Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, May 04, 1920, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    'I
f
No 18
Tiistaina Toukokuun 4 p— Tuesday May 4
3
KODIN O SAS T O
LÄÄKÄRIEN AMMATISTA
(Suomennos The Physical
Culture magasiinista)
Parannustaide on kaaostilassa
Meillä on miehiä jotka kuulu
vat tämän ammatin eri aloille
Ja jokainen ala eli haara käsit
telee vain vissiä osaa tästä tär
keästä aineesta Vissiin rajaan
saakka on koko mailma tullut
spesialiseeraus (erikoisalan tun
tija) hulluksi
Kaikki lääkärit ovat spesia
listeja Epäilemättä on suosittava
asia että halutaan oppia kaikki
mitä voi tietää jostain taudista
joka voi iskeä johonkin vissiin
osaan ihmisruumista Mutta spe
sialistilla on se valitettava tai
pumus ttä hän pyrkii luokit
tamaan lähes kaikki taudit hä
nen erikoisammattinsa otsikon
alle
Mailma tarvitsee suuren lää
kärin joka voi tarkastaa yli ko-'
ko parannustaiteen vainion pois
taa siitä kaiken kuonan ottaa
kirjoihin kaiken hyvän ja sitten
kehittää tästä tietomassasta ne
perusteelliset totuudet jotka tu
levat johtamaan lääkäreitä tule
vaisuudessa Jokaisen lääkärinammatin har
jottajan tulisi tuntea ne suuret
alkeelliset perusteet jotka hal
litsevat ruumiin elimistöä Ny
kyajan spesialisteilla on se vika
että he eivät kykene käsittä
mään joitakin yksinkertaisimpia
kaan tosiasioita parannustaitees-
sa
Esimerkiksi teoria taudin itiö
on vissiin määrään s&akka saat
tanut taudin todellisen syyn ko
konaan varjoon Se on laitta
nut meidät juoksemaan valeju
malien jälessä Se on kääntä
nyt meidät pois siltä polulta
joka vie totuuteen joka yksi
nään on perusteellinen ja luotel
tava Huolimatta siitä mitä erikois
alaa lääkäri harjottaa tulisi hä
nen ottaa huomioon seuraavaa :
Ensiksi paastoamisen arvo
'veren puhdistustoimenpiteenä
Toiseksi tieteellisen "ravinto
järjestelmän parantava voima
Kolmanneksi yesikylpyjen e
linvoimaa kasvattava vaikutus
Neljänneksi ruumiin voimiste
lun elähdyttävät ominaisuudet
Viidenneksi selkärangan oiko
misen tärkeys tai sen voimista
minen virkistävän voimistelun
kautta
Nämä pääasialliset rrfenettely
tavat yhdistettynä "ruumiin - e
linten hallinnon kanssa tulisi
spesialistin ottaa 'huomioon huo
limatta siitä mikä erikoisala hä
nen ammattinaan on
Välskärit ovat esimerkiksi teh
neet sen havainnon että jos po
tilas ön ollut syömättä muuta
man päivän ennen kuin leikkaus
tehdään silloin on veren myrky
tyksen vaara paljöV pienempi
leikkauksen jälkeen Siis ovat
välskärit havainneet että paas
toaminen puhdistaa verta
Jos lääkärit - jotka 'hoitavat
vaikeita tauteja sairastavia poti
laita ottaisivat tämän läksyn
huomioonsa vähentäisivät he
vaikeuksiaan suuressa määrässä
Lähes- jokaisessa tapauksessa
missä potilas on ankarasti sai
rastunut on hän ylensyönyt
Tavallinen lääkäri joka hoitaa
' tällaisia sairaita määrää potilaan
pitämään voimiaan yllä syömäl
lä ia siten rikkoo ensimäisen
säännön- joka pitäisi ottaa huo
mioon että sairas onnellisesti ja
pikaisesti parantuisi
Milloin oppivat lääkant kä
sittämään miten tärkeätä on seu
rata sitä mitä kutsumme sisäi
sen minämmfe määräyksiksi E
simerkiksi kun ruokahalu hä
viää taaphtuu se vissistä syystä
ja kun lääkäri ryhtyy sitä kei
notekoisesti kasvattamaan pur
jehtii hän silloin vaarallisilla ve
sillä Ruumiin elimistö on päät
tänyt että nyt ei tarvita ruokaa
ja sentähden 'kun väkisellä pan
naan ruokaa haluttomaan vat
saan on siitä ikävät seuraukset
Kun tätä ylensyöttämistä on jat
kunut jonkun aikaa johtuu siitä
ankara tauti joko ankara kyl
myys tai jokin vatsavika
Joka päivällä ovat probleemin
sa kohdattavanamme On kysy
myksiä joita teidän täytyy ky
syä ja joihin teidän täytyy vas
tata Ihmisellä on oma ruumiin
sa joka on kuin monipuolinen
kone hoidettavanaan Automo
biili on kyllä hieno kone mutta
kovin se on kömjpelö verrattu
na siihen ihmeelliseen lihasta ja
luista tehtyyn koneeseen jota
ihminen joutuu joka päivä käyt
tämään Ruumiisi on se koti
missä sinun täytyy asua koko
elämäsi ' Siitä et voi muuttaa
pois Et voi ostaa uutta Si
nun täytyy tyytyä siihen tnjkä
sinulla on On olemassa_ sinun
ulottuvillasi erilaisia keinoja mil
lä sinä voit tehdä tämän asun
tosi paremmaksi Sinä voit teh-
' dä sen miellyttäväksi olinpaikak
si Sinä voit estää jokseenkin
kaiket taudit ja tautien mahdol
lisuudet Sinä voit panna pelon
pois ja kulkea tiedon päivän
paisteessa Sinä voit olla itsesi
herra niissä erilaisissa esille tu
levissa tapauksissa mitkä sinua
elämäsi varrella kohtaavat
VOIMAKAS SELKÄRANKA
(Physical Culture magasiinista)
Mikä ikänä pyrkimyksenne e
lämässä lieneekin muistakaa
voimakkaan selkärangan arvo
Se on ihmishuoneenne perus
tus Ostheopathit ja Ohiropra
torit — todellakin kaikki rohdot
tomat lääkärit — voivat teille
sanoa miten tärkeä osa selkä
rangalla on ihmisen elinvoimai
suudessa Selkärankanne hallitsee ruu
mistanne Se hallitsee myöskin
aivojanne Se antaa teille ener
giaa ja innostusta Todellakin
voipi sanoa että se hallitsee tei
dän persoonallisuutenne Minkä
järjestelmän tai toiminnan te
katsonettekin hyvin voinnillenne
tärkeäksi niin muistakaa var
masti antaa selkärangallenne
suuri osa huolenpidostanne _ U
seat voimisteluliikkeet vahvista
vat selkärankaa
Selkärankanne hallitsee yksin
sydämennekin tykytyksen hen
gityselimenne ja vatsanne toi
minnan Te olette TE selkä
rankanne kautta Kun annatte
selkärangallenne tarpeellisen
määrän voimistelua tulee sen
jänteet täydellisentmiksi ja sen
aukeamista johtavat 'hermot voi
vat antaa tarpeellisen määrän
energiaa ruumiillenne ja saattaa
kaikki elimet kunnollisesti toi
mimaan Selkäranka määrää ' verenne
laadun Joko te olette energi
nen elävä ja voimakasluontoi
nen tai laiska ja mihinkään ky
kenemätön riippuu se kokonaan
selkärangastanne Ne hermo
kudokset mitkä ovat kätkettynä
tähän luiseen rakennukseen ovat
koko elämänne sydän
Sanomme että elämä lakkaa
silloin kun sydän lakkaa tykyt
tämästä Mutta sydämen tyky
tys lakkaa vasta silloin kun ei
selkäranka anna sille enään elin
voimaa Voima 'joka on sydä
mentykytyksessä tulee selkäran
gasta jokaista tehtävää varten
Jokainen elämän liikunto on riip
puvainen tästä hermokeskukses
ta Seiso suorassa ! Pidä vartalosi
suorana Pidä se asento joka
on tärkeä siksi että se antaa
sinulle voimallisuuden ja luotta
muksen tunteen Kaikki tämä
auttaa pitämään selkärangan oi
keassa kunnossa
Pidä pääsi pystyssä Katso
mäilmaa suoraan silmiin Alla
päin kulkeminen on pelkuruuden
merkki
Harjottele voimistelua ja anna
siten selkärangallesi sitä tukea
minkä se tarvitsee pysyäkseen
suorana Näiden huomautusten
talteen ottaminen tarkottaa si
nulle ei ainoastaan sitä että ruu
miisi voimistuu mutta se antaa
myöskin enemmän päättäväi
syyttä enemmän innostusta
luonteen lujuuden kasvamista
jotka ovat kaikki välttämättömiä
ominaisuuksia elämän suurten
palkintojen saavuttamiseksi
HENGITTÄMINEN
(Physical Culture julkaisusta)
Kun kävelet niin älä unhota
hengittää syvään pullistaen rin
taasi mahdollisimman paljon ja
kun pullistat rintasi muista
myöskin pullistaa mähapalkei
tasi Mahahengitys on erittäin tar
' keätä Tämä tafkottaa sen ruu
miinosan pullistamista jota ih
miset tavallisesti kutsuvat "vat
saksi" Jos 'hengität niin syvään
että maha pullistuu vedät sinä
' silloin keukojen alaosankin ilmaa
täyteen Jokainen ilmakammio
keuhkoissa' tekee tehtävänsä
Se on hyvä keino kun on kä
velyllä että ottaa vissin määrän
askeleita sisään hengittäessä ja
taas vissin määrän askeleita u
los hengittäissä Esim _ veda
henkeä sisään ottaissasi noin nel
jä tai kuusi askelta ja puhalla
se sitten ulos kun otat seuraa
vat neljä tai kuusi askelta Har
jotelemalla voi ottaa useamman
kin askeleen tuntematta mitään
epämukavuutta Myöskin voit
harjotella poistamaan kaiken il
man ulos keuhkoistasi ja sitten
kin vielä yrittämään keuhkoja
tyhjemmäksi Tee useampi yri
tys peräkkäin puhdistaa keuh
kosi kaikesta ilmasta ja sitten
luonnollisesti seuraa että tietä
mättäsi keuhkot täyttävät itsen
sä ilmalla uudestaan täyteen mit
taansa Tällä menettelyllä voi
vahvistaa keuhkojansa runsaassa
mitassa Syvään hengitysharjo
tuksia voi tietysti tehdä missä
vaan on puhdasta ilmaa ja minä
aikana hyvänsä mutta suurim
man hyödyn siitä saapi kävel
lessä Äskettäin huomiomme kiintyi
erään raha-asioiden takia puolu
eellisen lääkärin väitteeseen jo
ka tuomitsi tietoiset hengitys
harjotukset väittäen että hen
gityksen tulee olla kokonaan
tarpeiden mukaan hallittua eikä
tehtyä ja tykkänään riippua ih
misen' tavallisesta liikunnosta
Vaikkakin myönnämme että
hengityksestä saadaan encnrrrtän
voimaa silloin kun se tapahtuu
ruumiillisen voimistelun kautta
niin sittenkin on syvään hengit
täminen yksistäänkin hyödyllis
tä Milloin ikinä ntenet ulos va
paaseen ilaman on hyvä keino
se että täyttää keuhkonsa sillä
täyteen mittaansa Oin myöskin
tarpeellista tyhjentää hyvin
keuhkonsa huonosta ilmasta ai
ka ajottain Kun on ollut huono-ilmaisessa
huoneessa tulisi
heti tietoisesti hyvin tuulluttaa
keuhkonsa kun pääsee puhtaa
seen ilmlaan ylläkerrotunlaisilla
syväänhengitysharjotuksilla
LIHAVA JA LAIHA
"Lihavuus on voiman ja ter
veyden reserviaarre älä häpeä
olla lihava" sanoo yksi lääkäri
"Varo lihavuutta! Liika liha on
tautien pesäpaikka" sanoo toi
nen lääkäri Kumpi on oikeas
sa? Tavallaan kumparfcnkin
Terve ihminen ei ole lihava eikä
hän ole laiha Hän on vaan
täysilihainen toisin sanoen kaik
ki lihakset kehittyneet ja "pyö
reän täyteläiset
Toimettomuudessa kasvatettu
ihrais'uus on aina vaarallista
Voimistelu poistaa tarpeettoman
ihran Se myöskin kasvattaa li
hakset täyteläisiksi ja säännölli
siksi Uudista lehtesi tilaus ajoissa!
im i n 1 1 u 1 1 1 h m mn"t"tttimttmmnt mmttt8:umttnmmntttntiwut r
Rahanlähettäjille!
Kansalaisillemme mäkiämme dollareitta Suomen Pankin virallisen
myyntikurssin Kuruin muuttueua Suomena se meille ilmoitetaan
sähkösanomalla Näin saatte dollareistanne
KORKEIMMAN HINNAN
Yllämainittua tapaa seuraten me maksoimme dollarista
178011740
Huhtik 22 p
Huhtik 23 p
Lähetyskustannukset 25 senttiä postiteitse $350 sähköteitse
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta r f
ainoa asiamiehemme Suomessa vastaa kauttamme läheteyistä rahoista
HELANDER & NEKTON
PRIVATE BANKERS
Woolworth BIdg Room 1104 233 Broadway New York City