Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, May 11, 1920, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 19
Tiistaina Toukokuun 11 p — Tuesday May 11
MARTINS FERRY OHIO
Onhan sitä täälläkin taas tapahtu
nut yhtä ja toista mainitsemisen ar
voista Osastomme virkailijat katsoivat
parhaakseen kaikki yksimielisesti
muuttaa pois paikkakunnalta joten
olimme pakoitetut keskellä toiminta
kauden valitsemaan uuden virkako
neiston osaston toimintaan
Työkokouksessa huhtik 25 p va
littiin virkailijat seuraavasti: Osaston
puheenjohtajaksi Eino Mäki pöytä
_ kirjuriksi Mandi Siren johtokuntaan
edellämainittujen lisäksi Yrjö Tankka
Hj Niemi Matti Koskela Arvo Lou
konen John Rimmi Varalle Kalle
Kavander ja Elmer Purje Sanoma-luhti-
ja kirjallisuusasiamieheksi va
littiin Hj Niemi Raivaajaan uutis
ten kirjottajaksi Arvid Moksen Työ
mieheen Yrjö Tankka Agitatsiom
totmikuntaan valittiin Minna Tankka
Hj Niemi E Mäki ja M Koskela
Huvitoimikuntaan jäi ennen valituis
ta Tyyne Aalto Hilda Järvi Mandi
Siren Arvo Loukonen Elmer Purje
ja Eino Mäki Järjestysmiehiksi J
Rimmi ja A Järvi
Aletaanpa nyt oikein innokkaasti
toimimaan yhteisen asiamme eteen
päin viemiseksi
Näytelmäseura toimii ripeästi U
seita kappaleita on varattu vielä täl
le toimintakaudelle Parhaillaan on
harjoitusten alla maailman hauskin
näytelmä "Laina rouva" eli "Onnelli
nen aviomies" Kappale on kolmes
sa näytöksessä Muistakaa ohjata
matkanne Martina Ferryn haalijje nau
ramaan ja nauttimaan
Mandi Siren
WEIRTON VA
Piirränpä taase nmuutaman rivin
täältä koska eivät toisetkaan mitään
kirjottaneet pitkään aikaan Onhan
siinä ollut syynsäkin kun täältä te
- rästyöläisten lakon aikana joutui läh
temään pois sellaiset henkilöt jotka
olivat toiminnassa mukana silloin -kun
tejitiin oikeen joukkohäätöjä suoma
laisten keskuudessa Ne joita ei
häädetty lähtivät itse toisille paikka
kunnille työvoimaansa kaupalle he
eivät halunneet myydä itseään muu
tamasta hopeapenningistä komppani
alle ja sen kautta menettää toveri
luottoaan Tämän takia on ollut osaston toi
mintakin lamaannuksissa tämän tal
ven ajan kun tänne jäi niin vähän
tietoisia työläisiä paikkakunnalle Nyt
kevään tullen näyttää että aletaan
herätä Niinpä pitivätkin jälelle jää
neet osastomme jäsenet kokouksen
18 p v k jossa valittiin johtokun
ta joka huolehtii siitä että saadaan
entinen toiminta elpymään että taa
sen talven tultua voitaisi kokoontua
oman kurkihirren alla sillä kovasti
ovat tämän paikkakunnan taantumuk
selliset iloinneet siitä kuinka Weir~
ton on nyt muka vapaa punasista ja
kuinka nyt on hyvä rikkurien elää
valkoisella paikkakunnalla Eivät
raukat enää muista sitä että lakon
aikana antoi terästrusti kaikille sa
man kohtelun olipa sitten Valkonen
tai punanen saman kohtelun alaisek
si joutuu työläinen silloin kun tulee
kysymykseen työn ja pääomaa vä
linen taistelu Kaikki ei näy otta
neet opikseen tätäkään vaan heti kun
oli poliisien antamat kuhmut alkaneet
laskeutua niin alkoi "naimauutisissa"
olla sellaisia kirjotuksia jotka kyllä
todistavat minkälaisella kehitysasteel
la ollaan Weirtonissa
Kaikesta vastustuksesta huolimatta
eivät punaset vaan hiin vähällä jää
häviölle näytti osaston perustavassa
kokouksessa siitä innostuksesta mikä
oli jokaisella läsnäolijalla jotka oli
vat kokoukseen saapuneet ja miten
he kaipaavat henkistä toimintaa jo
ka on jokaisen työläisen luokka-asia
joka on se voima joka tulevaisuudes
sa kaikki kätyrit ja rikkuritkin va
listaa — Korvessa kasvanut
VIRGINIA MINN
Toverittaren lukijoille lienee tämä
paikka vähemmän tuttu Täältä ei
usein näe kirjotuksia lehdessämme
Meitä naisia syytetään että olemme
liian paljon äänessä mutta Virginian
naisista ei sitä voi sanoa Tekee oi
kein mieli moittia siitä että emme
puhu tahi kirjoita kylliksi vaikka
muuten olemmekin toiminnassa mu
kana Meillä oli huhtik 18 p:na ompelu
seuran myyjäiset jossa myytiin kä
sitöitä joita olemme valmistaneet si
tä mukaa kuin on keritty Toiset to
verit ovat ponnistelleet melkein yli
voimaisesti samat henkilöt kun ovat
melkein kaikissa osaston hommissa
Iltaman ohjelmasta voin vähän mai
nita Toveri Keskinen piti puheen
Muu ohjelma oli enimmäkseen om
peluseuran naisilta m m runoja
lauluja kupletteja sekä näytöskappa
le "Naiskysymys" Agitatsionipuoli
iltamissa oli tyydyttävä samoin ra
hallinen tulos Tuli noin $8000 Sii
tä näkee että on mekin oltu mukana
toiminnassa Muuten sietäisivät osas
ton naiset saada hyvän muistutuksen
kun eivät viitsi käydä osaston koko
uksissa Älkäämme olko ainoastaan työ
juhtia mutta tietäkaämme myös asi
oista jotain itsenäisesti että ei aina
ole tarvis kysellä miehiltä mitä ha
milloinkin ovat kokouksessa päättä
neet Joillekin yleville miehille lausuisin
pienen pyynnön Kun tulette koko
uksiin niin koettakaa olla niin ystä
vällisiä että olette tupakoimatta ko
koushuoneessa Sellaisella käytök
sellänne juuri karkoitatte naiset pois
kokouksista kun kokoushuone on
kuin tupakkahuone katkua täynnä
Toisinaan ei näe savun seasta miltä
mikin näyttää Siellä ei juuri istu
mielikseen savua nielemässä Eipä
ne useat miehet taida halutakaan et
tä vaimot kulkisivat mukana vaan
kaikkia ei voi niin mielisuosiolla ko
tiin kytkeä — No niin innostusta
toimintaan niin naiset kuin miehet
muuta en voi toivoa — Yksi nainen
HANNA WYO
Kyllä on kauheasti rapaa ! Sellai
sen tervehdyksen kuulee joka vas
taantulijalta Totta se onkin että ei
täällä kohta voi liikkua kuin ilma
laivalla Joka toinen päivä on lumi
myrsky ja toisena päiväpaiste Ym
päristön karjankasvattajat ovat me
nettäneet suuret määrät eläimiänsä
pitkän ja ankaran talven kestäessä
Avioliittoon vihittiin John 'Jussila
ja hänen velivainajansa leski Hanna
Mäki huhtik 1 6 p Mrs Jussila mat
kusti seuraavana päivänä Michiganiin
missä hän järjestää asioitaan En
ole kuullut koska hän palaa
Meillä oli täällä sosialistipuolueen
organiseeraaja tov Aaro Hyrske pu
humassa viitenä eri iltana Ensi ilta
na huhtik 2 1 p oli virallinen s s
osaston kokous jossa tov Hyrske se
losti aluekomitean perustamisesta
Vaan kuten tiedämme on näissä vuo
ristovaltioissa matkojen pituus eri o
sastojen välillä suurimpana syynä
minkään vuorovaikutuksen edistyksel
le Kuitenkin Hannan osasto ehdotti
(en muista tuliko se päätökseen) et
tä jos aluekomitea perustetaan ei sii
hen tällä alueella voisi yhtyä kuin
Utahin Coloradon ja Wyomingin o
sastot — Samalla kertaa tov Hyrske
erityisesti selitti agitatsionityön tär
keyttä osastoissa ja ulkona siitä Toi
sena iltana hän piti puheen aineesta:
"Kapitalistiluokan ja trustiutumisen
kehitys eri maissa" Perjantai-iltana
oli puhujain harjottelurenkaan perus
tava kokous Tov Hyrske antoi oh
jeita harjottelurenkaan toimintaan
Jo ensi kokouksessa oli yhtynyt tois
takymmentä jäsentä ja lisää sanovat
sopivan Pitäkää päälle "ei oppi
ojahan kaada" Lauvantaina hän pu
hui kaikkien työläisten yhteenliitty
misen tärkeydestä Sitte sunnuntaina
oli puhe Kolmannen Internationalen
perustamisesta ja sen toiminnasta ja
suhtautumisesta eri puolueisiin —
Kokouksiin osanotto olt jokseenkin
tyydyttävä vaikka olisi ollut kyllä
varaa kaksinverroin kuulijoita lisätä
Siis toverit kaikkialla missä tov
Hyrske luennoi kokoontukaa kuule
maan selvää marxilaisuutta
Mukana ollut
EBEN JCT MICH
Tervehdys-- täältä kaikille Toverit
taren salaisille ja julkisille lukijoille
Eletään sitä täälläkin eikä ollakaan
oikein nurkkanuhjuksia Ebenin s
s osasto osti kokonaisen farmin Ma
teron veljeksiltä ja aivan Ebenin kirk
kojen viereltä Farmilla on suuri ko
mea farmihaussi jossa nyt ensi aluk
si voimme toimia Saamme jättää
tuon talosta taloon kiertämisen pois
sillä huvitilaisuudet samoin kuin ko
kouksetkin olemme pitäneet aina vuo
rollaan osaston jäsenten kotona siis
kierrelleet "talosta taloon" Kyllä
kai se junkkereita kuuluu jurppivan
tuo talon kauppa vaan minkäpä sille
voi — Pyhä yksinkertaisuus!
Vieläkin sananen Lasten osastosta
Se seikka että Toverittaren Lasten
osasto muutettaisiin jenglanninkieli
seksi on ikävä ' monen pikku pojan
ja tytön mielestä ja vieläpä aikuis
tenkin Olen ollut tilaisuudessa kes
kustella tämän "kontrin" äitien kans
sa sanovat olevansa surullisia jos
niin käy silloin eivät heidän pienet
9 ja 10 vuotiaat lapsensa voi ktrjo
tella eikä lukea heille niin rakasta
Lasten osastoa Voin itse puolestani
sanoa että se on todella ikävä asia
Tiedän kotoani miten minun pieni
poikani on innostunut tuon kirjotte
lun ja Toverittaren lukemisen perään
ja erittäinkin Lasten osastoon Nyt
hän on mielipahoillaan kun pelkää jos
se hyvinkin tulee englanninkieliseksi
Eivät ne ole aivan pieniä lapsia jot
ka pystyvät (suomalaisista) englan
J ninkieltä kirjottamaan ja lukemaan
Yhdyn täydellisesti tuohon "Kannon
munittajan muoriin" josta tuntui niin
kuin kuolinvirtta veisattaisiin Tove
rittarelle Vaikka se on vain Lasten
osasto niin olen nähnyt aikuistenkin
lasten kanssa mielenkiinnolla seuraa
van sitäkin osastoa Toverittaressa
Olisi niin mukavaa kun nuo pienet
ihmistaimet saisivat kertoa heidän
asioistaan Huvittavaa kuulla miten
raskaita ne pikku surut näkyvät mo
nellekin olevan Kun 'kissat kuolevat
niin sekin voi heille olla suuri murhe
Pidän hyvin paljon Toveritar-lehdestä
ja tiedän että siitä kaikkialla pide
tään Minä ympäristöni puolesta ja
Toverittaren ystävänä sekä äitinä toi
von että Lasten osasto annettaisiin
edelleen olla suomenkielisenä
E W M
VVAUKEGAN ILL
Miten ne ompeluseuran myyjäiset
menivät? Onnistuivat- tavallisen hy
vin vaan ei juuri niin hyvin kuin
olisi pitänyt Väkeä oli runsaasti ja
huutoja kuului ' mutta eivät ottaneet
huomioon sitä että käsityöaineet o
vat kohonneet hinnassa enemmällä
kuin puolella Huutelivat vain en
tisajan hinnan jälkeen Mutta aina
sitä markkinoilla vähän hyötyy Y
leistuloina saimme $22900
Ompeluseura toimii hauskan ohjel-
-JUURI ILMESTYNYT-
KYMMENEN SOKEAA JOHTAJAA
Kirj Arthur M Lewis
Kirja sisältää kymmenen luentoa maailman merk
kimiehistä tämän maan kuuluisimman luennoitsijan
pitämästä luentosarjasta taantumusta vastaan
Hinta 60c — Tilattava osotteella:
TOVERI Box 99 ASTORIA ORE
Elämän liikkuvia kuvia
(Eli prologia suuresta näytetystä
näytelmästä)
"Ja te tulette tietämään totuuden
ja totuus on vapauttava teidät"
Menneisyydessä kauan sitten oli
eräälle äidille syntynyt lapsi En tie
dä tuliko se niinkuin muutkin lapset
vai toiko sen haikara se ei kuulu
tähän vaan se jotenkin ilmestyi kum
minkin Se vaan oli tiettyä että hän
ilmestyi hyvin epävakaviin oloihin ja
että lapsi oli naurettavan mitätön ja
vääryyden runtelema Mutta äiti us
koi hänen suureksi kasvavan ja kut
sui hänen nimellä "Totuus" sillä hä
nen äitinsä oli Oikeus Usein näki
äiti ivattavan lastaan ja se häneen
hirveästi koski Äiti selitti: kyllä To
tuus vielä on voittava teidät! Ja niin
kävikin Lapsi kasvoi ja eai enempi
ja enempi ystäviä Mutta mikä ih
meellistä hän viihtyi vaan köyhien
parissa Rikkaatkin etsivät Totuut
ta vaan ne etsivät sitä ihmeellisistä
kirjoista Viisaat etsivät Totuutta ja
miehet jotka kutsuivat itsensä "py
hä" hautaantuivat tutkimaan pyhiä
kirjoja ja etsivät merkkejä taivaalta
ja nämä tällaiset olivat tsaarin neu
vonantajana Toiset etsivät Totuutta
lakikirjoista — - laativat kieriä pykäliä
omaisuuden suojelemiseksi ja nämä
olivat rikkaiden neuvonantaj'a Heille
sanottiin: Totuus elää meidän kes
kuudessamme vaan eivät ne sitä us
koneet Suuret valtakunnat joutuivat kes
kenään hirmuiseen sotaan valhe ja
vääryys saivat vallan Totuutta mai
nittiin enää vain kuiskaamalla To
tuus oli vangittu Moni sen entinen
seuraajakin kielsi sen olemassaolon
Totuuden äiti itki katkerasti ja hän
pyysi ystäviään vapauttamaan totuu
den ja hän meni myllyihin joissa
miehet työskentelivät kutsuen : "Tul
kaa ja seuratkaa minua vapautta
kaamme Totuus ja se on tekevä tei
dätkin vapaiksi" Eivät he jouta
neet sillä he valmistivat ammukkei
ta hallitsijain sotaväelle Hän meni
(Jatkoa kahdeksannella sivulla
mailtaman toukokuun 30 päivänä
Ottakaa huomioon ja kunnioittakaa
läsnäolollanne '
Ompeluseuran naisten joukkoko
kouksessa huhtikuun 29 päivä on
muun muassa otettu keskusteluai
neeksi: Mikä on meidän mielipiteem
me siitä että Toverittaren Lasten
osasto muutettaisiin englanninkieli
seksi? Asian johdosta käyttivät nai
set useita puheenvuoroja jotka kaik
ki kohdistuivat siihen että heillä kai
killa on harras toivo että heidän lap
sensa osaisivat lukea ja kirjoittaa
suomenkieltä ja niin muodoin voisi
vat esittää ohjelmaakin suomenkielel
lä meidän haaleissamme Yksimieli
nen toivomus oli että Lasten osasto
edelleen painettaisiin suomenkielise
nä — Samassa kokouksessa päätet
tiin lausua tässä yhteinen lämmin
tervehdys Toverittaren uudelle toi
mittajalle Helmi Mattsonille Toivom
me hänelle kestävää toimintatarmoa
ja innostusta tehtävä isään köyhälis
tön naisten valistamisessa luokka tie
toisiksi — F W