Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, May 04, 1920, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Tiistaina Toukokuun 4 p — Tuesday May 4
No 18
i l
f
s
huoneessa? Se oli ajatus joka
kiersi sinun päässäsi! Se se oli
joka sinun järkeäsi sekotti Sil
lävälin kun toiset tytöt elivät va
lossa nauttien ilosta ja herkuis
ta heidän hienoissa silkkipuvuis
saan ja karvaturkeissaan eh
kä Tyttö: Ei ei! Ei se ollut si
tä! En minä ajatellut sitä!
Mies: No sitte se oli jotakin
hyvin samantapaista (Kävelee
tytön tuolin ymipäri kuten osta
ja tavaran) Ja sinä olet aivan
yhtä kaunis kun kuka tahansa
heistä! Ihmeellisen huono on
ni eiköhän se ole vaan huono
luki (Hellästi ottaa molemmin
käsin tyttöä olkapäistä katsoo
häntä suoraan silmiin) Pieni ke
vään taimi- Sinä et ole koskaan
saanut nauttia ilosta aikaa elä
mässäsi'? Juuri kulkeenttinut
tänne maalta ja ensityöksesi löit
pääsi kaupungin kiviseinään
ja sitte vielä vähillä olit pudota
järveen Se on koko konsti
kasta tämä kaupunkielämä si
nunlaisille tyttöraukoil1e_ (Ve
tää työttöä likemmäksi joka
koittaa pitää vastaan mies kat
soen tyttöä suoraa silmiin) Nuo
ri säälittävä tyttöraukka Naut
tisi iloisesta seurasta kuten toi
setkin tytöt haluaisi pukea it
sensä sieviin vaatteisiin — kuten
toisetkin tytöt eikä näe siihen
mahdollisuutta Älä välitä tyttö
seni! Mailmanloppu ei tule vie
lä tänään eikä huomenna Va
lot valasevat yhtä kirkkaasti en
si yönä kun nytkin ehkäpä vie
tä kirkkaamminkin Älä sure!
Sinä löydät vielä mahdollisuuden
valkeuteen
Tyttö: Mitä te tarkoitatte?
Mies: Puodeissa on paljon
kauniita pukuja paljon kauniim
pia kun se sinun ylläsi koskaan
on ollutkaan Sieviä puoliken
kiä aivan sinun jalkaasi sovel
tuvia koristettu kirkkaiden ho
peaisten solkien kanssa ja hat
tuja kalliine höyhenineen vallan
sopivia sinun siroille kasvoillesi
— uusi hattu joka viikko
Tytt : Toiverikkaasti silmät
palaen) Te tarkoitatte? Mitä te
tarkoitatte?- Miten — milloin
minulle tulee se mahdollisuus?
Mies: (Tuimasti) Sanoppas
minulle sisko! Mitä sinä teki
sit elääksesi helpolla ja nukkuak
sesi pehmeästi? Mitä sinä uh
raisit saadaksesi kaikkea mitä
sinun sydämesi halaa syötävää
juotavaa kaikesta lajista mitä
maa päällään kantaa pukeutua
kalliisiin hienoihin vaatteisiin
aina uuden muodin jälkeen? Elää
oikeaa kuninkaallista elämää!
Tyttö : Älkää kysykö sitä mi
nulta !
Mies: Mitä tekisit? — Mitä
sinä tekisit elääksesi ilman puut
teita? Tyttö : (Peittäen kasvonsa
käsillään) Sanokaa miten ! Sa
nokaa minulle kuinka sitä teh-dä-
Mies: Mutta tekisitkö sinä?
Ajattele ensin !
Tyttö : Tekisin — kerro mi
nulle! Mitä tahansa!
Mies: (Puhuen joutuisasti
sekavasti kääntää päänsä toi
saalle silmät suljettuna tuumii
hätäisesti) Koske minun kättä
ni sormellasi (Tyttö ujostellen
ensin) Ei! Ei! Ei siliät taval
la Hienommin- Vähän sorme
si päillä ! Et! Se kävi vähän
paremmin! (Ottaa nuoran pöy
dältä tekee solmun siihen ojen
taa sen tytölle) Aukaseppas tä
mä solmu !
Tyttö: Aukasee solmun kii
reesti mies tutkii tarkasti jokai
sen liikkeen) Tässä! Se on au
ki! Katsokaa! Mutta mitä tä
mä kaikki tarkottaa? En minä
ymmärrä
Mies: Odota! (Ottaa hienot
kaulavitjat taskustaan ojentaa
ne tytölle) Katsoppas näitä! Pa
neppas ne minun kaulani ym
päri !
Tyttö: Ooh! Miten sievät
— ihanat! (Hätäisesti astuu
miehen taa ja panee ne hänen
kaulaansa)
Mies: Nyt aukaset ne Kuun
tele nyt! Jos sinä aukaset ne
ilman minun tietämättäni — il
man minun tuntemattani milloin
sinä ne aukaset — minä annan
ne sinulle!
Tyttö: (Menee takasin ih
meissään) Minulle? Te annat
te minulle nuo kaulaketjut?
Miksi? Mistä syystä? Ei ku
kaan koskaan ole antanut mi
nulle mitään Ei kukaan edes
koskaan ole edes minulle puhu
nut asiallisesti ei kukaan kos
kaan ole kohdellut minua niin
kun te
Mies : (Taputtelee tyttöä
sHkee silmänsä kääntää päänsä
toisaalle) No koetappas nyt!
(Tyttö joutusasti ja kevyesti as
tuu miehen taakse ja aukasee
ketjut)
Mies : (Hyväntuulen näköise
nä) Liian kömpelö ! Liian köm
pelö Sinä olit minun vähiltä ve
tää selälleni! (Tyttö tekee tem
pun uudelleen)
Mies: Vielä kömpelömmin!
Tyttö : En minä koskaan voi
tehdä sitä tyydyttävästi! En
koskaan !
Mies : Unhoita itsesi älä ajat
tele siitä- Minä tunsin sinun kä
tesi heti kun sinä nostit ne ylös
Minä olen selvillä niistä tempuis
ta jos kukaan niin minä tunnen
menettelytavat Kerta uudel
leen! Tyttö : (Aukasee uudelleen
ketjun uteliasti kurkistaa miestä
joka seisoo paikoillaan silmät
suljettuna tyttö astuu varpail
laan hänen eteensä hymyillen o
jentaa ketjut miehelle) Tässä"!
Temppu on suoritettu ! Minä o
len aina ollut hyvin vikkelä
Mies : (Opettavasti) Älä iloit
se liian aikaseen tyttöseni! Si
nä olet vasta ensiluokassa tässä
koulussa! Sinun täytyy oppia
miten aukasta ne pimeässä ' Si
nun pitää oppia aukasemaan ne
niin ettei se herätä huomiota ym
päristöön Sinun tulee oppia an
tamaan ne minillle ilmän kenen
kään sitä huomaamatta vaikka
tuhansien silmät katsoisivat sin
ne Se on eri peliä siskoseni !
Vielä kauheampaa kun järveen
hyppääminen eli' mikä muu ta
hansa Mutta minun on kouluu
tettava sinut ia sinun on opitta
va läksysi ennenkun minä uskal
lan lähettää sinut tekemään tai
katemppuja Tyttö-: (Puhuu ajattelevasti
ja hiljaa) Taikatemppuja? Min
ne? Mies: Teatteriin tanssiaisiin
tervetuliaisiin käytäviin
kaikkialle minne tahansa
missä vaan on sitä tervetullutta
kultaa ja jalokiviä Koristella
ittesj hienosti punaa poskiin
puuteria kasvoille ja sievät puki
neet kyllä sinusta vielä tulee oi
kea saalis lintu (Haukottelee
laiskasti) Tämä maailma on hul
lu ihmiset sitovat solmuia joita
on vaikea aukasta (Nauraa)
Ne kantaisivat" myllvnkivenkin
kaulassaan jos ne olisi yhtä kal
liita kun timantit ja kuolisi
vat tvytvväisinä jos niitä olisi
vaan kyllin monta pitääkseen na
run heidän kaulassaan kyllin lu
jalla (Esiintymistapa muuttuu
pitää tyttöä käsistä) Ymmär
rätkö sinä minua?
Tyttö: (Hätääntyneenä) —
Kyllä — minä ymmärrän !
Mies: (Nostaa tyttöä leuasta
katsoen häntä suoraa silmiin)
Ja sinä olet valmis?
Tyttö: (Tuskaallisesti) Minä
olen aina ajatellut minä olen
aina uskonut että varastami
nen (Hetken hiljaisuus Ot
taa innostuneesti miestä käsivar:
resta) Mutta en minä tahdo
mennä takaisin samaan elämään
odottamaan ja odottamaan ja
viimein kuolla nälkään ! Minä
tahdon tilaisuuden elää- An
takaa se minulle ! Minä olen valmis-mihin
tahansa! Minä tah
don elää!
(Mies ottaa - hellästi ketjut
tytön kädestä asettaa ne hänen
kaulaansa ottaa tyttöä hellästi
kiinni tyttö painaa päänsä hä
nen rintaansa vasten ja ummis
taa silmänsä mies painaa huu
lensa vasten hänen kasvojaan
yhtäkkiä tyttö säpsähtää tempaa
itsensä irti kuunnellen seisoo
paikoillaan)
Tyttö: Mikä se oli?
Mies: Mikä? (Temipasee re
volverin esiin tytön ääni häm
mästyttää hänet seisoo jähmet
tyneenä käsi puristautuen re
volveriin) Kuulitkos sinä jotain?
Sano miinulle? Mikä se oli?
Tyttö: - (Kuiskaa hiljalleen)
Rumpu! (Hiljaista rumpun ään
tä a1kaa kuulua) '
Mies: (Rauhottuneena) Rum
pu'
Mitä siitä ' hätäilee?
Tyttö: (Silmät tuijottaen ik
kunaan pelästyneenä) En minä
tiedä (Juoksee ikkunaa kohden
mies koittaa pidättää häntä)
Minä haluan tietää mitä se on !
(Aukasee ikkunan vetää ver
hon syrjään)
Mies: (Vihasesti) Tule pois
sieltä! Etkö sinä kuule? Ar
vattavasti se on pelastusarmeija
joka siellä elämöi eivät annan e
des yön rauhaa ihmisille me
nisipä sinne joku toinen keskel
lä yötä rumpujaan hakkaamaan
niin jo pian olisi kanakopissa
Minä sanoin sinulle tämä on
hullu maailma kaikki mikä on
tarpeetonta ihmisen elämälle ja
hyvinvoinnille on tervetullut
ta tähän matoseen maailmaan
Kaikki mikä on oikeaa ja järjel
listä — hävitetään maan tasalle
Kultaa on kassaholvit ää
riään myöten täynnä Vilja-aitoissa
on viljaa liikaakin sitä
täydytään vanhemmiten upottaa
ja polttaa että hinnat voidaan
pitää riittävän korkealla tävt-
tämään kullalla jo entistään ää
riään myöten olevia kassaholve
ja Ja tuo pelastusarmeija soit
taa ja marssii kokoaa vaiva
sia pennejä joilla voitaisiin os
taa muruja jotka ovat pudon
neet heidän herrainsa pöydältä
noille kurjille mateleville ih
misraukoille )katkerasti) Tä
mä kurja yhteiskunta on synnyt
tänyt paljon minunkaltaisia oli
oita jotka elävät toisten työstä
vaan sillä erotuksella mi
nun tapaistani oliota halveksi
taan lukitaan linnaan hir
tetään ja poltetaan Mutta nii
tä ne jotka ovat tähän kaik
keen kurjuuteen syypäitä v
listetään ja kunnioitetaan sik
si että he ovat niin katalia että
vievät leivän lasten ia imettä
väistenv suusta Niitä on ihmi
siä jotka kärsivät ja odottavat
puhuvat suurista yhteiskun
nallisista muutoksista unek
sivat valkinkumouksesta mut
ta minä en ole niitä — taloudel
liset olot ovat opettaneet minun
käyttämään omankäden oikeut
ta Minä kanssa tahdon elää!
ATinä otan missä sitä on saa
tavana Minä olen liian roh
kea elämään armopaloilla He
ovat minut ajaneet luolaan
petoeläinten kanssa taistelemaan
ja mini taistelen ! (koko
viimeisen puhevuoron ajan tyt
tö tuijottaa suoraan valoon ja
miestä sMmiin)
Tyttö: (Jättää ikkunan tu
lee miehen luo) Mutta ei se ole
rumpu yksistään! Kuuntele!
Mies: En minä kuule mitään
nniuta ainoastaan tuon pimit
tävän rummun kalinan (Hen
gittää ahtaasti silmillä polttava
tuska) En minä ymmärrä mikä
minua vaivaa ! Jokin painostaa
minun rintaani- Sydämeni hak
kaa niin lujasti !
Tyttö : (Epäselvästi katselee
ympärilleen) Mutta se on jota
kin muuta jotakin voimak
kaampaa kuin rumpu! En mi
nä ymmärrä mitä se on! Mis
sä se on! Se pelottaa minua
Se on täällä huoneessa se on
ilmassa kaikkialla!
Mies: (Polttavalla käheällä
äänellä) Se on rumpu ! Minä
sanon sulle se on rumpu!
Se tekee minun hulluksi! (Menee
ikkunaan huutaa) Olkaa hiljaa
siellä!
Tyttö : (Yrittää vetää miestä
takasin) Älä! Älä' ole hil
jaa ! Te "ette tiedä mitä te sa
noitte ! Kuunnelkaa! 'Ettekö te
kuule nyt? Koko maailma vapi
- siitä ! (Hetken vaitiolo panee
kätensä ristiin rinnoilleen nos
taa' silmänsä hellästi ylöskäsjn)
Se on kuin veden kuohunta
kun ukkosen jyrinä se on
kuin
Mies: (Kun iskun lyömänä
'kävelee edestakaisin lattialla
pää painuneena rintoja vasten
kädet ylös nostettana) — Minä
kuulen sen ! Minä kuulen ! Se
on kutsuva ääni ! Se kutsuu !
Se puhuu minulle ja sinulle! Ää
ni kutsuu meitä! (Putoaa alas
tuoliin) Onko tämä minun syn
tieni palkka! Jos minä kuolen
toisia jää eloon ne toi
mivat Ei "maailman loppua
saa vielä tulla tänään ! Niiden
täytyy kuolla' jotka minun o
vat painaneet tähän ! Antaa ih
mistenkin elää!( Viimeisten lau
seiden ajan tyttö seisoo liikku
matta pää painuen alas) Mies
repäsee itsensä ylös kurottaa
päänsä ikkunaa kohden) Mitä!
Et sinä minua tarkotar en mi
nä minä kurja roisto minä
olen kelvoton joka ainoa luu ja
jäsen minussa on mätä Minä
olen yksi niitä joka elän toisten
työn tuloksilla (Vetää tyttöä
luokseen) Katso tätä tyttöä! Se
on yksi minun monista orjista
ni Minä tein hänen kauneu
tensa nuoruutensa hank
kimaan itselleni hyvinvointia
kuten monet muut nälkää ja vi
lua kärsivät ennen häntä! Ei!
Te tarkoi minua!
Tyttö : Minun tilaisuuteni on
tullut ! Valot loistaa minulle yh
tä kirkkaasti kun toisillekin ! Ja
sinulle! Kuuntele! Kutsuva
ääni ! (Ottaa miehen käden pa
nee kaulaketjut jt rahan jonka
on häneltä ottanut siihen liik
kuu varjon tavoin ovelle vetää "
ikkunaverhot vähän erilleen nii
den välistä kääntää päänsä kat
soen suoraan miestä silmiin)
Ääni kutsuu meitä ! Suureen
mahtavaan vallankumouk
seen! Mies: (Katso suoraan liik
kumlftta ikkunaan josta päivän
ensi säteet alkavat heijastaa
(Raha ja ketjut putoavat hänei
sormiensa välistä lattiaan) Minä
tulen ! Minä tulen ! (Menee o
velle tyttö vetää ikkuverhot e
nempi erilleen astuvat yhdessä
eteenpäin oven ulkopuolelle
Rummun ja jonkun vallanku
mouksellisen laulun ääni kuuluu
hetkisen jostain etäältä)