Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, May 04, 1920, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Tiistaina Toukokuun 4 p — Tuesday May 4
No 18
j1
TOVERITAR
Aftisrlkan suomalaisten työläisnaisten ää
nenkannattaja ilmestyy Astoriassa Ore jo
ka tiistai The Western Workmen's Pubi
6ociety'n kustantamana
Tilaushinnat Yhdysvaltoihin
t vuosikerta $150 Puoli vuotta 90c
Canadaan ja Suomeen
1 vuosikerta 17S Puoli vuotta $100
TOVERITAR
fjox g) Astoria Ore
Entered a second-class matter July 18th
1911 at the Post Office at Astoria Oregon
under the Act of March 3rd 1879
TOVERITAR
(THE WOMAN COMRADE)
SUBSCRIPTION RATES
IN THE UNITED STATES :
One year $150 — 6 months 90c
IN CANADA:
One year $175 — 6 months $105
TOIMITUS:
Box 99 Aitona Ore
TOVERITTAREN TILAAJAMÄÄRÄ
OSOTTAA:
Katkenneita : 254
Uusia 8B
Uudistuksia 50
Toverittaren toimittaja
saapunut
Viime perjantaina puolisen a
joissa saapui Toverittaren äsket
täin valittu toimittaja Helmi
Mattson ukkoineen Ahtonaan
Helmi tulee ryhtymään työhön
heti ja ottamaan osaa jo seuraa
van numeron toimittamiseen
Kun nyt on saatu lehdellemme
taas vakituinen toimittaja jonka
Toverittaren lukijat tietävät jo
ennestään näppäräksi kirjoitta
jaksi niin nyt on annettava hä
nelle alkuunpääsykurssia lähet
tämällä tukuttain uusia tilauksia
ja fcirjotuksia ei myöskään_ saa
unhottaa Nostetaanpa siskot
Toverittaren tilaajamäärä niin
että se on laajimmalle levinnyt
suomenkielinen lehti Amerikas
sa Me voimme sen helposti teh
dä jos vaan tahdomme
Naisten palkat nykyisin
Toku New Yorkin porvarilli
nen "Kuluttajain Yhdistys"
muutoin 1 nähtävästi vapaamieli
nen on toimittanut tilastollista
tutkimusta naistyöläisten pak
kaussuhteista saadakseen selvil
le syitä jatkuvaan elintarvehinto
jen kohoamiseen
Tämän tutkimuksen tulokset
ainakaan eivät tue sitä melua mi
tä -suuret sanomalehdet pitävät
"työläisprofiteeraajista" jotka
näitten mukaan muka palkanko
rotuksilla kiristävät hintoja kor
kealle ' Yhdistys sai selville että ma
keistehtaissa työskenteleville nai
sille maksettiin v 1919 aikana
keskimäärin $979 Tämä keski
määrä on saatu 1587 naistyönte
kijän palkoista Sikariteollisuu
dessa oli 5313 työläisnaisen kes
kimääräinen palkka $1058 Kura
mailakin teollisuusalalla oli kah
deksantuntinen tvöpäivä
Yleiset tilastolliset tiedot joh
tavat siihen tulokseen että toi
nen puoli New Yorkin valtion
naistyöläisistä tekee työtä nyky
ään vähemmällä kuin 30 sentillä
tunti tai vähemmällä kuin $1600
täydeltä viikolta Laajan tilas
toaineiston analyyssi johtaa tä
hän tulokseen
On ilmeisen selvää että vaik
ka työpalkat erinäisillä ammatti
aloilla ovat kohonneet niin_ että
muutamissa tapauksissa voidaan
päiväpalkaksi merkitä kymme
nenkin dollaria niin teollisuus
alojen perusjoukkojen palkat ei
vät ole kohonneet läheskään sa
massa määrässä kuin tavaroitten
hinnat yleensä
Ylipäätäänkään ei pidä paik
kaansa se teoria että yhteiskun
nallinen hintojen kohoaminen
johtuu palkkojen kohoamisesta
vaan päinvastoin viimeksimainit
tu kulkee ensinmainitun perässä
siis yhteiskunnallinen hintojen
kohoaminen pakottaa yrityksiin
köhottaa palkkoja Palkkojen
kohottaminen tosin on mahdol
lista työläisluokan yhdistynein
voimin niin että helposti voi
daan uskottaa hintojen kohoami
sen seuraavan palkkojen kohoa
mista mutta yleiset yhteiskun
nalliset tutkimukset kyllä pian
osottavat että jokainen työläis
luokan voimien yhdistämisen
palkkojen kohottamista varten
johtuu edelläkäyneestä hintojen
kohottamisesta
Naisten palkat yleensä kulke
vat tavattoman paljon hintojen
kohoamisen jälessä sillä naiset
ovat huonosti järjestyneitä ja
heidän elinkeinonaan toiselti
puoleltaan on avioliitto ja vain
toiselta puolelta työ teollisuudes
ta — ( Raiv)
Kuvaus Helvetistä
Hikihelvettien lieskat kohosi
taivaalle ja savupiipuista nousi
paksu musta savu peittäen au
ringon niinkuin ukkospilvi 'Sil
loin tällöin näkyi aina savupii
puista tulenlieska -ulos nuoles
kellen ilmaa ikäänkuin verta ja
noovan pedon kieli Koko ym
päristö on mustan savun peittä
mää ja likaista
Joukko nuoria miehiä astuu
alas helvettiä kohti He ovat
vielä nuoria mutta heidän kas
voiltaan kuvastuu synkkä elä
män haluttomuus Pää alaspäin
he kulkevat eteenpäin Joku ai
na joukosta laskee jonkun rivon
sukkeluuden josta 'joukko rä
hähtää kolkkoon ilottomaan
nauruun
Näin saavutaan helvetin por
tille jossa seisoo portinvartija
kuten Keruhiini paratiisin por
tilla ja heittää tutkivan katseen
jokaiseen ohimenevään
Miehille nousee tuskan hiki
otsalle astuttuaan portista si
sälle Mmitaamn minuutin _ ku
luttua on jokainen työnsä ääres
sä häärien kuin tulipalossa puo-'
lialastomana Koneet jauhavat
kultaa kapitalisteille ja puserta
vat hikeä työläisistä
Tuossa yksi nuori mies häärii
tulipesänsä ääressä hengittää
syvään ja raskaasti ponnistelee
viimeisiä voimiaan Hän kävelee
horjuen katsomaan kelloaap
Kolme tuntia vielä ja silloin
olen taas hetkeksi vapaa täältä
helvetistä
Vain muutama ponnistus e
nää Mutta äkkiä hän hervah
taa Korvansa alkavat humista
Hän kyyristyy kokoon suonen
vedontapaisesti ikäänkuin tah
toisi oksentaa
Paikalle saapuu orjavouti hei
luttaen nälkäruoskaansa kiroten
ja meluten "Mikä vaivaa kun
et viitsi työtä tehdä?" Mutta
- mies on vaan ääneti katselee
lattiaan svvään painuneilla sil
millään - Kylmät väreet käyvät
läpi ruumiin
Hetken levähdettvään mies ot
taa takkinsa ja lähtee horjuen
kävelemään ovea kohti Mutta
silloin svrityv helvetissä kauhea
melu Jokainen huutaa hänen
jälkeensä kaikenlaisia pilkkasa
noja Toiset rämistelevät pelti
levyjä josta syntyy sellainen
meteli joka muistuttaa villlipe
tojen luolaa Mutta mies vaan
astuu hiljaa ovea kohti
Päästyään ulos Jiän lähtee
nousemaan mäkeä ylös korttee
naan kohti Mutta ei jaksa e
nää kävellä vaan vaipuu kadun
viereen istumaan ja levähtä
mään sivukulkijain heittäessä
häneen halveksivan katseen
Mutta mies vaan istuu ja katsoa
tuijottaa katuun kiroillen mik
sikä leipä on niin kallista ja
ihmisen hiki ja veri niin halpaa!
-Hetken levähdettvään ihän läh
tee taas eteenpäin ajatellen tä
mä järjestelmän nurinkurisuut
ta Mutta hikihelvetistä kuuluu
vaan koneiden jyske ja kimakka
visselien vihellys
Hikipajan orja '
PHILADELPHIA PA
Koska osasto kokouksessaan huh
tik 1 8 p valitsi minut tähän Tove
rittareen uutisten kirjottajaksi niin
koetan täyttää tehtävääni vaikka eh
kä se käynee vajanaisesti
Meillä oli täällä oman talon ava
jaisjuhlat huhtik 10 — II pv Juh
lista muodostui ehkä suurimmat - mi
tä täällä suomalaisilla on tähän asti
ollut — Kodikas se haalimme onkin!
Luulisi nyt kaikkien ottavan innolla
osaa toimintaan kun on vakituinen
ja OMA PAIKKA jossa saadaan olla
vapaasti Koetetaan luoda toveruus
henkeä keskuuteemme että viihtyisi
vät nekin jotka eivät vielä kuulu
meidän riveihimme Jättäkäämme
pois kinasteluhalu kokoustilaisuuksis
sa ja turha kerskaileminen Sellais
ta usein tulee ilmi niiltä jäseniltä jot
ka jo ovat kuuluneet puolueeseen
muutaman vuoden kauvemmin kuin
joku toinen Antakaa arvoa nuo
remmille jäsenille vaikka he eivät
liene teidän mielestänne yhtä tietoisia
kuin itse tunnette olevanne koska he
muka eivät ole kuuluneet puoluee
seen yhtä kauvan kuin te Kun meis
tä jää se oman itsemme kerskumi
nen pois niin me voimme toverilli
semmin mielin keskustella ja suhtau
tua asioihin Kun jokainen koettaisi
kokoustilaisuudessa unhottaa oman
ja toisen persoonallisuuden niin voi
taisi keskustella yksi kerrallaan ja
asioista tulisi paljon selvempää
No niin — nyt tulee suuri uuti
nen : MYYJÄISET! Osastomme päät
ti toimia kaksipäiväiset kevätmyyjäi
set toukok lopussa ehkä 27 ja 29
päivinä Ompeluseura ilmotti että
käsitöitä on tarpeeksi valmiina myy
jäisiä varten ja lisää valmistuu Siis
olen varma että näistä myyjäisistä
tulee suuremmoiset Jos kenellä on
vielä seuran töitä niin tietysti koetat
te parhaanne saada ne valmiiksi a
joissa sillä myyjäisten valmistuksessa
tulee kova kiire Otetaanpas tämä
myyjäisasia oikein vakavalta kannal
ta Niistä ei saisi yksikään jäädä
pois sillä niin hyviä voittoja sinne
tulee Käsitöitä — joita jokainen
haluaa — tulee sinne suuri määrä
sitten mitä vielä ostetaan muuta ar
vokasta tavaraa Sitten myyjäisten
jälkeen tulee "kesäloma" ompeluseu
ralle Osasto alkaa pitämään kenttäjuh
lia joka toinen sunnuntai joten toi
setkin toimikunnat hiljentävät toi
mintaansa kesän ajaksi
Näytelmäseura tulee pitämään jy
ryt iltamat hautainkukituspäivänä
En vielä ole varma miten suuri näy
töskappale silloin esitetään mutta
komeat juhlat kuuluu tulevan kaiken
ohjelman puolesta Jokainen tietys
ti osaa haalille sinäkin iltana niin
kuin muulloinkin
Parhain tervehdys Toverittaren lu
kijakunnalle! — E N
NORVVOOD MASS
En tiedä missä vika lienee koska
viime Norwoodin kyhäykseen oli pu
jahtanut useita virheitä Nämä vir
heet saattavat johtaa todellisuutta eh
kä harhaan jotenka parasta lienee
oikaista muutamia niistä Tosi kyl
lä uutisten kyhääjänä en ole niitä
tahallani tehnyt se vika on "jossakin
muualla Muiden muassa siinä oli
mainittu ompeluseuran myyjäiset pi
dettäväksi 18 p jonka todellisuudes
sa pitää olla 15 p toukokuuta Toi
seksi se Norwoodin suomalaisten vä
kiluku mainittiin siinä 850 jonka pi
tää olla 350 paikkeilla aikuisia ni
mittäin Muut painovirheistä ovat
vähemmästä merkityksestä joten ne
sikseen tällä kertaa
Koska tuo kynä käteen sattui niin
voisipa tuossa tokaista Norwoodin
suomalaisille naisille (tytöille myös)
että se "arpa on langennut" se tah
too sanoa meille naispuolisille Jo
takin suurta on tulossa sen olen saa
nut kuulla joten voi siitä tässäkin en
nustaa Siis: varustautukaa "hei
kommat" taisteluun "vankkaa" suku
puolta vastaan Ensi syyspuolella sen
tapahtuman pitää eikä sitä kauan sa
latakaan pian sen uutuuden saavat
kaikki kuulla Saapukaa kuulemaan
silloin kun merkki annetaan!
Yhdistyksemme jäsenluku on jon
kun verran laskenut Syitä siihen
on useampia suurimpana niistä voi
mainita että yksi osa jäsenistä on
jäsenmaksujen laiminlyönnin takia e
rotettu pois osastosta Se on varma
merkki ettei mitään uhraamatta voi
da kuulua mihinkään seuraan eikä
yhdistykseen ja henkilö joka antaa
suuremman arvon senteille kuin aat
teelle jota hänen tulisi puoltaa var
maan pistää sentit "vanhaa maata
varten piukkaan kukkaroon sekä an
taa palttua millekään aatteelle
Kuulkaapas te jotka aina katsot
te ja arvostelette asioita yksilökan
naltal Yhdessä ja yksin mielin kaik
ki kuin yksi — siten me sorrettu
luokka voimme kohota ihmisarvoon
Eikä sillä että vaan jokainen "koet-
taa" katsoa omaa etuaan ehkä sitä
joskus sattuu pääsemään mammonan
omistajaksi kun kuolemaansa asti en
sin raskaasti raataa Mutta mitä on
elämä ilman nautintoa! Elämää on
vain yksi jakso kutakin kohti Koet
takaamme jälkeentuleville luoda pa
rempaa yhteiskuntaa Ensi ehto on:
järjestykää työläiset kaikki kuin yk
si! — T M
CARMANGAY ALTA CAN
Jospa piirtäisin jonkun rivin aika
ni kuluksi Täällä on ollut pitkä ja
kylmä talvi Lumi on ollut maassa
kuusi kuukautta eikä näytä että ke
sästä olisi vieläkään toivoa
On tyytynyt hankkia elukan rehu
jakin sillä kahteen vuoteen ei ole
edes niitäkään kasvanut ja niiä kun
joutuu ostamaan kapitalistien välityk
sellä niin kyllä hintaa karttuu Tu
lee usein ajatelleeksi kuinka vaikea
on työläisen viedä eteenpäin perheen
sä tällaisten huikeiden hintojen ai
kana V
Meillä farmareilla oli toivo päästä
kylvöntekoon tässä kuussa vaan näyt
tää siltä että toivo raukeaa turhaan
Ellemme pian pääse pellolle niin käy
nisun kylvö myöhäseksi Nyt on ai
nakin maassa märkyttää joten on
toivo saada elukan ruokaa tänä vuon
na Yhteispyrinnöistä saan mainita et
tä ne ovat laimeita Sekö lie syynä
että me suomalaiset asumme niin
kaukana toisistamme? Olemme kui
tenkin perustaneet keskuuteemme sisar-
ja veljeysaeuran ja ompeluseura
toimii yhdessä Ompeluseuran Ko
kous oli 14 päivä tätä kuuta Jonas
Untisen talolla Naisia oli saapunut
vähän tietysti huonon tien tähden
Olen lukenut Vapaudesta että to
veritar Sanna Kannasto on vangittu
ja aijotaan lähettää Suomeen ja että
virolainen taivaan agentti on toimi
nut ilmiantajana Siis avustakaamme
ettei hän joutuisi sellaisten susien uh
riksi Suomalaisia perheitä asustaa tällä
paikkakunnalla noin 15 ja kuitenkin
olen huomannut Toveritar ei tule
kuin joihinkin perheisiin Miksi ette
tilaa Toveritarta? Olen kuullut joi
denkin sanovan että tykkään sitä lu
kea vaan tohtiiko sitä tilata kun ei
tiedä koska se kielletään Eihän To-
s -
3 i
f I
i ä
Jr % ffVt