Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, April 27, 1920, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 17
Tiistaina Huhtikuun 27 p — Tuesday Aprit 27
3
En saavuta mitään
itkulla
Jos voisin mä itkulla saavuttaa
menneet
Niin itkisin itkisin itkisin vain
Mutta ''kyyneleet ovat heikkou
den merkki"
Olen viisaiden kuullut sanovan
näin
Mä hymyillä tahdon vaik' sielu
ni itkee
Et' itkuni-muihin tarttuisi ei
Ken tietää mit' kuohuva rintaani
kätkee
mit'kaikkea_ KUOLEMA siel
täkin vei
Niin paljon se ryösti rinnoistam
me —
Ja paljon uutta syntymään sai —
Joka kanssamme koskaan ei kuol
la saata
Vaan elääpi yhä ja kukkivi ain
Se kukkivi myrskyjen raivotessa
Se pilvien kyyneleet kestää voi
Ja silloin sen tuoksukin meitä
hurmaa
Kun aseiden melske hurjemmin
soi
Jos voisin mä itkulla saavuttaa
jotain
Niin itkisin muuttaen maailman
Mutta itkusta heriän Miekkaani
tartun !
Näin työn teen suuren ja jaloimman
MARTI NS FERRY OHIO
Eipä olekaan pitkään aikaan tullut
juoruttua paikkakunnan asioista
vaikka mennään täälläkin eteenpäin
aika vauhtia Osastomme toiminta
kin näyttää jo kokolailla virkistyvän
iltamia on pidetty jo useampia oikein
hyvällä menestyksellä Ja enp ämal
ta olla mainitsematta että täälläkin
perustettiin näytelmäseura johon yh
tyikin jäseniä oikein runsaslukuises
ti näytelmäseuran johtajaksi valit
tiin Arvid Mokseen Hän näyttääkin
olevan hyvin innokas toiminnassaan
Muistakaapa myöskin näytelmäseu
ran jäsenet täyttää velvollisuutenne
että otatte roolit vastaan ilman mu
risematta silloin kun niitä teille tar
jotaan sillä se on teidän velvolli
suus Joukkotoiminta el ole koskaan
yhden tehtävään siinä tarvitaan
kaikki mukana Yhteisvoimin ja yk
simielisesti taistellen me joudutam
me vapauden auringon nousua
Osastollamme oli vuosineljännes
kokous huhtik 11 p jossa ensin a
ulksia käsiteltiin yleisiä asioita m
m laskettiin äänten tuloksen yleis
äänestys "B" s s järjestön perus
sääntöjen hyväksyminen Keskustel
' tiin avustusrahaston perustamisesta
s s järjestön keskuuteen vaan yk
simielisesti vastustettiin mainitun
rahaston perustamista
Kenttäkomitea ilmoitti että osas
tolle on vuokrattu juhlakenttä koko
kesän ajaksi jossa voimme käydä
pitämässä juhlia raittiissa luonnon
helmassa Kenttä on sama kuin
viime kesänäkin joten kaikki sen
tietää Sitten siirryttiin vuosine
jänneskokoukseen Ensiksi tilintar
kastajain lausunnon perusteella
myönnettiin tilivapaus johtokunnalle'
Jäsenkirjuri luki jäsenluettelon täy-'
si maksaneita jäseniä on osastossa
45 3 kuukautta rästissä 4 puoluees
ta pois jääneitä "2 Valittiin 7-henki-nen
huvitoimikunta johon tulivat:
Mari Haani Hilda Järvi Tyyne Aal
to Mari Salo Viktor Haani Antti
Siira ja Kalle Kavander Järjestys
valiokuntaan tuli valituksi: M Siren
E Siira A Salo Lainakirjaston
'hoitajaksi valittiin Arvo Lankonen
Äfuistakaapas toverit käyttää enem
pi lainakirjastoa että el se varsin
homehdu Näyttää siltä kuin luke
misen halut olisi tykkänään kadon
neet keskuudessamme
Enkä voi olla mainitsematta niistä
ompeluseuran myyjäisistäkään jotka
pidettiin maaliskuun 27 p Niistä
olikin kiitettävän hyvät tulokset
vaaan kyllähän niihin oli vaivaakin
nähty Nyt kuoletettiin ompeluseu
ran toiminta toistaiseksi ja annettiin
naisille kesäloma
Vappujuhlat päätettin täällä viet
tää oikein kaksipäiväiset ensin lau
antaina toukok 1 p on haalilla näy
töskappale ja puhuja ja paljon muu
takin ohjelmaa sitten sunnuna men
nään kentälle juhlimaan jos vaan
on sellainen ilma että voi mennä
ulos jos sataa niin sitten juhlitaan
haalissa Tervetuloa vaan läheltä ja
kaukaa Sielläpä sitten taas tava
taan Mandi Siren
HERMAN MICH
Tervehdys taaskin täältä korpiky
lästä joksi tätä paikkaa nyt näyt
tää ruvetun nimittämään Ajattelin
piirtää jonkun rivin Toverittareen
vaikka en kykene kynällä tuomaan
julki kaikkia niitä ajatuksia joita
haluaisin syystä kun olen se kovan
onnen lapsi Jolla ei ole ollut mah
dollisuutta kehittää itseään edes sen
vertaa että olisi kunnollista kirjoi
tustaitoakaan vaan toivon että kä
sitätte syyn siihen miksi en kykene
Olen Toverittaren ahkera ja sään
nöllinen lukija kuten muutkin jotka
sitä tilaavat Olen seurannut sitä
lasten ja nuorison kasvatuskysymys
tä enkä ole huomannut siltä kirjoi
tuksia muualta kuin täältä ja se
näyttää rupeavan herättämään huo
miota laajemmissa piireissä Esi
merkiksi Muori H — In kirjoituksesta
ilmenee että nyhjittäisiln henkilöitä
jotka ovat koko köyhälistöluokan
kasvattajia ja ikustetfuja sankarei
ta niin minä tavallaan asiaan kuulu
vana henkilönä olen huomannut et
tä kasvattaja Itse on ottanut suun
vuoron siltä kannalta että häntä hal
veksittaisiin sen tähden että hän
ei ole käytännöllinen kasvattaja Si
tä tuskin lienee kukaan sanonut
Minä kuitenkin suuresti kunnioitan
työtänne Viime kevännä täällä oli
Ihanneliiton koulu lapsille sunnuntai
sin johon hän kehoitti minuakin lap
siani panemaan vaan niin kuin kaik
ki täällä tiedätte asun 4 mailia syr
jässä niin en parhaalla tahdollani
kaan voinut panna lapsiani kävele
mään kahdeksaa mailia kuumalla il
malla rautatietä pitkin joka on kyl
lin vaarallinen En tiedä syytä sii
hen minkä tähden se koulu niin
pian loppui vaan-kasvattaja itse tie
tää sen Tämä koko Jupakka Johtui
erään hänen kirjotuksensa johdosta
joka oli Työmiehessä viime syksynä
joka minun mielipiteitteni mukaan
olisi §opinut paremmin nyrkkilehteen
kuin mihinkään työväen lehtiin Sil
lä siitä ilmeni minulle se käsitys et
tä lastemme paheet olisi ollut nume
roilla merkityt Minä kuitenkin lie
nen sen asian johdosta saanut kyllik
si rokkiini automabiiliajurilta ynnä
muilta vaikka tosin väärin ymmär
rettynä ja kasvattaja on Toveritta
ren palstoilla kyllin solvaavalla ta
valla minun kokemuksistani tehnyt
katkerinta ivaa mitä koskaan voi
daan tehdä Se sinun kuitenkin täy
tynee myöntää että ikääni nähden
olen kokeneempi kuin sinä koska
osa lapsistani on sinun entisiä kou
lutovereitasi vaikka tietojen puoles
ta kuulukoon kunnia ja etusija si
nulle Hartain toivoni olisi että
tästä eteenpäin ymmärtäisimme toi
siamme paremmin ja unhotettaisiin
entisyys kauas menneisyyden var
joon Sillä puhtaall atunnolla el
koskaan saada toisiamme tavata kun
on jotakin hampaankolossa Tätä
asiaa en tule jatkamaan enempi leh
den palstoilla
Toverillisesti
Maria Kulju
IIII
lm
BLADETfAJlUH
ME EMME ilmoita dollarihintoja joita emme maksa Mutta me TAKAAMME mak
savamme kansalaisillemme (sinä päivänä jolloin vastaanotamme heidän rahalähetyksensä
VIIMEKSI meille sähkötetyn Suomen Pankin virallisen myyntikurssin Väärinkäsi
tyksien välttämiseksi saamme ilmoittaa että kurssi sähkötetään meille Suomesta heti
sen tultua siellä julaistuksi Me noudatamme tätä meille sähkötettyä kurssia siksi
kunnes saamme uuden sähkösanoman jolloin viipymättä muutamme maksamamme
hinnan uuden kurssitiedoittelun mukaiseksi Niinmuodoin saatte dollareistanne
Korkeimman hinnan
Yllämainittua tapaa seuraten me MAKSOIMME dollarista
Smk
18:00
Huhtik 14 p
Smk
18:00
Huhtik 15 p
Smk
18:20
Huhtik 16 p
Lähetyskustannukset 25 senttiä postiteitse $350 sähköteitse
Lähettäessänne rahanne meidän kauttamme
AUTATTE SAMALLA KOTIMAATANNE
sillä dollarinne käytetään täällä ainoastaan Suomeen menevien tavaroitten ostoon
Liikkeemme on todellisesti suurin suomalainen pankkiliike Amerikassa Takeena
toimistamme on paitsi pääomaamme ja vararahastoamme $65000
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta r I
ainoa asiamiehemme Suomesstr Sen omaisuus on
YLI 60 MILJOONAA MARKKAA
Keskuskunnan kannattajajoukko lähes puolet koko Suomen väkiluvusta ja niiden jou
kossa varmasti joku teidänkin omaisistanne kuluttaa Keskuskunnan hankkimia elintar
peitä ja kulutustavaroita He saavat suoranaisen hyödyn niistä dollareista jotka lä
hetätte meidän kauttamme
Perusajatuksenamme on auttaa Suomesta tänne siirtyneitä kansalaisiamme Ainoastaan
suoraan heiltä saamiamme rahasiirtoja välitämme summan suuruuteen katsomatta
Sattuneesta syystä ilmoitamme että emme ota välittääksemme rahasiirtoja mitä meil
le tarjoaa joko suoraan tahi välikäden kautta joku rahainvälitystä ammattina harjoit
tava liike
Kunnioittaen
HELANDER & NEKTON
PRIVATE BANKERS
Woolworth Building Room 1104
233 Broadway New York City
IIIIIIIIHI!