Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, April 27, 1920, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    0"
Sf
t
t
rs
r!j
II
II
II
A £'v
Tieto
Tieto
-4i
LAPSENI
Lapseni armas tehdas sen salpas
Koneiden ääreen nuoruus se jää
nee — —
Kalpenee poski himmenee silmä
Vartalo kumaraksi köyrtyy
Lapsuuden aika leikkien taika
Lintujen laulu kukkien tuoksu
Keväinen aurinko purojen juok
su — —
Vain unelmina sielussaan läikkyy
Hilppa Anderson
TOVERITTAREN LASTEN
OSASTO Viimeisen yhtikokouksemme
päätöksen mukaan jää Toveritta
ren lasten osaston kielikysymys
johtokunnan ja lukijain väliseksi
asiaksi Jos lukijat vaativat et
tä lasten on sallittava kirjottaa
Englanninkielellä ei täältäpäin
ole tietysti sitä vastaan mitään
Mutta kuten tähänastiset kirjot
tajat ovat esittäneet haluaisivat
äidit paremminkin nähdä lasten
sa 'kirjotukset Suomenkielisinä
voidakseen itse seurata mitä lap
set kirjottavat ja samalla näy
tään monin paikoin lasten osas
toa käyttävän jonkunlaisena
suomenkielen opettamisen apu
välineenä 'Siksi tulee lasten u-
sasto olemaan edelleenkin iuu
menkielinen kunnes lukijamme
toisin määräävät
Meidän kesävieraat
Kirj Klaudie Parkkonen
Kahtena kesänä on meillä ol
lut Robin pari Kaikki lapset
tuntevat tuon sliuren ruskea
rintaisen linnun joka laulaa niin
kauniisti kesä laulujaan saapuen
keväällä lämpimistä maista ja
syksyllä taas mennen sinne Vii
me kevännä kuulin monena päi
vänä omituista naputusta mutta
en voinut arvata mitä se oli Ker
ran pesin pyykkiä kellarissa ja
näin silloin kellarin akkunan lau
dalla tyhjässä kukka ruukussa
emä-linnun tekevän pesää Ru
pesin seuraamaan ja se mitä näin
oli kovin mielenkiintoista Lin
tu kantoi nokassaan savea ja hei
niä vuoroin ja seisoen kukkaruu
kun reunalla ja laskien päänsä
sen sisään kutoi se sellaista juu
rikorin tapaista pesää Tätä te
ki se yhdeksän päivää ja sitten
eräänä päivänä sinne ilmestyi
muna Se oli niin kaunis että
lapset huudahtivat ilosta Se oli
suurempi kun pikku linnun mu
nat ovat ja sinervän vihriäinen
pienillä pilkuilla koristeltu Lin
tu muni neljänä päivänä peräk
käin ja sitten hän rupesi munia
hautomaan
En muista oikein vaikka niin
taarkoin seurasimme kaikkia lin
nun touhuja kuinka kauvan hän
hautoi munia mutta se oli noin
yhdeksän ja neljäntoista päivän
vaiheilla Koko tämän ajaan isä
lintu kantoi nokassaan emä-linnulle
matoja ja tiima poistua
säännöllisesti vaan koiraan päi
vässä pesästään
Me asetimme pesän eteen jy
viä ja leipää mutta se ei syönyt
muuta kun puolisonsa tuomia
matoja Mielenkiintoista oli se
että me niin läheltä seuarsimme
lintujen touhuja eikä ne meitä
Tiistaina Huhtikuun 27
LAPSILLE JA
U NUOR IS
vaiaa on tieto voimaa on
yön lapset yhtehen kerää
vähääkään peljänneet Vihdoin
eräänä aamuna kuulimme kirkas
äänistä piipitystä silloin menim
me varovasti pesän luo Emä
lintu aivan kun olisi arvannut
meidän ajatukset ja aivan kun
olisi halunnut jakaa ilonsa mei
dän kanssa lensi ulos pesältä
sireni pensaaseen joka varjosti
kauniisti heidän pesäänsä Siinä
se istui ja lauleli hiljaa sillä ai
kaa kun rae tarkastimme pieniä
poikasia Ke olivat rumia ja
nokka näytti niillä olevan paljon
isompi kun koko muu ruumis yh
teisesti "Äiti ei ne ole rumia?
eikös?" sanoi pikku tyttöni kun
näki ne ja samalla näin selvään
että häh inhosi niitä Joka päi
vä vein lapset pesää katsomaan
Ja päivä päivältä poikaset tuli
vat yhä kauniimmaksi Ensin ne
olivat aivan melkein ilman höy
heniä vaan harvan untuvan peit
tämät Mutta pian niille ilmes
tyi höyhenet ja pienet siivetkin
sen jälkeen Mutta pesä oli niin
alhaalla että naulasin seinään
ison puulaatikon ja asetin kuk
karuukun sen sisälle verhosin
sitten laatikon- rauta verkolla ja '
tein- pienen aukon johonka _ ase
tin puunkappaleen sillaksi ja se
jiiti olla sisään käytävä Miehe
ni sanoi: "Kyt sinä pilasit lintu
raukan kauniin unelman se ei
tule sen perään kun ihminen on
Koskenut sen pesään" Mutta
lintu ymmärsi minut oikein ja
vaikka se ensin olikin hätäinen
ia huolestunut tapauksesta meni
se viimein kuitenkin - pesään ja
pian yhdessä isälinnun kaanssa
he alkoivat kantamaan matoja
Olen aina kuullut ihmisten sa
novan: "Hän syö niin vähän
kun lintu" Mutta kyllä nämät
pikkulinnut söivät hirveän pal
jon Ennen kun muutin pesää
kuoli poikasista kaksi ja näille
jälelle jääneille isä ja äiti nel
jästä saakka aamulla kantoivat
pitkin päivän matoja aivan lak
isää matta ja aivan niin kauvan
kun alkoi hämrtyä Mutta ne
huusivat vaan sittenkin aukoen
suutansa niin tavattoman leveäs
ti Me näimme senkin kun emä
lintu hautasi molemmat poikaset
lentäen jonnekin kauvaksi nii
den kanssa ja isä seurasi peräs
sä " Näimme sen myöskin että
emä puhdisti pesää heittäen ulos
sieltä liat mutta minä sain kui
tenkin vielä sen jälkeen siivota
pientä kotia eikä kodin haltiat
siitä nähtävästi välittäneet Sit
ten kun pikku linnut olivat jo
niin voimissaan että hyppelivät
yöpuulle ja räpiköivät meidän
laittamassa vesi astiassa alkoivat
he myöskin tulemaan pesän suul
le ja monasti 'verenhimoinen kis
sa nähtiin vaanimassa hendän
henkeänsä Nämät päivät tuot
tivat lapsille paljon huolia sillä
he halusivat säilyttää poikaset ja
niin istuivat miltei päivät lä
peensä pesän lähettyvillä
Eräänä lauvantaiaamuna otin
käteeni pienen lintusen ja vein
lasten sänsryn vierelle Voi kun
se oli hauskaa heistä kun poika
nen levitti siipiään ja pyrki len
toon mutta oli niin kesy että söi
huuliltani Nyt lakkasi emä jc
syöttämästä ja opetti poikasia
(Jatkoa tnlselU sivulla)
p — Tuesday April 27
OLLE
Se nuoriso vahva on voittamaton
Joka tiedon hengessä herää
Luokkansa puolesta
Lauri oli kahdentoista 'vuotias
sillain kun sota punasten ja Val
kosten' välillä alkoi olihan se
henki ollut ilmassa jo pitemmän
ajan vaan sen ilmituleen puh
keaminen nyt on kysymyksessä
Laurin vanhemmat omistivat
jonkun verran hyvinvointia eli
paremmin sanottuna heillä oli
pieni pääoma jotenka he eivät
kuuluneet aivan ryysyköyhälis
töön ja lapsiakaan ei heillä ol
lut muita kuin Lauri — Mutta
vaikka he omistivatkin tuon pie
nen pääoman niin he eivät sii
tä kenellekään kerskuneet sillä
he tunsivat tarkoin työn arvon
ja ne monet kieltäytymiset mitä
olivat saaneet kokea saadakseen
säästöön edes hiukankin siinä
tarkotuksessa ettei heidän tar
vitsisi pakottaa poikaansa jo
kouluijässä työhön tehtaaseen
kuten niin monien työläisten ty
töt ja pojat saivat tehdä He
olivat toisen puolen päivästä
(Jatkoa toisella sivulla)
Elämässä tapahtuva
tosi kertomus
Eräässä pienessä kaupungissa me
tapasimme heidät kaksi poikaa Bob
Brown ja Edi Sulonen He asuivat
ei aivan kaukana toisistaan Brow
nin perhe oli koko varakasta Bobin
isä oli päässyt hyvään asemaan vil
jakeinotteluilla ja oli kaupungin tun
netulta johtomiehiä
Edin vanhemmat olivat vain työ
läisiä Edin isä oli taitava meka
nikko sellainen joka nautti työnsä
kunnollisuudesta Hän oli taiteilija
alallaan Hän ihan silmillään hyväi
li kunnolla tehtyjä töitään mutta
kunnolla ja taidolla tehtyjä töitä ei
tämä yhteiskunta palkitse riittäväs
ti Niinpä näiden kahden lapsen a
sema oli aivan erilainen ja niinpä
oli heidän luonteensakin Edi työs
kenteli läksyjensä kanssa hyvästi
piti kirjansa puhtaana ja usein sai
'hän lainata toisille lyijykynlään jot
ka tuotiin rikkinäisinä takaisin hä
nelle elikkä- unhotettiin tykkänään
Vaikka hän oli vaan työläisen lapsi
ulkomaalaisista vanhemmista eivät
opettajat voineet olla ihailematta hä
nen luonteensa suoruutta ja hänen
kykyjään vaikka tosin hänelle oltiin
puolueellisia hänen halvan asemansa
tähden
Mutta Bob oli aivan erilainen Hän
oli viekas ja ilkeä Työtä ja työläi
siä hän haalveksi Hiin ei olisi pääs
syt koulussa mihinkään mutta hä
nelle osotettiin erikoista huomiota
hänen vanhempainsa aseman tähden
Monta kertaa Edi pantiin koville
koettelemuksille Kilpailuissa hä
nelle pantiin vaikeita kysymyksiä et
tä olisi saatu alas vaan nämä oli
hänelle eduksi Sillä sitä enemmän
hän ponnisteli Bob mieluummin
leikki "marbolien" kanssa ja petok
sella ja viekkaudella hän vei toisten
lasten leikkikalut Hänellä oli suuria
varantoja "marboleja" Ifiinellä oli
isoja pusseja ja palloja kymmeniä
Ediä hän vihasi kuin käärme sil-
lä hän el voinut sietää häntä ensin
kään hänen totuuden rakkaillensa
tähden mutta hän pelkäsi Ediä n:yö3
kin Edillä oli oma koira josta häh
No 17
I JrXTjrr- ' 1
piti paljon Nytpä kun ei Bob voinut
mitenkään välttää Ediä otti hän
Edin koiran tuo raakalainen ja si
toi tomaattikannun sen häntään ja
muutenkin rääkkäsi eläintä Nyt
Edi vaati Bobia: "Tulo tänne että
minä rökitän sinua"
Bob oli pelkuri Luuletko että
hän olisi uskaltanut ottaa rehelli
sen selkäsaunan Ei Mutta' Bobin
raakuus tuli tiedoksi kaikille tuos
sa pienessä kaupungissa ja kalkki
sanoivat että Bob Brown on vielä
kerran linnan asukas
"Brownlt muuttivat pois Edin isä
kuoli ja useita lapsia kun oli ei
Ediä voitukaan kouluuttaa sen pi
temmälle Hän jäi jatkamaan isän
sä ammattia yhtä huonolla palkalla
Mutta arvatkaapa mikä tuli Bobis
ta Hänestä tuli pankkiiri miljo
neeri ja kun hän tuli kotikaupun
kiinsa oli majuri vastassa ja hänel
le annettiin kaupungin avain Mut
ta mikä tuli Edistä Yhteiskunta
tutkija Niin ja kun nämä kaksi
entistä leikkitoveria tapasivat toi
sensa oli Edi takauksella vapaana
vakoojalain rikkomisesta Kun nä
mä kaksi mittelivät toisiaan katseil
laan olislttepa nähneet Edin kat
seen ' Kättä hän ei antanut Jaa
sinä olet kehittynyt ammatissasi en
nen rääkkäsit koiria ja nyt tee ih
misiä kodittomiksi sanoi Edin liei-
ABERDEEN WASH
Tämä on ensimäinen kerta kun
minä kirjotan Toverittareen En
ole nähnyt täältä Aberdeenista
kirjotitksia Toverittaressa pit
kään aikaan niin ajattelin että
kirjotan vaikka en osaakaan pal
jon kirjottaa suomea Vain tyk
kään opetella osaan lukea pa
remmin Minä olen 11 vuoden
vanha ja olen viidennessä luo
kassa Minulla on 2 siskoa ne
myöskin kukevat koulussa Van
hempi on 10 vuotias ja nuorempi
on kuuden Tykkäämme käydä
koulua hyvin Meiltä on yksi
neliäsosa mailia koululle
Kun kevät alkaa tulla niin tun
tuu hauskalta ja sitte jos sattuu
että päästään kesäksi sellaiselle
seudulle että saisi joka päivä
käydä uimassa joka olisi kaikil
le terveellinen varsinkin meille
-lapsille jotka saamme istua kou
lussa talvet ja eikä se ilmakaan
siellä aina ole niin puhdasta kuin
tarvitsisi
Näillä seuduin on kurkkumä
tääkin liikkeellä Cosmopelin
koulu on sulettu sen takia Ys
kää on meilläkin kun ei vain tu
lisi se tauti Aberdeeniin Olem
me jo kyllin saanut muita lentä
viä tauteja sairastaa Lentsua
ei kuulema enään niin ole vaan
tuhkuria sitä on taas paljon lap
sissa kun on näin vaihtelevat il
mat Kirj ottakaa pitkku tytöt ja po
jat toisetkin täältä että olisi e
nempi lukemista lasten osastos
sa Me asumme niin kaukana
haalista että pääsemme ainoas
taan harvoin naalille
Ei minulla ole enään muuta
kirjottamista tällä kertaa niin lo
petan Toivon hauskaa kevättä kai
kille Toverittaren pienille ja isoil
le lukijoille
Elma Laito