k 1 ja
2 p:nä Ikävä puoli asiassa oli kun
ei voitu pitää osaston kokousta 2
p:nä kansainvälisten Vappujuhlain
takia Niinollen toveri Lepistö jou
tui puhumaan noina neljänä iltana
peräkkä'n vaikka ei ollut määrä pu
hua kun ainoastaan kahtena iltana
Kun sattuu tällainen tilaisuus niin
järjestäkäämme siten että se hyö
dyttää meitä eikä päästetä ohi täl
laisia kehitysmahdollisuuksia Enem
pi meidän pitäisi tehdä kasvatustyö
tä Älkäämme olettako että olemme
jos niin selvillä vesillä ettemme li
sää oppia kaipaisi Agitatsionia juu
ri kipeästi kaipaamme Nyt jos kos
kaan tarvitaan tietoisia ja täydelli
sesti -sosialistisen maailmankatso
muksen omaavia taistelutovereita
Muistakaamme toveri Lepistön puhe
2 p:nä Hän sanoi että harjoittakaa
armeijaa sosialistisilla taisteluasema
Harjoittamaton joukko häviää aina
harjoitettua vastaan taistellessa vaan
hiokaamme aseet heille valmiiksi
-Suomeen lähti täältä osastomme jä
senet ) Hill ja J Alho jälkimäinen
ollen voimisteluseuran innokas jäsen
Onnea vain matkalle! — Toveruudel
la -M— y
BERKELEY CALIF
Toisin meillä kuin muualla Mei
dän osastomme toiminta on vain ke
sän alussa vilkastumaan päin Näyt
tää kuin meidänkin joukossamme kä
sitettäisi mitä aikaa elämme Sitä
todistaa m m' se että on taaskin
ryhdytty toimimaan natisevan joukon
hyväksi On näes perustettu Lasten
voimisteluseura Se alkoi harjotuk
sensa tiistaina 11 p t k Harjoitus
illat edelleenkin ovat tiistai-iltoina
klo 7 Johtajana toimii Väinö Teräs
Lapset on touhussa toimia iltamat 20
p kesäkuuta On aikomus saada niis
tä oikein puoleensa vetävät sillä oh
jelma siellä tulee olemaan monipuo
lista Yksityis- ja joukko-ohjelman
kaikki suorittaa lapset suuret sekä
pienet Toivon että henkilöt jotka
harrastavat nousevan polven parasta
(ja kukapa sitä ei tekisi) muistaisi
vat muiden juhlien ohella Berkeleyn
lasten juhlat 20 p kesäkuuta Tove
rituvalla alasta enempi tuonnempana
Osaston kokouksessa 13 p toukok
oli esillä m m seuraavat asiat:
Toverin yhtiökokouksen edustaja
Tuominen toi selostuksen kokoukses
ta joka hyväksyttiin
Californian valtion sosialistipuolu
een konventsioniin edustajaksi valit
tiin T Kankkonen ja A Ruis
Jäsenkirjuri ilmoitti jäsenmaksujen
laiminlyönnin takia 9 jäsentä jääneen
pois puolueesta — Siis rivit puhdis
tuvat Meillä on tarvis työväkeä
joka tietää tehtävänsä eikä vaan ni
miä sittenkin on osastomme täysin
maksaneiden jäsenluku 108
Meillä on ainoastaan lisättävä in
nostusta' jäseniin toimimaan entistä
tarmokkaammin asiamme puolesta
Niin kesällä kuin talvisinkin on
muistettava että vastustajamme lu
jittavat rivejänsä entistä tiiviimmäk
si niinpä siis meidänkin on oltava
valmiina Nyt on aika terästää a
seitamme sillä niitä varmasti tarvi
taan %i pyssyjä Ja kanuunia vaan
fedon aseita! Niiden avulla ainoas
taan voitetaan
Agitatsionitoimikuntamme on alka
nut harjotuskurssit eli ohjelmako
koukset ja tullaan niitä tästä lähtien
pitämään säännöllisesti joka toinen
torstai Ensimäinen ja toinen on kai
jo ohi mutta siitä seuraava on ehken
3 p kesäkuuta ellei jostain syystä
tule muutetuksi Mainittuihin tilai
suuksiin on kaikki tervetulleita Siel
lä on jokaisella tilaisuus suorittaa
ohjelmaa jota arvostelemalla koete
taan keh-ittää toinen toistamme
Malja
PORTLAND ORE
Tämän kuun 13 päivänä oli
neulomaseuralla kokous pitkästä
aikaa Kokous oli sitä mieltä et
tä pitäisi toimeenpanna jonkin
laiset myyjäiset ja iltamat Pää
tettiin pitää oikein-suuri kokous
tämän kuun 26 p kello 8 illalla
823 innesota ave Mickelsonin
luona Kokouksessa tullaan kes
kustelemaan siitä josko neulo
maseura pitäisi kaksipäiväiset
juhlat "foui-tli of Julyn" aikana
Täyttäkää velvollisuutenne käy
mällä kokouksissa Täällä Port
landissa on oltu hommassa pys
tyttää "osuuskauppa ja eikä sen
luulisi olevan mahdottomuus yk
sin suomalaistenkaan kuluttajien
kesken sillä siksi runsas on suo
malainen asutus tällä paikkakun
nalla Ja vaikka kuinka erimielisiä
oltaisiin niin siitä ainakin luulisi
oltavan yhtä mieltä että elintar
peiden kohotessa yli ostokykym
me on tarpeellista perustaa o
suuskauppa Näin voimme esit
tää vastalauseemme korkeita elin
kustannuksia vastaan
Mimmi Mickelson
' TIMMINS ONT CAN
Tervehdykset kaikille Toverit
taren lukijoille! Myöskin ter
vehdys uudelle toimittajalle ja'
toivomus että hän tulisi toimes
saan onnistumaan luomaan so
sialistista henkeä lehtemme pals
toilla Valmistamaan osaltaan
sitä suurta vapaustyötä jota en
tinen toimitus tähän asti on tehnyt-
"Eteenpäin on elävän mieli
Niili täytyy sanoa kun katselee
"meidän hommaamme Täällä
Timmins'issä koettavat naiset
hyvin halusta seurata aikaansa
Sen huomaa siitä kun kävin To
verittaren tilauksia keräämässä
ei kukaan sanonut että en minä
sitä enää tilaa vaan kaikki oli
vat valmiit uudistamaan tilauk
sensa Vakuuttivatpa vielä u
seat että ikävä tulee jos Tove
ritar loppuu Se osoittaa sitä
että täällä ollaan tyytyväisiä
lehden nykyiseen kantaan 'Sa
nomalehdet' ne ovatkin meidän
Prihjois-ontariolaisten ainoana
tiedon levittäjänä Fi täällä u
scin kuule puhujia eli muuta
semmoista mutta lehtiä tänne
Timmens'iinkin tulee vaikka
minkä mielisiä meille suomalai
sillekin Ompeluseuramme naiset ovat
hääränneet koko kevät-talven
töiden valmistamisessa Nyt ne
kuulemma tämän toukokuun lop
pupuolella näyttävät mitä on
valmiiksi saatu 'Silloin on suu
ret myyjäiset joista enimmän
tarjoavat saavat meidän arvok
kaita käsitöitämme
Terve näkemiin !
Tilausten kerääjä
VVOODLAND VVASH
Pikku Kalman koululla on koulun
lopettajaisjuhlat kesäkuun 5 p:nä
Silloin taas entiseen tapaan antavat
lapset ohjelmaa On siellä luullak
seni sitä kaikkien yhteistä nimit
ympäri pyörimistä Illallinen on tie
tysti kuten ennenkin Sinne tieten
kin menemme jokainen viettämään
hauskan illan
Ei kai kaikki ole totta mitä puhu
taan vaan tietysti siinä on osa "juttua"-
mukana No missäkö sitä sit
ten on? Siinä meidän yhtiökaupar
laajentamishommassa -Se homma on
kat ollut hyvässä alussa mutta on
kuulemma saatu sellaiset luottohen
kilöt jotka ajavat asioita omien etu
jensa mukaisesti Eikö tämä o'e
meidän kaikkien kauppa että johto
kunnan ei tarvitse yksin mennä mää
räämään asioita Odottakaa puoli
vuosikokousta tahi jos asiat ovat
niin kireällä pitää ilmoittaa ylimää
räinen kokous Saatiin silloink n yli
määräinen Jcokous kun alalkiiisfft vi
rasta pois eroitettiin miksi e' sitten
nyt? Nyt kuitenkin ne akattomat
miehet ovat siellä hyvät olema-sa
Huomautan kuitenkin että ei pitäisi
tehdä kaupan laajennusta Ilman ylei
sön tahtoa Muistatte että talve'la
oltiin lujilla raha-asioissa että jä
tettiin melkein yksimielisesti osak
keita tavaran lisäämistä ja monipuo
lisemmaksi laittamista mutta ei kau
pan muuta laajentamista varten Nyt
kun on lähellä puollvuosikokous siel
lä voimme päätellä näitä asioita ja
tuoda mielipiteemme selville Tul
kaapa emännät silloin suurilukuise
na naalille sillä meillä on yhtä pal
jon sananvaltaa kun miehilläkin
Ikävä kyllä kun siellä taas saa si
karin savulla myrkyttää itseään vaik
ka on tupakanpoltto kielto seinässä
eikä siinä käsitetä sylkemään lnttial
le Mutta kai se on niin miehekkään
näköistä hommaa päätellä asioita si
kari hampaissa!
Tervehdän uutta toimittajaa — Ke
väistä polttavaa auringon paistetta
vaan että lofskis! '
Koittakaamme nyt pian saada pal
jon uusia tilauksia El pidä millään
muotoa antaa tilaajamääriin mennä
alaspäin (Niin teistä se riippuu
toverittaret miten ahkeria muistatte
olla tilausten keräämisessä H — i)
Koittakaapas tihentää vauhtia uu
tisten kirjoittaja että ei asiat vallan
unhotu Minä olen joutunut ihmis
ten seläntaa että en yol pitää
"räkiä" kaikista hommista Kyllä
minä muuten niitä maailmalle huu
taisin N A
Osoite-ilmoituksia
AliRRDFENIN S S CM'BIN ompeluseura
kokoontuu joka torttai klo 2 ip 713 E
lst Sl — Tervetuloa
sSTORIAN S S O ompeluseuran kokouk
set pidetään osaston talolla joka torstai
ilta kello 8 Osote: 262 Taylor Ave
HOQUIAM1N S S O ompeluseuran ko
koukset pidetään osaston talolla Ahjolas
ia joka torstai kello 2 jpp Osote: 315
Inrh Rt Hoouiam Wash
PORTLANDIN S S Osaston ompeluseuran
kokoukset pidetään osaston talolla joki
toinen torstai-ilta kello 8 — Osote! 71
Montana Ave
HANNAN S S O ompeluseuran kokoukset
pidrtärin jokaisen viikon torstaina kello
lpp Hunni I Kahvia saatavana joka ko
koukben lomittua
WAU K EGANIN III 8 8 O viralliset
kokoukset pidetään joka kuukau
den enslmälsenn in kolmantena sun
ntintaina alkaen klo 2 l p — Osaston
ompeluseuran kokoukset ovat joka toi
nen torstai alkaea klo 2 jpp v V
via kokouksen loputtua