Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, May 04, 1920, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 18
Tiistaina Toukokuun 4 p — Tuesday May 4
veritarta ole kielletty sodankaan ai
kana eikä se ole kalliskaan joten
jokainen voi sen tilata Kannattakaa
omaa lehteä
Olen oppimaton lehteen kirjotta
maan vaan ehkä siihen oppii ja jos
toimitus ottaa tämän lehteen niin
kirjoitan toistekin
Farmarin muija
MONESSEN PA
Kesä tekee tuloon vaikka sateisia
ovat ilmat olleet satanut on jo yhtä
kyytiä kokonaisen viikon Vaan sii
tä huolimatta oli osaston talolla pal
jon yleisöä huhtikuun 1 7 päivä lu
kuunottamatta joitakin henkilöitä joi
ta ei voi sanöakaan kuin luopioiksi
Vaan ehkä luopiotkin joskus vielä
huomaavat että olisi parempi olla
muassa kuin poissa Heidän talou
dellinen asemansa ei suinkaan sitä
vaadi tai kuvittclevatkohan heidän
aivokoppansa jotakin toista jota ei
voi otaksua kun tyhjäksi alhaiseksi ja
niin alkeisajoilla oleviksi käsitteiksi
sillä mielestäni on ihmisellä paljon
parempaa jossa aikansa viettää kuin
että pitää huolta kaikesta sellaisesta
joka ei ole meille hyödyksi
Työkokouksessa oli verrattain vä
hän väkeä Tähän kyllä lie syynä
roskailmat Naisia varsinkin oli vä
hemmäm Siis naiset muistakaa että
teitäkin tarvitaan aina mukana
Huhtikuun 17 päivä vietimme Deb
sin vankilassaolon vuosipäivää jossa
puhumassa oli toveritar Olga Ahola
Daisytownista jossa puheessaan hän
selosti että miksi Debs vietiin van
kilaan — ei sen tähden että hän oli
mitään pahaa tehnyt tai aikaan saa
nut vaan siksi että mitä hän olisi
voinut tehdä Puhuja selosti mjAös
terästy öläisten lakon murtumisen syi
tä sekä mainitsi nykyään olevasta
rautatietyöläisten lakosta — Kiitän
häntä erikoisesti
Oli meillä myös kuvaelma lapsilta:
"Rikkaita ja köyhiä" jossa lapset on
nistuivatkin koko hyvin Runoja ja
kertomuksia oli myöskin seka soit
toa orkesterilta ja laulua naisilta jo
ta sietäisi vähän moittia sillä ei oltu
kuin kerran harjoteltu ja osa vielä
vasta-alkavia Vielä oli kappale "Oi
kea rintama" kuvaus luokkasodan
ajoilta
H Lammi
BERKELEY CALIF
Koska Toverittaren palstat ovat
kauvan säilyneet puhtaina meidän ky
lämme puolesta niin päätin niitä
hieman nyt tuhria Toverittaren lu
kijat kai luulevat että täällä meillä
on jo kaikki sosialistinen työ siksi
valmista ettei niistä enää ole mitään
sanottavaa eli että meidän kylässäm
me ei ole enää naisia ollenkaan mu
kana sosialistisessa liikkeessä mutta
ei sentään aivan niin ole
Meidän tehtävämme työväen va
paustaistelussa on vasta alussa ja vä
- symys on saavuttanut liian aikaiseen
Ja naisia meillä on voinpa sanoa
liikaakin eikä heiltä kai puuttune ha
lua piirtää joskus rivi omaan leh
teensä mutta niinkuin sanoin on lii
kaa ja jokainen luottaa toiseensa et
tä tuo eli tämä sinne kirjoittaa ettei
minun huoli
Muuten osastomme toiminta on
mennyt koko hyvin lukuunottamatta
pikku lamaannuksia tuon tuostakin
eri toimikuntien tehtävissä
Leipähuoletkin täällä ovat yhtä
painavat kuin missä muuallakin Mo
nikuukautiset epäonnistuneet lakot
tässä ympäristöllä ovat tehneet' työ
Iäisten elämäntnistelun entistään ras
kaammaksi ja se vaikuttaa mieliin
lamaannuttavasti Elinkustannukset
kohoavat päivä päivältä huimaavasti
Sen alkaa jo huomata pikkuporva
rimmekin - Niinpä eväänäkin päivä
nä kuulin telefoonikeskustelun miten
jäankantaja on vaatinut ja saanut
jonkun pienen palkankorotuksen kuu
kausipalkkaansa ja siitä on seuran
nut jään hinnan nouseminen sitten
on maidon hintaa korotettu 1 sentil
lä jokaista quartin ja pintin pulloa
kohti kun jää maksaa enemmän ja
maito tarvitsee jäätä Lihan hintaa
on nostettu koska jää maksaa enem
män ja liha on pidettävä jäähuonees
sa Voit munat y m on nostettu
siksi että jää maksaa enemmän ja
niitä on säilytettävä jääkaapeissa
Näin saan minä maksaa jään hinnan
moninkertaisesti siksi että sen kul
jettaja on Eaanut muutaman dollarin
korotuksen Näin vaikeroi se rouvas
ihminen jonka puheen kuulin Ja
vielä hän lisäsi ettei aina ole syy
työläisissä että noin tavattomasti kis
kotaan Niin että koskee se kisko
minen ' pikkuporvareihinkin joilla ei
ole mahdollisuutta kiskoa
Eiköhän tässäkin olisi meille työ
läisille jotain oppimista? Kun me
haluamme nostaa työpalkkaa selite
tään meille ettei voi nostaa sillä kaik
ki on niin kauhean kallista eli jos
heille joku sentti lisätään niin silloin
on suoritettava enemmän työtä kuin
ennen samassa ajassa ettei vaan a
nnstajan pussi siitä kärsi vaan päin
vastoin Alaskaan lähti taas suuri joukko
meidän miespuolista tovereitamme ja
toivomme heidät takasin joukkoomme
taas silloin kuin muutkin muuttolin
nut talven valtaa pakenevat Alaskas
ta Sarjailtamia tämän talven ajalla oh
vietetty useammat Ensin oli ukoilla
hyvin onnistuneet juhlat sitten tytöt
veivät heiltä voiton ilman kersku
misia Mutta viimeiset olivat van=
hain poikain -ja ne olivat kaikkein
'parhaimmat — — Äitiväki ei ole uskal
tanut yrittääkään tuntevat kai oman
heikkoutensa ja tyytyväisinä katsele
vat toisten saavutuksia Toiset ovat
hiljaa kuiskineet että akat juhlivat
syksyllä alaskalaisten tulijaisiksi Ja
minä ajattelen että akkaväki se on
aina voittanut nerokkuudella ja niin
käy nytkin jos nuo kuiskeet käy to
teen Silloin on äitiväki lyönyt lau
dalta kaikki muut säädyt valmistaes
saan kultapussisille kalastajille mahta
vat tulijaiskekkerit Toivon tuuman
ne toteutumista — Maija
Kutsuva ääni
Englanninkielestä mukaellut Sel
ma Hansen
Huonosti järjestetty makuuka
mari osaltaan kalustettu istuma
huoneeksi (Nuori kalpeakas
voinen tyttö etsii jotakin pai
kasta toiseen Ottaa takin nau
lasta koettelee sen taskuja löy
tää sieltä pankkiosoituksen sil
mät selällään tuijpttaa sitä hetki-
sen panee takin naulaan ja sa
massa putoaa alas jokin taskus
sa oleva esine kolahtaa isosti
tyttö säpsähtää hiipien menee
ovea kohden mutta kauhun val
taamana palaa takasin vääntää
lampun pienelle ja piiloutuu pöy
dän taakse Mies tulee sisälle
revolveri kädessä)
Mies : Astu esiin sieltä ! Pian
eli minä ammun (Tyttö häve
ten ja peläten hiipi esille Mies
nauraa ivallisesti) ' Mitä! Enkö
minä näe naikkosta täällä? (Ty
tön silmät etsivät mahdollisuutta
päästä pakoon mies nostaa re
volverin suoraan tyttöä kohden)
Ei me olekaan nyt missään sok
kosilla Nosta kätes ylös- Kä
det ylös! Tule tänne että saan
susta täyden silnuällisen (Tyttö
noudattaa käskyä hitaasti mies
koettelee tytön taskut pitäen re
volveria oikeassa kädessään suo
raan tyttöä kohden Tyttö on
rauhaton) Pysy paikoillasi -Oma
syysi jos tämä sattuisi lä
päsemäiin Onkos sylla mitään
sellaista ampumavehjcttä?
Tyttö: (vapisten) Ei! Pankaa
pois se pyssy olkaa niin hyvä !
Minä pelkään sitä
Mies: (Alentaa esineen astuu
muutaman askeleen taakse käsin
katselee tyttöä tarkkaavasti ja
kylmän ivallisesti) Se on ihme
Et ole koskaan nähnyt pys
syä ja silti pelkäät sitä Tyttö
raukka
Tyttö: (vapisten) Saanko mi
nä "laskea käteni alas nyt ne ei
vät väsyneet?
Mies : No eiköhän (Nostaa
tyttöä leuvasta sormellaan kään
täen hänen kasvonsa valoa koh
den) Minä olen nähnyt sinut
joskus ennenkin Missä?
Tyttö: Ehkä rappusissa: eli
jossakin Minä asun yläker
rassa Mies: Yläkerrassa! Mikä si
nun nimesi on?
Tyttö: (hermostuneena pudo-
ten alas tuolille) Se on Jessie
Jessie Dean
Mies : Jessie Dean ? (Nostaen
olkapäitään ja hymyillen) No
niin kaipa sekin nimi auttaa sik
si kunnes sen tilalle löydetään
jokin toinen Mutta miten sinä
tänne pääsit ? Sanoppas minulle
se Jessie Dean !
Tyttö : Ovi oli auki
Mips : (Koettelee taskujaan
löytää avaimen osoittaa sitä ty
tölle) Aivan oikein Mutta sa
noppas minulle Jessie Dean mi
tä sinä oikeastaan tänne tulit?
Nyt on jo klo kolmen aika yöllä
koko myöhänen vierailu ajaksi
Vai niitä sinä tuumaat siitä?
Tyttö: (Katsahtaa olkansa yli
pureskelee huuliaan) Minä tu
lin tänne erehdyksessä — mi
nun piti mennä omaan huonee
seeni Minä olin sekasin
Mies: (Istuen pöydän kulmal
le puhuu hyvin säälittävästi)
Jonkun voiman valtaamana (
Niin Kai se oli sama syy joka
vaivasi minua eilen illalla kun
minä unhotin oveni lukitsematta
Mutta oikeinko sinä meinaat sa
noa minulle Jessie että sinä olet"
maistanut vähän miestäväkeväm
pää Nuori kaaunis tyttö — Si
nä Jessie En minä usko sitä!
(Kääntää lampun isommalle-tarkastaa
tyttöä silmiin) Sinä olet
hiljan tullut niailta eiköskin
Jessie?
Tyttö : (Nyökäyttää päätään
väsyneesti) OJen
Mies: Minä arvasin sen
Päihtynyt- Miettivästi) Vasta
pieni kesän kukka Sekasin
hoiperrellen ja pimeässä hoiper
telee toisten asuntoon Sinä
kukoistat kun täysi kevään kuk
ka Jessie ruskean punanen
ylitse ympäri' ruskeanpunainen
hattu ruskeanpunainen leninki
ruskean
Tyttö: Älä tee minusta ivaa
Se on liian katkeraa
Mies: (joutusasti) No sanop
pas minulle sitte täysi totuus!
Vai oletatko sinä että minun pi
täisi sulattaa täydestä sen mos
kan mitä sinä olet minulle syöt
tänyt? Sanoppas oikein totuus
asiasta !
Tyttö: Älkää vaivaiko minna
kysymvksillänne ! Olkaa niin
hyvä ja antakaa niiniin mennä
Annatteko?
Mies : (Osottaen papereita jot
ka tytön etsiessä pöytälaatikosta
ovat pudonneet) Aha! Sinä o
let Katsellut minun tavaroitani
Mitä sinä olet etsinyt?
Tyttö : (hätääntyneesti) Minä
— etsin rahaa! Minun on pa
kosta saatava sitä — heti saata
va — rahaa!
Mies: Mutta miksi sinä nimil
tä sitä etsit? Miksi tänne tulit?
Se on se mitä minä haluaisin tie
tää Tyttö: Minä tulin sisälle en
simäisestä ovesta joka oli lu
kitsematta mennessäni yläker
taan Minä olin sekasin — minä
sanon sinulle — kaikkea toivoa
vailla — Minä seisoin laiturilla
— katselin järvelle — siintävä!-
le — en tiedä kuin kauvan —
En tiedä kuinka kauvan minä
seisoin siellä — tumman sininen
vesi — kirkkaat tähdet — Välk
kyivät silmiini — „ ja minä unek
suin uudesta ihanasta maailmas
ta jossa ei nälkä ja kurjuus vai
vaa ihmisen ruumista (Purskah
taa itkuun peittää käsillään kas
vonsa) — Mutta minä en us
kaltanut — en rohjennut-
Mies: (Osoittelevalla säälillä)
Sinä? Eipä tietenkään- Mitä
hyötyä siitä olisi — Uskoppas
vaan mitä minä sanon sinulle
Jessie Niinkauvan kun tyttö on
nuori ja kaunis ei siinä hen
genheitto yrityksissä ole mitään
sisällä — ei kerrassaan mitään
Tyttö: enempi innostuneesti)
Ei ole mitään sisällä tässä elä
mässäkään -— ei ainakaan minul
le ! En saa työtä — Ei le ruo
kaa — Minun on nälkä! Tiedät
tekö mitä se on — olla nälkä —
joka polttaa sinua yötä ja päi
vää — : kuoristaa sisuksiasi — re
pii —- repii — repii — ja polt
taa kun vihanen koira? Tiedät
kö minkä tunteen se antaa ih
miselle kun se on suljettu pois
kaikesta seurapiiristä — asun
nosta — tiedätkö mitä se meinaa
ihmiselle ettei ole paikkra mi
hin mennä? '
Mies: Sinä sanoi asuvasi ylä
kerrassa Tyttö: Minä valehtelin M'
nä en voinut maksaa vunVavu"
Minut ajettiin ulos ei1eni1'altn'
(Pudottaa kätensä toivottotmsti -pöydälle
ja peittää niillä ! "svon
sa) Voi ! Jospa pääsisin taka
sin — voisin meunä kotia! Mut
ta minä häpeän itseäni — minä
en kehtaa katsoa heitä suoraan
silmiin Pettymys — kelpaama
ton — se 'olen minä! Ja vielä
päällepäätteeksi nyt tein itseni
varkaaksi! Voi mikä narri minä
olen — jospa en olisi koskaan
lähtenyt kotoa!
Mies: (Katsoen tyttöä suo-
raan silmiin) Sinun elämäsilan
ka on melkein lopussa Jessie
vai miten?
Tyttö: Matkani lopussa (Yht
äkkiä innokkaasti) Miten ikä
vissäni minä olen ollut ! Miten
ikävä ja kurja: pimitetty
valossakin
Mies: Valossakin?
Tyttö: (Nousee ylös menee
ikkunaa kohden) Minä näin ne
huoneeni ikkunasta En minä
voinut nukkua niiden kirkaasti
säteillessä yläpuolella meitä —
kun timantit ne kiiltävät! Mon
ta monta yötä minä olen istu
nut pimeässä ja katsellut niiden
kirkkautta koko taivaan laki
on kirkas kirkas kuin ti
mantti !
Mies : (Innostuneesti) Minä
ymmärrän ! Sinä tarkoitat Val
kosia valoja Ja myöskin minä
tiedän mitä sinä ajattelit istues
sasi yksin huoneessasi aja
tuksen joka repii sinun sydäntä-
si Miksi sinun piti kuluttaa ai
kasi tässä kurjassa pimeässä
HYMNI "LOISTOSTA" PUDONNEIL
LE Sa Idän kansan suuri riistosuku
sun aurinkosi on jo laskenut
Mutt' mainehes' se eihän toki nuku
iii' tuhansiss" on uhriesi luku
jotk' valtikkas on ennen tuntenut
Ne sua muistaa — tosin kauhumiellä
— sun tekojas ne muistaa kumminkin
Kun orjat raatoi nukuit sinä vielä
Mutt' piiskuris sun mainettasi siellä
tok' ylläpiti — aivan Hyvinkin! '
Nyt ryysyluokka valtahan kun pääsi
se suorin sanoin sulle puhelee
Ja lait uudet laillesi sääsi
mi kovin koski loisto-elämääsi —
ja kätes työllä aivan raatelee
Eemeli Rautiainen