Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, May 11, 1920, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    f
Tiistaina Toukokuun 11 p — Tuesday May 11
No 19
6
k i
Vaivaistalo
Tuo yksinäinen talo tuolla kum
mulla lahden perukassa on kunnan
vaivaistalo Sen ympäristö on ihana
Lumoava lintujen laulu kaikuu ke
väisin sen viereisissä lehdoissa Hil
peä lasten melu kuuluu kesäkaudet
raittiissa petäjikössä sen läheisyy
dessä Huvittelevan ja lempivän
nuorison nauru laulu ja soitto
'kaikuu sen likeisillä rannikoilla
Mutta tämän luonnonsulouden ja
hilpeän ilon ympäröimä talo on suu
rimpien surujen katkerimpain kärsi
mysten ja synkimpäin kirousten a
sunto Tässä talossa asuvat tunnot
toman yhteiskunnan onnettomimmat
uhrit
Täällä on lapsia joilta yhteiskun
ta on riistänyt vanhempain huolen
pidon Toisten isät ja äidit se on
sortanut kuolemaan parhaassa mie
huuden iässä Toisten vanhemmat
se on johtanut rikosten tielle ja van
kilaan Toisten isät se on pakotta
nut laiminlyömään velvollisuutensa
lapsiaan kohtaan ja jättämään lap
sensa äitineen avuttomiksi- Toisilta
se on sortanut sekä isän että äidin
kurjuuteen ja hätään Nämä lapset
eivät tiedä mitään lapsuusajan rie
muista He saavat niukan ravinton
sa ja puutteellisen hoitonsa vierailta
ihmisiltä jotka ankara elämä on teh
nyt tylyiksi vierasten lapsille Hei
dän toiveitansa ja surujansa ei ku
kaan kuuntele heidän viaton ilonsa
on kielletty ja heidän valituksensa
tukahdutetaan väkivallalla Lähei
set ihmiset viilaavat ja pilkkaavat
heitä ja he pelkäävät ja vihaavat lä
heisiään Surun ja kärsimysten lap
sia ovat tämän talon lapset Yh
teiskunta on heiltä paljon riistänyt
ja vähän antanut heille takaisin
Tässä talossa erityisessä raken
nuksessa on Ihmisiä joilta yhteis
kunta on riistänyt ei ainoastaan kai
ken sen mitä maailma tarjoaa ra
kasta ja arvokasta vaan vielä heidän
järkensäkin Toisten järjen on kirk
ka ja papisto riistänyt järjestelmäl
lisellä pimitystyöllänsä Toisilta on
yhteiskunta raadellut toiveet ja uu
vuttanut tarmon niin tyyten että hei
dän järkensä valo on sammunut yli
voimaisten taisteluiden ja surujen
synkässä yössä Toiset on järjestel
mä jo ennen syntymistään saattanut
samaan surkeuteen Täällä he nyt
viettävät kolkkoa elämäänsä pienis
sä hämärissä kopeissaan syöden tai
hävittäen niukan ruoka-annoksensa
ja nukkuen tai raivoten olkipalmas
saan ulostustensa seassa Päivä päi
vältä ja vuosi vuodelta he kuihtuvat
yhä surkeammiksi ja tulevat yhä
hullummiksi Usein tyyninä iltoina
kuuluu heidän melunsa ja koputuk
sensa surullinen käsittämätön lau
lunsa ja kamala naurunsa etäälle Se
kuuluu useita tuntia keskeytymättä
niin etteivät ihmiset läheisessä ky
lässä saa nukkua eivätkä nuoret li
keisillä rannikoilla häiritsemättä
nauttia lemmestään ja kesäyön su
losta Kenties tahtovat nämä onnet
tomat vangit näin meluten ilmaista
katkeruutensa sen johdosta ettei
julma yhteiskunta ole heitä kidutta
malla surmannut
Talossa on myöskin avuttomia van
huksia Hekään eivät ole pahante
kijöitä vaikka heidät on tuomittu
tänne elinkautiseen vankeuteen Päin
vastoin he ovat suorittaneet suuren
ja raskaan elämäntyön Lapsuudes
ta alkaen vanhuuteen asti ovat he
tehneet arvokkainta ja raskainta työ
tä He ovat kasvattaneet myöskin
lapsistaan kunnon työläisiä jotka lu
kumäärältään ja voimiltaan monin
kertaisina jatkavat heidän toimin
taansa Mutta ne jotka ovat heidän
työvoimansa ja tarmonsa runsaat tu
lokset riistäneet rikkaudekseen ovat
suorittaneet riistotyönsä niin perin
pohjin ettei riistetyille ole jäänyt mi
tään vanhuutensa varaksi
Aikoinaan ovat he toivoneet lapsis
taan vanhuuden turvaa Mutta se
toivo on osottautunut turhaksi Sillä
heidän lapsiaan sortaa sama järjes
telmä kuin heitäkin Pieni palkka
minkä nämä saavat raskaasta työs
tänsä el riitä itsellekään Perheet
töminä tai pienemmän perheen hoita
jina ollessaan koettivat he ahtaam
mastakin vähän auttaa mutta kun
omat elinehdot perheen lisääntyessä
tulivat yhä huonommiksi ja toimeen
tulon huolet kasvoivat yhä suurem
miksi eivät he enää voineet auttaa
vaikka he pitivätkin sitä kunniasia
naan ja vaikka he säälivät vanhusten
kovaa kohtaloa Tuskaisin katkerin
mielin he sanoivat apua tarvitseville:
"Mene vaivaistaloon! Näethän ettei
tässä ole emällekään väelle riittäväs
ti muuta kuin puutetta ja huolta"
Mpni näistä vanhuksista on kuullut
tämän kehoituksen lapsiltaan ja
vaikka he ovat sitä kauan pelolla o
dotelleetkin on se koskenut sydä
meen kuin puukonpisto
Mutta nämä vanhukset koettivat
ponnistella viimeiseen asti ettei hei
dän olisi tarvinnut mennä vaivaista
loon Viimeisetkin voimansa kulut
tivat he tyyten ansaitakseen edes
jotain henkipltimikseen Joku heistä
hankki lastensa tai -muiden tutta
valnsa turvin jotain vähäpätöistä
kauppatavaraa ja kulki asunnosta toi
seen tarjoten tavaraa ruokansa edes
tä Sääliväiset ihmiset antoivat heil
le ravintoa pientä maksoa vastaan ja
yösijaa ilmaiseksi Toiset heistä te
kivät jotain käsityötä myivät työnsä
tuotteita tarjosivat pientä palvelus
taan vuokran maksoksi ja muuttivat
usein asuntoa kun yhdessä paikassa
ei pidetty kauan Toiset saivat täi
laisten ansioittensa lisäksi jonkun
erän vaivaisapua Paljon he saivat
kärsiä' nälkää vilua ja kaikenlaista
kurjuutta Monasti he ohuissa ja
repaleisissa vaatteissaan olivat uu
pumaisillaan ja kohmettumaisillaan
talven tuiskuissa ja pakkasissa et
siessään -yösijaa ja ravintoa Usein
he myöskin saivat kärsiä ajattele
mattomain lasten ja nuorten pilkkaa
sekä täysi-ikäistenkin solvauksia ja
sättimistä Köyhemmän väestön kes
kuudessa he näin liikkuivat ja oles
kelivat Rikkaita he karttoivat sillä
rikkaat eivät sietäneet heitä näkyvls
säänkään Kun eivät he enää voi
neet työllänsä näitä hyödyttää Rik
kaat ahdistivat heitä vaivaistaloon
etteivät edes rikasten koirat olisi
päässeet nuoleskelemaan heitä ja tar
tuttamaan isäntiinsä kurjuutta tau
tia ja kuolemaa
Vihdoin tuskaantuivat köyhemmät
kin heihin Yhä useammin huomau
tettiin heille että he ovat toisten
tiellä Yhä uudelleen heiltä kysyt
tiin että mikseivät he mene vaivais
taloon etteivät olisi muiden vastuk
sina Heille tuli yhä vaikeammaksi
yösijan ja ruoka-aterian saanti Ja
vihdoin heidät toimitettiin vaivaista
loon kun eivät he uupuneina ja näl
kiintyneinä enää jaksaneet taistella
vastaan
Tuolla he nyt viettävät elämänsä
iltaa kuin elävinä haudattuna Heil
lä on ravinto ja hoito huonompi kuin
kuritushuonevangeilla sillä heidän
hoitonsa on järjestetty silmälläpitäen
sitä etteivät he kauan eläisi Heitä
pakotetaan työhön niinkauan kun he
jaksavat liikkua Heiltä on riistetty
tärkeimmät kansalaisoikeudet kuin
pahantekijöiltä eikä heillä ole toi
voa koskaan saada oikeuksiaan va
pauttaan ja ihmisarvoaan takaisin
Jospa he eivät edes jaksaisi enää
mitään ajatella jospa olisi järjestel
mä riistänyt heidän henkiset voi
mansa niin tyyten kuin se on riistä
nyt heillä ruumiinvoimat niin ehkä
olisi heidän parempi olla! Mutta he
jaksavat ajatella heillä on vielä ih
niistunteita raadelluissa rinnoissaan
Ile muistelevat lapsuutensa nuoruu
tensa ja miehuutensa aikoja koti
soutujnan leikkikumppaneitann ja
työtovereitaan ja he haluaisivat har
taasti toisinaan tavata niitä He ha
luaisivat kuulla ja nähdä miten hei
dän lapsensa menestyvät kohoavat
ko vähänkään parempaan asemaan
vai yhä ahtaammalleko joutuvat Mut
ta vieras ei tuo tietoa lasten kohta
losta eivätkä lapset itse tule tapaa
maan eivätkä kirjoita — Miksi he
kirjoitlaisivatkaan kun eivät voi mi
tään toivon sanomaa kirjoittaa Ja
miksi he menisivätkään tapaamaan
vanhempiaan kun eivät voi mennä
heitä pelastamaan — He muistelevat
lastensa lapsia elämänsä nuorempia
vesoja ja haluaisivat nähdä miten
he menestyvät haluaisivat pitää hei
tä polvellaan hyväillä heitä ja ker
toa heille kokemuksiaan Mutta foetl
le ei suoda sitä iloa Yhteiskunta
on julmalla tavalla katkonut ne veri
siteet mitkä heitä oVat yhdistäneet
elämään Ja he kärsivät siitä pal
jon niin paljon että alituinen kär
simys lyhentää heidän ikäänsä vä
hentää heidän kärsimysvuottensa lu
kua Moni heistä tietää raskaalla ja pit
källä elämäntyöllään ansainneensa
ihmisarvon mukaiset elinehdot van
huudessaan Toiset heistä käsittävät
sen vaistomaisesti Siksi he tahtoi
sivat huutaa koko maailman kuullen
että heille tehdään huutavaa vää
ryyttä He tahtoisivat sanoa sanan
sa kun riistäjäin ja riistettyjen kes
ken kiistellään vallasta ja oikeuksis
ta MuÄa he eivät saa sitä tehdä
kun heiltä on kansalaisoikeudet riis
tetty heidän täytyy vaieten kärsiä
Heidän äänettömät synkät kirouk
sensa ja katkerat huokauksensa jäy
tävät vain heidän omia haavoitettuja
rintojaan omaa hiipuvaa elämäänsä
Jollakulla heistä on synkän elä
mänsä ainoana valopilkkuna tieto
siitä että vielä tulee aika jolloin
raskaan työn raatajat ottavat oikeu
tensa ja turvaavat vanhuksilleenko
oikeuden Mutta taistelevat sorre
tut eivät ehdi vielä heitä pelasta
maan sillä taistelu varustettua sor
tajaa vastaan on raskasta ja vaatii
aikaa ja vaivaistalon olo lopettaa
pian työn ja kärsimysten uuvutta
main vanhusten elämän
I P
Eetu Salin
Sä hehkuva mieli
Ja liukas kieli
Sun pureva ivas
Ja sattuva pilas
Se porvarit saattoi kauhusta värjyyn
Sä puhuja jalo
Olit työväen valo
Sun lempeä luontees
Ja viehkeä juontees
Uskoa vahvisti luokkataistelussa
pärjyyn
Olit uranuurtaja suuri
Tienraivaaja juuri
Sun oikeudentuntos
Ja järjestäjäkuntos
Sai hurtat hukuttaan sun veljessodan
ärjyyn
Jusu Pälkähäinen
Uudista lehtesi tilaus ajoissa !
I M I I I I 1 H-H H I 1 1 l'H'l'H-H-1
NAISTEN OSUUSKOTI
SAN FRANCISCO CAL
3627— 16th St
Telefooni: Market 3958
SAN FRANCISCO
„M M f-l-1 I I I I I-I 1 I H-H-H-l
PUHDASRAVINTO-LAKI JA
TEHTAILIJAT
(Jatkoa kolmannelta sivulta)
kun oli yksi rehellinen mies hal
lituksessa joka ne kieroukset ja
väärennykset paljasti yleisölle
Läki on tehnyt hyvää ainoas
taan siinä määrässä miten val
veutunutta väkeä kuluttajat ovat
ja miten tiukasti he voivat osto
voimansa ja yleisen mielipiteen
painostuksen kautta pitää lakia
voimassa
Mutta yhden tärkeän seikan
tämä ipuhclasravintolain historia
selvään osoittaa ja juuri sen sei
kan haluaisin lukijain ottavan
tässä huomioonsa ja se on se
että niin kauan kuin yksityiset
tehtailijat tai yhtiöt tuottavat ra
vintoaineita omaksi' voitokseen
niin kauan saamme olla varmoja
siitä että syömme joko yhden
tai toisenlaisia väärennettyjä ja
tavalla tai toisella myrkytettyjä
ruokia sillä ipääasiassa ne ovat
valmistettu myytäväksi ja vasta
toisella tilalla syötäväksi Kan
sallinen puhdasravintolaki ei ta
kaa meille tänä päivänä puhtaita
ravintoaineita Vasta voittoilu
järjestelmän kukistuttua ja sit
ten kun tuotanto on järjestetty
'uudelle kansanvaltaiselle pohjal
le voidaan puhdasravintolaki
voimassa -pitää ja silloin voimme
luottaa siihen etteivät säilytetyt
kasvikset ole kuparilla värjätty
että emme sokerin ascme- at
syö hiilentervaa — Erakko
amtmmn::iui:in:timttimtmututnnn:tmtt:tt
Rahani ähettäjille!
Kansalaisillemme maksamme dollareista Suomen Pankin virallisen
"myyntikurssin Kurssin muuttuessa Suomessa se meille ilmoitetaan
sähkösanomalla Näin saatte dollareittanne
KORKEIMMAN HINNAN
Yllämainittua tapaa ' seuraten me maksoimme dollarista
H 81 5H 8 5
Huhtik 29 p
Huhtik 30 p
Lähetyskustannukset 25 senttiä postiteitse $350 sähköteitse
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta iJ
ainoa asiamiehemme Suomessa vastaa kauttamme Iäheteyistä rahoista
HELANDER & NEKTON
PRIVATE BANKERS
Woolworlh Bldg Room 1104 233 Broadway New York City