Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, April 20, 1920, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    _T
8
Tiistaina Huhtikuun 20 p — Tuesday April 20
No 16
L A P S IL LE JA
NUORISO LL E
'PpTj —
Tieto
Tieto
Teiltä kaikki kaunein
kielletty on
Kirj Lauri Brusila
Työväenluokau nuoriso pikku tytöt
ja pojat! Teiltä ou kaikki se kiel
letty mikä elämässä on hyvää ja
kaunista Teilläkin kyllä täytyisi
olla täysi oikeus kaikkeen siilien
hyvyyteen mitä mailmassa on aivan
samalla tavalla kuiu keski- ja ylä
luokan tytöillä ja pojilla on Teil
lekin kuuluu oikeus nauttia elämästä
täysin siemauksin saada viettää lap
suutenne ja nuoruutenne iloisesti ja
hauskasti aivan samalla tavalla kuin
parempiosaistenkin ihmisten lapset
lapsuutensa ja koko elämänsäkin
viettävät — Niin teilläkin pitäisi
olla lapsuus vapaata ja huoletonta
Teidän pitäisi 1 saada kehittää par
haimpaan teräänsä niitä lahjoja mi
tä luonto on teillekin lahjottanut
Elonne aamuhetken teidän tulisi
saada liidellä vapaasti kuin leijaileva
perhosparvl herttaisena kesäpäivänä
Mutta mikä pahinta teiltä- te ih
miskunnan sinivuokot kaikki teille
kuuluva oikeus raa'asti ja julmasti
kielletään Muutamat valtauiekat
miljoonilta työväenluokan lupilta
heille kuuluvan elämisen oikeutukseu
riistävät Taittavat taimia tauau
vat vienoja valkoliljoja ihmiiuu
nan kauneimpia ruusuja Kaikki c
mikä työväenluokan lapsissa 011 kau
nista jaloa hienoa ja todella pr inu -se
koetetaan jo kehdossa turmella
ja kuolettaa että niistä kasvaisi
nöyriä ajatuksettomia ihmisiä —
kasvaisi sitä tulevan vuosikymmenen
tusinatavaraa joiden kanssa he rik
kaat ihmiset — kapitalistit saisivat
menetellä kuten itse kulloinkin omil-
le eduilleen parhaaksi näkevät Nöy
riä ajatuksettomia työjuhtia parem
piosaiset ihmiset teistä työväenluo
kan lapset toivovat
Taivuttaakseen teidän tahtonne
paremmin he kieltävät teiltä kaiken
että teidän elintaso pysyisi mahdol
lisimman alhaisena ja matalana et
tä te ette koskaan vaatisi mitään
vaan ottaisitte kiltisti ja nurkumat
ta vastaan ainoastaan kaiken sen
mikä teille rikkaiden ihmisten tahol
ta annettaisiin ja kiittäisitte saa
dusta lahjastanne pappia taivaan ju
malaa ja — lahjan antajaa olkoon
pa sitten saatu lahja joko keppiä
tai muutama sentti
Mahtava suuri ja niin ihmeellinen
on tämä valtava maa se on kuin
kaunis satujen linna on unelmissa
aavistetun kirkkauden ' säteillyt yli
kaiken Ihmeitä ovat ihmiset keksi
neet ihmeellisiä työvälineitä ja kul
kuvälineitä ilmassa liitelee ihminen
kuin kotka ilmojen kuningas me
rien syvyyksissä kuin merien oliot
maan alla ja maan päällä — kaik
kialla! Kaunista mahtavaa ja valtavaa on
maa mutta suurin osa ihmiskuntaa
puutteessa ja tuskissa vikeröipl
Mjljoonia työväenluokan lapsista kuo
lee ravinnon puutteesta
Tuossa huoneeni seinällä on jäl
jennös eräästä hyvin kauniista ja
kuuluisasta taulusta Sen taulun ni
mi on "Uutisasukkaat" Siinä on
taustana kappale korpea jonka lai
dassa on vaatimaton aukeama —
Siinä on ihminen tehnyt työtä kivet
ovat siimeksestä paljastuneet ja kan
not törröttävät nyt siinä missä en
valtaa on tieto voimaa on
yön lapset yhtehen keraa
nen seisoi sankka metsä Työ jat
kuu siinä vielä aukeaman keskellä
vetää nuori mies ja nainen puiden
oksista tehtyä kaskisahaa jota val
kopartainen vanhus työntää ja oh
jailee Se on kaunis kuva ja vai
kuttaa minuun aina voimallisesti
Tuolla tavalla ihminen ennen
muokkasi maata Työskentely oli
hidasta raskasta ja hyvin vaivalois
ta Mutta leipää he saivat silti
sillä kaiken sen mitä he maasta
saivat irti kovalla ja sitkeällä uu
rastuksella salvat he sen itse pi
tää Kukaan työtä tekemätön ih
minen ei ollut heidän työnsä tulok
sia korjaamassa silloin Senpätähden
puute poistui joskin hyvin hitaasti
Tuosta viljelystavasta on hyvin pit
kä aika Nyt ei enää maan muok
kaaminen käykään tuohon tapaan
Höyryaura maan nurin kääntää
kylvökoneella siemenet maahan siro
tellaan puimakoneella jyvät jauhoik
si jauhetaan ja leipomoissa leiviksi
leivotaan Noissa leipätelitaissa val
mistetaan kaksituhatta leipää työn
tekijää kohti päivässä
Kaikilla pitäisi siis 'olla leipää yl
lin kyllin Sillä korkealle kehitty
neiden maanviljelysneuvojen avulla
on maan muokkaaminen verrattain
helppoa Leipä irtautuu maasta kuin
itsestään verrattuna entiseen vilje
lystapaan Mlutta ei ole maanviljeli
jäin "leipä laajennut Ja mikä ih
meellisintä tässä jujussa on se että
umet maa-alat seisovat viljelemät
töminä ja suuret työntekijäjoukot sei
sovat joutilaina eivätkä he seiso
sen tähden joutilaina että heillä el
olisi halua ottaa leipää maaemon
päärmeiltä Maata on ihmeellisiä
työvälineitä on myöskin ja nälkää
on niinikään mikä kiihottaa työhön
mutta yrittämisen mahdollisuus on
ihmisiltä evätty
Nykyaikainen rakennustaide ja
tekniikka saavat ihmeitä aikaan
Muutamissa vuorokausissa rakenne
taan sellaisia taloja joissa on ihmi
sille tarjolla kaikki mukavuudet Va
lo syttyy palamaan kun painamme
pientä nappia lämpö virtaa huonee
seen kun pyöräytämme pientä ruu
via ja vesi syöksyy altaisiin kun pyö
räytämme pientä kampia Näissä ta
lonsa voidaan kylpeä kuin hyvin
varustetuissa kylpylaitoksissa aina
kin Valoisiaä Iloisia ja kodikkaita
ovat nuo huoneet mutta ei niiden
rakentajat niissä asua saa Teidän
isänne ovat rakentaneet kaiken tuon
kauneuden mutta itse te asutte huo
noissa huoneissa — Merkillistä! Ei
kö totta?
Koneet luovat kangasta kuin ohjai
li niitä jokin näkymätön taikamahti
Kankaat ovat hyvin kauniita ja ais
tikkaita Niiden pitäisi myös olla
verrattan halpoja sillä se työaika
mikä niiden valmistamiseen on käy
tetty on verrattain vähäinen Täs
tä pitäisi tietysti aivan luonnostaan'
aiheutua se että nämä kankaat oli
sivat hyvin halpoja ja että kaikki
ihmiset olisivat maukkaasti ja lämpi
mästi puettuja — Mutta onko asia
tällä tavalla nuoret ystäväni? — Ei
pä olekaan! Ihmiset ne ihmiset
jotka tekevät kaiken hyödyllisen
työn käyvät huonosti puettuna tai
tava kankaan kutojakin saattaa käy
dä ja käy "ryysyissä samalla kan
kaan kutojalla saattaa olla useampia
lapsia jotka eivät voi mennä ulos
verhojen puutteessa Aina talvisin
(Jatk-ia toisrlls sivulla)
Se nuoriso vahva on voittamaton
Joka tiedon hengessä herää
HINGHAM MASS
Hei Toverittaren lukijat! — Tääl
lä Hinghamissa on pieni joukko suo
malaisia Täällä ei kukaan tohdi
kirjottaa Toverittareen vaan minä
tohdin Täällä ei ole vielä sosialisti
osastoa Täällä vaan pidetään pik
kusia iltamia Toivotaan että joskus
saadaan haali pystyyn En minä o
saa paljon kirjottaa kun tämä on
ensimäinen kerta Minä oipn kym
menen vuotta vanha ja olen neljän
nellä luokalla koulussa
Minulla on kaksi siskoa ja yksi ve
li Meillä on täällä pieni farmi Meil
lä on kaksi lehmää kaksi kissaa yk--si
koira jonka nimi on jakki yksi
jänis kahdeksan ankkaa ja kolme
kymmentä kanaa Mnulla oli lintu
vaan kun minä menin sitä ruokki
maan niin se lensi pakoon Minä
itkin kun se meni
Täällä on ollut kova talvi Lumi
on jo sulanut vaan silti on vielä
kylmä
Minä olen ommellut tyynynpäälli
sen ristitikillä Se on mustan vih
reän ja punasen värinen
Minä luen Toveritarta niin että
opin lukemaan suomea Minä kir
jotan enempi ensi kerralla
Aili Wainikainen
BOFFALO N Y
Ihanneliiton lopettajaisiltamat Tä
män kuun 24 päivän illalla vietetään
Buffalon ihanneliiton lopettajaisfltaa
jossa ohjelma on meiltä lapsilta Toi
von että kaikki Buffalon suomalaiset
tulisitte kuulemaan ja näkemään mitä
me olemme oppineet ja aikaansaa
neet Ohjelmassa tulee olemaan puhe
soittoa ja laulua kertomuksia sekä
runoja
Ihanneliiton opettajina ovat toimi
neet Setä Kotialho M Rintanen ja
Katri Kusako Sunnuntaikoulua on
' pidetty joka sunnuntai Ihanneliiton
kokouksia on pidetty joka sunnun
tain ensimäinen kuukausi Virkaili
jat ovat: puheenjohtaja Elvi Wekman
pöytäkirjuri Olavi Hirvonen jäsen
kirjuri Kerttu Niemelä rahastonhoita
ja ja kirjuri Elma Savo
En tiedä vielä milloin sunnuntai
koulu loppuu kun se asia jätettiin
myöhemmin päätettäväksi
Taas tulee kesä ja silloin me pää
semme Woodlawn Beachille juhli
maan Eikös kftä olekin hauskaa
aikaa 1
Elma Savo
RUMELY MICHIGAN
Haloo kaikki pienet ja suuret To
verittaren lukijat Kirjoitan taas
pitkästä aikaa kun on vähän uutisia
kokoontunut
Ilmat täällä ovat vielä vähän kyl
mät mutta eiköhän sitä vielä kesä-:
kin kukoista kun vaan jaksaa odot
taa Lumi on melkein kaikki kun vesi
sateet ovat sen pieksäneet Olen
kuullut ukkosen jyrinääkin ja tuntuu
niin hauskalta nähdä kuinka kaikki
eläimetkin pitävät vapaudestaan
Minulla on nyt niin hauskaa kun
sain pääsiäislahjaksi "Holsteenl"
mullikan joka syntyi justiin päivää
jälkeen pääsiäisen Kaniinia minulla
oli viime kesänä kaksi ja nyt minulla
on kolmatta tusinaa
No enköhän lopeta ja toivota haus
kaa kesää kalkille '
Aili Hautaluoma
COBALT O NT CAN
Halloo kaikki pikku Toverittaren
lukijat! Nyt ajattelin kirjoittaa en
sikerran Toverittareen Täällä on
ollut kylmä talvi ja kovia pakkasia
mutta nyt näyttää kesä tulevan Maa
on sula ja lumi on jo kaikki kaikki
mennyt Täällä on ollut se kirottu
kulkutauti ja paljon on kuollut jpu
kossa joitakin suomalaisiakin Tov
Mr ja Mrs Siikasen poika Vaales
kuoli maalisk 16 päivä "fluusta" joh
Uineeseen keuhkokuumeeseen ja hau
dattiin 19 päivä Hänelle pidettiin
puhe lausuttiin runoja ja laulettiin
lauluja Työväen laulukirjasta eikä
pidetty mitään mustakaapun sere
monioita pikku toverin haudalla
Me käymme koulua Minä olen
kymmenen vuoden vanha ja minulla
on veli Lear 12 vuoden vanha sekä
siskoni Vieno on seitsemän vuoden
vanha
Nyt lopetan ja jos tämä pannaan
lehteen niin kirjoitan toistenkin
Toveruudella — Aili Katainen
WRIGHT MINN
'Tämä kontri on oikein tiheästi a
suttua ja on paljon nuoria vaan ne
ovat kaikki vanhoillisia Eivät kulje
missään juhlissa eikä kokouksissa
Ovat ne nyt jo vähän alkaneet käy
mään muuallakin kun kirkossa en
huoli enään sellaista väittää Tie
dän että pojat ja tytöt tykkäävät lu
kea satuja niin minä lupaan kirjot
taa yhden sitten Ruiujoku on ensin
kirjottanut Antaa vanhempain kir
jottaa muista asioista Kirjotan täs
tä lähtien usein_ lasten osastoon jos
löydän mukavia kirjeitä f
Annie Mahlberg
BROOKLYN MINN
On io pitkä aika kulunut kun mi
nä olen kirjottanut Toverittareen
Siksi päätin vähän kyhäillä taas tie
tojani mailmalle Hyvin on kylmä
vielä vaikka on jo huhtikuun 7 päi
vä Ja meillä sunmmtaikoululapsilla
oli iltamat pitkänperjantain iltana
siis toinen päivä tätä kuuta Jossa ei
suorittanut ohjelmaa muut kun Brook
lynin koulun lapset Meillä oli näy
töskappale "Tädin marjat" joka me
ni hyvin ja leikkejä ja runoja ja pie
niltä tytöiltä tanssia ja yhteislaulua
että ohjelma- piisasi koko illaksi
Väkeäkin oli tullut naaliin kokolail
la huolimatta kylmästä ilmasta Mei
dän sunnuntaikoulun opettajina ovat
Mrs Nevala ja Mrs Istrom
Ester Haapala
DETROIT MICH
Meillä on ollut täällä Ihanneliittc
Mutta nyt ei ole Ilianneliittoa kun
ei ole opettajia Minä tykkäisin että
saataisiin Ihanneliiton opettajat
Viime viikolla ei ollut koulua eng
lanninkielisessä koulussa sillä oli
pääsiäisloma Minä tykkään käydä
koulua Minä olen neljännessä luo
kassa ja olen 8 vuotta vanha Ml
nulia ei ole siskoja eikä veljiä leikki
toverina Minulla on paljo pikkuserkkuja
Suomessa sain kirjeen sieltä Iikä
viä uutisia sieltä kuuluu Työläisten
palkat eivät riitä leipäänkään vaat
teista ei kysymystäkään
Toivon kaikille lapsille yhtä hyvää
aikaa kun on Venäjällä
Tervehdys kaikille pikku tovereille
Vieno Levänen
Toivon että Lasten osasto pysyy
suomenkielisenä — Sama
'I
m-
M